Egészséges életmód

Útmutatónk: a tarot - 4. rész: Főpap és a szeretők

Tarot-iskola 12 részben

12 ré­szes sor­oza­tunk kö­zép­pont­já­ban a ta­rot-kár­tya áll. Az el­ső rész­ben rö­vid tör­té­ne­ti át­te­kin­tés után a kár­tya szel­le­mi­sé­gét, mű­kö­dé­sét, s a Nagy Ár­ká­num el­ső lap­ját, a Bo­lon­dot mu­tat­tuk be ol­va­só­ink­nak. Ezt kö­ve­tő­en ha­von­ta a Nagy Ár­ká­num két-két lap­ja ke­rül sor­ra, emel­lett is­mer­tet­jük a leg­fon­to­sabb kár­tya­ve­té­si mód­sze­re­ket is.
A ta­rot sok­kal több, mint jós­kár­tya. Nem a jö­vő kon­krét ese­mé­nye­it mu­tat­ja meg, ha­nem a vár­ha­tó ten­den­ci­ák­ra vi­lá­gít rá. A ta­rot se­gít­sé­gé­vel sa­ját tu­dat­ta­la­nunk ad vá­laszt fel­tett kér­dé­se­in­kre. Ami­lyen a kér­dés, olyan a vá­lasz. Tő­lünk függ, mennyi­re ves­szük ko­mo­lyan sa­ját pro­blé­má­in­kat. A dön­tés ter­mé­sze­te­sen min­dig a mi ke­zünk­ben van, a fe­le­lős­sé­get sen­ki sem vál­lal­ja he­lyet­tünk, bölcs ta­ná­csa­dó­ként azon­ban a ta­rot-kár­tya rá­ve­zet­het min­ket a he­lyes út­ra.


 

A Fő­pap

„Az op­ti­mis­ta azt ál­lít­ja, hogy min­den vi­lá­gok leg­job­bi­ká­ban élünk, a pesszi­mis­ta at­tól tart, hogy ez a ki­je­len­tés igaz.”

Ja­mes Branch Ca­bell

 

A Fő­pap sze­mé­lye a Hős ta­nul­má­nyait jel­zi, ame­lyek fel­ké­szí­tik a kül­vi­lág­ban rá vá­ró ki­hí­vá­so­kra. Azt az idő­sza­kot szim­bo­li­zál­ja, ami­kor a Hős lel­ki­is­me­re­te, jó­ról és rossz­ról alko­tott fo­gal­mai ki­ala­kul­nak. A gye­rek­kor­ban kör­vo­na­la­zó­dó, Is­ten­be ve­tett bi­zal­mat is jel­ké­pe­zi, amely­re a Hős­nek ké­sőbb majd szük­sé­ge lesz.

 

Ez az az idő­szak, ami­kor a gyer­mek fe­léb­red a kez­de­ti egy­ség ér­zé­sé­ből, amely­ben min­den­nel és min­den­ki­vel egy­nek érez­te ma­gát. Most mond­ja elő­ször, hogy „én”, és egy­re in­kább fe­lis­me­ri a köz­te és a töb­bi­ek kö­zött hú­zó­dó ha­tárt.

 

A Fő­pap az el­ső olyan kár­tya­lap, ahol a fő­ala­kon kí­vül más em­be­ri lé­nyek is sze­re­pel­nek. A tér­de­plő fi­gu­rák a ta­non­cok, no­ví­ciu­sok, akik a Fő­pap uta­sí­tá­sai­ra vár­nak. Ez azt hi­va­tott ki­fe­jez­ni, hogy most éb­re­de­zik a gyer­mek tu­da­ta, most ész­lel elő­ször tu­da­to­san egy má­sik em­bert, fel­néz szü­lei­re és a töb­bi fel­nőt­tre, aki­ket ha­tal­ma­sok­nak lát.

 

A ta­ní­tás lény­ege a Fő­pap ál­dás­ra emelt ke­zé­ben rej­lik: a ki­nyúj­tott uj­jak a lát­ha­tó vi­lá­got, a be­haj­lí­tott uj­jak pe­dig a lát­ha­tat­lan, rej­tett és transz­cen­dens vi­lá­got jel­ké­pe­zik. A szám­misz­ti­ka sze­rint az ötös szám, az uj­jak száma a lény­eget, a je­len­tést, az alap­ve­tőt jel­ké­pe­zi, ami­re a „kvin­tesszen­cia” szó is utal (la­ti­nul quint = öt, es­sen­tia = ter­mé­szet).

