Holisztika

A szabad akarat mítosza

Minden új életben meg kell tanulni a nem-ártás módszereit, lehetőségeit, vagyis az isteni törvény alkalmazásait

Az akarat valamely gondolkodási folyamat  végeredményeként jelenik meg, egy döntés hozatal során a lehetőségek analizálása által. Az egyén általában a saját maga előnyeire összpontosít, Ugyan akkor figyelembe veheti a  szűkebb és tágabb környezetet érő előnyös és hátrányos hatásokat, viszonyokat. A folyamatot befolyásolják a nem tudatos információk, melyek- az illető tudatalattijában tárolva- lehetnek a fogantatástól a környezetből felvett információk, illetve korábbi életi mentálüzenetek.


 

A köztudatban az terjedt el a szabad akaratról, hogy az bármilyen helyzetben választási lehetőséget ad az embernek. A szabad akarat valójában nem a hétköznapi döntésekre vonatkozik. A választási lehetőség a „nem-ártáson” alapuló vallások tanításaiban van lefektetve. A szabad választás alapvetően a jó és a rossz között dől el, azáltal, hogy valaki melyik irányt választja. A választás csak azok számára nyilvánvaló, akik kapcsolatba kerültek ezekkel a tanításokkal. Minden új életben meg kell tanulni a nemártás módszereit, lehetőségeit, vagyis az isteni törvény alkalmazásait.

 

Aki nem rendelkezik a tanítások ismereteivel, azaz lelki tudással, az a tájékozatlansága következtében teljesen az egója irányítása alatt áll. A mai embereket a rossz testi és lelki állapotuk eltéríti a döntéshozatalban a valós tények figyelembevételétől. Elsősorban a hormonháztartásért felelős belső elválasztású mirigyek befolyásolják a mostani döntéseket úgy, hogy ezek tartalmazzák a család sokgenerációs mentálüzeneteit. Egyébként a szabad akaratról szóló kérdésfeltevés is tudatállapot-függő. Alacsonyabb szférás tudatállapotokban az illető a szabad akaraton inkább a földi ego akaratoskodását érti. A saját mindenáron való anyagi és érzelmi kielégülését kívánja elérni, legtöbbször mások kihasználása, leigázása által. A környezet energiájából él.

 

A buddhizmusban ismert az a fogalom, hogy a feltételekhez szabott világban élünk. Ez a feltételrendszer a személy tudatállapotától függ. A mostani tudatállapot pedig a korábbi tettekből, szavakból és gondolatokból áll össze. A sok negatív karma hatására a tudat elhomályosul, olyannyira, hogy az egyén végül már elveszti azt a képességét, hogy különbséget tudjon tenni a jó és rossz között, a tudat elveszti felismerő erejét.

 

Az isteni akarat a világegyetem szintjén „a folyamat”. Az összes ezzel szembeszegülő negatív program és érzelem az ego játéka. A személy az egója feloldása által átengedi magán a „legfelsőbb akaratot”, így ő is részévé válik az univerzális isteni folyamatoknak. A szabad akarat tehát akkor képes érvényesülni, ha az egyén az isteni folyamattal, a törvénnyel és az igazsággal együttműködő módon egyre inkább az egység állapotába kerül. Annál szabadabb az akarat, minél inkább eggyé válik a folyamattal. Az isteni igazság felszabadít és boldoggá tesz.

 

A tudati szférák felépítése és működése

A tiszta föld tudatállapota és a pokolbéli tudatállapot között léteznek különböző érzelmi-tudati szintek, melyeket a gyakorlatban hét szférára oszthatunk. Megkülönböztethetjük az alsó négy szférát és a felsőbb 5-6-7. szférákat, melyek teljesen megfelelnek a létforgatagbeli hat világ tudatállapotainak. A korábbi cikkekben leírtak szerint a három felső világ a dévák (isteni állapot), asurák (félisteni állapot) és az emberek világa, míg a három alsó világ az állatok, az éhes szellemek és a pokolbéli lények világa. Az alsó négy szférából a legalsó megfeleltethető a buddhista nyolc jeges pokolnak, ahová a rosszindulata miatt kerül a tudat, míg az alulról számított második szféra a nyolc tüzes pokol haragos tudatállapotát jelenti (lásd az ábrát a 67. oldalon).

