Egészséges életmód

Quo va­dis, ter­mé­szet­gyó­gyá­szat?

Meg­moz­dult va­la­mi...

Min­den­ki fel­kap­ta a fe­jét az utób­bi idő­ben, ha a tv kü­lön­bö­ző csa­tor­ná­in ba­ran­golt, vagy a rá­di­ót hall­gat­va a ter­mé­szet­gyó­gyá­szat­ról hal­lott. Más-más hí­ra­nyag, el­té­rő tar­ta­lom­mal. Ért­he­tő, ha sok – a szak­mát gya­kor­ló – sza­kem­ber is el­bi­zony­ta­la­nod­ott és fé­lel­me­it fo­gal­maz­ta meg. De mi is tör­tént va­ló­já­ban, és ho­gyan áll a hely­zet je­len­leg?


 

Lás­suk az előz­mé­nye­ket

Cse­hák Ju­dit ko­ráb­bi mi­nisz­ter asszony, több szak­mai szer­ve­zet ké­ré­sé­re, 2003 nya­rán is­mét meg­ala­kí­tot­ta a Ter­mé­szet­gyó­gyá­sza­ti Mi­nisz­te­ri Ta­ná­csa­dó Tes­tü­le­tet, amely­nek előd­jét 1999-ben szün­tet­te meg a tár­ca ak­ko­ri irá­nyí­tó­ja. Az új mi­nisz­ter meg­erő­sí­tet­te, szá­mít er­re a tes­tü­let­re, amely ok­tó­ber óta ha­von­ta ülé­sez­ve, ak­tí­van dol­go­zik.

 

E tes­tü­let szük­sé­ges­nek ítél­te egy kon­szen­zus kon­fe­ren­cia meg­tar­tá­sát a MO­TESZ szer­ve­zé­sé­ben (a Ma­gyar Or­vo­si Tu­do­má­nyos Egye­sü­le­tek Szö­vet­sé­ge 114 tag­szer­ve­ze­tet szám­lál). A ta­nács­ko­zás­ra 2004. ápri­lis 3-án ke­rül sor. Ezen az MTA or­vo­si cso­port­ja, az or­vo­si szak­mai kol­lé­giu­mok, a Ma­gyar Or­vo­si Ka­ma­ra (MOK), a ter­mé­szet­gyó­gyá­sza­ti szer­ve­ze­tek, a szak­mai kép­zés­sel és to­vább­kép­zés­sel fog­lal­ko­zó ETI kép­vi­se­lői mé­rik majd fel a va­lós igé­nye­ket és kö­zö­sen fo­gal­maz­zák meg a le­het­sé­ges meg­ol­dá­so­kat a je­len­le­gi hely­zet­ben.

 

 

Az MTA ta­va­lyi aján­lá­sai

Mi­ért fon­tos ez? A Ma­gyar Tu­do­má­nyos Aka­dé­mia Or­vo­si Tu­do­má­nyok Osz­tá­lya 2003 má­ju­sá­ban is­mét el­ké­szí­tet­te a ter­mé­szet­gyó­gyá­szat­tal kap­cso­la­tos fel­mé­ré­sét és aján­lá­sait. Az MTA a mi­nisz­té­ri­um­nak a kom­ple­men­ter me­di­ci­nát (a to­váb­bi­ak­ban: KM) érin­tő mun­ká­já­nak elő­se­gí­té­sé­re – az egyes el­já­rá­sok ér­té­ke­lé­se he­lyett – idő­sze­rűbb­nek és fon­to­sabb­nak tart­ja az ál­ta­lá­nos kér­dé­sek ki­eme­lé­sét:

 

1. Az or­vos­egyet­emek (a sze­ge­di egye­tem ki­vé­te­lé­vel) nem kap­cso­lód­tak be a tu­do­má­nyos ala­pú kom­ple­men­ter me­di­ci­na ok­ta­tá­sá­ba.

2. Az ET­I-nek gond­jai van­nak a vizs­gáz­ta­tás­ban (an­nak szak­mai tar­tal­mát il­le­tő­en).

3. El­le­nő­riz­he­tet­len ok­ta­tá­si fór­umok je­len­tek meg.

4. Az ÁNTSZ ré­szé­ről nem va­ló­sul meg a meg­kí­vánt szi­go­rú el­le­nőr­zés.

5. Ál­ta­lá­ban vé­ve ér­vé­nye­sít­he­tet­le­nek a kon­ven­cio­ná­lis me­di­ci­na ren­de­let­ben elő­irt prio­ri­tá­sai.

