Házipatika

Kis télizöld meténg (Vinca minor)

Gyógynövények a házikertben

Ősi­dők óta be­csült nö­vény, mely­nek má­gi­kus ha­tást tu­laj­do­ní­tot­tak, el­űz­ték ve­le a go­nosz szel­le­me­ket. EPU­LEI­US Her­bári­um cí­mű köny­vé­ben így ír ró­la: „Se­gít az ron­tást ho­zóör­dö­gök, meg­szál­ló dé­mo­nok el­űzé­sé­ben, de tá­vol tart­ja a kí­gyó­kat és a va­dál­la­to­kat is.” Egy ré­gi ba­bo­na sze­rint a há­zas­tár­sak új­ból egy­más­ba sze­ret­nek, ha té­li­zöld met­én­get esz­nek pó­ré­hagy­má­val és föl­di­gi­lisz­tá­val ke­ver­ve. La­tin ne­ve a „vin­ce­re”, mely­nek je­len­té­se: győz­ni, gyógy­ha­tá­sai­ra utal. Ma­gyar né­pies ne­vei: té­li­zöld, örök­zöld, föl­di bo­ros­tyán, zöl­dág, mir­tusz­ko­szo­rú, ber­ling, ber­véng, bör­vény. Ré­gen ha­zánk­ban a drogszük­ség­le­tet va­don­ter­mő nö­vé­nyek gyűj­té­sé­vel és ter­mesz­té­sé­vel biz­to­sí­tot­ták, ha­tó­a­nya­ga­inak elő­ál­lí­tá­sa ma már szin­te­ti­kus úton tör­té­nik.


Gyógy­ha­tá­sai

Drog­ját le­ve­les haj­tá­sai ad­ják. Vér­zést meg­elő­ző, vér­zés­csil­la­pí­tó, se­bössze­hú­zó, vér­ke­rin­gést ser­ken­tő, ér­tá­gí­tó ha­tá­sú.

 

A túl erős men­stru­á­ci­ós vér­zés, bel­ső vér­zé­sek csil­la­pí­tá­sá­ra al­kal­mas, de a hü­vely vá­la­dé­ko­zá­sa ese­tén is hasz­nál­ha­tó. Vér­ke­rin­gés-ja­ví­tó, ér­tá­gí­tó ha­tá­sát ki­hasz­nál­hat­juk agyér-el­me­sze­se­dés és az agy rossz vér­ke­rin­gé­sé­re vissza­ve­zet­he­tő kü­lön­bö­ző neu­ro­ló­giai za­va­rok, kon­cen­trá­ció­hi­ány, al­vá­sza­var, fej­fá­jás, szé­dü­lés, egyen­súly­za­va­rok, pszi­chi­kai nyug­ta­lan­ság, in­ger­lé­keny­ség ke­ze­lé­sé­re. Idős­ko­ri hal­lás­ká­ro­so­dás ese­tén is sok eset­ben po­zi­tív ha­tás ér­he­tő el. Öblö­ge­tő­szer­ként fo­gíny­gyul­la­dás, fo­gíny­vér­zés meg­szün­te­té­sé­re hasz­nál­hat­juk

 


 

Nagy télizöld meténg (Vinca major)

 

Há­zi fel­hasz­ná­lás

Te­aké­szí­tés: 1 te­áska­nál­nyi szá­rí­tott és ap­rí­tott met­én­gle­ve­let 2,5 dl for­rás­ban lé­vő víz­be te­szünk, 2-3 per­cig kis láng­on for­ral­juk, el­zár­juk a hő­for­rást, 15 per­cig áll­ni hagy­juk, le­szűr­jük. Na­pon­ta 2-3x2,5 dl-t fo­gyasz­tunk.

 

Orr­vér­zés csil­la­pí­tá­sá­ra: 2-3 fris­sen sze­dett té­li­zöld­le­vél­két meg­töünk és szét­nyom­ko­dunk, majd össze­so­dor­va a vér­ző orr­lyuk­ba tes­szük. Ugya­nezt a mód­szert al­kal­maz­hat­juk a kony­hai „ba­le­se­tek­nél” elő­for­du­ló ki­sebb vér­ző se­bek vér­zés­csil­la­pí­tá­sá­ra.

 

FI­GYE­LEM: Na­gyobb mennyi­ség­ben fo­gyaszt­va ke­rin­gé­si za­va­ro­kat okoz­hat, hasz­ná­la­tát be­szél­jük meg ke­ze­lő­or­vo­sunk­kal vagy ter­mé­szet­gyó­gyás­szal. Gyer­me­ket vá­rók­nak, vér­kép­ző­szer­vi be­teg­sé­gek­ben szen­ve­dők­nek al­kal­ma­zá­sa TI­LOS!

 


Kis télizöld meténg (Vinca minor)

 

Há­zi ter­mesz­té­se

A kis té­li­zöld met­éng Eu­ró­pá­ban ho­nos, fé­nyes le­ve­lű, örök­zöld fél­cser­je, ma­gas­sá­ga leg­fel­jebb 20 cm. Töl­gye­serdeink­ben, ár­nyé­kos he­lye­ken, alj­za­ter­dők­ben vas­tag ta­ka­rót ké­pez, ezt a tu­laj­don­sá­gát ker­tünk­be ül­tet­ve is ka­ma­toz­tat­hat­juk. A nö­vény­ből két­fé­le szár fej­lő­dik: egy egye­nes, fe­lál­ló, me­lyen vi­rá­got hoz és egy föl­dön kú­szó. Mu­ta­tós ibo­lya­kék, öt­szir­mú vi­rá­gai már­ci­us­tól jú­niu­sig vi­rí­ta­nak. Ma­got nem hoz, ve­ge­ta­tív úton sza­po­rít­ha­tóősszel vagy ta­vasszal már­ci­us vé­gén, ápri­lis ele­jén. Ha­son­ló gyó­gyá­sza­ti ér­té­kű ro­kon fa­ja a nagy té­li­zöld met­éng (Vin­ca ma­jor). A vi­rág­bol­tok­ban áru­sí­tott cse­re­pes tar­ka le­ve­lű vál­to­za­ta in­kább dísz­nö­vény, bel­ső hasz­ná­lat­ra ne al­kal­maz­zuk. Egyéb ro­ko­nai: a ró­zsa­me-t­éng (Cat­ha­ran­tus ro­se­us) és az am­zó­nia (Am­so­nia ta­ber­na­e­mon­ta­na) hasz­ná­la­ta há­zi­lag TI­LOS.

Makai Anna
X. évfolyam 1. szám

Címkék: gyógynövény receptek, házipatika, meténg

Aktuális lapszámunk:
2020. április

A korábbi lapszámaink tartalmának megtekintéséért kattintson IDE.