Házipatika

Tallózás a növénygyógyászat világából - 2004. május

Újdonságok – érdekességek – receptek gyógynövénykedvelőknek


 

A fű­szer­nö­vé­nyek dí­szí­tő­ér­té­két a kert­ben is ér­de­mes ki­hasz­nál­ni. A vi­rág­zó, tar­ka és zöld le­ve­lű fa­jo­kat ül­tes­sük egy­más mel­lé, ki­sebb cso­por­tok­ba

 

Há­zi fo­gyasz­tó­szer ho­mok­tö­vis­ből

Tu­do­má­nyos ku­ta­tá­sok­kal iga­zolt a ho­mok­tö­vis bo­gyó­já­nak zsír­le­bon­tó, zsír­sejt­kép­ző­dést gát­ló ha­tá­sa, fo­gyó­kú­rás gyógy­ha­tá­sú ké­szít­mény­ként üz­let­ben is meg­vá­sá­rol­ha­tó. A ho­mok­tö­vis két­la­ki, va­don ter­mő, de ki­pusz­tu­ló­ban lé­vő szá­raz­ság­tű­rő cser­je, ha­zánk­ban vé­dett­sé­get élvez. Há­zi­kert­ben ki­vá­ló­an ter­meszt­he­tő, a leg­sze­gé­nyebb ho­mok­ta­la­jon ön­tö­zés nél­kül is dí­szlik. Mu­ta­tós, na­rancs­sár­ga ter­mé­sét au­gusz­tus vé­gén szed­jük, a fe­les­leg mély­hű­tés­sel tá­rol­ha­tó. A ter­més fo­gyaszt­ha­tó nyer­sen, már­tás­ként, le­kvár­ként, sa­va­nyú­ság­nak vagy üdí­tő­i­tal­ként el­ké­szít­ve; ke­ver­het­jük teá­ba, tej­be vagy kris­tály­víz­be. A ho­mok­tö­vis ter­mé­sé­nek rend­sze­res fo­gyasz­tá­sa fo­gyó­kú­ra nél­kül he­ti 2 kg-os, ke­ve­sebb ét­ke­zés mel­lett he­ti 4-4,5 kg-os test­súly­csök­ke­nést ered­mé­nyez, mel­lék­ha­tás és a vissza­hí­zás ve­szé­lye nél­kül. A ho­mok­tö­vis­ter­més fo­gyasz­tó ha­tá­sa job­ban ér­vé­nye­sül, ha kom­bi­nál­juk édes­kö­mény­mag­gal és mir­ha­fű­vel, ugya­nis az édes­kö­mény­mag éh­ség­csil­la­pí­tó ha­tá­sa miatt ke­ve­sebb ét­elt ve­szünk ma­gunk­hoz, az édes­kés il­la­tos mir­ha­fű meg elve­szi a ho­mok­tö­vis fa­nyar ízét. Ma­gas C-vi­ta­min-tar­tal­ma a fo­gyasz­tó ha­tá­son kí­vül véd a su­gá­rár­ta­lom, az öre­ge­dés el­len, ki­vá­ló im­mu­ne­rő­sí­tő­szer, csök­ken­ti a da­ga­na­tos be­teg­sé­gek ri­zi­kó­ját.

 

Gyö­ke­res csi­per­ke (Aga­ri­cus ro­mag­ne­sii)

 

Is­ten kert­je ott­ho­nunk­ban

Va­la­mi­kor a kert nem­csak a szí­nek, a for­mák és az il­la­tok, ha­nem egy­ben az ízek tár­há­za is volt. Gyógy- és fű­szer­nö­vé­nyek nél­kül nem tel­jes egy kert, a pá­zsit, a bo­krok és a vi­rá­gok kö­zött min­den­hol akad egy kis hely szá­mu­kra. Uni­ver­zá­lis nö­vé­nyek­ről van szó, hi­szen gyó­gyí­tó és fű­sze­re­ző ha­tá­su­kon kí­vül szé­pek, il­la­to­sak és vonz­zák a hasz­nos ro­va­ro­kat. Erő­tel­jes nö­ve­ke­dé­sük­kel (pl. ka­kukk­fű, bor­si­ka­fű, ma­jo­rán­na, cit­rom­fű stb.) vissza­szo­rít­ják a ká­ros gyo­mok­at, a ta­lajt pu­ha ned­ves­ség­tar­tó ta­karó­val vé­dik a ki­szá­ra­dás­tól (pl. té­li­zöld met­éng, men­ta­fé­lék, tár­kony, or­vo­si ve­ro­ni­ka stb.). A gyógy­cser­jék­ből elvá­lasz­tó, ta­ka­ró és ma­da­ra­kat búj­ta­tó nö­vé­nye­ket is ne­vel­he­tünk (pl. ho­mok­tö­vis, ba­rát­cser­je, va­dró­zsa, ga­la­go­nya, fe­ke­te ri­bisz­ke). A szi­klak­ert ide­á­lis hely­szín a me­di­ter­rán ere­de­tű fű­szer­nö­vé­nyek­nek, a le­ven­du­la, roz­ma­ring, ore­gá­nó, ka­kukk­fű és zsá­lya jól ér­zik ma­gu­kat a nap­sü­töt­te kö­vek kö­zött. A bo­krok alat­ti üres te­rü­le­ten jól mu­tat és hasz­nos a med­ve­hagy­ma vagy fil­lér­fű­ta­ka­ró. Az il­la­tos nö­vé­nye­ket ér­de­mes a be­já­rat, ker­ti asz­tal mel­lé te­le­pí­te­ni, így nem csu­pán il­la­tu­kat élvez­het­jük, ro­va­rű­ző ha­tá­su­kat is ki­hasz­nál­hat­juk (pl. ba­zsa­li­kom, il­la­tos macs­ka­men­ta stb.). A fű­szer­nö­vé­nyek – kert hi­á­nyá­ban – jól fej­lőd­nek na­pos er­ké­lyen vagy kony­ha­ab­lak­ban cse­rép­be ül­tet­ve.

 

A fű­szer­nö­vé­nyek nap­sü­töt­te er­ké­lyen, ve­ran­dán is jól fej­lőd­nek. A fi­nom il­la­tu­kat ak­kor élvez­het­jük iga­zán, ha az ülő­he­lyek kö­ze­lé­be ül­tet­jük őket

 

Meg­té­vesz­tő csi­per­ke

Ha ker­tünk­ben akác­fát ne­ve­lünk, előbb-utóbb meg­je­le­nik alat­ta a gyö­ke­res csi­per­ke gom­ba (Aga­ri­cus ro­mag­ne­sii), mely kí­sér­te­tie­sen ha­son­lít a ter­mesz­tett csi­per­ké­hez. On­nan le­het fe­lis­mer­ni, hogy ka­lap­ja kis­sé bar­nás, hú­sa sár­gu­ló. Igen kel­le­met­len szagú és ehe­tet­len gom­ba, fo­gyasz­tá­sá­val ne kí­sér­le­tez­zünk.

M.A.
X. évfolyam 5. szám

Címkék: gyógynövény receptek, házipatika

Aktuális lapszámunk:
2020. április

A korábbi lapszámaink tartalmának megtekintéséért kattintson IDE.