Házipatika

Illatos barátcserje (Vitex agnus-castus)

Gyógy­nö­vé­nyek a házikertben

A Föld­kö­zi-ten­ger vi­dé­kén ős­ho­nos ba­rát­cser­je ne­vét azért kap­ta, mert egy­kor a ko­los­to­rok­ban élő, nőt­len­sé­gi fo­ga­dal­mat té­vő szer­ze­te­sek e nö­vény ki­vo­na­tát fo­gyasz­tot­ták szü­zes­sé­gi fo­ga­dal­muk meg­tar­tá­sá­hoz. Azt tar­tot­ták ró­la, hogy csök­ken­ti a ne­mi vá­gyat, a gö­rög nők is ba­rát­cser­jét ad­tak fér­jük­nek, ha már nem akar­tak több gye­re­ket vál­lal­ni. A ba­rát­cser­je ter­mé­se­i­nek sze­xuá­lis vá­gyat csök­ken­tő és a nők­re gya­ko­rolt egyéb, ál­dá­sos ha­tá­sait a mo­dern or­vos­tu­do­mány kí­sér­le­te­i­nek ered­mé­nyei is iga­zol­ták.  


Gyógy­ha­tá­sai

Fér­fiak­nál csök­ken­ti a túl­zott mér­té­kű sze­xuá­lis vá­gyat, nők­nél se­gít a meg­bom­lott hor­mo­ná­lis egyen­súly vissza­ál­lí­tá­sá­ban. A hor­mon­rend­szer­re hat, fo­koz­za a pro­gesz­te­ron­ter­me­lést. Gyó­gyít­ja a nők be­teg­sé­ge­it, csök­ken­ti a túl erős, fáj­dal­mas men­stru­á­ci­ós vér­zést, ezen­kí­vül ser­ken­ti a te­jel­vá­lasz­tást. A men­stru­á­ci­ót meg­elő­ző tü­ne­tegyüt­tes eny­hí­té­sé­re, va­la­mint a vál­to­zó­ko­ri kel­le­met­len tü­ne­tek or­vos­lá­sá­ra mint ter­mé­sze­tes, mel­lék­ha­tás nél­kü­li hor­mon­pót­ló al­kal­maz­ha­tó. Meg­szün­te­ti a tes­ti és lel­ki pa­na­szo­kat egy­aránt, csök­ken­ti az al­ha­si gör­csö­ket, a puf­fa­dást, a mell­fe­szü­lést; old­ja a fe­szült­sé­get, in­ger­lé­keny­sé­get.

 

Barátcserje (Vitex agnus-castus)

 

Há­zi fel­hasz­ná­lás

Drog­ját ősszel be­ta­ka­rít­ha­tó, kel­le­mes fű­sze­r­il­la­tú, bors­szem­nyi ter­mé­sei ad­ják. Gyógy­te­aként nem ha­tá­sos, ké­szít­sünk be­lő­le al­ko­ho­los ki­vo­na­tot.

 

Ba­rát­cser­je­csep­pek: A fris­sen sze­dett mag­va­kat tisz­tí­tás után át­da­rál­juk, be­főt­te­sü­veg­be tes­szük. Fe­lönt­jük 96%-os egész­ség­ügyi al­ko­hol­lal, te­te­jét csa­va­ros te­tő­vel le­zár­juk. 10-14 na­pig ér­lel­jük, min­den­nap két­szer ala­po­san fel­ráz­zuk. Az éré­si idő le­jár­ta után le­szűr­jük, az áza­lé­kot víz­zel át­for­ral­juk, majd ki­hűt­jük. Szű­rés után annyit ada­go­lunk be­lő­le az al­ko­ho­los ki­vo­nat­hoz, amennyi­vel 38-40 szá­za­lé­kos­ra hí­gít­hat­juk. Sö­tét üve­gek­be té­ve, fel­cím­kéz­ve, gyer­mek­től el­zárt he­lyen tart­juk. Na­pon­ta 3x10-20 csep­pet fo­gyaszt­ha­tunk. Vá­ran­dós­ság és szop­ta­tás alatt, va­la­mint hor­mon­pót­ló gyógy­sze­rek sze­dé­sé­vel együtt al­kal­ma­zá­sa nem aján­lott.

 

 

Há­zi ter­mesz­té­se

3-4 m ma­gas­sá­got is elé­rő, sű­rűn elá­ga­zó, il­la­tos, lomb­hul­la­tó cser­je. Nyár vé­gén hoz­za kék szí­nű, fü­zér­be tö­mö­rü­lő vi­rág­za­tát, majd ősszel bors­szem­nagy­sá­gú bí­bor­szí­nű mag­va­kat ér­lel. Ősszel vagy ta­vasszal te­le­pít­he­tő, bár­mi­lyen ta­la­jon meg­él, ko­rán ter­mő­re for­dul. Mu­ta­tós vol­ta miatt so­kan dísz­cser­jé­nek ül­te­tik, így ter­mé­se­i­nek gyó­gyí­tó ha­tá­sa – a nö­vény pon­tos is­me­re­té­nek hi­á­nya miatt – ki­hasz­ná­lat­la­nul ma­rad.

Makai Anna
X. évfolyam 12. szám

Címkék: barátcserje, gyógynövény receptek, házipatika

Aktuális lapszámunk:
2020. november

A korábbi lapszámaink tartalmának megtekintéséért kattintson IDE.