Házipatika

Tallózás a növénygyógyászat világából - 2004. február

Újdonságok – érdekességek – receptek gyógynövénykedvelőknek


A bal­zsam­kör­tét zöl­den fo­gyas­szuk

 

Ara­nyér el­len arany­sa­lá­ta

Az el­ső­ként meg­je­le­nő ta­va­szi vi­rá­gok egyi­ke, az arany­sa­lá­tá­nak is ne­ve­zett SA­LÁ­TA­BOG­LÁR­KA (FI­CA­RIA VER­NA) üde er­dők­ben, pa­tak­par­to­kon, nyir­kos ré­te­ken tö­me­ge­sen te­rem. Fé­nyes, szív ala­kú le­ve­lei fű­zöl­dek, gyö­ke­rei apró, fü­gé­re em­lé­kez­te­tő gu­mók, vi­rá­gai arany­sár­gák. Ré­gó­ta az ara­nye­res pa­na­szok ter­mé­sze­tes „gyógy­sze­re­ként” is­me­re­tes, össze­hú­zó ha­tá­sú le­ve­lei­nek és gu­mó­i­nak fő­ze­tét für­dő­ada­lék­ként al­kal­maz­ták, de ké­szí­tet­tek be­lő­le ke­nő­csöt és kú­pot is. Ki­zá­ró­lag a vi­rág­zás előtt (feb­ru­ár­ban) sze­dett zsen­ge, ma­gas C-vi­ta­min-tar­tal­mú le­ve­lei­vel ré­gen a skor­bu­tot gyó­gyí­tot­ták, nap­ja­ink­ban a ta­va­szi tisz­tí­tó­kú­rák­hoz fo­gyasz­tott vi­ta­min­sa­lá­ta alko­tó­ré­szei le­het­nek. Há­zi­kert­be te­le­pít­ve mu­ta­tós ta­laj­ta­ka­ró, er­kély­lá­dá­ban, cse­rép­ben is ter­meszt­he­tő.

 

 

Virágzó salátaboglárka

 

Eszik-e vagy isszák?

A kis­kert­tu­laj­do­no­sok szin­te az egész or­szág­ban ter­mesz­tik a csi­csó­kát (HE­LIANT­HUS TU­BER­OSUS), so­kan kö­zü­lük még­sem tud­ják, mit kezdje­nek az ősszel fel­sze­dett ér­té­kes gu­mók­kal. A csi­csó­ka leg­fon­to­sabb ha­tó­a­nya­ga az inu­lin, mely­nek hasz­no­su­lá­sá­ra a szer­ve­zet nem ve­szi igény­be az in­zu­li­nos le­bon­tá­si fo­lya­ma­tot, ezért fo­gyasz­tá­sa cu­kor­be­te­gek­nek kü­lö­nö­sen aján­lott. Ezen­kí­vül nyo­me­le­mek­ben, fő­leg sze­lén­ben gaz­dag, ami szük­sé­ges a sej­tek és az ízü­le­tek egész­sé­ges mű­kö­dé­sé­hez, vé­del­met nyújt a sza­bad gyö­kök tá­ma­dá­sa el­len. Tu­do­má­nyos kí­sér­le­tek ered­mé­nyei bi­zo­nyí­tot­ták, hogy a meg­nö­velt sze­lén­be­vi­tel csil­la­pít­ja az ízü­le­ti fáj­dal­ma­kat, 50-60%-kal csök­ken­ti a tü­dő­rák (kü­lö­nö­sen do­hány­osok­nak aján­lott) és a prosz­ta­tar­ák koc­ká­za­tát. A csi­csó­kát igen vál­to­za­to­san fo­gyaszt­hat­juk: süt­he­tő és főz­he­tő, de nyer­sen sa­lá­tá­ba re­szel­ve is ehe­tő. Le­vest, fő­ze­lé­ket, már­tást ké­szít­he­tünk be­lő­le, de leg­fi­no­mabb a krum­pli­sa­lá­tá­hoz ha­son­ló­an zel­ler­rel, hagy­má­val, ke­vés őrölt sze­re­csen­dió­val tár­sít­va. Cu­kor­be­te­gek­nek, fo­gyó­kú­rá­zók­nak na­pi 3 csi­csó­ka­gu­mó fo­gyasz­tá­sa aján­lott. Ter­mesz­té­se igen gaz­da­sá­gos: 1 tő több kg gu­mót te­rem, a fe­les­leg mély­hű­tő­ben is tá­rol­ha­tó. Az ol­csó, szer­vet­len sze­lén­ből ké­szült ta­blet­ták nem szí­vód­nak fel a szer­ve­zet­ben, ezért fo­gyas­szunk in­kább nagy bio­ló­giai ak­ti­vi­tá­sú sze­lén­tar­tal­mú élel­mi­sze­re­ket: brok­ko­li, bú­za­csí­ra, hagy­ma, pa­ra­di­csom, ton­hal.

