Egészséges életmód

Kom­plex ho­me­o­pá­tia az él­sport­ban

  Az idei év kü­lö­nö­sen bő­vel­ke­dett spor­te­se­mé­nyek­ben: olim­pia, To­ur de Fran­ce, fut­ball Eu­ró­pa-baj­nok­ság... A vi­lág leg­hí­re­sebb spor­to­lói meg­küz­de­nek min­den má­sod­per­cért, min­den cen­ti­mé­te­rért, min­den egyes gó­lért. Lel­kes kö­zön­sé­gük biz­ta­tá­sa köz­ben moz­gó­sít­ják min­den ener­gia­tar­ta­lé­ku­kat. Az em­be­ri tel­je­sí­tő­ké­pes­ség ha­tá­rán már nem elég, ha va­la­ki „csak” hi­he­tet­le­nül fitt és mak­ke­gész­sé­ges. Az él­spor­to­ló­kat or­vo­sok egész ha­da se­gí­ti, akik ké­pe­sek rá, hogy vé­den­ce­ik tel­je­sít­mény­ka­pa­ci­tá­sát vil­lám­gyor­san ak­ti­vi­zál­ják. Ta­lán meg­le­pő, de az or­vo­si fegy­ver­tár egyik ked­venc tar­to­zé­ka mos­ta­ná­ban a kom­plex ho­me­o­pá­tia, pon­to­sab­ban a ho­mo­to­xi­ko­ló­gia.  


   

  A kom­plex ho­me­o­pá­tia egyik leg­pro­fesszio­ná­li­sabb al­kal­ma­zó­ja és szó­szó­ló­ja Né­me­tor­szág­ban és vi­lág­szer­te dr. Pe­ter Bil­lig­mann pro­fesszor. Jó öt­ven-hat­van él­spor­to­ló tel­je­sít­mé­nyét tart­ja kar­ban, köz­tük olyan vi­lág­szer­te elis­mert baj­no­ko­két, mint a ke­rék­pá­ros Da­vi­de Re­bel­lin, a leg­si­ke­re­sebb né­met triat­lo­nis­ta, Lot­har Le­der, a né­met asz­ta­li­te­nisz-, ko­sár­lab­da-, jég­ko­rong-vá­lo­ga­tott tag­jai. Az or­vos mun­ká­ja so­rán el­ső­sor­ban a tel­je­sít­mény fo­ko­zá­sá­ra kon­cen­trál, a négy té­ma te­hát a tel­je­sít­mény idő­zí­té­se, a ki­tar­tás ké­pes­sé­ge, a re­ge­ner­áció és az im­mun­rend­szer ser­ken­té­se. En­nek ke­re­té­ben már öt éve fon­tos sze­re­pet ját­szik a kom­plex ho­me­o­pá­tia. Az azó­ta el­telt idő alatt az or­vo­sok szá­mos adat­hoz hoz­zá­ju­tot­tak, és a sze­rek ada­go­lá­sa so­rán a spor­to­lók egyé­ni gyen­ge pont­ja­it is fi­gye­lem­be ve­he­tik.

   

  A kom­plex ho­me­o­pá­tia, má­sik ne­vén a ho­mo­to­xi­ko­ló­gia út­tö­rő sze­re­pet ját­szó ku­ta­tó­ja, dr. Hans-Hein­rich Rec­kew­eg (1905–1985) sze­rint a mód­szer egye­sí­ti ma­gá­ban az ak­tuá­lis al­lo­pá­tia és a Sa­mu­el Hah­ne­mann ál­tal meg­ala­pí­tott klasszi­kus ho­me­o­pá­tia bio­ló­giai kom­bi­ná­ci­ós pre­pa­rá­tu­mait. Össze­kö­ti ez utób­bi „ha­son­lót a ha­son­ló­val gyó­gyí­ta­ni” alap­el­vét az or­vos­tu­do­mány­nak az­zal a tu­do­má­nyos alap­el­vé­vel, hogy in­di­ká­ci­ók alap­ján kell fe­lír­ni a meg­fe­le­lő sze­re­ket. En­nek kö­szön­he­tő­en gyor­sab­ban elő­áll a kí­vánt ter­ápi­ás ha­tás, még­hoz­zá több­nyi­re mel­lék­ha­tá­sok nél­kül. A kom­plex szer egy­ben cél­zot­tan kor­ri­gál­ja a sza­bály­kö­rök és funk­ci­ós fo­lya­ma­tok za­va­rait, és se­gít meg­sza­ba­dul­ni a mé­re­g­anya­gok­tól.

