Házipatika

Tal­ló­zás a nö­vény­gyó­gyá­szat vi­lá­gá­ból - 2004. október

Új­don­sá­gok – ér­de­kes­sé­gek – re­cep­tek gyógy­nö­vény­ked­ve­lők­nek


Va­kon­dű­ző és has­haj­tó

A va­kond hasz­nos és vé­dett ál­lat, de tú­rá­sai­val meg­ke­se­rí­ti a kert­tu­laj­do­no­sok éle­tét. Füst­pat­ro­nok, mér­get tar­tal­ma­zó csa­lé­tek he­lyett szel­ídebb meg­ol­dás tá­vol­tar­tá­su­kra, ha a kert­be nagy sár­fü­vet ül­te­tünk. A bi­zarr meg­je­le­né­sű nagy sár­fű (Eup­hor­bia lathy­ris) erős sza­ga a va­kon­do­kat és a kár­té­kony me­zei poc­ko­kat la­kó­he­lyük el­ha­gyá­sá­ra kész­te­ti, a szom­széd­ba szá­mű­zi. Na­pos he­lyen bár­mi­lyen nor­mál ta­laj­ban jól fej­lő­dik. Né­pies ne­ve, a „ha­sin­dí­tó­fű” ar­ra utal, hogy ré­gen szék­re­ke­dés el­len al­kal­maz­ták. Mag­já­ból 2-3 szem el­rá­gá­sa aján­lott éh­gyo­mor­ra, nem has­csi­ka­ró ha­tá­sú, meg­bíz­ha­tó has­haj­tó, 2-3 órán be­lül hat. Ál­lan­dó hasz­ná­la­ta nem ja­va­solt, gyer­me­kek­nek nem ad­ha­tó.

 

A vakond az erős, karmos lábaival az ásás bajnoka - Nagy sárfű

 

A ko­los­torker­tek min­tá­já­ra

Szep­tem­ber-ok­tó­ber a ker­té­pí­tés, az ül­te­tés le­gi­de­á­li­sabb ide­je, ilyen­kor ala­poz­hat­juk meg a jö­vő évi gyógy- és fű­szer­nö­vény­ter­mé­sün­ket. Ki­csi ker­tünk­be a kü­lön­bö­ző gyógy­nö­vé­nye­ket egy ágyás­ban is ter­meszt­het­jük, ha na­gyobb te­rü­let áll ren­del­ke­zé­sün­kre, ér­de­mes az ágyá­so­kat a ré­gi ko­los­tor­ker­tek min­tá­já­ra ki­ala­kí­ta­ni. A ko­los­tor­ker­tek­ben a nö­vé­nye­ket gyógy­ha­tá­suk sze­rint cso­por­to­sí­tot­ták, az egyes ágyás­ré­sze­ket ala­csony sö­vénnyel vá­lasz­tot­ták el. Az egyik ágyás­ban nö­ve­ked­tek a lé­gú­ti be­teg­sé­gek gyó­gyí­tá­sá­ra hasz­nál­ha­tó gyógy­fü­vek, má­sik­ban az emész­tés­ja­ví­tók, egy har­ma­dik­ban kü­lön a nyug­ta­tó nö­vé­nyek. Ter­mesz­tet­ték még kü­lön-kü­lön a szív­re ha­tó, epe-, máj- és ves­egyó­gyí­tó, bő­rá­po­ló, va­la­mint női és fér­fi­be­teg­sé­ge­ket gyó­gyí­tó nö­vé­nye­ket is. A ko­los­tor­ker­tek a nyu­ga­lom és bé­ke szi­ge­tei, a szer­ze­te­sek tes­ti és szel­le­mi kar­ban­tar­tói vol­tak. A ko­los­to­ri gyó­gyá­szat­ban hasz­nált gyógy­fü­vek ha­tá­sos­sá­gát azó­ta mo­dern gyógy­sze­ré­sze­ti és kli­ni­kai vizs­gá­la­tok is meg­erő­sí­tet­ték. Hi­ba len­ne, ha eze­ket az ősi-mai kin­cse­in­ket nem ré­sze­sí­te­nénk előny­ben a ké­miai gyógy­sze­rek­kel szem­ben.

 

 

Csá­bí­tó, de mér­ge­ző

A ha­zánk­ban is meg­ho­no­so­dott – sok kert­ben dísz­nö­vény­ként ül­te­tett – re­pre­zen­ta­tív kül­se­jű ame­ri­kai al­kör­mös (Phyto­lac­ca ame­ri­ca­na) gyü­möl­cse csá­bí­tó­an zama­tos­nak tű­nik, azon­ban rend­kí­vül mér­ge­ző. Bí­bor­szí­nű bo­gyó­it ré­gen li­kő­rök, bo­rok szí­ne­zé­sé­re hasz­nál­ták, saj­nos ma­nap­ság is so­kan ér­dek­lőd­nek ilyen irá­nyú fel­hasz­nál­ha­tó­sá­ga iránt. A csá­bí­tó gyü­möl­csök nagy mennyi­ség­ben has­haj­tó és hány­ta­tó ha­tá­sú­ak, há­zi­szer­ként nem hasz­nál­ha­tók. Ét­el­szí­ne­zés­re hasz­nál­juk in­kább a fe­ke­te ri­bisz­ke vagy a ho­mok­tö­vis ter­mé­se­it, ahol kis­gyer­mek van, az al­kör­mös gyü­möl­cse­it tá­vo­lít­suk el.

 

Az alkörmös csábítóan zamatosnak tűnik, azonban nagyon mérgező

 

M.A.
X. évfolyam 10. szám

Címkék: gyógynövény receptek, házipatika

Aktuális lapszámunk:
2020. április

A korábbi lapszámaink tartalmának megtekintéséért kattintson IDE.