Házipatika

Valódi fodormenta (Mentha crispa)

Gyógynövények a házikertben

A va­don élő, egy­más­sal könnyen ke­resz­te­ző­dő men­ta­fé­lék ha­tó­a­nyag-tar­tal­ma igen cse­kély, gyó­gyá­sza­ti ér­té­ke a ter­mesz­tett fo­dor­men­tá­nak és a ter­mesz­tett bors­men­tá­nak van. A va­ló­di fo­dor­men­ta szín­ében, ízé­ben, össze­té­te­lé­ben és ha­tá­sá­ban egy­aránt el­tér a bors­men­tá­tól, men­tolt nem tar­tal­ma­zó ke­vés­bé erő­tel­jes íze miatt gyer­me­kek­nek is ad­ha­tó.


Gyógy­ha­tá­sai

Ja­vít­ja az emész­tést, eny­hí­ti a puf­fa­dás és a túl­zott gyo­mor­sav­ter­me­lés okoz­ta pa­na­szo­kat, gör­csol­dó ha­tá­sá­nál fog­va gyó­gyít­ja a gyo­mor­gör­csöt, meg­szün­te­ti az émely­gést, gyer­me­kek­nél csu­klás el­len is al­kal­maz­ha­tó. Eny­he láz­csil­la­pí­tó, meg­hű­lés, nát­ha és orr­du­gu­lás ese­tén is se­gít, für­dő­ként al­kal­maz­va igen jó fris­sí­tő és kö­zér­zet­ja­ví­tó. A ci­tro­mos va­ló­di fo­dor­men­ta-tea fő­leg gyen­ge gyom­rú­ak­nak, idős, ét­vágy­ta­lan be­te­gek­nek, vér­sze­gény gyer­me­kek­nek ja­va­sol­ha­tó, de egész­sé­ges üdí­tő­i­tal­ként, élve­ze­ti te­aként kor­ha­tár nél­kül min­den­ki­nek aján­lott.

 

Fel­hasz­ná­lá­sa

Drog­ját fris­sen sze­dett il­la­tos le­ve­lei ad­ják, tél­re gyors szá­rí­tás­sal, aro­ma­tar­tó zacs­kó­ban tá­rol­va tar­tó­sít­hat­juk.

 

 

Valódi fodormenta 

 

Te­aké­szí­tés: 10-15 friss men­ta­le­ve­let (vagy 1 te­áska­nál­nyi szá­rí­tot­tat) 2,5 dl for­rás­ban lé­vő víz­zel le­for­rá­zunk, be­fed­ve 15 per­cig áll­ni hagy­juk, le­szűr­jük. Ci­trom­mal íze­sít­ve té­len me­le­gen, nyá­ron jég­koc­kák­kal fo­gyaszt­hat­juk.

 

Men­taü­dí­tő: kis da­rab gyöm­bért le­re­sze­lünk, 3 dl víz­zel pár per­cig for­ral­juk, le­zár­juk a hő­for­rást. Egy ma­rék­nyi fris­sen sze­dett men­ta­le­ve­let hoz­zá­te­szünk, fél órá­ig áll­ni hagy­juk, majd le­szűr­jük. Ter­mé­sze­tes éde­sí­tő­szer­ként Ste­via fo­lyé­kony ki­vo­na­tá­ból 1 mok­kás­ka­nál­nyit be­le­ke­ve­rünk, íz­lés sze­rint ci­trom- vagy na­rancs­lé­vel íze­sít­jük, men­ta­le­vél­kék­kel dí­szít­ve be­hűt­ve tá­lal­juk.

 

Fo­dor­men­ta­li­kőr: 3 dl al­ko­hol­ba 10-15 friss fo­dor­men­ta­le­ve­let áz­ta­tunk egy hé­tig me­leg he­lyen, min­den­nap össze­ráz­zuk. Vé­gül le­szűr­jük és cu­kor­szi­rup­pal vagy egy evő­ka­nál ter­mé­sze­tes éde­sí­tő­szer­rel éde­sít­jük. Gyo­mor­ron­tás ese­tén 1-1 evő­ka­nál­lal gyógy­szer­ként fo­gyaszt­juk, de friss men­ta­haj­tá­sok­kal dí­szít­ve ape­ri­tif­ként is kí­nál­hat­juk.

 

Men­ta­für­dő: 25 dkg men­ta­le­vél­ből for­rá­za­tot ké­szí­tünk, a für­dő­víz­be önt­ve ki­vá­ló men­tail­la­tú, tes­ti­leg és lel­ki­leg fris­sí­tő für­dőt ve­he­tünk. (A men­ta­for­rá­zat szá­raz és fes­tett haj öblí­té­sé­re is ajánl­ha­tó.)

 

Kony­hai hasz­na: fű­szer­nö­vény­ként sa­lá­ták, kom­pó­tok, pi­káns már­tá­sok íze­sí­té­sé­hez és men­ta­cso­ko­lá­dé ké­szí­té­sé­hez al­kal­maz­hat­juk.

 

 

Há­zi ter­mesz­té­se

Gyor­san sza­po­ro­dó il­la­tos, éve­lő gyógy- és fűszer­nö­vény, há­zi­kert­ben bár­mi­lyen ta­la­jon meg­él, a men­ta­rozs­dá­ra nem ér­zé­keny. Csak ve­ge­ta­tív úton sza­po­rít­ha­tó gyö­ke­rei az év bár­mely sza­ká­ban ki­ül­tet­he­tők. Le­ve­leit fo­lya­ma­to­san szed­het­jük, gyors szá­rí­tás­sal zöld szí­nét is meg­őriz­het­jük. A szá­rí­tott le­ve­le­ket egész­ben tá­rol­juk aro­ma­tar­tó zacs­kó­ban, csak köz­vet­le­nül a fel­hasz­ná­lás előtt mor­zsol­juk össze.

Makai Anna
XII. évfolyam 5. szám

Címkék: fodormenta, gyógynövény receptek, házipatika

Aktuális lapszámunk:
2020. november

A korábbi lapszámaink tartalmának megtekintéséért kattintson IDE.