 

A fenti tudatszinteknek egyfajta keveréke áll össze az egyes embereknél. Korok, népek, családok szerint tovább örökítődnek a mentál- és asztrálprogramok. Az adott tudatszintű családhoz vonzódik megtestesülésre a hasonló rezgésű tudat gyermekként. Aki a tiszta föld alatti hét szférára osztott tudatterületen tartózkodik a tudatállapota szerint, az a karma törvénye alatt van, így nem számít élőnek. Szigorúbban fogalmazva halotti tudatállapotban van. A földi egója működik, bármit tesz, beszél, gondol, ennek a „nem élő” állapotnak a feltételrendszere, kényszerhelyzetei befolyásolják. A megfelelő tanítások és beavatások segítségével „élővé” lehet válni, kilépve a család genetikus és tudati kódrendszeréből.

 

A mai embereknél a rossz testi és lelki állapot a döntéshozatalnál eltéríti őket a valós tények figye lembevételétől. Tisztánlátásuk csekély, mert tudatuk homályos

 

Lelki megközelítésből azt a személyt tekinthetjük élőnek, aki legalább részben rendelkezik tiszta föld kapcsolattal. A hét szféra feletti tiszta föld tudattartományát a buddhizmus szerinti tíz bódhiszattvaszintre oszthatjuk fel. Az alsó bódhiszattvaszinteken tartózkodó gyakorló már részlegesen igazságállapotba került, már ő maga is tíz-húsz-harminc százalékban az isteni törvény képviselőjévé vált. Kifejezhetjük ezt az állapotot úgy is, hogy aki betartja az isteni törvényt, ugyanolyan arányban már kikerült a karma törvénye alól. Ekkor kezd érvényesülni a szabad akarat. Ez kegyelmi állapot, amely valójában nem a bűnök elengedését jelenti, hanem a feloldozást, az isteni erő és szeretet megnyilvánulását a fizikai szinten, amely visszaállítja a helyes tettekre való képességet.

 

Egy nem képzett személy pillanatnyi tudatállapota a merev elképzelései és érzelmei szerint a hét szféra között ingadozik, emelkedik és süllyed. Az illető tudatossága ezen a skálán másodpercek alatt is megváltozhat egy aktivizálódó mentálprogram hatására. Egy átlagos személy tudatosságának ötven százaléka a negyedik-ötödik szférában tartózkodik. Ehhez az állapothoz közepesen nyitott szívcsakra tartozik, mely zöldes színűvé színezi a mentáltestét. A rajzon láthatóan a 4. és 5. szféra között van a határ az alsó és felső világok között. Ez a szívcsakra nyitásának szintje, a megbocsátás és az elengedés megvalósításával.

 

Ha az illető szeretetteljes közegbe kerül, akkor magasabb szférabeli állapotok érintik meg, mely a hatos-hetes szférában tíz-húsz százalékot képviselhet az energiarendszerében. Ilyenkor a mentálteste magasabb rezgést kezd felvenni és kisugározni a környezetébe. Az éppen elért nyitottsága függvényében a torokcsakra világoskékjén keresztül a harmadik szem lilás-sötétkék árnyalatai is megjelenhetnek a mentáltestében. A hetedik szféra tetejéig emelkedhet valaki a saját legjobb szándékával, nyitottságával, jóakaratával. Azonban az itt található tudati határon, a tiszta föld bejáratán, vagy másképpen a mennyország kapuján csak az e feletti tartományban tartózkodó élő személy viheti át. Ekkor fehér fény is megjelenhet a feje körül, mintegy  glóriaként.

 

A magasabb szférás állapotokkal ellentétben, ha a személy konfliktusba kerül, akkor az alsóbb szférákba „lelógó” negatív programjai, érzelmei kerülnek előtérbe, haragja, irigysége stb. kezdi uralni elméjét. Ilyenkor az alsó csakrákra korlátozódó karmikus információi működése miatt mentálteste az adott csakrának megfelelő vöröses, narancsos színt vesz fel, feketés árnyalatokkal keverve.