6. El­ter­jedt a sa­ját­sá­gos ér­de­kek alap­ján foly­ta­tott, szak­kép­zet­len te­vé­keny­ség.

 

Min­de­zek is­me­re­té­ben az is­mert 12 or­vo­si di­szci­pli­na át­ren­de­zé­se fe­le­lőt­len­ség len­ne, mi­vel az csak to­váb­bi za­vart okoz­na, el­te­rel­né a fi­gyel­met a ten­ni­va­ló­król – hang­zik az Aka­dé­mia 2003. má­ju­si ál­lás­fog­la­lá­sa.

 

 

1998. évi ál­lás­fog­la­lás

Em­lé­kez­te­tő­ül: 1998-ban az MTA tu­do­má­nyo­san bi­zo­nyí­tott, el­fo­ga­dott or­vo­si ágak­nak mi­nő­sí­tet­te az aláb­bia­kat: ha­gyo­má­nyos kí­nai or­vos­lás, ma­nu­ál­te­rá­pia (ki­ro­prak­ti­ka), neu­rál­te­rá­pia (2003-ban egyéb­ként ide so­rol­ták a kö­zép­fo­kú kép­zés­ben ugyan­csak je­len le­vő fi­to­ter­ápi­át is!).

 

Szo­cio­ló­giai, tár­sa­dal­mi, fi­lo­zó­fiai ala­po­kon is áll­nak, és sok he­lyen el­fo­ga­dot­tak, a gya­kor­lat­ban is iga­zol­tak a kö­vet­ke­ző or­vo­si ágak: ájur­vé­da, ti­be­ti or­vos­lás, ho­me­o­pá­tia.

 

Leszakadás

 

To­váb­bi tu­do­má­nyo­san iga­zolt, meg­győ­ző bi­zo­nyí­té­kok szük­sé­ge­sek az MTA sze­rint a kö­vet­ke­ző sza­ká­gak el­fo­ga­dá­sá­hoz: an­tro­po­zó­fus or­vos­lás, mé­reg­te­le­ní­tő mód­sze­rek, bio­ló­giai fo­gor­vos­lás, bio­re­zo­nan­ci­án ala­pu­ló mód­sze­rek, he­ma­to­gén oxi­ge­ni­zá­ci­ós mód­sze­rek. Al­kal­ma­zá­suk nem sza­ka­va­tott ke­zek­ben el­fo­gad­ha­tat­lan, il­let­ve fo­ko­zott ve­szélyt je­lent.

 

Az MTA csak di­ag­nosz­ti­kus mű­sze­res vizs­gá­la­to­kat tart meg­en­ged­he­tőn­ek a ter­mé­szet­gyó­gyá­szat­ban.

 

 

Ho­gyan to­vább?

Az MTA ta­va­lyi ál­lás­fog­la­lá­sá­nak főbb ele­mei:

1. A tu­do­má­nyos meg­ala­po­zott­ság igé­nye nél­kül el­kép­zel­he­tet­len a kom­ple­men­ter me­di­ci­na meg­íté­lé­se és ér­té­ke­lé­se. Ez­zel az Aka­dé­mia meg­erő­sí­tet­te ko­ráb­bi vé­le­mé­nyét.

 

2. A KM egyes el­já­rá­sai­nak meg­íté­lé­se nem utal­ha­tó ad hoc bi­zott­sá­gok, szak­ta­ná­csa­dói tes­tü­le­tek ha­tás­kö­ré­be, ha­nem csa­kis az e kér­dés­sel ál­lan­dó­an, ma­gas szak­mai szin­ten fog­lal­ko­zó, in­téz­mé­nyi hát­tér­rel és kap­cso­lat­rend­szer­rel ren­del­ke­ző sza­kem­ber­gár­da fe­la­da­ta le­het.

