Házipatika

Szekliceimola (Rhapnticum chartamoides)

Gyógy­nö­vé­nyek a házikertben

El­ső­sor­ban a Tá­vol-Ke­le­ten, de a vi­lág több or­szá­gá­ban év­szá­za­dok óta hasz­nált gyógy­nö­vény. A gyö­ke­ré­ből ké­szült ki­vo­na­tok nö­ve­lik a szer­ve­zet vé­de­ke­ző­ké­pes­sé­gét, föld fe­let­ti ré­sze a szar­vas­mar­hák med­dő­sé­gé­nek meg­szün­te­té­sé­re és ta­kar­má­nyo­zás­ra hasz­nál­ha­tó. Ho­no­sí­tá­sa és ha­zai ter­mesz­té­se 1975-ben kez­dő­dött, leggya­krab­ban hasz­nált ne­ve: leu­zea. Szi­bé­riá­ból ho­no­sí­tott faj­tá­ja „Luj­za” né­ven 1987-ben ál­la­mi elis­me­rést nyert, az ős­ha­zá­já­ban élő em­be­rek a sta­tisz­ti­ka sze­rint igen ma­gas kort ér­nek meg.


Gyógy­ha­tá­sai

Ha­tó­a­nya­gai nö­ve­lik a szer­ve­zet el­le­nál­ló ké­pes­sé­gét, da­ga­na­tos be­teg­sé­gek meg­elő­zé­sé­re, il­let­ve a da­ga­na­tos be­te­gek tü­ne­te­i­nek eny­hí­té­sé­re, a tes­ti és lel­ki fá­rad­ság le­küz­dé­sé­re, hosz­szabb be­teg­ség után az erőt­len­ség ke­ze­lé­sé­re, ro­bo­rá­lás­ra al­kal­maz­ha­tók. Ki­vo­na­tá­nak fo­gyasz­tá­sa elő­se­gí­ti a stressz­hely­ze­tek jobb meg­élé­sét, túl­zott tes­ti vagy lel­ki meg­eről­te­tés­nél, uta­zás­nál, vizs­ga előtt. Ja­va­sol­ha­tó ide­ges­ség, al­vá­sza­var, fe­le­dé­keny­ség, fér­fiak­nál po­ten­cia­za­var, nők­nél ne­mi vágy csök­ke­né­se ese­tén is, sze­xuá­lis vágy­fo­ko­zó fér­fiak­nál és nők­nél egy­aránt. Vi­ta­li­tás­fo­ko­zó ha­tá­sa ha­son­ló a pe­rui in­ka in­di­á­nok „ma­ca­gu­mó”-já­nak és a gin­zeng­nek a ha­tá­sá­hoz, elő­nye ve­lük szem­ben, hogy a ha­zánk­ban meg­ho­no­so­dott (vagy ős­ho­nos) nö­vé­nyek jobb ha­tás­fok­kal szol­gál­ják egész­sé­gün­ket és könnyen ter­meszt­he­tők.

 

 

Há­zi al­kal­ma­zá­sa

Drog­ját gyö­kér­ze­te ad­ja, ke­vés ha­tó­a­nyag le­ve­lei­ben is ta­lál­ha­tó. Há­zi­lag ké­szít­he­tünk be­lő­le te­át, üdí­tő­i­talt és csep­pe­ket.

 

Te­aké­szí­tés: a szá­rí­tott és ap­rí­tott gyö­ke­rek­ből 1 evő­ka­nál­nyit fő­zünk 10-15 per­cig 0,5 l víz­ben, le­szűr­jük, na­pon­ta 3 rész­re eloszt­va meg­lang­yo­sít­va, nyá­ron hi­de­gen fo­gyaszt­juk.

 

Üdí­tő­i­tal: 1-2 leu­ze­a­tö­vet gyö­ke­res­tül kiá­sunk, óva­tos öblí­tés után (ne áz­tas­suk, mert a ha­tó­a­nya­gok víz­ben is ol­dód­nak) fe­lap­rít­juk, meg­mér­jük és ugya­nannyi mennyi­sé­gű bar­na cu­kor­ral ke­ver­ve, víz­zel fe­lönt­ve ne­gye­dó­rá­ig kis láng­on főz­zük. Az utol­só 5 perc­ben íze­sí­tés­ként re­szelt ci­trom­hé­jat, ke­vés gyöm­bért, 2-3 szál roz­ma­rin­gá­gacs­kát adunk hoz­zá. Ki­hű­lés után tisz­ta üveg­be szűr­jük, kris­tály­víz­zel, ci­trom­lé­vel hí­gít­va (jól le­hűt­ve) fo­gyas­szuk.

 

Csep­pek: A leg­több ha­tó­a­nya­got tar­tal­maz­zák és fel­bon­tás után is kor­lát­lan ide­ig el­tart­ha­tók.

 

Az ap­rí­tott, szá­rí­tott gyö­ke­re­ket be­főt­te­sü­veg­be tes­szük, 96 szá­za­lé­kos egész­ség­ügyi szesszel fe­lönt­jük és 14 na­pig ér­lel­jük, min­den­nap össze­ráz­zuk. 14 nap el­tel­té­vel le­szűr­jük, az áza­lé­kot víz­zel fel­for­ral­juk, ki­hűt­ve le­szűr­jük. Egy szesz­fo­ko­ló se­gít­sé­gé­vel az al­ko­ho­los ki­vo­na­tot a vi­zes ki­vo­nat­tal ke­ver­ve 40 szá­za­lé­kos­ra be­ál­lít­juk, sö­tét üve­gek­be tes­szük, fel­cím­kéz­zük. Ada­go­lá­sa: na­pon­ta 3x20-30 csepp ét­ke­zés után. Éven­te 3-4 al­ka­lom­mal 1 hó­na­pig al­kal­maz­zuk.

 

FI­GYE­LEM: na­gyon ma­gas vér­nyo­más, szív­be­teg­sé­gek ese­tén sze­dé­se nem aján­lott, al­kal­ma­zá­sát be­szél­jük meg ke­ze­lő­or­vo­sunk­kal.

 

 

Há­zi ter­mesz­té­se

2 m ma­gas­sá­got is elé­rő, im­po­záns éve­lő nö­vény. Nap­fé­nyes hely, jó víz­gaz­dál­ko­dá­sú kö­zép­kö­tött talaj a leg­meg­fe­le­lőbb számá­ra. Tő­á­tül­te­tés­sel vagy mag­ve­tés­sel sza­po­rít­ha­tó. Mag­ját no­vem­ber­ben vet­jük tél alá, vagy ta­vasszal, ami­kor a talaj hő­mér­sék­le­te 12 fok fö­lé emel­ke­dik. El­ső év­ben csu­pán tő­le­vél­ró­zsát hoz, a má­so­dik év­ben vi­rág­zik, a gyö­ke­rek be­ta­ka­rí­tá­sá­ra a má­so­dik év vé­gén vagy a har­ma­dik év ta­va­szán ke­rül­het sor. A ma­gok be­gyűj­té­sé­nél ügyel­jünk, mert a ma­go­kat a szél könnyen a szom­széd­ba re­pí­ti.

Makai Anna
X. évfolyam 6. szám

Címkék: gyógynövény receptek, házipatika, Szekliceimola

Aktuális lapszámunk:
2020. április

A korábbi lapszámaink tartalmának megtekintéséért kattintson IDE.