Holisztika

A jóakarat energiája

Az ezotéria fogalma az emberi értelem elől elrejtett valóságot jelenti, amely megismeréséhez szemléletet kell váltani, hiszen ha az általánosan elfogadott világkép korlátain belül gondolkodunk és viszonyulunk a jelenségekhez, rejtve marad az a lényeg, amit a legjobb törekvésünk ellenére sem érthetünk meg. Az ezoterikus ismeretek azt szolgálják, hogy fellebbentsék a fátylat a vélt igazságokról, axiómaként elfogadott, tudomány által is képviselt dolgokról, és tudatára ébresszenek a valóságnak.


 

A Teremtő alkotta világban a helyreállítás, a megvilágosodás és az átalakítás erői képviselik az ember számára a megismerést, és akarata fejlesztésében nagy eredményekhez vezetnek. Az akarat a szeretetre, az embereket jóakaratra hangolja, fokozatosan leküzdve bennük a gyűlöletet. Az akarat a cselekvésre felébreszti a megismerést minden olyan cselekvéssel kapcsolatosan, amely a jobb és boldogabb világ alapjait rakja le. Az akarat az együttműködésre fokozatosan erősödik. Az emberek követelik a normális emberi viszonyokat, mint a normális, élhető élet feltételét. Az akarat a tudásra és a helyes teremtő gondolkodásra, a kiállás az igazságért, az önfenntartás és a túlélés ösztöne fölé emelkedve általánosan elfogadott lesz, ami az eszmék következetes védelméhez, az emberi halhatatlanság bizonyításához vezet. Az akaratot, amely a hús-vér testben viszi előre az építő folyamatokat, a világot szolgáló szellemi vezetők jóakarata irányítja, és az erre reagáló emberiség közvetíti.

 

A helyreállítás erői Isten elméjéből áramlanak ki, és az isteni természet harmadik aspektusával kapcsolatosak. Ezek fejlesztik az emberi intellektust. Az adott energiatípus alkotó, és olyan életet hordoz, amely a forma megszületéséhez vezet. Ez az emberi tudatra stimulálóan ható energia rákényszerít a gondolkodásra, tervezésre és cselekvésre. Nem vezet sem jó, sem rossz irányba, csak egyszerűen aktiválja az elmét. Maga a cselekvés az elme típusától függ, amely a helyreállító erők hívására reagál. Ezek az erők ma mindenütt felélénkülnek, és végül is a nemzet életének újraszerveződését biztosítják. Kimondottan aktívak húsvét ünnepén. A megvalósulás fizikai szintű. A feladat az új világ megteremtése a Földön, minden megnyilvánulásával.

 

A megvilágosodás erői Isten szívéből áramlanak ki. Ez az energia az istenség második aspektusát, a szeretet-bölcsességet adja át. A legelső, amire hatást gyakorol, az oktatás, az emberek közötti véleménycsere, a tömegtájékoztatás. Hatékonyságuk még egyáltalán nem egyértelmű, de az emberek megvilágosításában ennek az energiának már komoly szerepe van. Az eszmék már képesek ezeken az energiacsatornákon az emberek elméjére hatni. Vészák ünnepén aktiválódnak.

 

Az átalakítás erői az istenség első aspektusával kapcsolatosak, és a leghatalmasabbak a három áramlat közül. Az átalakítás erői a nemzeteket érintik elsősorban. Ezeket a személytelen energiákat a nemzetek felvilágosodásuk és evolúciós pontjuk függvényében képesek felhasználni. A nemzet napjainkban az önfennmaradásra összpontosított nép ösztönének kifejeződése. Ezek az energiák megerősíthetik az adott aspektust a nemzettudatban, de a világ egységét is képviselhetik. Ezek a konstruktív szintetizáló energiák az egység teóriáját valósítják meg a gyakorlatban, hogy az egyesülés szó valós értelmet hordozzon minden nemzet számára. Ma a szintézisre késztető akarat az átalakító erők hatására megszilárdul. A jóakarat ünnepén aktiválódnak.

 

A három fő ünnep érvényesítése, amelyek idején húsvétkor a telihold a Kosban, a Vészák ünnepén a Bikában és a jóakarat ünnepén az Ikrekben van, a hívás szellemét erősíteni fogja és a válasz áramlatának hatását fokozza. A hívásra jön a válasz – a kozmosz törvénye. Az emberek egyesített hívó gondolatai a kiinduló energiaáramlat. Ez éri el telepatikusan a szellemi lényeket, akik reagálnak a hívásra. Válaszuk a szellemi energia, amely úgy éri el a tudatot, hogy a gondolatok szintjébe sűrűsödik, és az emberek elméjét átszellemítve, helyes útra térítve energizálja. Így volt ez mindig, amelyről a szentírások is hírt adnak.

