Fitoterápia

Alacsony vérnyomás


Ala­csony vér­nyo­más­nak te­kint­jük azt az ál­la­po­tot, ami­kor az ar­té­ri­ás vér­nyo­más ér­té­ke (systoles nyo­más) ki­sebb 110 Hgmm-nél fér­fi­ak ese­té­ben, il­le­tőleg 100 Hgmm-nél nők­nél. Az alsó ér­ték (di­as­to­les nyo­más) mind­két nem­nél 60 Hgmm.

 

Az ala­csony vér­nyo­más gya­kran al­ka­ti jel­le­gű. Ilyen­kor el­sőd­le­ges vagy esszen­ciá­lis ala­csony vér­nyo­más (hypo­to­nia, hypo­ten­sio) a ne­ve. Amennyi­ben nem okoz za­va­ró tü­ne­te­ket, gyógyszeres ke­ze­lés­re nincs szük­ség, de fon­tos min­den olyan, az élet­vi­tel­lel kap­cso­la­tos tényező, amely ked­ve­ző ha­tá­sú a hi­po­tó­ni­ás sze­mély­nél: rend­sze­res test­moz­gás, hi­deg és langyos zu­ha­nyo­zás vál­ta­ko­zá­sa, és­sze­rı táp­lál­ko­zás. Fej­fá­jás, szé­dü­lés, hi­deg vég­ta­gok, a szívve­ré­sek számá­nak vál­to­zá­sa gyógy­sze­res ke­ze­lést is szük­sé­ges­sé te­het. A gyógy­sze­res keze­lés nem ál­lan­dó jel­le­gű, mint a ma­gas­vér­nyo­más-be­te­gek­nél. A szer­ve­zet sza­bá­lyo­zó rendsze­re át­csap­hat ma­gas vér­nyo­más­ba.

 

Az em­lí­tett tü­ne­tek fel­lép­het­nek oly­an­kor is, ami­kor egy sze­mély víz­szin­tes test­hely­zet­ből hirtelen fel­kel. Ilyen­kor hall­juk a pa­naszt: „El­sö­té­tült előt­tem a vi­lág.” Az érin­tett ál­tal nehezebben elvi­selt tü­ne­tek kö­zé tar­to­zik az össze­e­sés­re va­ló haj­lam, le­g­aláb­bis az at­tól va­ló fé­le­lem.

 

Az ala­csony vér­nyo­más és tü­ne­tei ese­ten­ként kü­lön­bö­ző meg­be­te­ge­dé­sek so­rán lép­nek fel. A cél en­nél a má­sod­la­gos jel­le­gű ala­csony vér­nyo­más­nál az ok meg­ál­la­pí­tá­sa, te­hát az alapbetegség fe­lis­me­ré­se és ke­ze­lé­se.

 

A ma­gas­vér­nyo­más-be­teg­ség (l. 2005. évi előző száma­ink­ban) sok be­teg­nél ke­ve­sebb panaszt okoz, mint az ala­csony vér­nyo­más.

 

A tü­ne­tek jel­le­ge le­het ha­son­ló mind­két eset­ben, így pél­dá­ul pa­nasz­ként fel­lép­het fejfájás. Az a be­teg, aki hosszú ide­je szed ma­gas vér­nyo­mást csök­ken­tő gyógy­szert (antihypertensivum), az adag túl­lé­pé­se­kor, egyéb gyógy­sze­rek köl­csön­ha­tá­sa miatt, hir­te­len a referenciatartomány al­só ha­tá­rát meg­kö­ze­lí­tő ala­csony vér­nyo­má­sú­vá vál­hat, erős fejfájását meg tudja kü­lön­böz­tet­ni az előzőtől, ame­lyet ma­gas vér­nyo­má­sa so­rán ér­zett.

 


Rozmaring

 

A fi­to­ter­ápia ke­re­té­ben ér­té­kel­jük azo­kat a ké­szít­mé­nye­ket, ame­lye­ket szük­ség ese­tén használunk, te­hát nem foly­to­nos jel­leg­gel.

 

So­kan ér­zik úgy, hogy ala­csony vér­nyo­má­suk so­rán je­lent­ke­ző pa­na­sza­ik csök­ken­nek vagy elmúlnak fe­ke­te­ká­vé fo­gyasz­tá­sá­ra. Ám a túl­zás­ba vitt ká­vé­fo­gyasz­tás mel­lék­ha­tá­sai is jelentkez­het­nek: fo­ko­zott in­ger­lé­keny­ség, nyug­ta­lan­ság, al­vá­sza­va­rok for­má­já­ban. Ki­vé­te­lek min­dig van­nak. Egyes sze­mé­lyek ak­kor al­sza­nak job­ban, ha le­fe­kvés­kor ká­vét fo­gyasz­ta­nak.