 

Az üze­net te­hát: csak azok ért­he­tik meg a lény­eges, alap­ve­tő je­len­tést, akik mind­két ol­dal­ra fi­gyel­nek. Akik csak a kül­sőt né­zik, ugya­n­an­nyi­ra elvé­tik az élet alap­ját, mint azok, akik csu­pán a transz­cen­dens­re vágy­nak. Ezért kell a Hős­nek mind­két vi­lá­got meg­jár­nia, a Nap nap­pa­li út­já­nak meg­fe­le­lő kül­ső, tu­da­tos ívet, és az éj­sza­kai, ten­ge­ri út­nak meg­fe­le­lő tu­dat­ta­lan biro­dal­mát.

 

A Rider-tarot Főpapja

 

A gö­rög mi­to­ló­giá­ban Khei­rón, a ken­taur volt a le­gin­kább el­fo­ga­dott ta­ní­tó­mes­ter. A Nyi­las csil­lag­jegy gya­ko­ri alak­ja a ken­taur, amely így szin­tén a Fő­pap­hoz kap­csol­ha­tó.

 

A Ri­der-ta­rot Fő­pap­ja tró­nu­sá­nak al­ján lát­ha­tó két kulcs Szent Pé­ter­re, az el­ső pá­pá­ra utal, aki­nek a Bi­blia sze­rint Jé­zus azt mond­ta: „És rád bí­zom a Mennyek Biro­dal­má­nak kul­csait” (Má­té evan­gé­liu­ma 16:19). A há­rom­ré­szes ko­ro­na, a ru­ha sze­gé­lyén lát­ha­tó há­rom ke­reszt és a Fő­pap hár­mas ke­reszt­je a test, a szel­lem és a lé­lek, il­let­ve a Mennyor­szág, a Föld és a Po­kol irán­ti fe­le­lős­ség­re utal.

 

A Fő­pap mu­tat utat ab­ban a ke­re­sés­ben, ahol a dol­gok rej­tett ér­tel­mét ku­tat­juk.

 

A Ri­der-ta­rot a kár­tya súly­pont­ját a kvin­t­esszen­cia ke­re­sé­sé­re és a na­gyobb össze­füg­gé­sek meg­ér­té­sé­re he­lye­zi.

 

A Crow­ley-ta­rot ar­ra szó­lít­ja fel a kér­de­zőt, hogy a ke­re­sés­nek az út­ján ne ér­je be ol­csó vá­la­szok­kal.

 

Me­di­tá­ci­ós té­ma­ként a Fő­pap ezt kér­de­zi:

Mi­lyen ér­té­kek fon­to­sak szá­mom­ra az élet­ben? Mi­lyen ké­pet al­kot­tam Is­ten­ről?

 

A meg­győ­ződé­sem a tet­te­im­ben is tü­krö­ző­dik?

 

Szí­vü­gyek­ben a Fő­pap ezt ta­ná­csol­ja:

Le­gyen nyílt, tisz­tes­sé­ges, for­dul­jon bi­za­lom­mal a tár­sá­hoz. Tegyen va­la­mi fon­to­sat a sze­rel­mü­kért. Higgyen a kap­cso­la­tuk­ban.

 

A jö­vő­be ve­tett kép:

Ha­ma­ro­san meg­ér­ti a tör­tén­tek ér­tel­mét. Ne ag­gód­jon, jó oka van a bi­za­ko­dás­ra.

 

A Crowley-tarot Főpapja

 

Krí­zis­hely­zet­ben a Fő­pap ezt ja­va­sol­ja:

Fi­gyel­mét most el­ső­sor­ban ne a nyil­ván­va­ló, ha­nem a mély­ben rej­tő­ző dol­go­kra irá­nyít­sa. Így ha­ma­ro­san meg­ér­ti a krí­zis­hely­zet ér­tel­mét, és ki­útra ta­lál, ame­lyen bi­za­kod­va elin­dul­hat.

 

A Fő­pap ja­vas­la­ta ta­nács­ta­lan hely­ze­tek­re:

Tegyen va­la­mit, ami kö­ze­lebb vi­szi éle­te ér­tel­mé­hez. Ol­vas­son szent szö­ve­ge­ket, mé­lyed­jen el egy spi­ri­tuá­lis könyv­ben, hall­gas­son sza­krá­lis ze­nét, ve­gyen részt egy szent­mi­sén vagy mond­jon el egy imád­sá­got.