 

 

A hétköznapi tudatosság

Az energetikailag szétesett mai ember életét húsz-harminc nagyobb és több száz kisebb programcsomag irányítja. Mondhatjuk, hogy az apai és anyai család valamelyik generációjának, a sokadik nagymamájának vagy dédapjának a mentálüzenetei befolyásolják az illető pillanatnyi tudatállapotát, elhatározásait, továbbá ritkábban a személyhez kapcsolódó éhes szellemek programjai. Konfliktusba kerülve egyre erősebb tudatváltásokra kényszerül egyre alacsonyabb szférás kapcsolatai miatt. A hétköznapi tudathasadás jelensége a hirtelen éles tudatállapot-váltás - egyfajta eszelősség állapota -, amikor a személy egyik pillanatról a másikra más szemével, más személyiséggel érzékeli a világot. Ebben az állapotban gyakorlatilag a hétköznapi döntésekben egyáltalán nincs szabad akarata, egyszerűen az energiák áramlása viszi az ok-okozat alapján egy kényszerhelyzet felé.

 

A működésbe lépő karmák a tudatosság átlagszintjét is csökkentik, akár 1-2-3 szférát is zuhanhat rövid idő alatt a személy, betegséget, balesetet, összeütközéseket szenvedve el. Ha van olyan magasabb szférabeli tudatrésze, amellyel képes felismerni állapotának okát, vagy külső mentáltámogatást kap szakembertől, akkor - ha még életben van - a segítség  energiaszintjétől függően ismét feljebb emelkedhet. A problémát okozó, az alsóbb szférákba ún. „lelógó” része akkor fog teljesen feloldódni, ha ezt a tudatrészt sikerül az alsó hét szféra nem élő tartományából élő mester által a tiszta földre felvinni- felküldeni, ezáltal azt élővé tenni.

 

Mindenki valamilyen adok-kapok energiaviszonyt alakít ki a környezetével. Ha valakinek a tudatszintátlaga az ötödik szférától felfelé van, akkor inkább segíti családját, munkatársait stb. Optimista, derűlátó világlátásával jó gondolatokat sugároz ki. Kimondott szavaival tudatosan jó rezgésekkel tölti a hozzáfordulókat, kedvesen, szépen beszél. Munkáját szeretettel és örömmel végzi, melynek végeredményén áldás van.

 

Ezzel szemben, akinek minél inkább a negyedik szférától lefelé található a tudatosságának az átlaga, annak energiamérlege a környezetével negatív. Pesszimista, világfájdalmas gondolatainak rezgésével káros energiát sugároz. Beszédére a panaszkodás, mások kritizálása, szidása, megrágalmazása, az alkalmankénti hazudozás és a durvaság jellemző, amivel szintén energiát kér környezetétől. Ugyanakkor a rajta átmenő sokgenerációs mentálprogramokat nem képes uralni (azok uralják őt), így kimondott szavaival azokat rendszerint családjának tovább adja. Munkáját, tevékenységét kényszerből, rosszkedvvel, haraggal végzi, közben másokat okolva szenvedéseiért, hogy neki most dolgoznia kell.

 

Nyilván a fentiek egy hozzávetőleges alsó és felső tudatszintátlagról szólnak. Lehet magasabb tudatszintű személynek is olyan időszaka, amikor egy korábbi életi karmája vagy egy sokgenerációs családi programja működésbe lép. Ezáltal az alsóbb szférák valamelyikébe húzza le az illető tudatosságát egy „lelógó” része, konfliktust vagy betegséget hozva létre. Ugyanakkor az alsóbb szférás átlagú személynek is lehet a felsőbb tudatállapotokkal 10-20 százalék kapcsolata, mely őt a tisztább gondolatokkal, jobb rezgésű társasággal, esetleg ezoterikus körökkel való kapcsolatfelvételre ösztönzi. Általában az alacsonyabb szférás gondolkodásra jellemző, hogy elutasítja a vallásokat, nyilván egója túlműködése miatt.