 

Csa­kis így sza­va­tol­ha­tó a fo­lya­ma­to­san ér­ke­ző po­zi­tív és ne­ga­tív tu­do­má­nyos in­for­má­ci­ók ana­lí­zi­se, az egyéb tu­do­mány­te­rü­le­tek ál­lás­fog­la­lá­sai­nak fi­gye­lem­be­vé­te­le, a bi­zo­nyí­tá­son ala­pu­ló ada­tok gyűj­té­se, a tár­sa­dal­mi re­fle­xi­ók nyo­mon kö­ve­té­se.

 

3. A fen­ti­ek in­do­kol­ják a KM min­den kér­dé­sé­nek köz­pon­ti ke­ze­lé­sét (mi­nisz­té­riu­mi, aka­dé­miai, egye­te­mi vagy or­szá­gos in­té­ze­ti ke­re­tek kö­zött). Így nem­csak a kom­plex és fo­lya­ma­tos tu­do­má­nyos szem­lé­let, az ok­ta­tás koor­di­ná­lá­sa, az or­vos­tu­do­mány­nak va­ló alá­ren­delt­ség, ha­nem a KM-nek az egész­ség­ügyi el­lá­tás­ba va­ló meg­fe­le­lő be­épí­té­se is job­ban biz­to­sít­ha­tó.

 

4. Alap­ve­tő igény a KM alap­jai ok­ta­tá­sá­nak és a sza­kor­vos­kép­zés­nek ál­ta­lá­nos, az or­vos­kép­zés­hez kap­csolt be­ve­ze­té­se az or­vos­tu­do­má­nyi egyet­eme­ken.

 

A poszt­gra­duá­lis kép­zést, il­let­ve az egyes el­já­rá­sok ké­pe­sí­tés­szer­zé­sét a sza­kor­vos­kép­zés bá­zi­sán len­ne fon­tos meg­szer­vez­ni. Ez egyes ese­tek­ben más sza­kor­vos­kép­zés­sel idő­ben pár­hu­za­mo­san is el­kép­zel­he­tő (pl. a ha­gyo­má­nyos kí­nai or­vos­lás­nál, mely az Egész­ség­ügyi Vi­lág­szer­ve­zet, a WHO ja­vas­la­ta alap­ján 3 éves kép­zést igé­nyel). A kom­ple­men­ter me­di­ci­na tár­gyat érin­tő fő­is­ko­lai di­plo­más és egyéb szak­kép­zés egy­sé­ges ren­de­zé­se a fen­ti­ek szel­le­mé­ben va­ló­sít­ha­tó meg.

 

Baleset otthon – Az asztalra csaptam, de a bokámat ütöttem meg..

 

Alap­ve­tő szem­pont, hogy a KM té­ma­kör­ei­ben is csu­pán ak­kor vár­ha­tó a meg­fe­le­lő te­ma­ti­ká­jú és szín­vo­na­lú fel­ső­fo­kú kép­zés, ha az kor­szerű ter­mé­szet­tu­do­má­nyos ala­pú ku­ta­tá­si te­vé­keny­ség­re tá­masz­ko­dik.

 

5. A 11/1997. (V. 28.) NM-ren­de­let mó­do­sí­tá­sa idő­sze­rű­vé vált a kö­vet­ke­zők miatt:

 

• Fe­lül­vizs­gá­lat­ra szo­rul az or­vos és nem or­vos ál­tal vé­gez­he­tő te­vé­keny­sé­gek kö­re, mi­vel egyes el­já­rá­sok meg­íté­lé­se is vál­to­zott (pl. a mé­reg­te­le­ní­tés or­vo­si fe­lü­gye­let mel­lett vé­gez­he­tő len­ne);

• Az ok­ta­tás és a vizs­gáz­ta­tás kor­szerű­sí­tést, il­let­ve kö­zép­fo­kon szi­go­rí­tást igé­nyel;

• A gya­kor­lat­ban nem mű­kö­dik az el­le­nőr­zés a ren­de­let­ben leír­tak sze­rint;

• A fél­re­ve­ze­tő és ká­ros pa­ra­me­di­ci­ná­lis be­avat­ko­zá­sok jo­gi te­kin­tet­ben meg­kü­lön­böz­te­tést igé­nyel­nek.