 

Meg­erő­sí­tés­ként a Fő­pap így bá­to­rít­ja:

Is­ten­be ve­tett hit­tel já­rom uta­mat. Ha a dol­gok ér­tel­mét nem is lá­tom át, ér­zem, Ő kí­sé­ri min­den lé­pé­se­met.

 

Ál­ta­lá­nos je­len­té­se kár­tya­ve­tés­nél:

Az an­tik misz­té­riu­mok fő­pap­jait idé­ző kár­tya a dol­gok ér­tel­mé­nek ke­re­sé­sé­re és meg­ta­lá­lá­sá­ra utal. Gya­kran olyan ta­pasz­ta­la­tot je­lez, amely­nek va­ló­ban sok „ér­tel­me” van a szá­mun­kra. Ezen­kí­vül egye­nes­ség­re és ma­gas szin­tű er­köl­csi szem­lé­let­mód­ra utal. So­kan sze­ren­csét ho­zó kár­tyá­nak te­kin­tik, mert olyan uta­kat je­lez, ame­lye­ken va­ló­ban cél­hoz érünk, hi­szen bi­za­kod­va és bi­zo­nyos­ság­gal tel­ve ha­la­dunk raj­tuk.

 

A Fő­pap drá­ga­kö­ve az ame­tiszt és a hia­cint (na­rancs­szí­nű cir­kon), il­la­ta a töm­jén.

 

 

A Sze­re­tők

A Ri­der-ta­rot-ban a Sze­re­tők lap­ja a va­ló­di, szín­­tisz­ta sze­rel­met mu­tat­ja. Ádá­mot és Évát áb­rá­zol­ja az Éden­kert­ben, a bűn­be­esés előtt, mez­te­le­nül és ár­tat­la­nul. Az Élet fá­ja és a Tu­dás al­mát ter­mő fá­ja, tör­zsén a kí­gyó­val a hát­tér­ben lát­ha­tó. A hát­tér he­gyei az elér­he­tő csú­cso­kat, a leg­ma­ga­sabb fo­kú ér­zel­me­ket és bol­dog­sá­got jel­ké­pe­zik.

 

Ah­hoz azon­ban, hogy meg­ért­hes­sük, mi a kár­tya je­len­tő­sé­ge a Hős uta­zá­sá­ban, fel kell idéz­nünk a Mar­se­il­les-i ta­rot ere­de­ti raj­zát, me­lyen egy fia­ta­lem­ber lát­ha­tó, any­ja és sze­rel­me kö­zött. A Hős­nek dön­te­nie kell, el­hagy­ja-e a szü­lői há­zat, any­ját, hogy ezu­tán a sa­ját út­ját járja, ame­lyet sze­rel­me szim­bo­li­zál. A szü­lői ház el­ha­gyá­sá­nak el­ha­tá­ro­zá­sa nél­kül sor sem ke­rül­ne az uta­zás­ra.

 

A ré­geb­bi ta­rot-kár­tyák­ban ezt a la­pot gya­k­ran „Dön­tés­nek” hív­ták.

 

A Ri­der-ta­rot a tel­jes és tisz­ta szív­vel meg­ho­zott dön­tést és az az­zal já­ró jó ér­zé­se­ket eme­li ki.

 

A Crow­ley-ta­rot az el­len­té­tek egye­sí­té­sét hang­sú­lyoz­za, mint a dön­tő lé­pést az al­kí­miai nagy mű­ben. A kár­tya je­len­té­se te­hát egy­aránt vo­nat­ko­zik a kü­lön­bö­ző té­nye­zők ál­dott ta­lál­ko­zá­sá­ra és össze­ol­va­dá­sá­ra, va­la­mint a szív­ből meg­ho­zott dön­tés­re is.

 

A Crowley-tarot Főpapja

 

Me­di­tá­ci­ós té­ma­ként a Sze­re­tők ezt kér­de­zi:

Mi­lyen mély és el­kö­te­le­zett a sze­re­te­tem? Tel­jes szí­vem­ből, jó­ban-rossz­ban tár­sam mel­lett ál­lok, vagy csak ad­dig sze­re­tem, amíg az nem esik ne­he­zem­re?

