Holisztika

A fiatalkor ezotériája

Az ezotéria fogalma az emberi értelem elől elrejtett valóságot jelenti, amely megismeréséhez szemléletet kell váltani, hiszen ha az általánosan elfogadott világkép korlátain belül gondolkodunk és viszonyulunk a jelenségekhez, rejtve marad az a lényeg, amit a legjobb törekvésünk ellenére sem érthetünk meg. Az ezoterikus ismeretek azt szolgálják, hogy fellebbentsék a fátyolt a vélt igazságokról, az axiómaként elfogadott, tudomány által is képviselt dolgokról, és tudatára ébresszenek a valóságnak.


 

Az ősi bölcsesség tanítása szerint az emberi lény a Teremtő azon alkotórésze, akinek feladata a fizikai világot az isteni terv szerint építeni. Bár a halhatatlan szellem és lélek, valamint a halandó személyiség egysége, tudata a fizikai világba zárt, ahol fejlődik, eközben ismeri fel, hogy ki is valójában. Személyisége a gondolatokból merítő, motivált tetteken keresztül tapasztal, amelynek eredményeként öntudatosan képviseli az isteni tervben ráruházott feladatokat, és amely megvalósításában isteni tulajdonságok vezetik. Ezek birtoklása emeli ki az embert a megszületések kényszeréből, és saját lényének urává válik.

 

A serdülő ember az átmeneti kor beavatásait a 12 isteni tulajdonságban a második 12 éves ciklusban kapja meg, ahol új feltételek között tapasztal az isteni erő, szeretet, mesterség, irányítás, vezeklés, bölcsesség, harmónia, hálaadás, igazságosság, valóság, látás, diadal által lelkesítve. A 12. év azt is jelzi, hogy az előző életekből származó feldolgozandó feladatok karmájának első adagja megkezdi leereszkedését. Sajnos a szülők maguk sem ismerik a Világosság tanítását, ezért az egyéni példamutatásuk marad meg a nevelés egyedüli eszközeként. Mégis, az első 12 éves életperiódus a legjobb időszak átadni a gyermekeknek mindazt a szellemi tudást, ami nekik drága. Az első 12 év alatt pecsételődik be annak a mátrixa, amit a gyermek elvisz a jövőbe. Áldott az a gyermek, aki a 12 éves kora előtt kifejlesztette magában a „helyes vagy hamis” megkülönböztetésének képességét, amely nem mások véleményén alapul, hanem saját lelkével való egyéni kapcsolatából származik. Az emberek véleménye hibázhat, de az intuíció soha. Ez a kozmikus törvény nagyon értékessé válik a második 12 éves ciklusban, amikor találkozik az átmeneti kor nehézségeivel.

 

A 13. évbe lépve elkezdődik a második 12 éves ciklus, amikor a serdülő ember másodszor kerül az isteni erő próbatétele alá. Ez a teremtői akarat kék színű energiája, amely a lélek karmikus testéből leereszkedik a gyermek szívébe. Karmikus vagy kauzális testnek nevezik a lélekben lévő testet öltésre kényszerítő feladatrendszert, amely megvalósításán keresztül ébredünk öntudatunkra. A különbség a két próbatétel között az, hogy most aktiválódik az előző ciklusban megtanult lecke, vagyis lehetőség teremtődik az isteni erő felhasználására. Ha az első 12 éves ciklus alatt megtanulta a helyes viselkedés módjait, akkor megerősíti 12 isteni tulajdonságát, de ha nem, akkor megjelenik a bírálat és a kritizálás, amelyek az isteni energia eltorzulásai. A kritizálás jelentkezhet önmagával szembeni elégedetlenségben és a megalázottság vagy önsanyargató alulértékelés érzetében. Az előző megtestesülésekből feldolgozatlanul maradt karmája is nehezíti a dolgát. Úgy látszik, mintha mindenki kritizálná őt. Magányosnak, semmire sem jónak érzi magát az egykorúak között is. A szülő most választás előtt áll: vagy segít gyermekének, vagy továbbra is elfogadja kritizáló magatartását, amit kipróbál szülein, testvérein, az egykorúakon, mindenkin és mindenen, nem véve tudomásul, hogy az eltorzított energia hatása alatt áll. A szülő megtaníthatja gyermekét arra a bölcseletre, mely szerint ő a Teremtő alkotórésze. Hatalmas erőfeszítéseinek és a sikeres korábbi megtestesülésekben megoldott feladatainak eredménye, hogy itt lehet és tovább folytathatja fejlődését, ha erejét és energiáit nem pazarolja hamis képzelgésekre, magát pedig rátermettnek és értékesnek tartja. Lelki akaratában isteni szeretetet hordoz, és ha ezt képviseli, nem kell félnie a rá vonatkozó feladatok teljesítésének nehézségeitől, hiszen az isteni erő tökéletessége benne van. A problémákhoz, konfliktusokhoz való helyes viszonyulása megtartja az alkotó, pozitív irányban, és képes folytatni a korábbi ciklusban már elkezdett munkáját.

