Házipatika

Tallózás a növénygyógyászat világából - 2006. április

Újdonságok – érdekességek – receptek gyógynövénykedvelőknek 

Ka­ba­ko­sok előny­ben

Az egy­re for­róbb és szá­ra­zabb nyár ked­vez a tök­fé­lék ter­mesz­té­sé­nek, me­lyek­nek ét­ke­zé­si és gyó­gyí­tó, ta­kar­má­nyo­zá­si hasz­nu­kon túl dí­szí­tő ér­té­kük is je­len­tős. A ma­gas ka­ro­tin­tar­tal­mú SÜ­TíTÖK mel­lett fon­tos há­zi­gyógy­szer le­het a HÉJ NÉL­KÜ­LI TÖK mag­ja, mely fő­leg a prosz­ta­ta- ere­de­tű vi­ze­le­tü­rí­té­si pa­na­szok, érel­me­sze­se­dés el­len ja­va­sol­ha­tó. Ma­gas vér­cu­kor­szint csök­ken­té­sé­re al­kal­mas az eg­zo­ti­kus kül­se­jű BAL­ZSAM­KÖR­TE, mely ha tám­rend­szert érez a há­ta mö­gött, fo­lya­ma­tos vi­rág­zás­sal, gaz­dag gyó­gyí­tó ter­més­sel há­lál­ja meg. A kí­nai gyó­gyá­szat­ban ré­gó­ta al­kal­maz­zák a VIASZ­TÖK tu­mor­el­le­nes anya­go­kat tar­tal­ma­zó ter­mé­sét, va­la­mint a KÍ­NAI GYÓ­GY­U­BOR­KÁT, mely­nek mag­ja és ter­més­fa­la gá­tol­ja a tu­mor­sej­tek osz­tó­dá­sát.

 


Kínai gyógyuborka (Trichosanthes kirilowli) hófehér csipkeszerű virág

 

Lus­ta há­zi­asszo­nyok örö­me a LAS­KA­TÖK, me­lyet nem kell gya­lul­ni, fő­zés köz­ben ma­gá­tól csí­ko­kra bom­lik. Eg­zo­ti­kus lát­vány az 5-6 m ma­gas­ról le­ló­gó négy-öt ki­lós SZA­LÁ­MITÖK, me­lyek­ből sze­le­tel­ve a fa­gyo­kig fo­gyaszt­ha­tunk egész­sé­ges ét­ele­ket. A LO­PÓ­TÖK ter­mé­se­i­ből vi­rág­tar­tó vagy ma­dá­re­te­tő ké­szít­he­tő, a SZI­VACS­TÖK ro­stos ter­mé­se a für­dő­szo­bá­ban mos­dó­szi­vacs­ként te­szi ma­gát hasz­nos­sá. Csu­pasz ke­rí­té­sek pót­lá­sá­ra al­kal­mas a raf­fi­nált ter­mé­sű MA­GRU­GÓ, mely­nek érett ter­mé­sei­hez hoz­zá­ér­ve a gyü­mölcs bel­se­jé­ben ural­ko­dó túl­nyo­más kö­vet­kez­té­ben a ma­gok 10-12 m messzi­re is elug­ra­nak.

 

 

Óda a med­ve-hagy­má­hoz

Té­li ál­muk­ból fe­léb­red­ve a med­vék­nek el­ső táp­lá­lé­kuk a mé­reg­te­le­ní­tő és erő­sí­tő ha­tá­sú med­ve­hagy­ma. A ter­mé­szet aján­dé­kát ré­gen a sze­gé­nyek kény­sze­rű­ség­ből gyűj­tö­get­ték, ma az ínyen­cek ga­sztro­nó­miai ma­gas­sá­gok­ba emel­ték, nem ér­dem­te­le­nül. A med­ve­hagy­mát meg­kós­tol­ni és meg­sze­ret­ni egy pil­la­nat mű­ve, ez a va­don ter­mő nö­vény gya­kor­la­ti­lag egy cso­da­szer: ví­rus-, bak­té­ri­um- és gom­ba­ö­lő, mé­reg­te­le­nít, csök­ken­ti a vér­nyo­mást és a ko­lesz­te­rin­szin­tet, véd az érel­me­sze­se­dés el­len. Fer­tőt­le­ní­ti a gyom­rot, ser­ken­ti az emész­tést, eny­hí­ti a reu­ma­ti­kus fáj­dal­ma­kat és test­súly­csök­ken­tő ha­tá­sú.

 


Virágzó medvehagyma (Allium ursinum)

 

Ki­vá­ló vér­ke­rin­gés-­ja­ví­tó, sze­xuá­lis té­ren is ki­fej­ti jó­té­kony ha­tá­sát. Ez a kel­le­mes-hagy­mail­la­tú afro­di­ziá­kum ma­gá­ban hor­doz­za a ta­vasz za­bo­lá­zat­lan íze­it, a ter­mé­szet nyers ere­jét cso­dá­la­tos zöld har­mó­niá­ban. Zsen­ge le­ve­le mennyei ízt köl­csö­nöz a sa­lá­ták­nak, hagy­má­já­ból fen­sé­ges med­ve­hagy­ma-krém­le­ves ké­szít­he­tő. A va­don ter­mő med­ve­hagy­má­nak jó­té­kony ha­tá­sa­in fe­lül még két fel­be­csül­he­tet­len ér­té­ke van: csak a nap és eső­víz éri, nincs per­me­tez­ve, eny­he fok­hagy­mail­la­ta kel­le­mes és nem ma­ra­dan­dó. Min­den vegy­szer­men­tes fű­szer­kert­be ajánl­ha­tó, mag­ve­tés­sel vagy hagy­maül­te­tés­sel egy­aránt könnyen sza­po­ro­dik.

 

Hú­své­ti to­jás át­öl­töz­ve

A meg­fő­zött és pü­ré­sí­tett csi­csó­kát só­val, sze­re­csen­dió­val íze­sít­jük, a fe­lét ki­va­ja­zott sü­tő­e­dény­be tes­szük. Rá­ka­ri­káz­zuk a ma­ra­dék hú­své­ti to­já­so­kat, ke­fir­rel meg­lo­csol­juk, zsen­ge med­ve­hagy­ma­le­vél­lel be­te­rít­jük.

 


Balzsam körte, a cukorbetegek körtéje (Momordica charantia)

 

A csi­csó­ka má­sik fe­lét rá­tes­szük, ke­fir­rel le­önt­ve, re­szelt sajt­tal meg­szór­va sü­tő­ben pár per­cig pi­rít­juk. Sa­lá­tá­val egész­sé­ges egy­tá­lé­tel, a csi­csó­ka sze­lén­tar­tal­ma miatt el­ső­sor­ban cu­kor­be­te­gek­nek, erős do­hány­osok­nak és fér­fiak­nak aján­lott.

M.A.
XII. évfolyam 4. szám

Címkék: gyógynövény receptek, házipatika

Aktuális lapszámunk:
2020. április

A korábbi lapszámaink tartalmának megtekintéséért kattintson IDE.