 

Szí­vü­gyek­ben a Sze­re­tők ezt ta­ná­csol­ja:

Itt az ide­je, hogy őszin­te szív­vel és sza­bad aka­ra­tá­ból kö­te­le­ző ér­vé­nyű dön­tést hoz­zon.

 

A jö­vő­be ve­tett kép:

Egy fon­tos ta­lál­ko­zás vagy más ér­té­kes ta­pasz­ta­la­tot je­len­tő ese­mény áll Ön előtt, fo­gad­ja őszin­te szív­vel!

 

Krí­zis­hely­zet­ben a Sze­re­tők ezt ja­va­sol­ja:

A jó­zan és kri­ti­kus mér­le­ge­lés most ép­p­oly ke­ve­set se­gít, mint a ha­tá­ro­zat­lan­ság. Hall­gas­son az ér­zé­se­i­re, azon az úton in­dul­jon el, amit a szí­ve dik­tál.

 

A Sze­re­tők ja­vas­la­ta ta­nács­ta­lan hely­ze­tek­re:

A mai nap­ját szen­tel­je a sze­re­tet­nek. Ír­jon ver­set vagy egy sze­rel­mes­le­ve­let – cí­mez­he­ti akár egy is­me­ret­len­nek is, aki­vel ta­lán ha­ma­ro­san ta­lál­ko­zik, és aki sze­re­ti Önt.

 

A Crowley-tarot Szeretők lapja

 

Meg­erő­sí­tés­ként a Sze­re­tők így bá­to­rít­ja:

Öröm­mel és őszin­te szív­vel dön­tök. A sze­re­te­tem min­dent meg­szé­pít kö­rü­löt­tem.

 

Ál­ta­lá­nos je­len­té­se kár­tya­ve­tés­nél:

A Sze­re­tők kár­tyá­ja ál­ta­lá­ban a nagy sze­re­lem­re utal, de csak ak­kor, ha a fel­tett kér­dés er­re vo­nat­ko­zik. Más ese­tek­ben fe­le­lős­ség­gel fel­vál­lalt, őszin­te szív­vel és sza­ba­don meg­ho­zott dön­tést je­lent, és nem a sze­re­lem té­ma­kör­ére vo­nat­ko­zik.

 

A Sze­re­tők drá­ga­kö­ve a kar­ne­ol, a vö­rös ko­rall és a ró­zsa­kvarc. Il­la­ta a mó­susz és a szan­tál­fa.

 

 

Kár­tya­ve­té­si mó­dok: Döntésjáték

Ez a ki­ra­ká­si mód­szer ki­vá­ló se­gít­ség egy dön­tés előtt, ami­kor vá­lasz­ta­nunk kell, hogy me­lyik úton me­gyünk to­vább.

 

Mi­vel a ta­rot-ban nin­cse­nek „igen” vagy „nem” kár­tyák, ezért a kér­dést így kell fel­ten­ni: Mi tör­té­nik, ha ezt te­szem, és mi, ha nem te­szem meg? Ez­zel a ki­ra­ká­si mód­szer­rel meg­lát­hat­ja, hová ve­zet az egyik, il­let­ve a má­sik le­het­sé­ges meg­ol­dás, és dönt­het, hogy me­lyik ked­ve­zőbb az Ön  számá­ra. Húz­zon hét kár­tyát, és rak­ja ki az ábrán lát­ha­tó sor­rend­ben.

Ér­tel­me­zés:

7 = Er­ről van szó, a kér­dés és a pro­blé­ma hát­te­re, a kér­de­ző hoz­zá­ál­lá­sa a pro­blé­má­hoz

3,1,5 = Ezek a kár­tyák idő­ren­di sor­rend­ben, bal­ról jobb­ra (3–1–5) mu­tat­ják meg, mi tör­té­nik, ha meg­te­szi, ami­re gon­dol.

4,2,6 = Ezek a kár­tyák idő­ren­di sor­rend­ben (4–2–3) mu­tat­ják meg, mi tör­té­nik, ha nem te­szi meg, ami­re a kér­dés fel­te­vé­sé­ben gon­dolt.

Kajtár Krisztina, Schneider Gábor
X. évfolyam 5. szám

Címkék: kártyavetés, tarot

Aktuális lapszámunk:
2020. április

A korábbi lapszámaink tartalmának megtekintéséért kattintson IDE.