Házipatika

Ka­táng­kó­ró (Ci­cho­ri­um intybus)

Gyógy­nö­vé­nyek a há­zi­kert­ben

Szin­te min­den­hol meg­ta­lál­ha­tó va­don ter­mő gyógy­nö­vény, me­lyet már az óko­ri Egyip­tom­ban is is­mer­tek. Né­pies ne­vei: vad­ci­kó­ria, na­pra­né­ző, na­pra­já­ró, bo­dács­kó­ró; a tó­tok „na­gya­pó fü­vé­nek” hív­ják. Az ég­szín­kék vi­rá­gok kö­ve­tik a nap já­rá­sát, csak ak­kor nyíl­nak ki, ha süt a nap. Egy an­gol nép­me­se sze­rint a ka­táng­kó­ró vi­rá­gai azért olyan gyö­nyö­rű ég­szín­kék szí­nű­ek, mert egy ha­jó­ra szállt és so­ha visz­sza nem té­rő ked­ves után sí­ró le­ány­ka sze­mei őr­ződ­tek meg ben­nük. Ter­mesz­tett faj­tá­já­nak gyö­ke­ré­ből ré­gen pót­ká­vét ké­szí­tet­tek.  


 

Gyógy­ha­tá­sai

Drog­ját gyö­ke­rei, le­ve­lei és vi­rág­zó szá­rai ad­ják, a leg­több ha­tó­a­nyag gyö­ke­rei­ben ta­lál­ha­tó. Máj- és epe­be­teg­ség, a sár­ga­ság ki­vá­ló há­zi­sze­re, te­ájá­nak rend­sze­res fo­gyasz­tá­sa se­gí­ti az epe­kö­vek ol­dá­sát és az epe­ho­mok el­tá­vo­lí­tá­sát. Cu­kor­be­te­gek te­ake­ve­ré­ké­nek alap­anya­ga, ke­se­rű­anyag-tar­tal­ma ré­vén gyo­mor­erő­sí­tő, emész­tés­ser­ken­tő. Vas­ban, réz­ben és kal­ci­um­ban gaz­dag le­ve­lei­nek for­rá­za­tá­val bel­ső­leg vér­sze­gény­sé­get, kül­ső­leg bo­ro­ga­tó­szer­ként bőr­be­teg­sé­get, ek­cé­mát gyó­gyít­ha­tunk. A né­pi gyó­gyá­szat­ban ve­se­kő, hú­gyú­ti gyul­la­dá­sok ke­ze­lé­sé­re hasz­nál­ták, va­la­mint ét­vágy­ta­lan, sá­padt gyer­me­kek­nek ad­ták.

 

Há­zi fel­hasz­ná­lás

Te­aké­szí­tés: Egy ká­vés­ka­nál­nyi szá­rí­tott és ap­rí­tott gyö­ke­ret 2,5 dl víz­ben 5-10 per­cig fő­zünk, 15 perc­nyi ál­lás után le­szűr­jük. Na­pon­ta 3-4 al­ka­lom­mal éde­sí­tés nél­kül fo­gyaszt­juk. Epe­kő ese­tén tár­sít­hat­juk gyer­me­klánc­fű- és les­tyán­gyö­kér­rel; emész­tő­rend­sze­ri be­teg­sé­gek gyó­gyí­tá­sá­ra apró­boj­tor­ján­nal, or­bánc­fű­vel, bors­men­tá­val együtt fo­gyaszt­hat­juk.

 

Vi­rág­zó szár­ból ké­szí­tett tea: Egy evő­ka­nál szá­rí­tott és ap­rí­tott dro­got 2 dl for­rás­ban lé­vő víz­zel le­for­rá­zunk, 20 per­cig áll­ni hagy­juk, majd le­szűr­jük.

 

Haj­nö­vesz­tő prés­lé: Az ősszel fel­sze­dett gyö­ke­re­ket meg­tisz­tít­juk, fe­lap­rít­juk, le­vét ki­pré­sel­jük, es­tén­ként a fej­bőr­be dör­zsöl­jük. 2-3 hét hasz­ná­lat után a haj­hagy­mák re­ge­ner­álód­nak, a haj­nö­ve­ke­dés meg­in­dul. A ka­táng­kó­ró prés­le­vet hű­tő­szek­rény­ben tá­rol­juk, té­li­re al­ko­hol­lal tar­tó­sít­suk.

 

Há­zi ter­mesz­té­se

Egész Eu­ró­pá­ban el­ter­jedt ké­té­ves nö­vény, mag­ról bár­mi­lyen ta­la­jon könnyen ter­meszt­he­tő. Föld fe­let­ti ré­sze­it vi­rág­zás­kor gyűjt­sük, gyö­ke­rét ősszel szed­jük fel. Zsen­ge le­ve­lei­ből sa­lá­tát, fia­tal gyö­ke­ré­ből íz­le­tes fő­ze­lé­ket ké­szít­he­tünk. Vi­rá­gai is ehe­tők, rü­gye­it té­li­re sa­va­nyít­hat­juk.

Makai Anna
X. évfolyam 10. szám

Címkék: gyógynövény receptek, házipatika, Katángkóró

Aktuális lapszámunk:
2020. október

A korábbi lapszámaink tartalmának megtekintéséért kattintson IDE.