Egészséges életmód

Tehetség-wellness, avagy siker és lelki egészség

Tehetséggondozás

Lassan bontakozik ki előttünk a tehetséges gyermekek zsibongó zaja, miután napi rutinjuk, agyzsibbasztó feladataik, különóráik, szakköreik, házi kötelességeik "bilincseit" lekattintják, majd heti megbízatásuk leteltével kellemesen párolódnak a gőzben.


 

Magyar... tehetség... termálfürdő... kétségtelenül országimázsban velünk összefüggő fogalmak, mégsem egészen erről szeretnénk írni. A manapság oly népszerű wellness és a tehetség fogalmának frigye első ránézésre igen megfoghatatlannak tűnik, és ilyen formában kizárólag a szerzők agyszüleménye. Azt hisszük, jól tükrözheti azt a szolgáltatást, szolgáltatáskört, mely jelenleg egyedülálló. Konkrétan a magyar tehetséggondozás ügyéről, illetve az Aranyelme Tehetséggondozó Egyesület (a továbbiakban A. T. E.) közhasznú munkájáról, szándékairól és szellemiségéről van szó. Az egyesület tevékenységének célcsoportja a tehetséges gyermekek megtalálása, felkarolása. A wellnesst ebben az átvitt értelemben - mint az egyesület ars poeticáját - tekintsük szellemi relaxáló fürdőzésnek, ami annyit tesz, hogy a tehetséges gyerekeket képességeiknek megfelelő irányú szakemberek fejlesztik, kiegyensúlyozott érzelmi feltételek mellett, intézményes, ám felszabadult formában.

 

Mielőtt rátérnénk arra, hogy konkrétan mi az Aranyelme Tehetséggondozó Egyesület tevékenysége, tegyünk egy kis kitekintést szokatlan jellegét illetően.

 

A történelem és a történelem előtti idők közösségei mindig eltérő megvilágításból tekintettek a kiemelkedő képességű emberekre, képességeikre és alkotásaikra, hol babonák és félelmek, hol nagyfokú megbecsülés kísérte őket és az adott kor szintjét, szellemiségét jócskán megelőző alkotásaikat, felfedezéseiket. Voltak (vannak és lesznek) helyek és idők, amikor szervezett és intézményes keretek között fojtották el - vagy terelték "kétarcú" célok felé - a tehetség kifejeződését, az alkotók önkifejezésének termékét, ám az ok, amiért az ilyen próbálkozások nem járhatnak sikerrel, az emberi gondolkodás és önkifejezés szabadságában rejlik. A tehetség megnyilvánulásának talán legjellegzetesebb jele az "ingeréhes" megismerés, a "féktelen" tudásvágy és adott esetben az ebből fakadó kockázatvállalás, plombálatlan lélegzés, a megrögzött klisék és a biztonság elhagyása a járatlanért. A gondolatok, a képességek kibontakoztatása, az önkifejezés még a "szabadság" és a demokráciák egyre terjedő korában is akkor lesz igazán szabad és ezáltal hiteles, ha spontán és az adott lehetőségekhez képest a leginkább korlátozás nélküli légkörben fejeződhet ki. A tehetségek felkarolására és megtalálására a jelenlegi oktatási rendszer önmagában kevés lehetőséget biztosít, részben gépies, mennyiségi jellegéből, részben az ilyen irányú képzés hiányából stb. fakadóan is.

 

A tehetség fogalmával kapcsolatban egy másik szempont is fontosnak tűnik. Kétségtelen, hogy a tehetséges emberek tehetségük kifejeződése esetén sokat adhatnak a közösségnek szinte bármilyen téren. A dolog lényege mégis az egyén szintjén látszik igazán fontosnak, és első körben pl. ebben is rejlik az A. T. E újszerű szellemisége, ahol a tehetség kezelése elsősorban nem a kollektív, hanem az individuum, a gyermek szintjén indul útjára, és a fókuszban boldogulása, boldogsága és önkifejezése áll. A mai modern korban a tehetséggondozás és a tehetséges produktumok létrejöttének segítése egyre fontosabbá válik. Sajnos még él az a téves nézet, hogy a tehetséget nem kell segíteni és támogatni, mivel úgyis utat tör magának. A tehetség kifejeződése rendkívül sok feltétel együttes jelenlétét kívánja meg, ilyenek pl. a gazdasági és társadalmi viszonyok, a demográfiai háttér, a szülői gondozói szféra hatása, az egyéni motiváció, a kitartás, az elkötelezettség, a személyiségbeli, érzelmi és szellemi egyensúly, önbizalom és nem utolsósorban az átlag feletti képesség. Napjainkban a tehetség egyik legfigyelemreméltóbb szemlélete E. Landau (1980) nevéhez fűződik, aki hangsúlyozza, hogy a tehetség nem tulajdonság, hanem egyrészt külső és belső tényezők összessége és összhangja, másodsorban pedig lehetőség, mely szinte mindenkinek megadatik, ennél fogva a tehetséget megfosztja mitikus jellegétől és sokkal inkább hétköznapi feladattá és életcéllá "varázsolja", melyben a lényeg a képességek, készségek kiaknázásában rejlik.

