Fitoterápia

Immunrendszer 7. rész


Az elő­ző száma­ink­ban is­mer­te­tett nö­vé­nye­ken kí­vül to­váb­bi fa­jok­nál szá­mol­tak be olyan ered­mé­nyek­ről a ta­pasz­ta­la­ti gyó­gyá­szat­ban, ame­lyek az im­mun­rend­szer mű­kö­dé­sét ked­ve­ző­en be­fo­lyá­sol­ják. Ezek­nél is vé­gez­tek kí­sér­le­te­ket, ame­lyek gyó­gyá­sza­ti fel­hasz­ná­lá­suk jo­go­sult­sá­gát ki­sebb vagy na­gyobb mér­ték­ben alá­tá­maszt­ják.

 

A macs­ka­ka­rom (Un­ca­ria to­men­to­sa) Dél-Ame­ri­ká­ban, el­ső­sor­ban Pe­ru eső­er­dő­i­ben te­rem. A la­kos­ság un­ha de ga­to né­ven is­me­ri, a ma­gyar el­ne­ve­zés en­nek tü­kör­for­dí­tá­sa. Moz­gásszer­vi pa­na­szok ese­té­ben hasz­nál­ják gyógy­te­aként. Bel­ső­leg ada­golt ké­szít­mé­nyei egy­ma­guk­ban vagy az alap­ke­ze­lés ki­egé­szíté­sé­re ter­jed­tek el.

 

Az im­mun­rend­szer­re gya­ko­rolt sza­bá­lyo­zó ha­tás azon alap­szik, hogy a fa­ló­sej­tek (pha­gocyta) mű­kö­dé­sét ser­ken­ti, a nyi­rok­sej­tek (lymphocyta) számát szin­ten tart­ja, mű­kö­dé­sü­ket is ked­ve­ző­en be­fo­lyá­sol­ja, ser­ken­ti.

 

A macs­ka­ka­rom-ki­vo­na­to­kat tar­tal­ma­zó ké­szít­mé­nyek al­ka­lo­id­tar­tal­mát fel kell tün­tet­ni. Et­től függ ugya­nis az ada­go­lás, il­le­tő­leg gyer­me­kek­nél a ja­val­lat, amely egyes ké­szít­mé­nyek­nél a 3. éle­tév be­töl­té­sét kö­ve­tő­en jö­het szá­mí­tás­ba, má­sok­nál a 12. évet be­töl­tött gyer­me­kek­nek ad­ha­tó. (Macs­ka­ka­rom­tea, NU­TRA­ME­DIX SA­MEN­TO, UN­HA DE GA­TO kap­szu­la, VI­BE UN­HA DE GA­TO kap­szu­la).

 


Nagylevelű hárs (Tilia platyphyllos) - Kislevelű hárs (Tilia cordata)

 

Amennyi­ben az im­mun­rend­szer mű­kö­dé­sé­re ked­ve­ző­en ha­tó ké­szít­mény­ként ja­vall­ják, az ada­go­lás kor­lá­tolt idő­tar­ta­mú (ál­ta­lá­ban 1-4 hét). Reu­más vagy egyéb jel­le­gűízü­le­ti pa­na­szok ke­ze­lé­sé­re hosszabb ide­ig is al­kal­maz­zák, szü­ne­tek köz­be­ik­ta­tá­sá­val. Aján­lott ét­ke­zé­sek után szed­ni. Mel­lék­ha­tás­ként szék­re­ke­dés lép­het fel.

 

Az im­mun­rend­szer mű­kö­dé­sé­nek sza­bá­lyo­zá­sá­ra, ser­ken­té­sé­re hasz­nált nö­vé­nyek­ben gya­kran leír­ták nyál­ka­anya­gok je­len­lé­tét. Egy­re több­ször ál­la­pít­ják meg, hogy a nyál­ka­anya­gok ked­ve­ző­en be­fo­lyá­sol­ják az im­mun­rend­szer ki­egyen­sú­lyo­zott mű­kö­dé­sét.

 