 

Akinek az energiamérlege a környezetével negatív, peszszimista,
világfájdalmas gondolatainak rezgésével káros energiát sugároz ki magából

 

A felsőbb szférabeliekre jellemző, hogy elismerik saját hibájukat és hajlandók azt kijavítani. Az alsóbb szférabeliek úgy viselkednek, mint a sértődött óvodás, és mindig másokat hibáztatnak. A magasabb  szférásoknak teremtő, alkotó, értékeket létrehozó szerepük van a társadalomban, míg az alacsony szférás gondolkodásúak mások energiájából, anyagi javaik elvételéből kívánnak megélni. Ez komoly társadalmi feszültségeket okozhat (és okoz is), melyek megoldásához nem elegendőek önmagukban a fizikai eszközök. Komoly lelki segítségnyújtás szükséges, amely mély belső átalakulást hoz létre az illetőben.

 

A jó értelemben vett vezető magasabb csakrás működésű - azaz magasabb szférás - személy, van energiája a szétszórt figyelmű, energiahiányosabb beosztottakat vezetni azáltal, hogy energiát ad nekik munkájuk elvégzéséhez. Ezzel ellentétben az alsó csakrás vezető leigázó, fenyegető viselkedésével energiát vesz el a beosztottaitól. Ez hosszú távon az adott kisebb vagy nagyobb rendszer összeomlását okozza.

 

A család erkölcsrendjétől, vagyis átlagos tudatszintjétől függő módon az alapszokásrendszer behuzalozódik a gyermek agyának szinapszisaiba. Ezt később már nagyon nehéz megváltoztatni. A 4. szférától lefelé a tudat fátylai miatt az illető a tanításokat nem érti, sőt egyenesen butaságnak tartja. Nagy változásnak, félig meghalásnak kell bekövetkeznie az életében, hogy értékrendje megváltozhasson.

 

Léteznek a társadalomban jószándékú emberek, akik belső jó érzésük, nyitott szívük miatt segítik a lényeket. Tudatállapotuk átlaga az ötödik szférától felfelé található, de még nincs tiszta föld kapcsolatuk. Ezért saját energiából adnak a többieknek, ami szintén kötéseket hoz létre. Az emberek harmonizációjával hivatásszerűen foglalkozó szakembereknek ezért nemcsak a jó szándékukra kell hagyatkozniuk, hanem célszerű tiszta földi kapcsolatot adó beavatásokkal rendelkezniük.

 

Ahogy a buddhizmusban a teljességet a három Mahábódhiszattva - azaz az erő, a bölcsesség és a szeretetteljes együttérzés - energiája adja, a hétköznapokban érdemes a szeretet mellé annak helyes alkalmazásához bölcsességet is szerezni. Ha ez a kettő megvan, akkor a jó motivációval a gyakorló megkapja hozzá az erőt is.

 

 

A hétköznapi mágia

Ezt nevezhetjük a mindennapok mágiájának is, ugyanis valamilyen szinten mindenki képes tudaterejével hasznos vagy káros módon befolyásolni a környezetét. A gyakorlatban a legtöbb ember ellenőrizetlenül bocsátja ki gondolati energiáit. Nem is ismeri fel ennek következményeit, egyre inkább belebonyolódik az érzelmi od-kapcsolatok pókhálórendszerébe, így szabadságfoka csökken a fizikai világban. Egy ilyen akció után elégedett, kielégült lesz a másoktól leszívott energia hatására, ugyanakkor a kötések egy idő múlva lehúzzák őt is. Az ok-okozat következtében az a mai „győztes”, aki a többiek leigázásával szerezte meg „nyertes pozícióját”,ebben vagy a következő életében vesztessé válik. Az alacsonyabb szférás tudatállapotokra az a jellemző, hogy akadályainak, problémáinak eredetét nem ismeri fel. Káprázatban van, ezért nem a magasabb szférás tudatállapothoz tartozó ok-okozati akadályokat elhárító meditációkat, tudattisztító  gyakorlatokat végzi. Egójának felhasználásával ún. mágiákat alkalmaz, mellyel tudaterejét elhasználja. Saját energiáját tárgyakhoz és személyekhez köti, ahelyett, hogy elengedné azokat. Tudati erőszakot alkalmaz. Például a szerelmi kötések magja a  ragaszkodás. Az illető azt hiszi, abban a káprázatban él, hogy a szerelmet csupán egy bizonyos személlyel élheti meg, akit ehhez energetikailag le kell igáznia. Pedig ha felismerné akadályainak eredetét, a sokgenerációs mentálüzeneteket és korábbi életi kibocsátott energiáit tisztítaná, akkor önműködően feloldódnának problémái, így a tárgyak és a személyek elengedése szabaddá tenné a feltételekhez szabott világban.