 

Feltehetnénk a kérdést, hogy a mai magyar ugaron sarjadó tehetséggondozás vajon az emberré válás melyik evolúciós ága mellett teszi le a voksát, a sztár- és fogyasztókitermelő, ipari park jellegű emberkép, vagy a kihalófélben lévő értékhordozó, teremtő, alkotó szellemiség mellett? A mai több irányból sugallt és kívánatos emberkép legfőbb és legjellemzőbb tulajdonsága: az egyéni siker. Az A. T. E. gyermekképe a siker felé vezető út mellett a boldog, egyéni és kollektív értékeket hordozó alkotó szellemiség útján vezet.

 

Az Aranyelme Tehetséggondozó Egyesületet azzal a céllal alapították pszichológusokból, pedagógusokból álló szakemberek, hogy lehetőséget biztosítsanak a tehetséges gyereknek, pedagógusaiknak, szüleiknek, hogy képességeiket felismerjék, lehetőséget biztosítsanak azok kiaknázására és gondozására. A cél elsősorban az, hogy minden tehetséges gyermek szabadon fejlődhessen, kielégíthesse tudásvágyát és kibontakoztathassa a benne rejlő alkotókedvet. Az ilyen gyermekek felett mindig ott lebeg a siker kívánalma, és nekik különlegességükkel együtt különleges kihívásokkal és gyakran intenzívebb elvárásokkal kell szembenézniük, ezért az A. T. E. dolga a szülők, tanárok törődése mellett az, hogy úgy segítsék őket, hogy ezekkel a kihívásokkal sikerrel tudjanak megbirkózni. A tehetséges gyermekek közül sokuk számára kifejezetten nehéz a beilleszkedés, az alkalmazkodás, kevesen értik meg és fogadják el őket, hiszen bizonyos szempontból kilógnak a sorból. Ezek a gyermekek nagyon kíváncsiak, érdeklődésük egy adott téma irányában életkorukhoz képest szokatlanul mély, különösen kreatívak, gondolkodásuk a megszokottól eltérő és az életkoruknál fejlettebb. Ezért a tehetséggondozás nem pusztán képességfejlesztést jelent, hanem a gyerekek számára megnyugvást, elégedettséget, örömöt adó gondoskodást is.

 

Az A. T. E. a nagyóvodás kortól serdülőkorig keresi a tehetségeket, felfedezik, felkarolják, támogatják, fejlesztik őket speciális fejlesztő programok, táborok stb. segítségével, és emellett nagy figyelmet fordítanak arra, hogy ne szakadjanak ki saját közegükből, családból, iskolából, így sok, manapság aktuális probléma (pl. drog, iskolakerülés, bűnözés stb.) is elkerülhető lenne. Az egyesület a hozzájuk forduló szülők számára tanácsadást is tart a XI. kerületi Keveháza utcai általános iskolában. Segítenek a megfelelő oktatási intézmény kiválasztásban, pszichológus foglalkozik a problémás, beilleszkedési és egyéb problémákkal küzdő gyerekekkel, illetve szakembert biztosítanak az esetleges részképességzavarok korrigálására. Kuriózumszámba mennek a szombati tanfolyamok és az egyedi táborok. A szombat délelőtti foglalkozásokon a gyermekek játékos, készség- és cselekvésorientált módon, felszabadult hangulatban ismerkedhetnek meg pl. a természettudományok, a logika, a régészet, a kultúra, az optika, a biológia, a vegytan, az animáció, a versírás, a kreatív problémamegoldás stb. területeivel, miközben hangsúlyt helyeznek a gyerekek kreatív gondolkodására, a közösségi együttműködésre. A gyermekek kiválasztják a számukra megfelelő témát, csoportot, tanárt, hasonló képességű, érdeklődésű társai között pedig végre nem különc, hanem normális gyerek lehet. Évente száz gyerek nyaral az egyesület által szervezett tehetséggondozó táborban, ami annyiban különbözik a hagyományos nyári táboroktól, hogy itt a már említett gazdagító programokat intenzív formában szervezik. Párhuzamosan több foglalkozás fut egy időben, ahol a gyermek választhatja meg, melyiken vesz részt, így szabadon, önállóan választhatja meg, mi érdekli, és abban még jobban elmélyülhet. Emellett pedig mindig jut idő a felhőtlen kikapcsolódásra, nevetésre, játékra és a pihenésre is. 

Stromajer Attila, dr. Herskovits Mária
XI. évfolyam 1. szám

Címkék: gyerek, lelki egészség, tehetség

Aktuális lapszámunk:
2020. október

A korábbi lapszámaink tartalmának megtekintéséért kattintson IDE.