   

  Áldásait többek között olyan élsportolók élvezik, mint Németország jelenleg legsikeresebb triatlonistája, Lothar Leder, a kerékpáros-fenomén Davide REbellin, és a neves úszónő Franziska von Almsick

   

  Ez utób­bi tu­laj­don­sá­ga miatt ne­vez­te mód­sze­rét dr. Rec­kew­eg ho­mo­to­xi­ko­ló­giá­nak vagy mo­dern ho­me­o­pá­tiá­nak. Bil­lig­mann pro­fesszor nem­csak a ha­tá­suk miatt ré­sze­sí­ti előny­ben a bio­ló­giai ké­szít­mé­nye­ket. Az él­sport­ban már ré­gó­ta hi­he­tet­le­nül nagy a tel­je­sít­mény­kény­szer, és a ke­mény harc­ban az a spor­to­ló nyer, aki a leg­ha­té­ko­nyab­ban ké­pes ak­ti­vi­zál­ni ter­mé­sze­tes erő­tar­ta­lé­kait. Eb­ben a fo­lya­mat­ban a kom­plex ho­me­o­pá­tia a dop­ping­sze­rek ve­szély­te­len al­ter­na­tí­vá­ját je­len­ti.

   

   

  Mi­vel szem­be­sül­nek az él­spor­to­lók?

  Az él­spor­to­lók­nak gya­kran nem bo­nyo­lult, ha­nem egy­sze­rű, hét­köz­na­pi pro­blé­mák­kal kell meg­küz­de­ni­ük, pél­dá­ul oly­as­mi­vel, mint a fer­tő­zé­sek­re va­ló haj­lam. So­kan cso­dál­ják őket fitt­sé­gü­kért, az­zal vi­szont már ke­ve­seb­ben van­nak tisz­tá­ban, hogy ép­pen a rend­kí­vü­li fi­zi­kai igény­be­vé­tel az, ami­ért az im­mun­rend­szer gyen­ge­sé­gé­vel kell fi­zet­ni­ük. En­nek egyik je­le, hogy az él­spor­to­lók na­gyon könnyen meg­kap­ják a kü­lön­fé­le fer­tő­zé­se­ket. Már­pe­dig elég egy kis gyen­gél­ke­dés, és oda­vesz­het hó­na­pok-évek ke­mény mun­ká­já­nak ered­mé­nye.

   

   

  Az élsportolók számtalan versenyen mérik össze erejüket. Mindenki a legjobb akar lenni, és ehhez természetes, de hatásos módszert jelent a komplex homeopátia

   

  Egy nem­ré­gi­ben elvég­zett tu­do­má­nyos vizs­gá­lat azt iga­zol­ta, hogy a ho­mo­to­xi­ko­ló­giai, fer­tő­zés ese­tén adott szer gyor­sab­ban gyó­gyít­ja meg a be­teg­sé­get, mint az ál­ta­lá­no­san hasz­ná­la­tos, ha­gyo­má­nyos or­vos­lás ál­tal fe­lírt gyógy­sze­rek. Míg ez utób­bi­ak csak öt nap után eny­hí­tet­ték a tü­ne­te­ket vagy idéz­tek elő je­len­tős ja­vu­lást, ad­dig ugya­nezt az ered­ményt a kom­plex ho­me­o­pa­ti­kus sze­rek­kel már ket­tő-négy nap alatt si­ke­rült elér­ni. Ezen­kí­vül a ho­me­o­pa­ti­kus sze­re­ket ál­ta­lá­ban sok­kal job­ban to­le­rál­ta a pá­cien­sek szer­ve­ze­te: az érin­tet­tek 87 szá­za­lé­ka ér­té­kel­te őket „na­gyon jó­nak”, szem­ben az al­lo­pa­ti­kus sze­re­ket hasz­ná­ló kon­troll­cso­port 37 szá­za­lé­kos elé­ge­dett­sé­gé­vel.

