Házipatika

Tavaszi kankalin (Primula veris)

Gyógy­nö­vé­nyek a házikertben

A ked­ves, bó­lin­tó vi­rá­gú arany­sár­ga kan­ka­lin a ta­vasz egyik el­ső hír­nö­ke. A nép­gyó­gyá­szat­ban a XVI. szá­zad óta al­kal­ma­zott gyógy­nö­vény, ám hosszú ide­ig fe­le­dés­be me­rült. A ha­gyo­mány sze­rint az el­ső kan­ka­lin ott ter­mett, ahol Szent Pé­ter elej­tet­te kul­csait, ezért ne­ve­zik Szent Pé­ter kul­csá­nak is. Egyéb né­pies ne­vei: ta­va­szi­ka, égi kincs, a mennyor­szág kul­csa, Is­ten kul­csa, ka­cin­ka, kösz­vény­fű stb. A va­don ter­mő pél­dá­nyok száma egy­re csök­ken, egyes vi­dé­ke­ken már csak­nem tel­je­sen ki­pusz­tult, ezért gyö­ke­res­tül ne ás­suk ki, csak a vi­rág­ját gyűjt­sük.


Gyógyhatásai

Asz­pi­rin­sze­rű ha­tó­a­nya­got tar­tal­ma­zó, nyá­k­ol­dó és köp­te­tő ha­tá­sú gyö­ke­rei kró­ni­kus kö­hö­gés, lég­cső- és hörghu­rut, aszt­ma, va­la­mint hú­gyú­ti és reu­más pa­na­szok el­len al­kal­maz­ha­tók. Hasz­ná­la­ta kö­hö­gés­re haj­la­mos gyer­me­kek­nél, do­hány­osok­nál és az ún. öreg­ko­ri kö­hö­gés­nél je­len­tős ered­ményt hoz. Le­ve­lei és vi­rá­gai ha­son­ló, kis­sé gyen­gébb gyógy­ha­tás­sal ren­del­kez­nek. Vi­rá­gai­ból ké­szít­he­tünk nyug­ta­tó te­át, kösz­vény el­le­ni ola­jat, ál­mat­lan­ság el­len gyógy­bort.

 

 

Házi alkalmazása

Drog­ját gyö­kér­ze­te, le­ve­lei és vi­rá­gai ad­ják.

 

Te­aké­szí­tés: 2 evő­ka­nál szá­rí­tott és ap­rí­tott gyö­kér­dro­got 1 kés­hegy­nyi szó­da­bi­kar­bó­ná­val 10 per­cig fő­zünk 2,5 dl víz­ben, 15 perc­nyi ál­lás után le­szűr­ve aprán­ként fo­gyaszt­juk.

 

Tink­tú­rá­ját: gyö­kér- és vi­rág­drog­ból al­ko­ho­los ki­vo­nás­sal (1:9 arány­ban) ké­szít­jük, aján­lott adag­ja na­pon­ta 3x10-20 csepp.

 

Vi­rág­tea: 1 ma­rék szá­rí­tott kan­ka­lin­vi­rág­ból 0,5 l víz­zel nyug­ta­tó és gör­csol­dó for­rá­za­tot ké­szít­he­tünk, kül­ső­leg pat­ta­ná­sos, na­p­éget­te bőr ápo­lá­sá­ra hasz­nál­juk. A vi­rá­gok fes­ték­anya­ga egyéb te­ák, te­ake­ve­ré­kek szí­ne­zé­sé­re is al­kal­mas.

 

Kan­ka­lin­bor: a vi­rá­gok­ból er­jesz­tés­sel ké­szít­het­jük, igen jó ha­tá­sú gyó­gyi­tal ideg­fe­szült­ség, ál­mat­lan­ság el­len.

 

Kan­dí­ro­zott vi­rá­gai­ból íz­le­tes és szép tor­ta­de­ko­rá­ció ké­szül­het.

 

 

 

Kan­ka­li­nolaj: gyö­ke­re­it (ap­rít­va) és vi­rá­gait be­főt­te­sü­veg­be tes­szük, jó mi­nő­sé­gű hi­de­gen saj­tolt olaj­jal le­önt­jük. 10 na­pig me­leg he­lyen ér­lel­jük, majd le­szűr­jük, sö­tét szí­nű üveg­ben fel­cím­kéz­ve tá­rol­juk.

 

A kan­ka­li­no­la­jat ki­sebb duz­za­na­tok, vé­ra­lá­fu­tá­sok, reu­más pa­na­szok ke­ze­lé­sé­re hasz­nál­hat­juk.

 

Fris­sen sze­dett, zsen­ge, ma­gas C-vi­ta­min-tar­tal­mú le­ve­leit nyer­sen ve­gyes sa­lá­tá­ba ap­rít­hat­juk, vagy meg­főz­ve – más nö­vé­nyek­kel tár­sít­va – fő­ze­lék­ként fo­gyaszt­hat­juk.

 

 

Házi termesztése

Könnyen ter­meszt­he­tő, kb. 20 cm ma­gas, sár­ga, er­nyős vi­rág­za­tú, mu­ta­tós éve­lő nö­vény. Hű­vös, fé­lár­nyé­kos he­lyet, la­za ta­lajt ked­vel. Ősszel és ta­vasszal mag­ról és tő­osz­tás­sal egy­aránt sza­po­rít­ha­tó.

Va­don ter­mő ro­kon fa­jai: a lisz­tes kan­ka­lin, a ci­fra kan­ka­lin és a su­gár­kan­ka­lin VÉ­DET­TEK, drog­juk nem gyűjt­he­tő!

A vi­rá­güz­le­tek­ben áru­sí­tott cse­re­pes kan­ka­li­nok dísz­nö­vé­nyek, gyógy­ha­tá­suk nincs.

Makai Anna
X. évfolyam 2. szám

Címkék: gyógynövény receptek, házipatika, tavaszi kankalin

Aktuális lapszámunk:
2020. április

A korábbi lapszámaink tartalmának megtekintéséért kattintson IDE.