Grafológia

Valami más... - 2004. április


Ír­jon az el­ső négy­zet­be né­hány, de le­ga­lább öt sort, akár egy is­me­rős idé­ze­tet, akár né­hány sza­ba­don ki­gon­dolt mon­da­tot. Nem szük­sé­ges, hogy ér­tel­mes, össze­füg­gő gon­do­la­tot al­kos­sa­nak. Azu­tán a töb­bi me­ző­be is má­sol­ja át az ere­de­ti szö­ve­get. Fon­tos, hogy min­den négy­zet­be azo­nos mennyi­sé­gű szö­ve­get ír­jon.

 

Most azt néz­ze meg, ho­gyan al­kal­maz­ko­dott a ren­del­ke­zé­sé­re ál­ló egy­re ki­sebb írás­fe­lü­le­tek­hez. Mi­ként ala­kí­tot­ta az írá­sát, hogy el­fér­jen, mit adott fel, hol húz­ta össze a szö­ve­get?

 

A min­den vo­nat­ko­zás­ban ará­nyo­san össze­hú­zó­dó írás az élet ne­héz­sé­ge­i­re va­ló ru­gal­mas al­kal­maz­ko­dás ké­pes­sé­gé­re utal.

 

Ha be­tűi nagy­sá­gát csök­ken­tet­te, de a mar­gók, a sor­kö­zök vál­to­zat­lanok ma­rad­tak, ak­kor Ön a ki­sebb le­he­tő­sé­gek­re sa­ját igé­nyei, ak­ti­vi­tá­sa vissza­fo­gá­sá­val re­agál. Min­den kö­rül­mé­nyek kö­zött tisz­te­let­ben tart­ja a töb­bi­ek ér­de­ke­it, nem sze­gi meg a ne­he­zen be­tart­ha­tó sza­bá­lyo­kat sem.

 

Az írás­sal be­töl­tött és be nem töl­tött fe­lü­le­tek meg­osz­lá­sa a tu­da­tos és a tu­da­ta­lat­ti szfé­ra ará­nyát is mu­tat­ja. A be­tűk nagy­sá­gá­nak csök­ke­né­sé­vel a be­írt fe­lü­let ará­nya csök­ken a be nem írt fe­lü­let­hez ké­pest. Akik a csök­ke­nő le­he­tő­sé­gek­re így re­agál­nak, azok el­fojt­ják az igé­nye­i­ket ilyen eset­ben, és in­kább az ál­mo­do­zás fe­lé for­dul­nak.

 

Ha szo­rult hely­zet­ben az író dön­tő­en a mar­gó­kat szün­tet­te meg, de az írás bel­ső ta­golt­sá­ga, a sor- és szó­kö­zök jól át­te­kint­he­tők ma­rad­tak, ak­kor a ne­héz­sé­gek­re nö­vek­vő ak­ti­vi­tás­sal re­agál. Be­szű­kült moz­gás­tér­ben a még ren­del­ke­zé­sé­re ál­ló anya­gi és em­be­ri adott­sá­go­kat egy­re job­ban ki­hasz­nál­va igyek­szik a leg­jobb meg­ol­dá­so­kat meg­ta­lál­ni.

 

Ami­kor a csök­ke­nő írás­fe­lü­let­re a be­tűk kö­zöt­ti üres te­rü­le­tek szél­ső­sé­ges meg­szün­te­té­sé­vel re­agál az író, azt ál­la­pít­hat­juk meg, hogy a szű­kü­lő le­he­tő­sé­gek okoz­ta fé­lel­met kap­cso­la­tai­ban igyek­szik fe­lol­da­ni. Szo­ro­sab­ban kö­tő­dik, sok biz­ta­tást igé­nyel­ne. Ha nem tud­ja nyíl­tan kér­ni, ak­kor ezt úgy erő­sza­kol­ja ki, hogy füg­gő hely­zet­be hoz­za sa­ját ma­gát vagy tár­sát. Az is elő­for­dul­hat, hogy ki­zá­ró­lag a má­sik­tól vár­ja a meg­ol­dást, a kap­cso­lat­ban vé­li meg­ta­lál­ni a vá­laszt a ne­héz­sé­gek­re.

Tímár Krisztina
X. évfolyam 4. szám

Címkék: grafológia

Aktuális lapszámunk:
2020. november

A korábbi lapszámaink tartalmának megtekintéséért kattintson IDE.