 

A mágia különböző formáiban a földi ego működik

 

Az jár el helyesen, az ural valójában minden helyzetet, aki képes a gyengébbet, az elesettebbet, az erőtlenebbet segíteni, felemelni, és ehhez a saját felső részével való kapcsolata által meg is van az energiája. A lények azért „rendetlenkednek” valaki nézőpontjából tekintve,mert nem rendelkeznek elég energiával. A kellemetlen viselkedésükkel próbálnak energiát szerezni környezetüktől, de ezzel egyre inkább függővé válnak. A tiszta földi kapcsolattal rendelkező személy nem mágiázik, hanem az isteni akaratot bocsátja át magán.

 

A májá, a káprázat hibájába esnek azok, akik anyagi javakban vagy hétköznapi barátokban, hírnévben próbálnak menedéket venni, azaz ezekhez fordulni esetleges nehéz helyzetekben. Továbbá magasabb szintre helyezik magukat másoknál a vagyoni helyzetük, fajuk, családjuk, betöltött állásuk, életkoruk, tudásuk, fizikai erejük és szépségük szerint. A védánta filozófia szerint ez a nyolc büszkeség állapota, melyek csak pillanatnyi örömöket adnak, mind mulandók, és elvesztésük nagy lelki szenvedést okoz. Ezért célszerű olyasmiben menedéket venni, mely alaptermészete szerint örök. Ilyen például a buddhizmus menedéke, melyet a három drágakőnek is neveznek. Ezek a Buddha, a dharma (a tanítások) és a szangha (a buddhista közösség). A gyakorlás által a tudatban levő határtalan örömmel kerül kapcsolatba a tanítvány. A káprázatot az jellemzi, hogy elvonja a figyelmet a gyakorlástól, és ezáltal eltérít az isteni úttól.

 

 

A fordítóprogram

A legalsó két szférában nemcsak az idetartozó harag és rosszindulat információi találhatók meg. Bármely olyan káros érzelem idekerülhet, amelyet a generációk hosszú sora sűrített be mentálüzenetekkel. Az alsó két szférában tartózkodó tudatrészek olyan tulajdonsággal rendelkeznek, hogy az adott személy energiarendszerébe kerülő pozitív, tudatemelő célú, auranövelő, egészségesítő információkat negatívvá, károssá „fordítják”. Ezért ezeket fordítóprogramnak nevezhetjük. Az ún. önpusztító és másokat pusztító mentálprogramok, továbbá a halálvágy mentális üzenetei okozzák fizikailag az öngyilkosságot, hosszú távon pedig főleg a daganatos betegségeket, illetve az egyéb orvosilag gyógyíthatatlannak tartott betegségeket. A fordítóprogrammal rendelkező személy egyszerűen nem érti a neki jót akaró beszédet, cselekedeteket. Ha például az illető daganatos szervével energiát közöl egy ötödik-hatodik szférás személy kézrátételes technikával, akkor ezt az energiát a belső program károssá fordítja, még rosszabb lesz a kezelt állapota. A  fordítóprogramokat a fizikai sejtekben és a finomtestekben kizárólag tiszta földi szeretetforrás képes átalakítani.

 

 

Az állapotfelmérésekről

A karma törvénye alá vetett hét szférában a finomérzékelését elvesztett, elgépiesedett gondolkodású ember mindent készülékekkel akar megoldani,  műszerekkel kíván megmérni. A finomenergetikai testek közül az éterikus test információi vannak legközelebb a fizikai síkhoz, ebben valóban lehetséges a megfelelő fizikai műszerekkel kölcsönhatásokat mérni. Azonban a magasabb rezgésű asztrál- és mentáltestben történik a legtöbb akadályt okozó információcsere, melyek mérésére a fizikai mérőműszerek nem alkalmasak.

