Házipatika

Kökény (Prunus spinosa)

Gyógy­nö­vé­nyek a házikertben

Egész Eu­ró­pá­ban meg­ta­lál­ha­tó, Ma­gyar­országon is meg­ho­no­so­dott cser­je, a ró­zsa­fé­lék csa­lád­já­ba tar­to­zik. Né­pies ne­vei: eke­aka­dály, tö­vis­fa, kö­kö­nye, bo­ro­na­fa, kö­kény­szil­va. Me­li­us J. Pé­ter Her­báriu­ma sze­rint: „ha a kö­kény­vi­rág­nak vi­zét vé­szed, az ök­le­lést, ol­dal­fá­jást, nyi­lal­lást meg­gyó­gyít­ja.”


Kökénytermés

 

Gyógy­ha­tá­sai

Drog­ját ápri­lis­ban szed­he­tő vi­rá­gai, ok­tó­ber­ben gyűj­tött ter­mé­sei ad­ják. A szá­rí­tott vi­rá­gok­ból ké­szí­tett for­rá­zat víz­haj­tó, eny­he has­haj­tó, hú­gyú­ti be­teg­sé­gek el­len hasz­nál­ha­tó. C-vi­ta­min­ban gaz­dag ter­mé­se­it ok­tó­ber vé­gén szed­jük, ha már kis­sé meg­csíp­te a dér. A ter­mé­sek­ből ké­szí­tett le­kvár, bor, pá­lin­ka vagy li­kőr be­teg­sé­gek után ki­vá­ló ro­bo­rá­ló­szer, im­mun­rend­szer- és ide­ge­rő­sí­tő. Zsír­csök­ken­tő ha­tá­sú, fo­gyó­kú­ra ese­tén nél­kü­löz­he­tet­len. Mé­reg­te­le­ní­tő és vér­tisz­tí­tó ha­tá­sa miatt bőr­ki­ü­té­sek meg­szün­te­té­sé­re is al­kal­maz­hat­juk. Fá­já­ból sé­ta­pál­cát és gol­fü­tőt ké­szí­te­nek.

 

 

Há­zi al­kal­ma­zá­sa

Te­aké­szí­tés:

1 evő­ka­nál­nyi szá­rí­tott vi­rá­got 2 dl for­rás­ban lé­vő víz­zel le­for­rá­zunk, 20 per­cig áll­ni hagy­juk, majd le­szűr­jük. Na­pon­ta 3x2 dl tea fo­gyasz­tá­sa aján­lott. Hó­lyag- és vese­bán­ta­lom­nál tár­sít­hat­juk cic­ka­fark­fű­vel, or­bánc­fű­vel és arany­ves­sző­vel.

 

Kökényvirág

 

Kö­kény­li­kőr:

A fá­rad­sá­gos mun­ká­val le­sze­dett kö­kény­ter­mé­se­ket meg­mos­suk és meg­szá­rít­juk. Kb. 1,5 kg érett kö­kényt be­főt­te­sü­veg­be te­szünk, 1,5 kg cu­k­rot te­szünk hoz­zá, jól össze­ke­ver­jük. 4-5 rúd fa­héj­jal, 2 rúd fél­be­vá­gott va­ní­liá­val íze­sít­jük, 40 szá­za­lé­kos­ra hí­gí­tott gyógy­szer­tá­ri al­ko­hol­lal vagy iga­zi gyü­mölcspá­lin­ká­val fe­lönt­jük. 5-6 hé­tig ér­lel­jük, majd le­szűr­jük. A hi­deg té­li na­po­kon 1 kis po­hár­nyi kö­kény­li­kőr fel­me­le­gít, sült hú­sok mel­lé ké­szí­tett szó­szok­ba is te­het­jük vagy ven­dé­gek­nek des­szert mel­lé kí­nál­hat­juk.

 

 

Há­zi ter­mesz­té­se

Ker­tek­be ül­tet­ve egy­sze­rű­en ter­meszt­he­tő éve­lő, kb. 4 m ma­gas tö­vi­ses cser­je, rossz ke­rí­tés mel­lé ül­tet­ve át­ha­tol­ha­tat­lan élő sö­vény­ként hasz­nál­ha­tó. Vi­rá­gait ápri­lis­ban szed­jük, meg­szá­rít­va pa­pír­do­boz­ban tá­rol­juk. Ter­mé­se éret­ten ké­kes-fe­ke­te fa­nyar ízű csont­hé­jas bo­gyó, té­len is az ága­kon ma­rad. A fé­sze­kra­kás­ra is al­kal­mas kö­kény­bo­krok méh­le­ge­lő­ként is ér­té­ke­sek.

Makai Anna
X. évfolyam 11. szám

Címkék: gyógynövény receptek, házipatika, kökény

Aktuális lapszámunk:
2020. augusztus

A korábbi lapszámaink tartalmának megtekintéséért kattintson IDE.