Házipatika

Illatos ibolya (Viola odorata)

Gyógy­nö­vé­nyek a házikertben

A ta­vasz hír­nö­ké­nek ne­ve­zett sze­rény kül­se­jű, il­la­tos ta­va­szi ibo­lya­cso­kor­ról ke­ve­sen tud­ják, hogy ré­g­ó­ta gyógy­nö­vény. A gö­rö­gök a ter­mé­keny­ség szim­bó­lu­má­nak tar­tot­ták, a ró­mai­ak bort ké­szí­tet­tek be­lő­le, az an­go­lok il­la­tá­ért tisz­tel­ték. Egész Eu­ró­pá­ban el­ter­jedt, ha­zánk er­dei­nek is gya­ko­ri kék – rit­kán fe­hér – vi­rá­gú, il­la­tos nö­vé­nye.


A kan­dí­ro­zott ibo­lya­vi­rá­gok­kal sa­lá­tá­kat, édes­sé­get is dí­szít­he­tünk

 

Gyógy­ha­tá­sai

Gyö­ke­re, le­ve­le és vi­rág­ja egy­aránt gyógy­ha­tá­sú. Gyö­kér­tör­zsé­nek fő­ze­te ki­vá­ló köp­te­tő, erős el­nyál­ká­so­dás­sal já­ró idült lég­cső- és hörghu­rut­ban, lég­zé­si ne­héz­ség­nél, szamár­kö­hö­gés­nél, tbc-s kö­hö­gés­nél hasz­nál­ha­tó. Le­ve­le és vi­rág­ja vér­tisz­tí­tó, nyer­sen el­rág­csál­va re­ge­ner­ál­ja a szer­ve­ze­tet. A friss vi­rá­gok­ból ké­szí­tett szörp eny­he has­haj­tó­ként hat. A szá­rí­tott vi­rá­go­kat te­het­jük pot-po­ur­ri­ba vagy ké­szít­sünk be­lő­lük köl­ni­vi­zet. Ci­trom­fű­vel tár­sít­va ide­ges fej­fá­jás, ál­mat­lan­ság el­len hasz­nál­hat­juk. Kan­dí­ro­zott vi­rá­gai ön­ma­guk­ban is fi­nom édes­ség­ként ehe­tők, de tor­ták dí­szí­té­sé­re is al­kal­ma­sak.

 

 

Há­zi fel­hasz­ná­lá­sa

Te­aké­szí­tés: 1,5 dl víz­ben 1 evő­ka­nál­nyi szá­rí­tott és ap­rí­tott ibo­lya­gyö­ke­ret 3 per­cig fő­zünk, 20-30 per­cig áll­ni hagy­juk, le­szűr­jük. Méz­zel éde­sít­ve 2 órán­ként 1 evő­ka­nál­nyit fo­gyasz­tunk be­lő­le. A fő­zet méz nél­kül gennyes se­bek, ki­üté­sek, fe­ké­lyek bo­ro­ga­tá­sá­ra is al­kal­mas.

 

Le­ve­lei­nek for­rá­za­ta – ci­trom­fű­vel tár­sít­va – ki­tű­nő nyug­ta­tó, ál­mat­lan­ság el­len is hasz­nál­ha­tó.

 

A fris­sen sze­dett il­la­tos vi­rá­gok­ból ké­szí­tett szörp szék­let­ren­de­zés­re al­kal­mas.

 

Tink­tú­ra: 1 ma­rék­nyi ibo­lya­gyö­ke­ret, 1 ma­rék­nyi ka­kukk­fü­vet fe­lap­rí­tunk, be­főt­te­sü­veg­be tes­szük, fe­lönt­jük annyi 96%-os egész­ség­ügyi szesszel, amennyi jól el­le­pi és 10 na­pig ér­lel­jük. Le­szűr­jük, az áza­lé­kot víz­zel fel­for­ral­juk, ki­hűt­jük és szűr­le­té­vel a kész tink­tú­rát 40 szá­za­lé­kos­ra hí­gít­juk. Erős kö­hö­gés, man­du­la­gyul­la­dás ese­tén na­pon­ta 3x10 csep­pet fo­gyasz­tunk.

 

A tink­tú­rát kül­ső­leg reu­ma, kösz­vény és izom­bé­nu­lás ese­tén be­dör­zsö­lő­szer­ként is al­kal­maz­hat­juk.

 

Ibo­lya­olaj: 1 be­főt­te­sü­ve­get fé­lig töl­tünk fris­sen sze­dett ibo­lya­vi­rág­gal, fe­lönt­jük jó mi­nő­sé­gű olaj­jal, 1 hó­na­pig me­leg, le­he­tő­leg nap­sü­té­ses he­lyen ér­lel­jük, majd le­szűr­jük. Ide­ges fej­fá­jás el­mu­lasz­tá­sá­ra a gyó­gyo­laj­jal a hom­lo­kot 3-4-szer vé­ko­nyan be­dör­zsöl­jük.

 

 

Há­zi ter­mesz­té­se

Le­gin­kább nyir­kos, fé­lár­nyé­kos, táp­dús ta­la­jon dísz­lő, de min­den kert­ben ter­meszt­he­tő 5-10 cm ma­gas, il­la­tos éve­lő nö­vény. Mák­szem­nyi mag­ról va­ló sza­po­rí­tá­sa bi­zony­ta­lan, in­kább ko­ra ta­vasszal te­le­pít­sük a nö­vényt a kert­be, le­gyö­ke­re­ző in­dái­val gyor­san el­sza­po­ro­dik. Le­ve­leit ta­vasszal, a vi­rá­go­kat nyí­lás­kor, gyö­ke­re­it ősszel vagy ta­vasszal gyűjt­sük. Az il­la­tos ibo­lya nem ter­meszt­he­tő la­kás­ban, a cse­rép­ben vá­sá­rol­ha­tó kü­lön­bö­ző ne­me­sí­tett ibo­lya­fé­lék­nek gyógy­ha­tá­suk nincs.

Makai Anna
X. évfolyam 4. szám

Címkék: gyógynövény receptek, házipatika

Aktuális lapszámunk:
2020. április

A korábbi lapszámaink tartalmának megtekintéséért kattintson IDE.