Egészséges életmód

Mág­ne­ses me­ző­vel ke­zelt víz


  A víz mág­ne­ses me­ző­vel tör­té­nő ke­ze­lé­sé­nek (MK) kü­lön­bö­ző fel­hasz­ná­lá­si ku­ta­tá­sai kb. 50 év­vel ez­előtt kez­dőd­tek, és a szer­zett ta­pasz­ta­la­tok hasz­no­sí­tá­sá­nak iga­zi ide­je mos­ta­ná­ban jött el. A víz a ke­ze­lés után olyan új tu­laj­don­sá­go­kat vesz fel, me­lyek ha­tá­sa az élő szer­ve­ze­tek­re – a nö­vény- és élő­vi­lág­ra – ed­di­gi is­me­re­te­ink sze­rint for­ra­dal­mi és ked­ve­ző vál­to­zá­so­kat hoz lét­re! Pár év­vel eze­lőtt még csak hit­tük, hogy az MK-nak egy­ál­ta­lán van ha­tá­sa a víz­re. Ma már ezen túl va­gyunk, hi­szen a vál­to­zá­sok egész so­ra mu­tat­ha­tó ki mű­sze­re­sen. A köz­le­mé­nyek meg­ál­la­pít­ják, hogy a mág­ne­ses ke­ze­lés ha­tá­sos­sá­gá­nak egyik alap­fel­té­te­le, hogy a víz­nek le­ga­lább 100 ppm ol­dott ás­vá­nyi sót kell tar­tal­maz­nia – en­nek a fel­té­tel­nek bár­me­lyik há­ló­za­ti csap­víz meg­fe­lel.

   

  Pél­dá­ul dr. Lin vizs­gá­la­tai azt mu­tat­ták, hogy a ke­zelt víz­zel ön­tö­zött din­nye ter­mé­se­i­ben nőtt a cu­kor­tar­ta­lom (11,74%-ról 14,14%-ra) és a din­nyék mé­re­te is. A leg­fel­tű­nőbb vál­to­zást azon­ban még­is a nö­vé­nyek al­ka­tán ta­pasz­tal­ták. A ke­zelt vi­zes pél­dá­nyok lomb­ja sö­té­tebb szí­nű­nek, egész­sé­ge­sebb­nek, fé­nye­sebb­nek lát­szott és ke­vés­bé mu­tat­koz­tak az öre­ge­dés je­lei. Az ex­port­ké­pes ter­més­há­nyad a ko­ráb­bi 34,1%-ról 56,7%-ra nőtt. A ke­ze­lés meg­nö­ve­li a víz ol­dó­ké­pes­sé­gét, meg­szün­te­ti a víz­kő­le­ra­kó­dást, az al­ga­kép­ző­dést az ön­tö­ző­be­ren­de­zé­sek csö­ve­i­ben. A flo­ri­dai Im­mo­ka­lee-ben dr. Eve­rett a Sunny sza­bad­föl­di pa­ra­di­csom­faj­tán vég­zett kí­sér­le­te­ket. A fó­li­ák­kal ta­kart, ki­emelt ágyá­sok­ba ül­te­tett tö­ve­ket mág­ne­se­sen ke­zelt víz­zel, cse­peg­tet­ve ön­töz­ték. A 12,5%-os ter­més­nö­ve­ke­dés­nél is meg­le­pőbb volt az a fe­lis­me­rés, hogy a ke­zelt vi­zes nö­vé­nyek le­ve­lé­ben ke­ve­sebb a kén, a man­gán, a réz és a cink, ter­mé­sé­ben pe­dig ala­cso­nyabb a fosz­for, a mag­né­zi­um, a kal­ci­um, a ká­li­um, a réz, a man­gán és a cink mennyi­sé­ge, de min­de­gyik táp­elem­ből meg­fe­le­lő mennyi­ség állt ren­del­ke­zés­re. Egy grá­ná­tal­ma-ül­tet­vé­nyen, me­lyet ugyan­csak mág­ne­se­sen ke­zelt víz­zel ön­töz­tek, az ko­ráb­biak­hoz ké­pest fe­le­annyi mű­trá­gyát hasz­nál­tak, még­is re­kord­ter­mést hoz­tak úgy, hogy a szü­re­tet két hét­tel ko­ráb­ban kezdhet­ték, mint az elő­ző évek­ben.

   

  A víz mág­ne­ses ke­ze­lé­se és an­nak fo­gyasz­tá­sa az em­be­ri és az ál­la­ti szer­ve­ze­tek ré­szé­re is rend­kí­vül po­zi­tív ha­tá­sú. Ezt bi­zo­nyít­ja egy je­len­tés, me­lyet 1985-ben hoz­tak nyil­vá­nos­ság­ra, egy Pek­ing­ben tar­tott nem­zet­kö­zi szim­pó­ziu­mon: a rit­ka­föld­fém-ko­balt per­ma­nens mág­ne­sek­kel és azok al­kal­ma­zá­sai­val fog­lal­ko­zó He­te­dik Nem­zet­kö­zi Mű­hely köz­le­mé­nyé­ben. A Tong Ren kór­ház­ban, Sang­haj­ban ala­kult egy hét or­vos­ból ál­ló or­vos­cso­port, amely több mint 400 em­be­ren vég­zett ke­ze­lést ve­se­kő vagy nyál­kő gyó­gyí­tá­sá­ra. A be­te­gek sem­mi­fé­le gyógy­sze­res ke­ze­lést nem kap­tak, csu­pán mág­ne­se­sen ke­zelt vi­zet kel­lett in­ni­uk min­den nap. A je­len­tés sze­rint a gyó­gyí­tás ha­té­kony­sá­ga ve­se­kő ke­ze­lé­sé­nél több mint 70%, nyál­kő ke­ze­lé­sé­nél pe­dig több mint 93% volt.

  Szi­lá­gyi Szi­lárd, okl. gépész­mér­nök
  X. évfolyam 10. szám

  Címkék: mágneses víz

   Aktuális lapszámunk:
   2020. április

   A korábbi lapszámaink tartalmának megtekintéséért kattintson IDE.