   

  Az at­lé­ták or­vo­si gon­do­zá­sa, fő­ként tel­je­sít­mé­nyük nö­ve­lé­se és ki­tar­tá­suk fo­ko­zá­sa ter­mé­sze­te­sen na­gyon kom­plex fe­la­da­tot je­lent az él­sport­ban. Ez a cél job­ban meg­kö­ze­lít­he­tő az anyag­cse­re ser­ken­té­sé­vel. A ci­trom­sav-gi­klus­ban gya­kran áll fenn en­zim­blo­kád, amely miatt nem mű­kö­dik op­ti­má­li­san a sejt­lég­zés. Bi­zo­nyos ho­mo­to­xi­ko­ló­giai ké­szít­mé­nyek azon­ban ilyen­kor bio­ka­ta­li­zá­to­rok­ként mű­köd­het­nek, azaz al­kal­ma­sak ar­ra, hogy fe­lold­ják az em­lí­tett blo­ká­do­kat, mi­köz­ben pél­dá­ul sem­le­ge­sí­tik a ve­szé­lyes oxi­gén­gyö­kö­ket. Ez azu­tán erő­sí­ti a mér­gek el­le­ni vé­de­ke­zést, és ez­zel együtt a mé­reg­te­le­ní­tést.

   

    

  A ho­me­o­pa­ti­kus ha­tó­a­nya­gok kom­po­zí­ció­ja a kom­plex sze­rek al­fá­ja és óme­gá­ja. Ezek a sze­rek ki­vá­ló­an al­kal­maz­ha­tók min­den­na­pos pa­na­szok ese­tén is

   

  A ver­seny­sze­zon kez­de­té­től az at­lé­ták éle­te ar­ról szól, hogy el­nyert tel­je­sí­tő­ké­pes­sé­gü­ket a küz­de­lem­ben moz­gó­sí­ta­ni tud­ják. En­nek elő­se­gí­té­sé­re Bil­lig­mann pro­fesszor kü­lön­fé­le kom­plex ho­me­o­pá­ti­ás sze­re­ket kom­bi­nált. Ez a ke­ve­rék egyé­ni­leg ada­gol­va az ál­ta­la gon­do­zott spor­to­lók kö­zül so­kak­nál be­vált pon­to­san meg­fi­gyelt edzé­sa­da­gok­ban. Nor­má­lis eset­ben fél órá­val a ver­seny előtt ad­ja be. Ez­zel a ke­ze­lés­sel fő­ként a ke­rék­pá­ro­sok na­gyon elé­ge­det­tek, mert a szer­ve­ze­tük nem sa­va­so­dik el olyan gyor­san, és a ver­seny kez­de­te­kor job­ban el­kap­ják a rit­must.

   

  A fi­zi­kai erő­fe­szí­tést kö­ve­tő­en se­gí­te­ni kell a spor­to­lók tes­ti re­ge­ner­áló­dá­sát is, kü­lön­ben a szer­ve­ze­tet elá­raszt­ják az anyag­cse­re­ter­mé­kek, és fel­lép az úgy­ne­ve­zett mi­kro­tra­u­ma­ti­zá­ló­dás. Min­dez gyul­la­dá­sos re­ak­ci­ót vált ki a szer­ve­zet­ben. A ho­mo­to­xi­ko­ló­gia se­gít­sé­gé­vel azon­ban el­len­sú­lyoz­ha­tók ezek a fo­lya­ma­tok, és egy­ben a mé­reg­te­le­ní­tés is ha­té­ko­nyab­bá vá­lik.