 

A különféle világvallások szertartásaiban lévő határozott egység is segít abban, hogy a tömegek gondolatáramai felerősödjenek és a szellemi élet felé irányuljanak. Az emberek következetes meditatív munkája eredményeként ezek az ünnepek ma már szubjektíven kapcsolódnak az emberiséghez, az emberek tudatához. Három elv van, amelyben a világ hiányt szenved: a részvét, az együttműködés és a felelősség.

 

Mi most az emberiség történelmének egyik fontos átmeneti periódusában élünk. Ez az átmenet annyira totális, hogy az emberi cselekvés és gondolkodás minden szférájában feltételezi a változást. Ez a nehézségek és a harcok periódusa, de az áldásos eredmények lehetősége is. Az emberiség története eddig főleg a kapzsiság és agresszió, az egoizmus és az ambíció története, és ezt egyetlen nemzet sem úszta meg. Manapság egyre élesedik a konfliktus az egoista értékek és a jóakaratot képviselő részvét, együttérzés és felelősség között.

 

A jóakaratra szükség van. Manapság az emberi tudatra különféle minőségek és energiák sokasága áramlik, konstruktív vagy pusztító következményeket hozva létre. Ha az új korszakba szeretnénk belépni, közülük számunkra a legfontosabb a jóakarat energiája. A legjobb tervek is kútba esnek, ha hiányzik belőlük a jóakarat. A jóakarat nélkül a konferenciák reális, hosszan tartó eredményt nem hoznak. A jóakarat szellemének jelenléte a feltétele az emberiség problémái megoldásának. A jóakarat az a platform, ahol a különböző népek, vallások és szimbólumok érintkezhetnek egymással. A folyamatosan erősödő jóakarat a béke reményének az alapja. A jóakarat energiáját azonban fel kell ismerni, hogy a gyakorlatban hatékonyan alkalmazhassuk. A jóakarat az ember első próbálkozása az isteni szeretet kifejezésére a fizikai világunkban, és a legkönnyebben is fogadják el.

 

A szótárakban a fogalom meghatározása csak körülírt formában vagy mint jószívűség szerepel. Valójában a jóakarat kifejezése annak, ami jó, annak a teremtői rendnek, aminek lennie kell. Nem keverhető össze a szentimentális vagy különféle érdekeket hordozó szívélyességgel.Dinamikus erőnek kell tekinteni, konstruktív cselekvésnek a világ felépítésére.

 

A jóakarat energiája irányítás nélkül marad, ha az elme nem ellenőrzi. Az energia pedig követi a gondolatot. Az elme a jóakarat erejének, hatalmának és az isteni szeretetnek legjobb hordozója, bár amíg az ember ezt saját maga meg nem tapasztalja, nehezen fogadja el. Az érzelem nélküli gondolatokat fagyosnak tartjuk, de ha az emóciók irányítása alatt állunk, lehetetlen a személyes érdekeket, vágyakat elkerülni. Az ember olyan, amilyenek a gondolatok az ő lelkében, vagyis az energia a gondolat mentén áramlik. Az egyéni tudatban a változások ritkán következnek be azonnal, inkább a szilárd mentális elhatározáson keresztül valósulnak meg. Nem véletlenül mondják, hogy a szeretet maga a tiszta értelem. Minden munka szellemivé válik, ha helyesen motivál, ha világosan látszik a bölcs megkülönböztetés, amelyhez a fizikai világból eredő tudás párosul, és ahol az emóciók és az elme is betöltik saját szerepüket. A jóakaratú emberek legfontosabb tulajdonsága szerte a világban a felelősségérzet, amely a problémák megoldásában elsődleges útmutató. Hit az emberiség egységében és testvériségében. Hit abban, hogy ma a legfontosabb a világosság erői felé fordítani az érdeklődést, és a jóakaratú embereket cselekvésre bírni. Ne okozzunk kárt sem szóval, sem írással, sem cselekvéssel. Elkötelezetlen mentális analizálása minden emberi problémának, és az állásfoglalást az egész érdekében kell meghozni. Egységes hozzáállás, csoportos szellemi egyetértés, csoportos jóakarat, amit minden egyes személy saját lelkiismerete szerint képvisel.

