Hírek

A macs­kák gyó­gyí­tó ere­je

Min­den macs­ka­tu­laj­do­nos ta­pasz­ta­lat­ból tud­ja, hogy ked­ven­cé­nek pusz­ta lát­vá­nya is nyug­ta­tó­an hat. Csök­ken a vér­nyo­más és a szív­fre­kven­cia, el­la­zu­lunk. A macs­ka sző­ré­nek si­mo­ga­tá­sa szin­tén ja­vít­ja kö­zér­ze­tün­ket.

 

 

A szo­ba­tig­ri­sek azon­ban még en­nél is több­re ké­pe­sek: do­rom­bo­lá­suk ha­tá­sá­ra gyor­sab­ban gyó­gyul­nak a tö­rött cson­tok és a sé­rült izom­zat. Ami­kor a macs­ka do­rom­bol­ni kezd, a jel­leg­ze­tes hang rez­gé­se 27-44 hertz. A ku­ta­tá­sok sze­rint pont ez az a rez­gés­tar­to­mány, amely ked­ve­ző ha­tás­sal van a cson­to­kra és az izom­zat szö­ve­te­i­re. A New York-i Egye­tem ku­ta­tói meg­ál­la­pí­tot­ták, hogy a tö­rött cson­tok 20-50 Hz-cel ke­zel­ve jó­val gyor­sab­ban gyó­gyul­nak, ill. fej­lőd­nek.

 

Is­me­re­tes a tény, mi­sze­rint a macs­kák sé­rü­lé­sei meg­le­pő­en gyor­san gyó­gyul­nak. El­kép­zel­he­tő, hogy e je­len­ség szin­tén a do­rom­bo­lás­sal ma­gya­ráz­ha­tó.

 

tgym
2018. 07. 11.

Kapcsolódó képek


Aktuális lapszámunk:
2019. február

A korábbi lapszámaink tartalmának megtekintéséért kattintson IDE.