   

   

  A spa­nyol tor­nász­baj­nok, Je­sus Car­bal­lo rend­sze­res váll­fáj­dal­mak­kal küsz­kö­dött, de a kom­plex ho­me­o­pá­tia új­ra fit­té tet­te

   

  Bil­lig­mann pro­fesszor a ver­se­nyek­re min­dig ma­gá­val vi­szi egy kis bő­rönd­ben azt a ké­miai anya­gok elem­zé­sé­re szol­gá­ló ké­szü­lé­ket, amely­nek a gyors di­ag­nó­zis fe­lál­lí­tá­sá­hoz mind­össze egyet­len csepp vér­re van szük­sé­ge, és há­rom perc alatt már meg is ad­ja a vizs­gá­la­ti ered­ményt. Ha pél­dá­ul a he­mog­lo­bin­nal van gond, és csök­ken a vér vö­rös fes­ték­anya­gá­nak szí­ne, ak­kor hely­re­hoz­ha­tó né­mi vas­sal. Ha meg­nőtt a húgy­sav­szint, ak­kor ez a szer­ve­zet túl­sa­va­so­dá­sá­ra utal. Ilyen­kor a meg­fe­le­lő mé­reg­te­le­ní­tő anyag­ra van szük­ség.

   

   

  Jörg Hein­rich fut­ball­sztár me­nisz­ku­szo­pe­rá­ció­ja utá­ni fe­lé­pü­lé­sét je­len­tő­sen meg­gyor­sí­tot­ták a ho­mo­to­xi­ko­ló­giai ké­szít­mé­nyek
   

  Ma­ga a pro­fesszor egyéb­ként fia­tal­ko­rá­ban ugyan­csak ke­rék­pár­baj­nok volt, és ma is szí­ve­sen kí­sé­ri el a ke­rék­pá­ro­so­kat a ver­se­nyek­re. Az olasz Da­vi­de Re­bel­lin 2002-ben sú­lyos tel­je­sít­mény­zu­ha­nást élt át, és egész­sé­gi pro­b­lé­mái miatt nem is áll­ha­tott rajt­hoz a To­ur de Fran­ce-on. A rossz nyel­vek már a spor­to­ló kar­rier­jé­nek vé­gét jó­sol­ták, ami­kor a pro­fesszor te­tő­től tal­pig ala­po­san meg­vizs­gál­ta. Meg­ál­la­pí­tot­ta, hogy Re­bel­lin­nél táp­lá­lé­kal­ler­gia ala­kult ki, amely anyag­cse­re­za­va­ro­kat és has­me­nést oko­zott. A meg­fe­le­lő ke­ze­lés ha­tá­sá­ra a spor­to­ló né­hány hét alatt fe­lé­pült, és azó­ta is si­ke­re­sen vesz részt a kü­lön­fé­le ver­se­nye­ken.

   

  Ho­gyan lett az úszó­baj­nok­ból él­spor­to­lók or­vo­sa?

  Szo­ros kap­cso­lat fű­zi a sport­hoz az 53 éves Ro­land Matt­hest is, aki or­to­péd és spor­tor­vos, de a spor­tra­jon­gók kö­ré­ben ar­ról is­mert, hogy négy olim­piai, há­rom vi­lág­baj­no­ki és öt Eu­ró­pa-baj­no­ki győ­zel­met, va­la­mint 16 vi­lág­re­kor­dot mond­hat ma­gá­énak. Ez­zel min­den idők leg­si­ke­re­sebb né­met úszó­já­nak szá­mít. Az egy­ko­ri le­gen­dás úszó ma négy, az at­hé­ni olim­pi­án in­du­ló úszó or­vo­si fe­lü­gye­le­té­ről gon­dos­ko­dik. Kö­zé­jük tar­to­zik Fran­zi von Alm­sick, aki a má­so­dik leg­jobb idő­ered­ménnyel ju­tott 200 mé­te­res gyor­sú­szás­ban az olim­piai csa­pat­ba.