 

6. Az MTA-do­ku­men­tum vé­gül sí­kra száll azért, hogy az ed­dig csak or­vo­sok ál­tal vé­gez­he­tő te­vé­keny­sé­gek – a le­gú­jabb tö­re­kvé­sek­kel el­len­tét­ben – to­vább­ra is csak or­vo­sok ál­tal le­gye­nek foly­tat­ha­tók (pl. ho­me­o­pá­tia). Emel­lett azon­ban ér­de­mes len­ne né­hány mód­szer nó­men­kla­tú­rá­ját is új­ra­gon­dol­ni (pl. mé­reg­te­le­ní­tés). Vál­toz­ta­tást ja­va­sol az ál­lás­fog­la­lás a ho­me­o­pá­tia, az aku­presszú­ra, a spe­ciá­lis dié­tá­ra épü­lő vagy a vér oxi­ge­ni­zá­lá­sán ala­pu­ló ter­ápi­ák te­kin­te­té­ben (de az er­re vo­nat­ko­zó ja­vas­la­tok meg­té­te­lét szé­le­sebb kö­rű szak­mai egyez­te­tés­nek kell meg­előz­nie).

 

 

In­téz­ke­dést kér­nek az or­vo­si szak­mai kol­lé­giu­mok

Az egyik le­gú­jabb fej­le­mény­ként az or­vo­si szak­mai kol­lé­giu­mok kö­zül négy (bel­gyó­gyá­sza­ti, ga­sztro­en­te­ro­ló­giai, kar­dio­ló­giai, on­ko­ló­giai és su­gár­ter­ápi­ás szak­mai kol­lé­gi­um) ve­ze­tői kö­zö­sen for­dul­tak a kol­lé­giu­mi egyez­te­tő ta­nács­hoz, in­téz­ke­dést kér­ve, mert „...nem tisz­tá­zott egyes ter­mé­szet­gyó­gyá­sza­ti te­vé­keny­sé­gek kom­pe­ten­cia­kö­re a gya­kor­lat­ban, az el­mé­let­ben sem, ki­ke­rül­nek a be­te­gek a ha­gyo­má­nyos egész­ség­ügyi el­lá­tás kö­ré­ből, és csak ké­sőn, eset­leg gyó­gyít­ha­tat­lan ál­la­pot­ban ke­rül­nek oda vissza. Nem va­ló­sul meg min­den eset­ben az or­vo­si di­ag­nó­zis és a ter­mé­szet­gyó­gyá­sza­ti ke­ze­lés egy­sé­ge. Egy­re na­gyobb a mé­diu­mok­ban az in­do­ko­lat­lan pro­pa­gan­da, egy-egy eset cso­da­ként tör­té­nő be­ál­lí­tá­sá­val, amely je­len­tős köz­vé­le­mény-for­má­ló”.

 

 

En­nek vissza­szo­rí­tá­sa cél­já­ból kez­de­mé­nye­zik az or­vo­sok ezek­től va­ló el­ha­tá­ro­ló­dá­sát egy­sé­ges fel­hí­vás­sal, kér­ve őket a ki­rí­vó ese­tek je­len­té­sé­re, ÁNTSZ-vizs­gá­la­tok kez­de­mé­nye­zé­sé­re, akár egy-egy te­vé­keny­ség en­ge­délyé­nek vissza­vo­ná­sá­ra tett ja­vas­lat­tal is. Ezt meg­erő­sí­tet­te a Ma­gyar Or­vo­si Ka­ma­ra el­nök­sé­gi ülé­se is, ahol meg­ál­la­pí­tot­ták: „szin­te le­he­tet­len be­avat­koz­ni, amely­nek oka az ÁNTSZ el­le­nőr­zé­si te­vé­keny­sé­gé­nek elég­te­len­sé­ge, a re­klám­tör­vény ér­vény­ben lé­vő elő­í­rá­sai...”

 

 

A ter­mé­szet­gyó­gyász szak­ma vé­le­mé­nye

A ter­mé­szet­gyó­gyász szak­ma kép­vi­se­lői ugyan­csak egyez­tet­tek. A Ter­mé­szet­gyó­gyász Sza­kér­tői-vizs­gáz­ta­tói Tes­tü­let tá­pió­szent­már­to­ni kon­szen­zus kon­fe­ren­ciá­ja össze­ge­zé­se­ként 2003. ja­nu­ár 7-én meg­ál­la­po­dás szü­le­tett. Esze­rint ja­va­sol­ják a 11/97. NM-ren­de­let mó­do­sí­tá­sát töb­bek kö­zött a kö­vet­ke­ző­kép­pen:

 

• Szük­sé­ges az ETI ál­tal ki­adott vizs­ga­sza­bály­zat mó­do­sí­tá­sa (az el­mé­le­ti és gya­kor­la­ti vizs­gák rend­je).