A nö­vé­nyi nyál­kák cu­krok­ból és szár­ma­zé­kaik­ból fe­lé­pü­lő mo­le­ku­lák. A fe­lé­pí­té­sük­ben részt ve­vő szén­hi­drá­to­kat a nyi­rok­sej­tek nem­csak fe­lis­me­rik, ha­nem „be­to­la­ko­dó”, ide­gen anya­gok­nak te­kin­tik. En­nek ma­gya­rá­za­ta, hogy sok kó­ro­ko­zó mi­kro­or­ga­niz­mus sejt­jé­nek fe­lü­le­tén is ezek a cu­krok, ese­ten­ként szár­ma­zé­kaik meg­ta­lál­ha­tók. A nyál­ka­anya­gok igen kis mennyi­ség­ben ser­ken­tik az im­mun­rend­szer egyes sej­tes ele­me­it, ki­fe­je­zet­teb­ben, mint a nagy adag ha­tá­sá­ra. Ez tör­té­nik a szer­ve­zet­ben is. A kis szá­mú kó­ro­ko­zó­val szem­ben az im­mun­rend­szer, egész­sé­ges sze­mély­nél, meg­fe­le­lő táp­lál­ko­zá­si vi­szo­nyok, élet­mód mel­lett, ha­té­kony vé­del­met nyújt. A nagy tö­meg­ben a szer­ve­zet­be ju­tó kó­ro­ko­zók­kal szem­ben a vé­de­lem nem min­dig elég­sé­ges, ezért szük­sé­ges ilyen­kor a kó­r­o­ko­zók tö­me­gét csök­ken­te­ni, fej­lő­dé­sü­ket gá­tol­ni, ha mód van rá, el is pusz­tí­ta­ni. A „tú­le­rő­vel” szem­ben a vé­de­lem nem elég­gé ha­tá­sos. Né­hány „be­to­la­ko­dót” le­győz­nek a vé­de­lem „ka­to­nái”, a „tel­jes meg­szál­lás” le­győ­zé­se meg­ha­lad­hat­ja a vé­de­lem ere­jét. Te­hát a kis adag im­mun­mo­du­lá­ló, bi­zo­nyos ese­tek­ben im­mun­sti­mu­lá­ló nö­vé­nyi nyál­ká­ból szár­ma­zó cu­kor fel­hív­ja a nyi­rok­sej­tek „fi­gyel­mét”, ser­ken­tő ha­tást fejt ki. A szer­ve­zet­ben ál­lan­dó jel­leg­gel je­len le­vő cu­krok, el­ső­sor­ban a sző­lő­cu­kor (glu­kóz) nem gya­ko­rol olyan ha­tást az im­mun­rend­szer­re, mint a rit­kább cu­krok, ame­lyek nö­vé­nyi táp­lá­lék­kal, el­ső­sor­ban nyál­ka­anya­gok­kal jut­nak a ke­rin­gő vér­be.

 

A nyál­ka­anya­gok fe­lé­pí­té­sé­ben részt ve­vő rit­kább cu­krok, cu­kor­szár­ma­zé­kok a nyi­rok­sej­tek T cso­port­já­nak egyes tag­jai mel­lett ser­ken­tik a szem­csés fe­hér­vér­sej­tek (gra­nu­locyta) be­ke­be­le­ző te­vé­keny­sé­gét is.

 

Az egyéb gyó­gyá­sza­ti tu­laj­don­sá­gaik miatt rég­múlt idők óta hasz­nált nö­vé­nyek kö­zül fi­gyel­met ér­de­mel a hárs­fa­vi­rág (Ti­lia cor­da­ta, Ti­lia platyphyllos). Ét­ke­zé­si te­aként a hárs­fa­tea meg­hű­lé­ses be­te­gek ke­ze­lé­sé­ben is sze­re­pet ját­szik. Il­ló­olaj- és sár­ga fes­ték­anyag-tar­tal­ma mel­lett fon­tos ha­tó­a­nyag a nyál­ka. Kö­hö­gés­csil­la­pí­tó­ként hasz­nál­ják az or­vo­si zi­lizt, más né­ven fe­hér mály­vát (ei­bis­tea né­ven is em­lí­tik). Az Alt­ha­ea of­fi­cia­na­lis ná­lunk hor­da­lé­kos ta­la­jon, fo­lyó­vi­zek kö­ze­lé­ben te­rem. Egy­aránt gyűj­tik gyö­ke­rét (Alt­ha­e­ae ra­dix) és le­ve­lét (Alt­ha­e­ae fo­li­um). A jó mi­nő­sé­gű gyö­ke­ret há­moz­va és koc­ká­ra ap­rít­va for­gal­maz­zák, hi­deg víz­ben (szo­ba­hő­mér­sék­le­ten) ké­szí­te­nek be­lő­le vi­zes ki­vo­na­tot 12 órás ázta­tás­sal, na­pon­ta fris­sen (ma­cer­atum). A le­vél­ből a szo­ká­sos mó­don for­rá­za­tot (in­fu­sum) ké­szí­te­nek. Mind­két rész, a gyö­kér és a le­vél egy­aránt sok (5-12%) nyál­kát tar­tal­maz (po­li­sza­cha­ri­dok, po­li­uro­ni­dek). Meg­hű­lé­ses meg­be­te­ge­dé­sek meg­elő­zé­sé­re, ke­ze­lé­sé­re ad­ha­tó a vi­zes ki­vo­nat le­ga­lább 10 na­pig vagy akár né­hány hé­ten át, éven­te is­mé­tel­ten.

 

A hárs­fa­vi­rág­ból ké­szí­tett tea egy­ma­gá­ban vagy más gyógy­nö­vé­nyek­kel tár­sít­va, te­ake­ve­rék­ként, na­pon­ta fo­gyaszt­ha­tó. Ez­zel szem­ben a ke­vés­bé is­mert séd­ken­der, má­sik ne­vén ken­der­pa­kó­ca (Eu­pa­to­ri­um can­na­bi­num) nem sze­re­pel min­den­na­pi ét­ke­zé­si te­aként, csak szük­ség ese­tén hasz­nál­juk vi­zes ki­vo­na­tát meg­hű­lé­ses tü­ne­tek je­lent­ke­zé­se­kor, de azok meg­elő­zé­sé­re is.

 

Jö­vő ha­vi szá­munk­ban vissza­téünk a ken­der­pa­kó­ca jel­lem­zé­sé­re, majd is­mer­tet­jük a taj­ga­gyö­ke­ret és az in­ka­te­át.

Dr. Rácz-Kotilla Erzsébet
X. évfolyam 1. szám

Címkék: fitoterápia, immunrendszer

Aktuális lapszámunk:
2020. április

A korábbi lapszámaink tartalmának megtekintéséért kattintson IDE.