 

Az ötödik szférától felfelé az ebbe az irányba nyitott személyek segédeszközös  állapotfelmérési módszereket tanítanak és alkalmaznak (pálca, inga, izomteszt, kártya stb.). Az általuk vett információ igazságtartalma szférabeli állapotuk függvénye, általában 20-30-40 százalék. Amennyiben a 7. szféra feletti élő  tudattartománnyal beavatások által kapcsolatba kerülnek, az érzékelt információkat egyre kevésbé befolyásolják az alsóbb szférás programjaik. Tisztulásuk folyamán olyan állapotba kerülnek, hogy feltett  kérdéseikre eszköz nélkül is egyre valósabb válaszokat kapnak.

 

A korábbi cikkekben leírtak alapján egy személy pillanatnyi egészségi állapota étertestének átlagméretével és az egyes szervek előtti kiterjedésével jellemezhető. Az utóbbiak nagyságát az asztráltest burkain keresztülhatoló csatorna nyitottsága határozza meg, az aura burkok átbocsátóképességét pedig a mentáltestben található pozitív és negatív programok befolyásolják. Egy mai négyes szférás átlagember első auraburka nincs nyitva a feje tetején, ezért rendelkezik csupán 20-30 centiméteres étertesttel. A többféle ismert kézrátételes technikákat alkalmazók átlagosan 5. szférások, 1-2-3. auraburkuk van nyitva a koronacsakrájukban, étertestük nagysága táplálkozási szokásaik függvényében 0,6-1,5 méterre tehető. Ez 10-50-szeres megvalósítási képességet jelent az átlaghoz képest.

 

Amennyiben valaki a „nem-ártásnak”  megfelelően táplálkozik, ugyanakkor például Gyémánt Út buddhista beavatásokat kap, energiarendszere a karmikus  beavatkozásra, tisztításra alkalmassá válik. Az élő tudattartománnyal, a tiszta földdel - mentálnyitottsága függvényében - először legalább 10-20 százalékos kapcsolatot kap, majd gyakorlása és további beavatások által ez az arány egyre növekszik.

 

A karmikus információkat tartalmazó 5. auraburoktól felfelé is megnyílik asztrálcsatornája, akár a 16. auraburokig is. Az éterteste 10 méter feletti méretet is felvehet, ami az átlagemberhez képest sok ezerszeres energiaszintet jelent. Ugyanez az arányszám jelenik meg a megvalósítási képességében, ami a  harmonizálási, gyógyítási hatásfokát jelenti.

 

A szerelmi kötések magja a ragaszkodás

 

Visszatérve az állapotfelmérésre, a gyakorlatban a legjobbnak tűnik az étertest vizsgálata után az auraburkok nyitottságára rákérdezni. Ez a terapeuta esetében is alapvető kérdés, mert lényegében beavatkozásának hatásfokát mutatja meg. Mindenképpen érdemes ismernie saját határait az önfejlődése miatt is. Az általában mentálból indított kezelése akkor lesz hatásos, ha ezt az információt az asztrálcsatornáján keresztül képes lehozni, megvalósítani saját és mások fizikai testében.

 

Amennyiben a terapeuta nem tudatosítja megvalósítási képességét, és az energetikailag nem élő hét alsó szférában dolgozik, akkor a káprázat hibájába esik. Olyan módszereket alkalmaz, melyek csak időlegesen, egy-két szférával emeli fel a kezelt tudatállapotát.

 

 

A jóga királyi útja

A rádzsa jóga, vagyis a jóga királyi útja a védikus rendszerben a teljes testi és lelki önmegvalósításhoz segít. A gyakorló királyivá válik, uralja saját érzelmeit és a fizikai testben az elemeket. A test valójában a lélek csodálatos királysága, ezáltal képes a lélekmag tiszta energiával táplálni a szervműködéseket és a finomenergetikai testeket. Ebből az emelkedett helyzetből segítheti azokat, akik még alásüllyedt, lefokozott állapotban vannak. A buddhizmusban hasonló alapelveket követve buddhatestnek vagy drága emberi testnek nevezik a megtestesülést. Annak szenvedés a testben való lét, aki nem képes uralni érzelmeit és gondolatait, ezáltal az öt elemet sem, így az anyag fogságába kerül.