   

   

  A né­met úszó­baj­nok­nő, Fran­zi von Alm­sick is szed kom­plex ho­me­o­pa­ti­kus sze­re­ket

   

  Matt­hes már a 90-es évek­ben új uta­kat ke­re­sett spor­to­lói or­vos­lá­sá­ban, és fel­vet­te fegy­ver­tá­rá­ba a kom­plex ho­me­o­pá­ti­át. Számá­ra ezek­nek a sze­rek­nek az is a nagy elő­nyük, hogy al­kal­ma­zá­suk­nak nin­cse­nek gát­jai, ezért kü­lö­nö­sen al­kal­ma­sak a ver­seny­zők se­gí­té­sé­re. Az al­lo­pa­ti­kus sze­rek­nél vi­szont fen­náll a dop­ping­gá nyil­vá­ní­tás ve­szé­lye, ez pe­dig igen­csak be­szű­kí­ti a spor­tor­vo­sok moz­gás­te­rét. Így pél­dá­ul az orr­csep­pek efe­drint tar­tal­maz­hat­nak, amely a sti­mu­lán­sok cso­port­já­ba tar­to­zik, más gyógy­sze­rek­ben pe­dig ko­de­in ta­lál­ha­tó, amely szin­tén dop­pin­glis­tán van. Sőt, akár már egy csé­sze ká­vé el­fo­gyasz­tá­sa is a meg­en­ge­dett ha­tár­ér­ték fö­lé emel­he­ti a vér kof­fe­in­szint­jét.

   

  A ho­me­o­pa­ti­kus sze­rek­nél azon­ban nem kell szá­mol­ni ezek­kel a ve­szé­lyek­kel, nem prob­le­ma­ti­ku­sak, ha­nem tisz­tán bio­ló­giai ha­tá­sú­ak, ugya­n­ak­kor ha­té­ko­nyak. Mi­vel az él­spor­to­lók na­gyon ér­zé­ke­nyek, egy-egy meg­eről­te­tő edzés után könnyen meg­fáz­nak, nát­hát vagy ar­cü­reg­gyul­la­dást kap­nak. Ép­pen ezért ese­tük­ben a meg­elő­zés is na­gyon fon­tos. Matt­hes az úszó­i­nak spe­ciá­lis ke­ve­ré­ket ren­del, ak­kor is, ha ar­ra gya­nak­szik, hogy al­ler­giá­sak va­la­mi­re. Volt olyan úszó­ja, akit ki­ro­prak­ti­kai mód­sze­rek­kel és az iz­mo­kra ha­tó ho­me­o­pa­ti­kus ké­szít­ménnyel gyó­gyí­tott ki fer­tő­zé­ses be­teg­sé­gé­ből.

   

   

  Car­lo Thra­en­hardt ma­ga­sug­ró ré­gó­ta ter­mé­szet­gyó­gyá­sza­ti mód­sze­rek­kel tart­ja kar­ban ma­gát

   

  A spor­to­lók gya­kran szen­ved­nek izom­gör­csök­től is, ame­lyek­nek el­há­rí­tá­sá­ban szin­tén jó szol­gá­la­tot tesz­nek a ho­me­o­pa­ti­ku­mok. Az egy­ko­ri vi­lág­klasszis ma­ga­sug­ró, Car­lo Thra­en­hardt azért for­dult se­gít­sé­gért Matt­hes­hez, mert ug­rás köz­ben gya­kran küsz­kö­dött térd­pa­na­szok­kal. Há­la a ho­me­o­pa­ti­kus sze­rek­nek, sok olyan ver­se­nyen ve­he­tett részt, ame­lyen egyéb­ként nem tu­dott vol­na, és ér­zé­se sze­rint ezek­nek a ké­szít­mé­nyek­nek is kö­szön­he­tő, hogy jó ered­mé­nye­ket ért el.