 

A rozmaring (Ros­ma-ri­nus of­fi­ci­na­lis) dél-euró­pai és észak-afri­kai nö­vény. Ná­lunk is termesztik, az or­szág dé­li ré­sze­in. Eny­he te­le­ken át­te­lel. Il­ló­o­la­ja hi­va­ta­los a Ma­gyar Gyógyszerkönyv VII. ki­adá­sá­ban (1986. III. kö­tet), le­ve­le az Eu­ró­pai Gyógy­szer­könyv­ben sze­re­pel. (Meg­ta­lál­ha­tó a VI­II. Ma­gyar Gyógy­szer­könyv ter­ve­ze­té­ben is.)

 

Az il­ló­olaj (Ros­ma­ri­ni aet­he­ro­le­um) be­dör­zsö­lő­szer­ként az ala­csony vér­nyo­má­sú sze­mély ke­ze ügyé­ben jó szol­gá­la­tot te­het. Előál­lí­tá­sa: et­ilal­ko­hol­ban rá­zás­sal biz­to­sít­juk az il­ló­olaj hatóanyaga­inak ol­dó­dá­sát. Fő ha­tó­a­nya­gai az eu­ka­lip­tol és a kám­for. 100 gramm vagy mililiter fi­nom­szesz­re szá­mí­tunk 2 (ket­tő) csep­pet. Há­zi­lag előál­lí­tott be­dör­zsö­lő­szer esetében 40 százalékos szesz­tar­tal­mú sós­bor­szeszt vagy vod­kát hasz­nál­ha­tunk. A roz­ma­ring il­ló­olaj mellett ki­egé­szít­het­jük 1 (egy) csepp eu­ka­lip­tusz il­ló­o­laj­jal (Eu­calypti aet­he­ro­le­um).

 

Az ala­csony vér­nyo­más miatt fel­lé­pő szé­dü­lés, feny­ege­tő össze­e­sés, fej­fá­jás kez­de­tén az al­kar bő­rén be­dör­zsö­lünk hoz­zá­ve­tőle­ge­sen 1-2 ká­vés­ka­nál­nyi il­ló­o­la­jos ké­szít­ményt, előbb az egyik ka­ron vagy al­ka­ron, majd a má­si­kon.

 

Idő­já­rá­si fron­to­kra ér­zé­keny sze­mély­nek aján­lott a Bé­res An­ti­front készítményből 10-15 csepp koc­ka­cu­kron ada­gol­va, el­szo­po­gat­va.

 

A be­dör­zsö­lő­sze­res üve­gen tün­tes­sük fel: kül­ső­leg.

 

A Ma­gyar Gyógy­szer­könyv je­len­leg ér­vé­nyes VII. ki­adá­sá­ban (III. kö­tet 1766 ol­dal) sze­re­pel a SZAP­PA­NOS KÁM­FOR GÉL (Li­ni­men­tum sa­po­na­tum camp­ho­ra­tum), ezt is bedörzsölőszerként hasz­nál­juk. Reu­más fáj­da­lom ese­té­ben is ja­vallt.

 

Szin­tén kül­ső­leg al­kal­ma­zott be­dör­zsö­lő­szer a KÁM­FO­ROS SZESZ (Spi­ri­tus camp­ho­ra­tus).

 

Egyes eu­ró­pai or­szá­gok­ban hasz­nál­ják a SE­PRŐ­ZA­NÓT (Sa­rot­ham­nus sco­pa­ri­us, sze­re­pel Sparti­um sa­rot­ham­nus né­ven, to­váb­bá Cyti­sus sa­rot­ham­nusként) ké­szít­mé­nye­it.

 

Erős ha­tá­sú anya­ga, a szpar­te­in vál­to­zó arány­ban ta­lál­ha­tó a nö­vény egyes ré­sze­i­ben, ezért a be­ál­lí­tott ha­tó­a­nyag-tar­tal­mú ké­szít­mé­nyek meg­bíz­ha­tób­bak. Ala­csony vér­nyo­má­sos sze­mé­lyek ke­ze­lé­sé­ben sze­re­pet tu­laj­do­ní­ta­nak a ti­ra­min ne­vű bio­gén amin­nak, amely néhány élelmiszerben is szá­mot­te­vő mennyi­ség­ben ta­lál­ha­tó.

Dr. Rácz-Kotilla Erzsébet
XI. évfolyam 4. szám

Címkék: alacsony vérnyomás, fitoterápia

Aktuális lapszámunk:
2020. április

A korábbi lapszámaink tartalmának megtekintéséért kattintson IDE.