Házipatika

Kerek repkény (Glechoma hederacea)

Gyógy­nö­vé­nyek a házikertben

Iga­zi ha­zá­ja Eu­ró­pa, de már Észak-Ame­ri­ká­ban is meg­ho­no­so­dott. Mi­vel a XII. sz. óta is­mert va­don ter­mő gyógy­nö­vény, majd­nem min­den­ütt meg­ta­lál­ha­tó és in­gyen gyűjt­he­tő, ezért ré­gen a sze­gé­nyebb nép­ré­teg va­gyoni hely­ze­te miatt gya­kor­ta elő­for­du­ló tbc há­zi gyógy­sze­re volt. Kül­ső­leg kis­sé ha­son­lít a bo­ros­tyán­hoz, de ro­kon­ság nincs köz­tük. Arasz­nyi hosszú el­fek­vő vagy fel­emel­ke­dő szá­rú gyep­kép­ző nö­vény, né­pies ne­vei: föl­di bo­ros­tyán, ka­to­na­pet­re­zse­lyem, macs­ka­gö­dö­lye, macs­ka­tök, po­kol­var­jú stb.


 

Gyógy­ha­tá­sai

Drog­ját ké­pe­zi az egész nö­vény, de a fenn­ma­ra­dás ér­de­ké­ben le­he­tő­leg föld fe­let­ti vi­rág­zó haj­tá­sait gyűjt­sük.

 

Hu­ru­tol­dó ha­tá­sa idült fel­ső lé­gú­ti pa­na­szok, kö­hö­gés, hörghu­rut, tü­dő­gyen­ge­ség, hó­lyag­hu­rut ese­tén ér­vé­nye­sül. Össze­hú­zó ha­tá­sa has­me­nés, gyo­mor­hu­rut, ara­nyér gyó­gyí­tá­sá­ra al­kal­mas. A né­pi gyó­gyá­szat­ban vér­tisz­tí­tás­ra, vi­ze­let­haj­tás­ra, epe- és ve­se­pa­na­szok­ra, ve­se­kő, hó­lyag­hu­rut el­len hasz­nál­ták. Kí­ná­ban ve­se­kő, reu­más fáj­dal­mak, bőr­be­teg­sé­gek el­len ren­de­lik. Eny­he nyug­ta­tó ha­tá­sa kí­sér­le­tek­kel iga­zolt. Bőr­be­teg­sé­gek­nél le­mo­só- vagy bo­ro­ga­tó­szer­ként al­kal­maz­hat­juk.

 

Fül­zú­gás el­len ér­de­mes ki­pró­bál­ni prés­ned­vét.

 

 

Há­zi al­kal­ma­zá­sa

Te­aké­szí­tés fel­ső lé­gú­ti pa­na­szok, tü­dő­gyen­ge­ség ese­tén: Egyen­lő ará­nyú pe­me­te­fű, lánd­zsás úti­fű, száz­szor­szép­vi­rág és ke­rek rep­kény ke­ve­ré­ké­ből 2 te­áska­nál­nyit 3 dl for­rás­ban lé­vő víz­be te­szünk, a hő­for­rást el­zár­juk, 10-15 per­cig áll­ni hagy­juk, majd le­szűr­jük. Na­pon­ta 2-3 tea fo­gyasz­tá­sa aján­lott.

 

Tink­tú­ra­ké­szí­tés

A fris­sen sze­dett, le­ö­blí­tett és fel­da­ra­bolt ke­rek ­rep­kényt be­főt­te­sü­veg­be tes­szük, egész­ség­ügyi szesszel (gyógy­szer­tár­ban kap­ha­tó) fe­l­önt­jük, 14 na­pig me­leg he­lyen ér­lel­jük, na­pon­ta össze­ráz­zuk, majd le­szűr­jük. Sö­tét szí­nű üveg­ben fel­cím­kéz­ve tá­rol­juk. Na­pon­ta 3x10-15 csep­pet fo­gyasz­tunk be­lő­le.

 

Fül­zú­gás el­le­ni ke­rek­rep­kény-prés­lé

4-5 ma­rok­nyi fris­sen sze­dett nö­vényt ala­po­san le­zu­ha­nyo­zunk, le­cse­peg­tet­jük, fe­lap­rít­juk, le­vét gyógy­nö­vény­pré­sen ki­nyom­juk. Fül­zú­gás ese­tén na­pon­ta két­szer 2-3 csep­pet a fül­be csep­pen­tünk. A prés­lét min­dig fris­sen hasz­nál­juk, más­nap még hű­tő­szek­rény­ben el­té­ve sem hasz­nál­ha­tó. Zsen­ge le­ve­leit sa­lá­ta­ként ehet­jük, vagy íze­sí­tő­ként zöld­sé­ges és bur­go­nyás ét­elek­hez ke­ver­het­jük, vi­rá­gai­val bó­lé dí­szít­he­tő.

 

 

Há­zi ter­mesz­té­se

Er­dős me­ző­kön, cser­jés he­lye­ken, li­ge­ter­dők­ben le­gin­kább nyir­kos ta­lajt ked­ve­lő, tö­me­ge­sen ter­mő éve­lő nö­vény. Há­zi­kert­ben könnyen ter­meszt­he­tő mu­ta­tós ta­laj­ta­ka­ró. Ibo­lya­szí­nű vi­rág­jait ápri­lis­tól jú­liu­sig hoz­za, vi­rág­zás­kor gyűjt­sük és vé­kony ré­teg­ben ki­te­rít­ve ár­nyé­kos he­lyen szá­rít­suk. Ön­ma­gá­ban in­kább ne hasz­nál­juk, he­lye­sebb ha te­ake­ve­rék­ben, ha­son­ló, egy­mást erő­sí­tő gyógy­nö­vé­nyek­kel együtt fo­gyaszt­juk.

Makai Anna
X. évfolyam 5. szám

Címkék: gyógynövény receptek, házipatika, Kerek repkény

Aktuális lapszámunk:
2020. április

A korábbi lapszámaink tartalmának megtekintéséért kattintson IDE.