 

Ugyanakkor, ha nincs benne a tudatosságában az isteni vagy királyi út választásának a lehetősége - ez az alsó négy szférában tartózkódokra jellemző, akkor vajon milyen lehetőségek közül választhatna? A tanítások felvázolják azt is, ha valaki ezekkel nem él, akkor szükségszerűen alázuhan. Helyes életmóddal (táplálkozás, mozgás, tiszta gondolkodás, meditáció) valaki olyan tiszta tudatosságra tehet szert, mely beindítja a tiszta földek irányába. Figyeli önmagát, hogy bizonyos helyzetekben milyen tudatalatti programjai jönnek fel, milyen káros érzelmei lépnek működésbe. Tudatosítja: most haragszom, irigykedem, mohó vagyok stb. Feljött haragjának nem ad további energiát, ezzel le is állítja a folyamatot. Tudatosságának eredményeképpen a mai átlagemberre jellemző 20 herzes (vagy stressz esetén akár 27 herzes) béta-agyhullám kezd visszaállni a középkori európai emberre jellemző alfa-állapotra. Ugyanakkor a jobb és a bal agyfélteke elválasztása csökken, ezáltal a szellemi aktivitás, a feltalálói tehetség és a művészi képesség nő. Általában az alfa-állapot felső tartományában (12-14 Hz) érdemes tartózkodni általános tevékenység, akár autóvezetés közben is. A stresszes, beszűkült tudatállapottal ellentétben ilyenkor a látótér kitágul, az érzékszervek jobban működnek, a reflexek gyorsabbak, mivel a zavaró érzelmek kevésbé fogják le az  értékelendő információkat.

 

Míg a külvilággal való jó kapcsolatot elősegíti az alfa-állapot felső frekvenciatartománya, addig a befelé figyelés, a belső utazás lehetőségeit kibővíti az alsó tartomány. A helyes életmódot folytató személy szinte másodpercek alatt képes lemenni az alfa-állapot 7-8 herzes tartományába, ezzel belép a meditációt, tudattisztítást lehetővé tévő tudatállapotba. Nyilván ezt elősegíti a minden hagyományos módszernél ajánlott helyes testtartás, légzésfigyelés és vizualizáció.

 

A Négy Nemes Igazság

A történelmi Buddha által tanított Négy Nemes Igazság is tartalmazza a szenvedésből való kilépés módozatait.

 

1. Szenvedés márpedig van. Ez a születés, a betegség, az öregség és a halál miatti szenvedés. Továbbá a szenvedés lehet testi és lelki. Utóbbi a nem-tudás, vagyis szellemi sötétség és a zavarodottság által, az élvezetekre és birtoklásra való vágy következtében, továbbá a harag vagy ellenszenv miatt lép fel.

 

2. A szenvedésnek kiváltó okai vannak. Ez az ok-okozat visszahatásának a törvénye, vagyis a korábbi tettek, szavak, gondolatok miatti karma. Ugyanígy a mai tettek, szavak, gondolatok válnak a jövő valóságává.

 

3. A szenvedést annak forrásánál kell felismerni a tanítások által, melyek az okok megszüntetése révén véget vet a szenvedésnek. Ha ezt valaki felismeri, és helyes módszereket tanul és alkalmaz, akkor kiléphet az ok-okozat meghatározottságából.

 

4. A cél a szenvedés megszüntetése, és az ehhez vezető út a Nemes Nyolcrétű Ösvény: a helyes szemlélet, a helyes szándék, a helyes beszéd, a helyes cselekedet, a helyes megélhetési mód, helyes erőfeszítés, helyes éberség és végül a helyes célokra való összpontosítás.

 

A módszerek alkalmazását már ma el kell kezdeni, ugyanis bizonytalan, hogy mennyi ideig állnak rendelkezésünkre a feltételek, amíg kapcsolatban lehetünk a tanításokkal és az áldásokkal. Ismét sok ezer év eltelhet, hogy újra találkozhatunk azokkal.

Majoros János Károly
XVII. évfolyam 3. szám

Címkék: ezotéria, szabad akarat, tudati szférák

Aktuális lapszámunk:
2020. április

A korábbi lapszámaink tartalmának megtekintéséért kattintson IDE.