Házipatika

Orvosi füstike (Fumaria officinalis)

Gyógy­nö­vé­nyek a házikertben

Egész Eu­ró­pá­ban el­ter­jedt, szán­tó­föl­dek szé­lén, utak men­tén, kö­ves he­lye­ken va­don ter­mő egy­nyá­ri nö­vény. Már az ókor­ban is al­kal­maz­ták víz­haj­tó­ként, szék­re­ke­dés el­len és ep­egyógy­szer­ként. Ké­sőbb hosszú idő­re fe­le­dés­be me­rült, majd a tu­do­mány új­ra fel­fe­dez­te. Né­pies ne­vei: epe­fű, föl­di epe­fű fő­leg ep­egyó­gyí­tó ha­tá­sá­ra utal­nak.


Gyógy­ha­tá­sai

Drog­ját a vi­rág­zó föld fe­let­ti ré­szek al­kot­ják, ta­vasz­tól őszig fo­lya­ma­to­san gyűjt­he­tő.

 

Egyi­ke a leg­jobb vér­tisz­tí­tó nö­vé­nyek­nek, epe-, máj- és bőr­pro­blé­mák­nál si­ker­rel al­kal­maz­ha­tó. El­ső­sor­ban epe­haj­tó­ként, az epe­ki­vá­lasz­tás sza­bá­lyo­zá­sá­ra hasz­nál­hat­juk. Gör­cs­ol­dó ha­tá­sa miatt az epe­ve­ze­ték gör­csös ál­la­po­tá­nak meg­szün­te­té­sé­re, csök­ken­té­sé­re al­kal­mas. Emész­tés­ja­ví­tó, eny­he vi­ze­let- és has­haj­tó, kró­ni­kus szék­re­ke­dés ese­tén is sok eset­ben se­gít­het. Kül­ső­leg, le­mo­só­szer­ként kró­ni­kus bőr­be­teg­sé­gek, pat­ta­ná­sos arc­bőr, sö­mör, ek­cé­ma gyó­gyí­tá­sá­ra al­kal­mas, pik­kely­sö­mör ese­tén is pró­bát te­he­tünk ve­le. Haj­hul­lás, ko­pa­szo­dás meg­ál­lí­tá­sá­ra is ered­mé­nye­sen al­kal­maz­ha­tó.

 

Für­tös vi­rá­gai egész nyá­ron vi­rí­ta­nak

 

Há­zi al­kal­ma­zá­sa

Erős ha­tá­sa miatt ön­ma­gá­ban ne, in­kább csak te­ake­ve­rék­ben hasz­nál­juk.

 

Epekő, epegörcs el­le­ni te­ake­ve­rék:

Füs­ti­ke­fű, apró­boj­tor­ján, fo­dor- és bors­men­ta­le­vél, or­bánc­fű egyen­lő ará­nyú ke­ve­ré­ké­ből 1 evő­ka­nál­nyit 0,5 l for­rás­ban le­vő víz­hez te­szünk, le­fed­jük, a hő­for­rást el­zár­juk. 15 perc­nyi ál­lás után le­szűr­jük, éde­sí­tés nél­kül egész na­pra eloszt­va, kor­tyon­ként fo­gyaszt­juk.

 

Tink­tú­rá­já­ból na­pon­ta ma­xi­mum 20 csepp ada­gol­ha­tó.

 

Hajnövesztő gyógyfüves tonik:

3-3 dkg or­vo­si füs­ti­ke­fű­ből, nyír­fa­le­vél­ből, ma­jo­rán­ná­ból, roz­ma­ring­ból és egy csi­pet szeg­fű­szeg­ből 1 l víz­zel 5 per­ces fő­ze­tet ké­szí­tünk, ki­hű­lés után le­szűr­jük. Hoz­zá­ke­ve­rünk 1 dl csa­lán- és boj­tor­ján­gyö­kér­ből ké­szült tink­tú­rát, ez­zel a to­nik­kal es­tén­ként ala­po­san be­dör­zsöl­jük a fej­bőrt.

 

Tör­me­lé­kes he­lye­ken va­don is meg­te­rem

 

Ekcéma, pikkelysömör el­le­ni bo­ro­ga­tó­szer:

Or­vo­si füs­ti­ke, or­bánc­fű, ré­ti fü­zény, lánd­zsás úti­fű, boj­tor­ján és er­dei mály­va ke­ve­ré­ké­ből for­rá­za­tot ké­szí­tünk, ha ki­hűlt, dup­la gé­zen vagy fil­ter­zacs­kón le­szűr­jük. Ste­ril géz vagy vat­ta se­gít­sé­gé­vel a ke­ze­len­dő bőr­fe­lü­le­tet na­pon­ta több­ször be­bo­ro­gat­juk. Dió­le­vél­lel tár­sít­va, fő­ze­tét ara­nye­res pa­na­szok ke­ze­lé­sé­re al­kal­maz­hat­juk.

 

 

Há­zi ter­mesz­té­se

A füs­ti­ke­fű egyé­ves, min­dössze 10-30 cm ma­gas, ham­vas-ké­ke­szöld szí­nű, lágy­szá­rú ke­cses nö­vény, mag­ról könnyen sza­po­rít­ha­tó. Apró bí­bor-ró­zsa­szín vi­rá­gai má­jus­tól ok­tó­be­rig gaz­dag für­tök­ben fo­lya­ma­to­san nyíl­nak. A föld fe­let­ti ré­sze­ket vi­rág­zás­kor szed­jük, szel­lős he­lyen, vé­ko­nyan ki­te­rít­ve szá­rít­juk. A va­don ter­mő füs­ti­ke­fa­jok kö­zül gyógy­ha­tás­sal csu­pán az or­vo­si füs­ti­ke és a kö­zön­sé­ges vagy par­la­gi füs­ti­ke (Fu­ma­ria schlei­che­ri) ren­del­ke­zik, gyűj­té­se csak an­nak ajánl­ha­tó, aki a nö­vényt biz­to­san is­me­ri.

 

FI­GYE­LEM! A füs­ti­ke­fű igen erős ha­tá­sú bel­ső hasz­ná­la­ta nagy adag­ban mér­ge­zést okoz­hat. Al­kal­ma­zá­sá­hoz kér­jük ke­ze­lő­or­vo­sunk vagy or­vos-ter­mé­szet­gyó­gyá­szunk vé­le­mé­nyét.

Makai Anna
X. évfolyam 3. szám

Címkék: gyógynövény receptek, házipatika, orvosi füstike

Aktuális lapszámunk:
2020. augusztus

A korábbi lapszámaink tartalmának megtekintéséért kattintson IDE.