   

   

  Dr. Hans-Heinrich Reckeweg és tanítása a homotoxikológiáról

  Ami­kor dr. Hans-Hein­rich Rec­kew­eg 1932-ben or­vos­ként prak­ti­zál­ni kez­dett Ber­lin­ben, ha­ma­ro­san za­var­ni kezdte, hogy a ha­gyo­má­nyos or­vos­lás ne­m­i­gen ta­lál meg­ol­dást a kró­ni­kus pa­na­szok­ra. Ugya­nak­kor leny­űgöz­te őt a klasszi­kus ho­me­o­pá­tia, amely a ha­son­ló­ság elvei alap­ján ki­ke­re­sett egyé­ni szer­rel kí­nál se­gít­sé­get a pá­ciens tes­ti és lel­ki ba­jai­ra. Ez utób­bi mód­szer ese­té­ben vi­szont úgy ta­lál­ta, hogy a kór­tör­té­net fe­lál­lí­tá­sa rend­kí­vül hosszú időt vesz igény­be, ez pe­dig nem fe­lel meg a mo­dern or­vos idő­be­osz­tá­sá­nak. Azon kí­vül a XX. szá­zad be­teg­sé­gei a so­kol­da­lú kör­nye­ze­ti be­fo­lyá­sok miatt jó­val kom­ple­xeb­bé vál­tak, mint vol­tak Hah­ne­mann ide­jé­ben.

   

  Rec­kew­eg el­ha­tá­roz­ta, hogy a mo­dern or­vos igé­nye­i­nek meg­fe­le­lő­en to­vább­fej­lesz­ti a klasszi­kus ho­me­o­pá­ti­át. En­nek so­rán nem­csak annyit tett, hogy az egy­sze­ri sze­re­ket meg­sok­szo­roz­ta a kó­ro­ko­zót ho­me­o­pa­ti­ku­san hí­gí­tott for­má­ban tar­tal­ma­zó, úgy­ne­ve­zett no­zó­dák út­ján. Rec­kew­eg a kom­plex ho­me­o­pá­ti­án túl a sa­ját út­ját ke­res­te. En­nek so­rán te­rem­tet­te meg azt a mód­szert, amely in­di­ká­ci­ós te­rü­le­tek­re vo­nat­ko­zik és könnyen al­kal­maz­ha­tó, mint az al­lo­pá­tia, ugya­nak­kor bio­ló­giai jel­le­gű és az oko­kat gyó­gyít­ja, mint a ho­me­o­pá­tia. Ku­ta­tó­mun­ká­ja so­rán rá­ta­lál ar­ra a be­teg­ség­de­fi­ní­ció­ra, amely ké­sőbb a ho­mo­to­xi­ko­ló­gia el­mé­le­ti alap­ve­té­séül szol­gál: „a be­teg­ség a test ér­tel­mes vé­de­ke­ző me­cha­niz­mu­sa”. A be­teg­ség ezen a mó­don pró­bál­ja meg el­len­sú­lyoz­ni azo­kat a ká­ro­so­dá­so­kat, ame­lye­ket az em­ber­re irá­nyu­ló mé­re­ga­nya­gok, az úgy­ne­ve­zett ho­mo­to­xi­nok okoz­nak. Ép­pen ezért, ál­lít­ja Rec­kew­eg, az a leg­ha­tá­so­sabb ter­ápia, amely a szer­ve­ze­tet mé­reg­te­le­ní­tő mun­ká­já­ban tá­mo­gat­ja.

   

  Dr. Hans-Hein­rich Rec­kew­eg ho­mo­to­xi­ko­ló­giá­ja egye­sí­ti ma­gá­ban az al­lo­pá­tia és a klasszi­kus ho­me­o­pá­tia bio­ló­giai kom­bi­ná­ci­ós pre­pa­rá­tu­mait

   