 

Analógiát lehet állítani az elektromosság áramlása és az emberiség szolgálata között. Az áram csak akkor folyik tovább, ha valamit saját magán kívül is energizál. Ahogy a rövidzárlat, úgy az egoizmus is pillanatok alatt megszakíthatja az erő áramlását, és leblokkolhatja.

 

Amikor a jóakarat technikája szélesebben elterjed, energiája is erőteljesebben kerül felhasználásra. A jóakaratú ember feladata megszilárdítani magát ebben a rendszerben, ellenőrzése alá vonni erőit és energiát a helyes emberi viszonyok kialakításában, vagyis „horizontálisan”. De az ember egy másik részével a „vertikális” szellemi szintekhez is kapcsolódik. Istennel, a világmindenséggel és a vertikális rendszerrel való kapcsolata csak a felső énjével való azonosuláson keresztül valósítható meg. Az elmélkedés, a mély szemlélődés, az ima azok az eszközök, amelyek a szellemi felső énhez emelnek.

 

Az alkotómunka létrehozza a helyes egyensúlyt a „horizontális és vertikális” viszonyokban, a szubjektív és objektív tényezőkben. Ha hiányzik az érdeklődés a szellemi életre, akkor az megkristályosodáshoz, földhözragadtsághoz vezet. Viszont a túlzott összpontosítás a szubjektíven és a fizikai világtól való eltávolodás fanatikus messiási képzelgéseket eredményezhet. A helyes egyensúly a horizontális és vertikális élet között az egyén önismereti munkájától függ. Az ilyen egyensúly szimbóluma az egyenlő szárú kereszt. Ahogyan az egyensúly megteremtődik, a szellem tüze képes lelkesíteni a hétköznapok világát, bölcsen szabályozva benne az emberi kapcsolatokat. Ha jóakaratú emberrel találkozunk, mindegy, hogy milyen nemzet, vallás képviselője, nincs olyan probléma, amit végül is ne lehetne megoldani, úgy, hogy mindkét oldal megelégedésére szolgáljon. Az ilyen atmoszféra megteremtése és az ilyen ráhangolódás kezdeményezése a jóakaratú ember dolga. Lehetetlen hasznos szolgálatot végezni, ha nem tudom biztosan, hogy amit teszek, az valóságos eredményeket hoz, olyan változtatásokat, amelyeknek én is okozója vagyok. A felkészülést segíti a jóakarat szellemének erősítése, a gyűlölet, előítélet és kritizálás minőségének eltüntetése. A helyes motiváltság nélküli szolgálat gyenge hatásfokú. Az elmét két irányban, az emberi dolgok megértése és interpretációja és az alkotóeszmék megszerzése irányában érdemes fejleszteni. A jóakaratú embernek a reflektáló és a meditatív gondolkodását, elmélkedését egyaránt pallérozni kell. Az emberi szükségletek kielégítése, a világ problémáira való nyitott reagálás a jóakaratú ember főfeladatai közé tartozik.

 

Egyre több ember a világ minden részéből nap mint nap gondolatban egyesül embertársaival a jóakarat megvalósításáért. Az együttműködés és a ritmus a két legfontosabb tényező, amely a csoportos munkát jellemzi. Ha két vagy több ember hasonlóan gondolkodik, individuális gondolkodásuk hatalma hatványozottan megnövekszik. Ha az elmélkedés rendszeres, akkor ritmusa egyre nagyobb erőt hoz létre.

 

A világosság és a sötétség erői között ott világít a jóakarat. Segítsen megszerzésében a szellemi vezetők által közreadott fohász, amely a Nagy Hívás nevet viseli:

 

A Világosság pontjából, amely Isten Elméjében van, árassza el a Világosság az emberek elméjét. Ereszkedjen le a Világosság a Földre.
A Szeretet pontjából, amely Isten Szívében van, öntse el a Szeretet az emberek szívét.
Térjen vissza Krisztus a Földre.
A központból, ahol Isten Akarata ismeretes, irányítsa a cél az emberek kis akaratait, az a cél, amelyet Mesterek tudatosan szolgálnak.
A központból, amelyet emberiségnek neveznek, valósuljon meg a Szeretet és a Világosság terve, és pecsételje le az ajtót az ármány előtt.
Állítsa helyre a Világosság, a Szeretet és az Erő a Tervet a Földön.

Dr. Bíró Dénes
XVII. évfolyam 9. szám

Címkék: a jóakarat energiája, ezotéria

Aktuális lapszámunk:
2020. április

A korábbi lapszámaink tartalmának megtekintéséért kattintson IDE.