Házipatika

Tallózás a növénygyógyászat világából - 2004. december

Újdonságok – érdekességek – receptek gyógynövénykedvelőknek


 

A borsmentából készült hideg tea és a meleg fürdő együttesen frissítőleg hat

 

Mor­bus Hun­ga­ri­cus és az aloe

Egy­ko­ron az egész vi­lág ma­gyar be­teg­ség­nek tar­tot­ta a tbc-t, mely so­ká­ig vissza­szo­rult, de nap­ja­ink­ban is­mét fel­ütöt­te fe­jét. Az ALOE AR­BO­RE­SCENS és né­hány gyógy­nö­vény ki­vo­na­ta se­gít­het a tbc gyó­gyí­tá­sá­ban: „1,7-3 l kon­zer­ves üveg­be 0,5 kg mé­zet, 0,5 l ere­de­ti vod­kát, 0,5 kg 3-5 éves Aloe ar­bo­re­scens nö­vé­nyek­ről tő­ben le­vá­gott, meg­mo­sott és a víz­től le­szá­rí­tott friss le­ve­let, me­lyet mű­anyag hús­da­rá­lón kell át­en­ged­ni, 1 evő­ka­nál nyír­fa­rü­gyet, 1 evő­ka­nál gi­lisz­ta­haj­tó fü­vet (Ta­na­ce­tum) és 1 evő­ka­nál szá­raz bod­za­vi­rá­got (Sam­bu­cus) te­szünk.

 

Gilisztaűző varádics

 

Min­d­eze­ket ala­po­san össze kell ke­ver­ni és ezu­tán hoz­zá kell ad­ni 1 kis­ka­nál­nyi boj­tor­ján­le­vél­ből (Arc­ti­um) össze­aprí­tás után ki­pré­selt (géz­ré­te­gen át ki­nyo­mott) le­vet. Az edényt csa­va­ros te­tő­vel le­zár­juk és sö­tét, hű­vös he­lyen 15 na­pig ér­lel­jük, na­pon­ta 2 al­ka­lom­mal – reg­gel és es­te – ala­po­san meg­ráz­zuk. 15 nap múl­va géz­ré­te­gen át­szűr­jük és na­pon­ta 3 al­ka­lom­mal főét­ke­zé­sek előtt 15-20 perc­cel 1-2 evő­ka­nál­nyit be­ve­szünk. A kú­rát cél­sze­rű szü­net nél­kül 3 al­ka­lom­mal meg­is­mé­tel­ni.” (Prof. dr. Tö­rök Szil­vesz­ter és Ja­kab Ist­ván Dr. ALOE a ter­mé­szet gyó­gyít c. ki­ad­vá­nyá­ból).

 

 

Macs­ka­jaj ke­ze­lé­se há­zi­lag

A túl­zás­ba vitt szil­vesz­te­ri ivá­szat más­nap­ján je­lent­ke­ző ún. „macs­ka­jaj” tü­ne­te­it ősi­dők ta­pasz­ta­la­tai­ból me­rí­tett mód­sze­rek tu­cat­jai se­gí­te­nek eny­hí­te­ni. A gyom­runk­ban és az agyunk­ban dú­ló harc el­len ré­gen né­hány ba­goly­to­jás­ból ké­szült reg­ge­lit fo­gyasz­tot­tak, vol­tak, akik a ke­se­rű man­du­lá­val meg­hin­tett an­gol­ná­ra es­küd­tek. Ma­nap­ság el­ter­jedt a „ku­tya­ha­ra­pást sző­ré­vel” mód­szer, egye­sek­nek a hi­deg sör, má­sok­nak az ece­tes ubor­ka hasz­nál. Az or­vo­sok, táp­lál­ko­zás-sza­kér­tők sin­cse­nek egy­sé­ges ál­lás­pon­ton, van, aki a más­na­pos­ság ki­ala­ku­lá­sá­ért az al­ko­hol er­je­dé­se­kor ke­let­ke­ző hisz­ta­mint, van, aki a túl­zott mennyi­sé­gű kén hoz­zá­adá­sát kár­hoz­tat­ja.

 

Aloe arborescenus - Nyáron a kertben, télen cserépben a lakásban is nevelhető

 

An­gol bio­ké­mi­ku­sok sze­rint az er­je­dés so­rán ke­let­ke­ző me­ta­nol a lu­das, mely­ből han­gya­sav kép­ző­dik, ez okoz­za a más­na­pos­ság tü­ne­te­it. Ami biz­tos: az al­ko­hol za­var­ja a hi­po­fí­zis­mi­ri­gyet az agy­ban, fel­bo­rul a víz­ház­tar­tás, a szer­ve­zet a fo­lya­dé­kot a szer­vek­ből von­ja el, ez az oka a po­ko­li szom­jú­sá­gér­zet­nek. A jó kö­zér­zet mi­előb­bi hely­re­ál­lí­tá­sa ér­de­ké­ben fo­gyas­szunk sok al­ko­hol­men­tes fo­lya­dé­kot. Ez le­het ás­vány­víz, hi­deg bors­men­ta- vagy gyöm­bér­tea, de cél­ra­ve­ze­tőbb a kor­hely­le­ves vagy a tyúk­hús­le­ves fo­gyasz­tá­sa. A más­na­pos­ság el­le­ni tyúk­hús­le­vest 40 dkg csont és bőr nél­kü­li fel­da­ra­bolt tyúk­hús­ból ké­szít­sük, hagy­má­val, fok­hagy­má­val, só­val, ke­vés ecet­tel és cu­kor­ral, gyöm­bér­por­ral, curryvel pi­káns-erős­re fű­sze­rez­zük. A mé­reg­te­le­ní­tés fo­lya­ma­tát egy 20 per­ces bors­men­tás-roz­ma­rin­gos für­dő nagy­ban le­rö­vi­dít­he­ti.

Makai Anna
X. évfolyam 12. szám

Címkék: gyógynövény receptek, házipatika

Aktuális lapszámunk:
2020. április

A korábbi lapszámaink tartalmának megtekintéséért kattintson IDE.