  A ku­ta­tó rá­jött, hogy fő­ként a kö­tő­szö­vet te­lí­tő­dik mé­re­ga­nya­gok­kal, ezért a mé­reg­te­le­ní­tés­nek is el­ső­ként az ott fen­nál­ló le­ra­kó­dá­so­kat kell el­tün­tet­nie, majd meg­szün­tet­nie a za­va­ro­kat az egész szer­ve­zet­ben. Rec­kew­eg ki­fej­lesz­tett olyan spe­ciá­lis kom­plex ké­szít­mé­nye­ket, ame­lyek köz­vet­le­nül a kó­ro­ko­zó­ra hat­nak, még­hoz­zá az in­di­ká­ció­tól füg­gő­en. Na­gyon rész­le­tes mun­ká­val mind több, egy-egy szer­vi pro­blé­má­ra irá­nyu­ló kom­plex ho­me­o­pa­ti­kus szert fej­lesz­tett ki, ez meg­nö­vel­te an­nak az esé­lyét, hogy a pá­ciens egyidejű­leg meg­kap­ja azt a szert, amely Hah­ne­mann elvei sze­rint „az in­di­vi­duá­lis” számá­ra. Még­hoz­zá anél­kül, hogy hossza­dal­mas be­szél­ge­tés­sel kel­le­ne fel­de­rí­te­ni a pa­nasz okát. Ez­zel meg­szü­le­tett a mo­dern ho­me­o­pá­tia.

   

  A vál­lal­ko­zó ked­vű Rec­kew­eg 1936-ban meg­ala­pí­tot­ta sa­ját cé­gét, a Bio­log­is­che Heil­mit­tel He­el GmbH-t, amely le­he­tő­sé­get nyúj­tott sa­ját ter­mé­kei gyár­tá­sá­ra és fej­lesz­té­sé­re. A cég ma is a ho­mo­to­xi­ko­ló­giai ter­mé­kek egye­dü­li gyár­tó­ja, vi­lág­szer­te több mint hat­van or­szág­ban te­vé­keny­ke­dő le­ány­vál­la­la­tok­kal.

   

  Rec­kew­eg számá­ra kez­det­től fog­va na­gyon fon­tos volt, hogy ta­ní­tá­sát tu­do­má­nyo­san is elis­mer­tes­se. Az utób­bi két év­ti­zed so­rán vá­rat­lan tu­do­má­nyos se­gít­sé­get ka­pott a mo­le­ku­lá­ris bio­ló­gia ol­da­lá­ról, amely a mo­dern ho­me­o­pá­tiá­hoz ha­son­la­to­san min­den, a szer­ve­zet­ben le­zaj­ló ké­miai élet­funk­ció­nál a mo­le­ku­lá­ris kör­nye­ze­tet akar­ja meg­ér­te­ni. Ez­zel alá­tá­maszt­ja Rec­kew­eg né­hány alap­ve­tő fe­lis­me­ré­sét.

   

  A nem­zet­kö­zi iro­da­lom le­gú­jabb ér­de­kes fel­is­me­ré­sei kö­zé tar­toz­nak az úgy­ne­ve­zett me­diá­to­rok, ame­lyek az im­mun­rend­szer nem spe­ci­fi­kus vé­del­mét sza­bá­lyoz­zák, és egyidejű­leg ugya­nen­nek az im­mun­vé­de­lem­nek a csak ké­sőbb ki­fej­lő­dő an­ti­gén-spe­ci­fi­kus ré­szé­vel mű­köd­nek együtt. Va­la­mennyi fon­tos me­diá­tor olyan kon­cen­trá­ci­ós te­rü­le­ten fej­ti ki a ha­tá­sát, amely az ala­csony és kö­ze­pes po­ten­ciá­jú ho­me­o­pa­ti­kus sze­rek­nek fe­lel­nek meg. Mi­vel a ho­mo­to­xi­ko­ló­gia ép­pen ezek­kel a po­ten­ci­ák­kal dol­go­zik, a me­diá­to­rok ha­tásszint­jén gyó­gyít.