• Az egyes szak­ma­te­rü­le­tek kel­lő mér­té­kű meg­ala­po­zá­sa­ként az ed­di­gi­ek­nél na­gyobb hang­súlyt kell he­lyez­ni az egész­ség­ügyi, il­let­ve a ter­mé­szet­gyó­gyá­sza­ti alap­is­me­re­tek mo­dul ok­ta­tá­sá­ra, va­la­mint az el­sa­ját­ított is­me­re­tek szá­mon­ké­ré­sé­re. Ez utób­bi át­fo­gó is­me­re­ti szin­ten hi­ány­zik az or­vo­si ok­ta­tás­ból.

• Mind­két mo­dul ta­na­nyag­tar­tal­má­ból az írás­be­li vizs­ga mel­lett szó­be­li vizs­gá­ra is szük­ség van.

• Fon­tos len­ne kü­lö­nál­ló­an ke­zel­ni és meg­ha­tá­roz­ni az „egész­ség­ügyi alap­is­me­re­tek” mo­dul és a „ter­mé­szet­gyó­gyá­sza­ti alap­is­me­re­tek” mo­dul szak­mai és vizs­gáz­ta­tá­si kö­ve­tel­mény­rend­sze­rét az egyes szak­ma­te­rü­le­tek­nek meg­fe­le­lő­en. Ez az or­vo­si szak­má­kra is vo­nat­ko­zik!

• Szab­ja meg a ren­de­let az ok­ta­tás egyes mo­dul­jai­nak óra­számát, az ok­ta­tók kva­li­tá­sait, az ok­ta­tá­si anya­got, or­vo­si szin­te­ken is!

• A mi­nisz­té­ri­um ré­szé­ről köz­pon­ti, ke­ret­jel­le­gű ok­ta­tá­si pro­gra­mok ki­adá­sá­ra van szük­ség. Az ezek ké­szí­té­sé­vel kap­cso­la­tos anya­gi hát­te­ret a mi­nisz­té­ri­um köz­pon­ti for­rás­ból biz­to­sít­ja, a lét­re­ho­zan­dó Or­szá­gos Mód­szer­ta­ni In­té­zet koor­di­ná­lá­sá­val.

• A Sza­kér­tői és Vizs­gáz­ta­tói Tes­tü­let vagy a lét­re­ho­zan­dó Or­szá­gos Mód­szer­ta­ni In­té­zet vé­gez­ze az ok­ta­tá­si in­téz­mé­nyek és pro­gra­mok ak­kre­di­tá­ció­ját; a jegy­ze­tek, az aján­lott és a kö­te­le­ző iro­da­lom el­fo­ga­dá­sát; a to­vább­kép­zé­sek el­fo­ga­dá­sát, kre­dit­pont­ja­i­nak aján­lá­sát.

• Tá­vok­ta­tás­ban va­ló kép­zés csak ter­mé­szet­gyó­gyá­sza­ti tá­vok­ta­tás­ra is ak­kre­di­tált ok­ta­tá­si in­téz­mé­nyek­ben le­gyen le­het­sé­ges.

• A vizs­gáz­ta­tó in­téz­mény al­kos­son min­den­ki számá­ra át­te­kint­he­tő sza­bály­rend­szert a kö­te­le­ző és aján­lott iro­da­lom, va­la­mint a to­vább­kép­ző fo­lyó­i­ra­tok lis­tá­já­ra va­ló ke­rü­lés­re.

• Az or­vo­si ka­ma­rá­ban, az egész­ség­ügyi dol­go­zói ka­ma­rá­ban szük­sé­ges len­ne e sza­kág meg­fe­le­lő, au­ten­ti­kus kép­vi­se­le­te az et­ikai és szak­mai ügyek el­bí­rá­lá­sá­ban.

 

 

Mi lesz a dol­ga az Or­szá­gos Mód­szer­ta­ni In­té­zet­nek?