 

A 14. évben a gyermek az isteni szeretet rózsaszínű lángjával találkozik. Ez az ideje annak, hogy a szeretet energiája hatalmába kerítse a szívet. Meg kell tanítani a fiatalt ezen energiák helyes használatára, hogy úgy tekintsen az életre, mint a szolgálat útjára, és hogy a szeretetben adni kell. Ilyen módon birtokába veszi a szeretet áramlatát, ami segíti a negatív tulajdonságok feldolgozásában. De a szeretet lángjának kiszabadításával a megváltoztatásra váró ellenségeskedés karmája is a felszínre jön. A fiatalok gyakran a rokonszenv-ellenszenv alapján elkülönülve másoktól „csoportba verődnek”. Az ellenszenv könnyen gyűlölködéssé is válhat, amikor az elkülönülő csoport már a közösséget fenyegeti. Ez az isteni szeretet energiájának eltorzulása, amely az előző megtestesülésekben még ki nem oltott negatív programok eredménye, amelyek mindaddig visszajönnek, amíg nem lesznek átváltoztatva a megfelelő időben és módon.

 

A 23. évben, az isteni látás ciklusában jön el a szexuális energia próbája. Most kell felismerni, hogy a házasélet nem az egoizmusra és birtokló szeretetre épül

 

A 15. év az isteni mesterség próbája, amely nagyon fontos a fiatal számára. Hatalmába kell keríteni eljövendő karmáját, vagyis tudatosan cselekedve nem tenni semmi olyan károsat, ami ha már megszületett, amíg ki nincs javítva, megakadályozza eredeti feladata végrehajtásában. Ebben a korban Jézus tanításainak magyarázata és tanácsai felbecsülhetetlen segítséget nyújtanak a fiatalnak egész életére! Ez az év azoknak rendkívül fontos, akik már ebben az életben törekszenek elérni az isteni mesterség tulajdonságának tökéletességét. Az előző életek negatív karmájának megfelelő részei a felszínre kerülhetnek, amelyek kínzó, fájdalmas érzésekkel és halálprogramokkal kapcsolatosak. Ezért ebben a korban az öngyilkosságról, mint az elviselhetetlen élethelyzetből való kiszabadulás egyedüli lehetőségéről szóló gondolatok és más erőszakos vágyak is  megszállhatják a fiatalokat. Ekkor Jézus életútjának tanulmányozása, az érdek nélküli szeretet elfogadása védőbástyává válik a fiatalt érintő jelenlegi kihívásokra, de egész életére vonatkozóan is. Elfogadja, hogy az életétől elszakadni akaró személyiség, ha testét elpusztítja, a benne lévő istenire emel kezet, és ha meghal, azzal semminek sem lesz vége, hiszen a most meg nem tapasztalt dolgok szükségszerűen egy újabb megtestesülésben kényszerülnek a feldolgozásra, de már az életáramlatától egyre jobban lemaradva. Ezzel lép ki az életet veszélyeztető megkísértés programjából.

 

A 16. születésnapot követően nagy felismerés lehetőségét kapja meg a serdülő vagy kamasz. Megjelenik benne az isteni irányítás próbáján keresztül a krisztusi tudat. A fiatal elkezdi megérteni az „Én Isten fia vagyok!” valóságát. Ebben a korban a helyes vezetés alatt csodák történhetnek az életében, mert tiszta tudata képes meríteni a lélek programjából. Egyidejűleg azonban felszínre jöhetnek a negatív karma megnyilvánulásai, a gyarló személyiség egoistán irányított tökéletlenségei, és a fiatal csak saját vágyainak szolgája lesz, aki nem törődik lelkével és krisztusi lángjával.

 

A 17. évében az isteni vezeklés próbatétele várja, amely során tehetségét, mentalitását kibontakoztathatja a fizikai világban. Eldönti, hogy mit fog csinálni ebben az életben, és mi a rá vonatkozó az isteni tervben, milyen jövőt szeretne felépíteni magának és családjának. A legfontosabb az, hogy jövőbeni foglalkozása az élethivatásával legyen egybehangzó, és ne a mulandó divat vagy a könnyű anyagi haszonszerzés határozzon benne. Az igazán szerető szülők, akik éveken át figyelték gyermeküket, értékes tanácsot tudnak adni, figyelembe véve az isteni vezeklés próbatételének szerepét. Most jön elő az előző testet öltésekből mind annak a karmája, ami ebben az évben szorul megváltoztatásra: az önfejűség, a makacsság, a nyílt lázadás és ezekkel együtt mindenfajta testet károsító visszaélés, mint az alkoholra és a kábítószerre rászokás veszélye. A helyes belső vezetés nélkül most van leginkább kísértésnek kitéve, és most a legkönnyebb az egykorúakkal együtt minden veszélyesbe belerángatni.