 

 Érett bal­zsam­kör­te vér­vö­rös ter­més­hús­sal, mely­ben mag­jai ta­lál­ha­tók

 

Cu­kor­be­te­gek té­li ita­la

1-1 ma­rék lu­cer­na- és mun­gó­bab­csí­rát, 2 db ká­posz­ta­le­ve­let, 5 dkg új-zé­lan­di spe­nó­tot és 3 db csi­csó­ka­gu­mót pré­sel­jünk ki ala­csony for­du­lat­szá­mú ké­szü­lék­kel, ke­ver­jük el és egész na­pra eloszt­va fo­gyas­szuk el.

 

 

A csi­csó­ka­gu­mót nem kell há­moz­ni, fo­lyó­víz­ben ke­fé­vel tisz­tít­suk

 

Cu­kor­be­te­gek kör­té­je

Az egy­re for­róbb és szá­ra­zabb nya­rak ná­lunk is le­he­tő­vé te­szik az afri­kai és ázsiai szár­ma­zá­sú bal­zsam­kör­te vagy más né­ven ke­se­rű din­nye (MO­MOR­DI­CA CHA­RANT­HIA) si­ke­res há­zi ter­mesz­té­sét. A zöld szí­nű – éret­ten na­rancs­sár­ga – rücs­kös, eg­zo­ti­kus kül­se­jű gyü­möl­csök rend­sze­res fo­gyasz­tá­sa csök­ken­ti a vér­cu­kor­szin­tet, gyó­gyít­ja az ál­lan­dó­an vissza­té­rő gyul­la­dá­so­kat, bőr­be­teg­sé­ge­ket. A ke­le­ti gyó­gyá­szat­ban leu­ké­mia el­len al­kal­maz­zák, Ame­ri­ká­ban a HIV-fer­tő­zöt­tek­nél az AIDS ví­ru­sá­nak vissza­szo­rí­tá­sá­val ér­tek el ered­mé­nye­ket. A bal­zsam­kör­te ter­mesz­té­sé­nek alap­fel­té­te­le a he­lyes mag­ve­tés, az ide­á­lis csí­rá­zá­si hő­mér­sék­let és pá­ra­tar­ta­lom biz­to­sí­tá­sa. Fe­bru­ár vé­gén vet­jük la­za ker­ti föld­be 2-3 cm mély­re, csí­rá­zá­sig 25 °C fe­let­ti hő­mér­sék­le­ten tart­juk. A fa­gyok el­múl­tá­val me­leg, na­pos hely­re ül­tet­jük tám­rend­szer mel­lé, ápo­lá­sa meg­egye­zik az ubor­ká­é­val. A bal­zsam­kör­te, a csi­csó­ka és a szent ba­zsa­li­kom le­ve­lé­nek te­ake­ve­rék­ben va­ló együt­tes fo­gyasz­tá­sa mér­he­tő, je­len­tős vér­cu­kor­csök­ke­nést ered­mé­nyez.

M.A.
X. évfolyam 2. szám

Címkék: gyógynövény receptek, házipatika

Aktuális lapszámunk:
2020. október

A korábbi lapszámaink tartalmának megtekintéséért kattintson IDE.