Házipatika

Kerti ruta (Ruta graveolens)

Gyógy­nö­vé­nyek a házikertben

Le­o­nar­do da Vin­ci és Mi­che­lang­elo sze­rint az „égi ke­gye­lem fü­vé­nek” ne­ve­zett ru­ta föl­dön­tú­li ere­je ké­pes a lé­lek ké­pes­sé­ge­i­nek erő­sí­té­sé­re és a lá­tás éle­seb­bé té­te­lé­re. A ru­tag­allya­kat ré­gen az ott­ho­nok­ban pes­tis el­űzé­sé­re szór­ták szét, a tem­plo­mok­ban szen­telt­víz szét­hin­té­sé­hez hasz­nál­ták. Kü­lön­le­ges le­ve­le ré­gi ék­sze­re­ken dí­szí­tő mo­tí­vum­ként sze­re­pelt, a kár­tya­szí­nek kö­zül a tref­fet a ru­ta­le­vél­ről min­táz­ták.


Gyógy­ha­tá­sai

Erő­sí­tő, fer­tőt­le­ní­tő, csí­ra­ö­lő, gör­csol­dó és vér­zés­csil­la­pí­tó ha­tá­sú, vas­ban, ás­vá­nyi anya­gok­ban gaz­dag le­ve­lei ma­gas vér­nyo­más, hisz­té­ri­kus gör­csök, epi­lep­szia, gyo­mor- és bél­gör­csök el­le­ni te­ake­ve­rék alko­tó­ré­szei. For­rá­za­ta bo­ro­ga­tó­szer­ként a tú­le­ről­te­tett, fá­radt szem fris­sí­té­sé­re, lá­tás­éles­ség nö­ve­lé­sé­re al­kal­maz­ha­tó. Men­stru­á­ci­ós za­va­rok és az ez­zel já­ró fáj­dal­mak, vi­ze­lé­si ne­héz­ség ese­tén, gör­csös fej­fá­jás­nál – óva­to­san ada­gol­va – ki­tű­nő há­zi­szer. Visszér­gyul­la­dás, ara­nyér gyó­gyí­tá­sá­ra kül­ső­leg ola­ját hasz­nál­hat­juk. Vad­hú­sok pác­le­vé­nek ké­szí­té­sé­hez al­kal­mas fű­szer­ke­ve­rék egyik alap­anya­ga. Ál­lat­gyó­gyá­szat­ban üröm­mel és va­rá­dics­kó­ró­val ke­ver­ve há­ziál­la­tok­nak ad­ha­tó, mint bél­gyó­gyí­tó és fé­re­gir­tó szer.

 

 

Há­zi al­kal­ma­zá­sa

Drog­ját le­ve­lei és kb. 30 cm-es haj­táscsú­csai ad­ják. Lá­tás­erő­sí­tő te­ake­ve­rék: 25 g roz­ma­ring, 25 g ru­ta­le­vél, 25 g bí­bor kas­vi­rág és 25 g or­vo­si zi­liz­vi­rág ke­ve­ré­ké­ből 1 evő­ka­nál­nyit 2 dl víz­zel le­for­rá­zunk, 15 perc­nyi ál­lás után le­szűr­jük. Ste­ril géz­csí­kot be­le­márt­va na­pon­ta több­ször szem­bo­ro­ga­tást vég­zünk.

 

Te­aké­szí­tés: 5 grammnyi szá­rí­tott le­ve­let 1,5 l víz­zel le­for­rá­zunk, 5 perc ál­lás után szűr­jük, aprán­ként fo­gyaszt­juk. Men­stru­á­ci­ós pa­na­szok ese­tén cic­ka­fark­fű­vel, or­bánc­fű­vel, ci­trom­fű­vel; fáj­dal­mas gör­csök ese­tén macs­ka­gyö­kér­rel, li­ba­pim­pó­val, ma­jo­rán­ná­val, fe­hér ár­va­csa­lán­nal tár­sít­va hasz­nál­juk. Gör­csös fej­fá­jás el­len a ru­tát bod­za­vi­rág­gal és roz­ma­ring­gal együtt al­kal­maz­zuk.

 

Visszér­gyul­la­dás, ara­nyér gyó­gyí­tá­sá­ra gyó­gyo­la­jat ké­szít­he­tünk: ru­ta­le­vél, kö­röm­vi­rág, or­vo­si som­kó­ró és vad­gesz­te­nye ke­ve­ré­két 10 na­pig jó mi­nő­sé­gű olaj­ban áz­tat­juk, le­szűr­ve kül­ső­leg hasz­nál­juk.

 

Szá­rí­tott le­ve­lé­nek po­ra jó ro­va­rű­ző, ki­szór­va tá­vol tart­hat­juk a kü­lön­bö­ző kár­te­vő­ket.

 

A ker­ti ru­tát fű­szer­ke­ve­rék­ben is al­kal­maz­hat­juk: 1-2 ru­ta-, 2 tár­kony-, 2 ore­gá­nó-, 2 ma­jo­rán­na- és 1 zsá­lya­haj­tást cso­kor­ba köt­ve 10 per­cig fő­zünk, ha ki­hűlt, a fű­szer­cso­k­rot ki­ves­szük. Az eg­zo­ti­kus il­la­tú pác­lé vad­hú­sok fű­sze­re­zé­sé­hez, már­tás­ként el­ké­szít­ve ve­ge­tá­riá­nus ét­elek­hez fo­gyaszt­ha­tó.

 

 

Há­zi ter­mesz­té­se

Im­po­záns meg­je­le­né­se miatt dísz­kert­be is al­kal­mas, kb. 60 cm ma­gas fagy­tű­rő, il­la­tos fél­cser­je. Jó ví­zá­te­resz­tő ké­pes­sé­gű, so­vány ta­laj­ban fej­lő­dik leg­szeb­ben, a fé­lár­nyé­kot is jól tű­ri. Mag­ról vagy tő­ről sza­po­rít­ha­tó, mag­ja na­gyon las­san csí­rá­zik. Le­ve­leit és kb. 30 cm-es haj­tás­csú­csait szed­jük, ár­nyé­kos, szel­lős he­lyen szá­rít­juk.

 

FI­GYE­LEM: Erős ha­tá­sa miatt csak te­ake­ve­rék­ben kis mennyi­ség­ben vagy kül­ső­leg hasz­nál­juk, ál­dott ál­la­pot­ban – abor­tív ha­tá­sa miatt – fo­gyasz­tá­sa ti­los!

Makai Anna
X. évfolyam 7. szám

Címkék: gyógynövény receptek, házipatika, Kerti ruta

Aktuális lapszámunk:
2020. április

A korábbi lapszámaink tartalmának megtekintéséért kattintson IDE.