 

A 18. évben az isteni bölcsesség aranyló energiája megerősödik benne. Ebben a korban a fiatal a lelkében lévő karmikus testéből kiáradó tudáshoz juthat. A negatív karma adagja, amely ebben az évben felszínre jön a feldolgozás céljából, az irigység, a féltékenység és a versengés, amelyek gúzsba köthetik a fiatalt, aki magára hagyatva személyiségére orientálódik, és nem kíván kimászni abból az energetikai gödörből, amelybe belekerült. Gyakran ugyanezek a negatív tulajdonságok nehezítik meg párválasztását és a másik nemhez való viszonyát. Nehézségeinek időbeni feldolgozása, a másik nemhez való igazságos, tiszteletteljes és egészséges viszonyulása, az új energiák helyes irányítása a benne aktiválódó isteni bölcsesség jelenlétét bizonyítják. Személyiségének gyarló érdekeiből kiszabadított elméje csodálatos módon tud tehetséges lenni ebben a munkában. Sőt a  továbbiakban a másik nemhez való helyes viszonyulása a nehezen feloldható lélektani és szexuális problémákkal szembeni erős védelemmé válik.

 

A 19. évben eljön a megpróbáltatás az isteni harmónia lángjában. Egy hároméves ciklus kezdődik, amelyben az ember érzelmi világa azzal a karmával kerül kapcsolatba, amelyet a lángnak el kell nyelni. A bizonytalanság, az önsajnálat és az önigazolás keríti hatalmába a fiatalt, aki képtelen eldönteni, hogy mivel foglalkozzon és hová menjen tovább tanulni. Az új energiák elsajátítása nagyon fontos az előrehaladás, a felsőfokú tudás megszerzésének céljából.

 

A 20. évében lehetőséget kap az isteni hálaadás próbájával a felsőszintű tanuláson keresztül felső isteni énje energiájának felszabadítására, lelke fejlesztésére a forma világában, arra, hogy saját energiái helyes felhasználásával kinyilvánítsa lelke célját, saját helyének elfoglalásával a fizikai világban. Az energiákkal való visszaélését meg kell szüntetnie. A leggyakoribb a hálátlanság és az emocionális kiegyensúlyozottság hiánya, amely aggodalomban, ingerültségben és nyugtalanságban jelentkezik.

 

A 21. évben az isteni igazságosság tulajdonsága alatt mérettetik meg a fiatal. Társadalmi problémák kezdik foglalkoztatni. Nagy a szellemi áramlatokat irányítók, politikusok, médiavezetők karmikus felelőssége, hiszen kijelentéseik, programjaik jelentősen befolyásolják a fiatal tudatát. A negatív energiák közül ekkor lép előre a gátló igazságtalanság. Nem szabad engedni, hogy ez a negatív érzés megszállja a fiatalembert, növelve az igazságtalanságot személyes sorsában és a bolygón is.

 

A 22. évben megint eljön az isteni valóság megpróbáltatása. Energiáinak elferdítései a valóságosnak valótlannal való felcserélésében nyilvánulnak meg, és a becstelenség, az intrika és az árulás képében öltenek testet. Ezeket a negatív erőket szokták felhasználni a saját magukat a fizikai valóság egyedülisége illúziójában ringatók, álláspontjuk igazolásának céljából. Nem szabad elhitetni önmagunkkal, hogy vannak olyan eredményeink, amelyekről valójában tudjuk, hogy nem a miénk. Ne hazudjunk saját magunknak, elmenekülve a problémáinktól. A karmikus feladatok feldolgozása során úgyis felismerjük a valóságot, és rádöbbenünk a vélt valóságok hiábavalóságára.

 

A 23. évben, az isteni látás ciklusában jön el a szexuális energia próbája, amely a fiatal kor jellemzője. Ebben a korban sokan alapítanak családot és használják fel a szexuális energiát a gyermekek nemzésére. Ez a megvilágosodás éve, az életcél értelmezésének és a párválasztásnak az ideje. De ebben az évben szabadul ki a szent tűzzel való visszaélés negatív karmája is az elmúlt életekből. Az egoizmus impulzusa, amely gyökereit a múltból táplálja, nagyon erős. Most kell felismerni, hogy a házasélet nem az egoizmusra és a birtokló szeretetre épül. Két ember kapcsolata, ha nem a közös célként képviselt tökéletesedést szolgáló karmikus feladatok feleségrendszerében, vagyis egymást kiegészítő módon valósul meg, nem tart sokáig és igazából soha sem boldogít, viszont negatív karmát hoz létre, amelynek ledolgozásakor a birtokló maga válik áldozattá.

 

A 24. évben az isteni diadal próbatételével befejeződik a második 12 éves ciklus, amely megadja nekünk a győzelem impulzusát. De ennek a győzelemnek a gyarló emberi tudat sárkányai, vagyis a düh, a bosszúvágy és a büntetésvágy állnak ellen, amelyekkel az előző 12 éves ciklus végén már találkoztunk. Ne engedjünk megnyilvánulásaiknak, amelyek elfojtott indulatként is jelentkezhetnek, és megfoszthatnak minket a győzelem koszorújától, ami a diadalmas öntudatosságunk megvilágosodása.

Dr. Bíró Dénes
XVI. évfolyam 0. szám

Címkék: a fiatal kor ezotériája, ezotéria

Aktuális lapszámunk:
2020. november

A korábbi lapszámaink tartalmának megtekintéséért kattintson IDE.