Házipatika

Tallózás a növénygyógyászat világából - 2005. április


Pi­ros volt a pa­ra­di­csom

Már-már kezdtünk meg­ba­rát­koz­ni a sár­ga pa­ra­di­csom­mal, de rö­vi­de­sen jön „ku­ma­to” né­ven a fe­ke­te pa­ra­di­csom. Ere­de­ti­leg a Ga­la­pa­gos-szi­ge­te­ken te­rem, Spa­nyo­lor­szág­ban most kez­dik ter­mesz­te­ni, nem­so­ká­ra a ma­gyar bol­tok pol­ca­in is meg­je­le­nik. Nem va­ló­szí­nű, hogy ki­szo­rít­ja a pi­ros pa­ra­di­cso­mot, mely­nek egész­ség­vé­dő ha­tá­sát ku­ta­tá­si ered­mé­nyek iga­zol­ták.

 

Kumato, az ördögi paradicsom

 

Értékes vita­min- és ás­vá­nyi­a­nyag-tar­tal­ma mel­lett ki­vá­ló im­mun­rend­szer-erő­sí­tő, vé­del­met nyújt a ko­rai öre­ge­dés, az érel­me­sze­se­dés­sel já­ró szív- és ér­rend­sze­ri be­teg­sé­gek el­len, rendszeres fo­gyasz­tá­sá­val csök­kent­he­tő né­hány rák­faj­ta ki­ala­ku­lá­sá­nak koc­ká­za­ta. Ál­dá­sos ha­tá­sa a pa­ra­di­csom pi­ros szí­na­nya­gá­ban ta­lál­ha­tó li­ko­pin­nak kö­szön­he­tő, ezért a fe­ke­te paradicsom– gyógy­ha­tás te­kin­te­té­ben – va­ló­szí­nű­leg nem lesz mél­tó ve­tély­társ. Bi­zarr külseje miatt ál­lí­tó­la­gos vágy- és ter­mé­keny­ség­fo­ko­zó ha­tá­sa sem sze­ren­csés vevőcsalogató, a poma amo­ris­nak, azaz a sze­re­lem al­má­já­nak is ne­ve­zett pi­ros pa­ra­di­csom már ré­gó­ta az életöröm, a gya­ra­po­dás és a szen­ve­dély jel­ké­pe.

 

 

Óva­kod­junk Már­ti­ká­tól

Nap mint nap lát­hat­juk a tv ké­p­er­nyő­jén, amint egy idő­sebb hölgy egy­szer­re úszik a boldogságban és a me­den­cé­ben, mert meg­szűnt a hát­fá­já­sa, há­la Már­ti­ka ne­vű barátnőjének, aki fel­hív­ta fi­gyel­mét egy cso­dá­la­tos fáj­da­lom­csil­la­pí­tó ta­blet­tá­ra. Több mint fi­gye­lem­re mél­tó cikk ol­vas­ha­tó a Low carb élet­mód­ma­ga­zin 95. fe­b­ru­á­ri számá­ban er­ről a csodatablettáról, mely­ről ál­lí­tó­lag vé­let­le­nül ki­de­rült, hogy 50 szá­za­lék­kal eme­li az in­fark­tus és az agytrombózis ve­szé­lyét. Kü­lö­nö­sen az idős, ér­szűkü­le­tes be­te­gek­re ve­szé­lyes, mert véralvadékonyságot fo­ko­zó anya­go­kat tar­tal­maz, a szűk ko­szo­rú­e­rek­ben könnyeb­ben akad meg egy vér­rög.

 

 

 


Évente 50-60 000 ember hal meg Magyarországon szív- és érrendszeri betegségben

 

Amíg Ame­ri­ká­ban a saj­tó és a mé­dia rend­sze­re­sen fel­hív­ja a fi­gyel­met ennek a gyógy­szer­nek a ve­szé­lye­i­re, ná­lunk na­pon­ta re­k­lá­moz­zák, rá­adá­sul vény nél­kül beszerezhető. Ha hi­he­tünk a cikk­nek, nagy koc­ká­za­tot vál­lal ma­gá­ra az, aki en­nek a reklámnak vagy egy „Már­ti­ká­nak” bedől, a fe­le­lős­ség pe­dig min­den­képp a mi­énk, mert nem ol­vas­tuk el a tá­jé­koz­ta­tót, vagy nem kér­dez­tük meg ke­ze­lő­or­vo­sun­kat. Jobban kel­le­ne vigyázni idős családtagjainkra, el­le­n­őriz­zük a fe­ke­te­pia­con fél áron vagy vény nél­kül vá­sá­rolt gyógyszereiket, in­kább biz­to­sít­sunk számukra ter­mé­sze­tes fáj­da­lom­csil­la­pí­tó­kat. Többtucatnyi gyógynövény ren­del­ke­zik je­len­tős vér­ke­rin­gés-ja­ví­tó és fáj­da­lom­csil­la­pí­tó hatóanyaggal, me­lyek­nek használatával a berozsdásodott ízü­le­tek, porc­ko­pá­sok okoz­ta fájdalom és mozgáskorlátozottság koc­ká­zat­men­te­sen meg­szün­tet­he­tő.

 

 

Gyógy­fü­ves mus­tár há­zi­lag

Egyé­ni íz­lé­sünk­nek meg­fe­le­lő kü­lön­le­ges mus­tár­kré­met vi­szony­lag egy­sze­rı­en és gyor­san készít­he­tünk, óva­tos ada­go­lás és fo­lya­ma­tos kós­tol­ga­tás mel­lett el­ron­ta­ni sem tud­juk. Sa­ját ter­mesz­té­sű vagy bolt­ban vá­sá­rolt 30 dkg mus­tár­ma­got liszt­fi­nom­sá­gú­ra őr­lünk, porcelántálba tes­szük.

 


 

Fekete mustár

 

1-1 grammnyi szá­rí­tott med­ve­hagy­ma, tor­ma, ka­kukk­fű, roz­ma­ring, ba­zsa­li­kom és fe­hér bors po­rí­tott ke­ve­ré­ké­ből 1-2 csi­pet­nyit hoz­zá­adunk, só­val, cu­kor­ral ízesítjük. Fűszerecettel, édes fe­hér­bor­ral pé­pes­sé ke­ver­jük, zár­ha­tó üve­g­e­dény­ben hűtőszekrényben érleljük. Ha csípősebb ízű mus­tárt sze­ret­nénk, ké­szít­sük fe­ke­te mustármagból, színét pe­dig kés­hegy­nyi kur­ku­ma­por­ral te­het­jük in­ten­zí­veb­bé.

M.A.
XI. évfolyam 4. szám

Címkék: gyógynövény receptek, házipatika

Aktuális lapszámunk:
2020. november

A korábbi lapszámaink tartalmának megtekintéséért kattintson IDE.