   

  Öt­le­tek hob­bis­por­to­lók­nak

  A sport egész­sé­ges, de csak ak­kor, ha mér­ték­kel űzik. Egyéb­ként a na­pi fi­zi­kai meg­ter­he­lés je­len­tet­te stressz fel­szá­mol­ja po­zi­tív ha­tá­sait. A sza­kem­be­rek sze­rint ha tel­je­sen ki­me­rült­en még el­ro­ha­nunk edzés­re, és ott új­ra bru­tá­lis nyo­más alá he­lyez­zük a szer­ve­ze­tün­ket, ak­kor a sport in­kább meg­be­te­gít.

   

  A sza­kem­be­rek úgy vé­lik, a túl­zás­ba vitt spor­to­lás in­kább árt, mint hasz­nál. A mo­dern ho­me­o­pa­ti­kus sze­re­ket az egyé­ni adott­sá­gok­hoz kell iga­zí­ta­ni, ezért al­kal­ma­zá­suk­hoz min­den­kép­pen kér­jünk or­vo­si se­gít­sé­get!

   

  Az edzés akár szen­ve­dély­be­teg­ség­gé is vál­hat, ami­kor az il­le­tő ak­kor is el­megy dél­ben fut­ni, ha negy­ven fok van, mert ezt ha­tá­roz­ta el reg­gel. Ahol hi­ány­zik az élet­stí­lus ki­egyen­sú­lyo­zott­sá­ga, ott ta­ná­csos előbb meg­te­rem­te­ni a bel­ső hoz­zá­ál­lást, és ke­ve­sebb bec­svággyal kez­de­ni ne­ki a moz­gás­nak. A kom­plex ho­me­o­pá­tia aján­lá­sai hob­bis­por­to­ló­kra is vo­nat­koz­hat­nak, de mi­vel egyén­re sza­bott ada­go­lás szük­sé­ges, min­den­kép­pen ér­de­mes or­vos­sal kon­zul­tál­ni.

   

  A ho­me­o­pá­tia di­va­tos­sá vált

  Né­me­tor­szág­ban egy­re több ál­ta­lá­nos or­vos nyi­lat­ko­zik úgy, hogy pá­cien­se­i­nek a ha­gyo­má­nyos gyógy­sze­rek mel­lett ho­me­o­pa­ti­kus sze­re­ket is ren­del. Hans-Hein­rich Rec­kew­eg nem a kom­plex ho­me­o­pá­tia fel­ta­lá­ló­ja volt, de a ho­mo­to­xi­ko­ló­gi­áról szó­ló ta­ní­tá­sai­val en­nek az irány­zat­nak a pro­mi­nens kép­vi­se­lő­je.

   

  A kom­plex ho­me­o­pá­tia ma már nem hagy­ha­tó ki az él­spor­to­lók fegy­ver­tá­rá­ból - A kü­lön­fé­le ho­me­o­pa­ti­kus po­ten­ci­ák össze­rá­zá­sa kéz­zel tör­té­nik. En­nek so­rán nem­csak pre­ci­zi­tás­ra, ha­nem né­mi tes­ti erő­re is szük­ség van - Az am­pul­lák vé­gül még egy mi­nő­sé­gi el­le­nőr­zé­sen át­es­nek, ahol min­den le­het­sé­ges hi­bát ki­szűr­nek

   

  Ma már több bio­ló­giai gyógy­szert elő­ál­lí­tó gyár fog­lal­ko­zik kom­plex ho­me­o­pa­ti­kus sze­rek­kel is. Ezek­nek a lény­ege, hogy nem egyet­len ha­tás­po­ten­ciál­lal ren­del­kez­nek, ha­nem meg­fe­le­lő hí­gí­tás­ban több­fé­le ha­tó­a­nya­got is tar­tal­maz­nak. Al­kal­ma­zá­suk egyik le­gin­kább be­vált te­rü­le­te a ho­mo­to­xi­ko­ló­gia, amely a klasszi­kus ho­me­o­pá­tia ta­na­in ala­pul.

  M.L.
  X. évfolyam 10. szám

  Címkék: élsport, homotoxikológia, komplex homeopátia

   Aktuális lapszámunk:
   2019. december

   A korábbi lapszámaink tartalmának megtekintéséért kattintson IDE.