A fen­ti­ek is­me­re­té­ben te­hát va­ló­di elő­relé­pés­nek szá­mít a szak­ma vé­del­mé­ben, hogy a mi­nisz­te­ri tes­tü­let meg­sza­vaz­ta az Or­szá­gos Mód­szer­ta­ni In­té­zet lét­re­ho­zá­sát. En­nek elin­dí­tá­sá­hoz a mi­nisz­té­ri­um ke­re­tössze­get kü­lö­ní­tett el. Az új in­téz­mény a bu­da­pes­ti Szt. Já­nos Kór­ház kü­lö­nál­ló épü­le­té­ben ha­ma­ro­san el­kez­di mun­ká­ját. Egye­lő­re szer­ve­ze­ti, log­isz­ti­kai fe­la­da­tok­kal fog­lal­ko­zik, a ké­sőb­bi­ek­ben pe­dig gya­kor­la­ti te­vé­keny­ség­gel is ki­egé­szíti te­vé­keny­sé­gét.

 

A Kom­ple­men­ter Or­vo­si Or­szá­gos Mód­szer­ta­ni és Kép­zé­si Köz­pont töb­bek kö­zött el­ké­szí­ti a szak­mai di­szci­plí­nák egy­sé­ges cur­ri­cu­lu­mait (or­vo­si és nem or­vo­si ágak­ban is); meg­ne­ve­zi a mi­ni­mum­fel­té­te­le­ket min­den szak­mai ág­ban; or­szá­go­san meg­szer­ve­zi és nyil­ván­tart­ja az ok­ta­tást; sza­kvé­le­ményt ala­kít ki az egye­te­mi ka­ri ta­ná­csok ál­tal ak­kre­di­tá­lan­dó tan­fo­lya­mo­król; sa­ját tan­fo­lya­mo­kat szer­vez és bo­nyo­lít le; gya­kor­la­ti ok­ta­tást vé­gez; egy­sé­ges mi­nő­sé­gi és ok­ta­tá­si rend­szer­mi­nő­sí­té­si rend­szert ala­kít ki az ok­ta­tó- és gya­kor­ló­he­lyek vo­nat­ko­zá­sá­ban; ja­vas­la­to­kat dol­goz ki a ter­mé­szet­gyó­gyá­sza­ti ta­ná­csa­dó tes­tü­let számá­ra. Emel­lett kö­te­le­ző to­vább­kép­zé­se­ket szer­ve­z a már ké­pe­sí­tés­sel ren­del­ke­zők ré­szé­re (éves kö­te­le­ző kre­dit­pont!); kap­cso­la­tot tart a Ma­gyar Or­vo­si Ka­ma­rá­val, az Egész­ség­ügyi Dol­go­zói Ka­ma­rá­val, a ma­gyar or­vos­tu­do­má­nyi egyet­emek­kel, egész­ség­ügyi fő­is­ko­lák­kal és az ET­I-vel. Fog­lal­ko­zik még szak­könyv-, jegy­zet- és fo­lyó­i­rat-ki­adás­sal, szak­mai anya­gok el­ké­szí­té­sé­vel, ja­vas­la­tot tesz vizs­gáz­ta­tá­so­kra, a vizs­gáz­ta­tók sze­mé­lyé­re; ak­tí­van részt vesz a mi­nisz­te­ri Ter­mé­szet­gyó­gyá­sza­ti Ta­ná­csa­dó Tes­tü­let mun­ká­já­ban.

 

– Sokakat felültettem már terápia gyanánt...

 

Kez­det­ben a mód­szer­ta­ni in­té­zet a mi­nisz­té­ri­um anya­gi tá­mo­ga­tá­sá­val, ké­sőbb azon­ban tel­je­sen ön­fenn­tar­tó mó­don mű­kö­dik.

 

A fen­ti mód­szer­ta­ni és ok­ta­tói köz­pont egész­ség­ügyi in­téz­mény­be va­ló te­le­pí­té­se azért is in­do­kolt, mert a sok­pro­fi­lú kór­ház hely­szí­ni kon­zi­liá­riu­si le­he­tő­sé­get, a sza­kor­vo­si di­ag­nosz­ti­ka szé­le­sebb le­he­tő­sé­gét, összes­sé­gé­ben pe­dig a te­vé­keny­ség fo­lya­ma­tos or­vos­szak­mai kör­nye­ze­tét és kon­troll­ját tud­ja biz­to­sí­ta­ni. Ez­zel mint­egy mo­del­lér­té­kű in­téz­mény­ként mű­kö­dik. Van er­re pél­da An­gliá­ban és Né­me­tor­szág­ban is. A köz­pont mel­lett szak­ren­de­lé­sek is lesz­nek majd.

 

 

Egy­sé­ges gya­kor­lat fe­lé

Az MTA or­vo­si osz­tá­lya ál­tal el­fo­ga­dott te­vé­keny­sé­gek ak­kre­di­tált ok­ta­tásszer­ve­zé­se és szak­mai mű­ve­lé­se egy­sé­ge­sí­ti a je­len­le­gi ma­gyar­or­szá­gi – na­gyon kao­ti­kus – gya­kor­la­tot. Ugya­nak­kor a kom­ple­men­ter or­vos­lást is mű­ve­lő, a ha­gyo­má­nyos or­vos­lás­ban is szak­mai is­me­ret­tel ren­del­ke­ző sza­kem­be­rek a hoz­zá­juk for­du­ló be­te­gek­nek szük­ség sze­rint to­váb­bi ki­vizs­gá­lást és tra­di­cio­ná­lis ter­ápi­át is tud­nak aján­la­ni. Ez­zel a köz­pont meg­va­ló­sít­ja az int­egra­tív or­vo­si be­te­gel­lá­tás egy­sé­gét. Meg­fe­le­lő kép­zett­sé­get ad az ezen ágak iránt ér­dek­lő­dők­nek, hogy ha­gyo­má­nyos or­vo­si kép­zett­sé­gü­ket ki­egé­szít­hes­sék az adott kom­ple­men­ter ág­ban. Szak­mai után­pót­lást ne­vel or­vo­sok és nem or­vos egész­ség­ügyi szak­em­be­rek kö­ré­ben.

 

A nem­zet­kö­zi­leg is je­len­tős, tért hó­dí­tó és to­vább nö­ve­ke­dő moz­ga­lom, amely­nek je­len­tő­sé­gét pre­ven­ció­ként az or­vo­si tár­sa­da­lom is ki­emelt fon­tos­sá­gú­ként han­goz­tat­ja, a pá­cien­sek ré­szé­re a sze­líd, sza­ka­va­tott ke­zek­ben ár­tal­mat­lan, mel­lék­ha­tás­men­tes gyógy­mó­dok el­fo­ga­dá­sát is je­len­ti.

 

Ezért nem le­het e mód­sze­re­ket egy­sé­ges egész­ként, „ve­szé­lyes sar­la­tán­ság­ként” el­sö­pör­ni, hi­szen po­zi­tív ha­tá­sú, nem­zet­kö­zi­leg el­fo­ga­dott, tu­do­má­nyo­san iga­zolt te­rü­le­tek is ide tar­toz­nak.

 

Sok nyu­ga­ti or­szág­ban ma az int­egra­tív me­di­ci­na fo­gal­ma­ként tör­té­nik e te­rü­le­tek he­lyes ke­ze­lé­se és be­vo­ná­sa az aka­dé­mi­kus or­vos­lás­ba. Ná­luk ez a kér­dés nem oko­zott annyi za­vart és el­le­nál­lást, mint ná­lunk.

 

Ki a jó ter­mé­szet­gyó­gyász? – kér­dez­te a mi­nap az Es­te ri­por­te­re. A kér­dés­re nem egy, ma­gát er­re egye­dül il­le­té­kes­nek ki­ki­ál­tó szö­vet­ség vá­la­szol­hat, ha­nem csa­kis a ter­mé­sze­tes gyógy­mó­do­kat ma­gas szin­ten is­me­rő és mű­ve­lő, egy­sé­ges szak­mai kon­szen­zu­son ala­pu­ló, a ta­gok vé­le­mé­nyét is kép­vi­se­lő tes­tü­let.

Dr. Hegyi Gab­ri­el­la PhD. ESZCSM TTT tag
X. évfolyam 3. szám

Címkék: természetgyógyászat

Aktuális lapszámunk:
2020. április

A korábbi lapszámaink tartalmának megtekintéséért kattintson IDE.