Holisztika

A szexuális energia ezotériája

Az ezotéria fogalma az emberi értelem elől elrejtett valóságot jelenti, amely megismeréséhez szemléletet kell váltani, hiszen ha az általánosan elfogadott világkép korlátain belül gondolkodunk és viszonyulunk a jelenségekhez, rejtve marad az a lényeg, amit a legjobb törekvésünk ellenére sem érthetünk meg. Az ezoterikus ismeretek azt szolgálják, hogy fellebbentsék a fátyolt a vélt igazságokról, az axiómaként elfogadott, tudomány által is képviselt dolgokról, és tudatára ébresszenek a valóságnak.


 

A szex rejtett valósága csak az ember gyarló, halandó személyisége és halhatatlan lelke viszonylatában értelmezhető, amelynek eredménye, hogy az ember eléri a benne lévő istenivel a teljes egyesülést. A szex, amely eddig csak fizikai funkcióként volt elkönyvelve, és amelyet néha a szerelem impulzusa vált ki, mint „mennyei házasság” felemelkedhet az őt megillető helyre, a lélek szintjére. Ez a magasztos igazság rejtőzik a szexuális fizikai technikák, a szexuális mágia és az eltorzított tantrikus modern mágia mögött. Az emberiség túlzottan leföldelte a szex szimbolizmusát, és beleélésének elképzelései az állatvilághoz hasonló szerepből merítenek ahelyett, hogy a misztériumok szintjére emelné képzeletét. Az ember megpróbálta a fizikai gyönyör és kielégülés szintjén elérni az egység tökéletességét és a harmóniát, de törekvése mindeddig nem járt sikerrel, és nem is fog. A szex a belső „kettősség” szimbóluma, amelyet transzcendenssé kell változtatni és „egységgé” kell átalakítani. Ez a transzcendencia fizikai úton, akár rituálisan is, lehetetlen, csakis a tudat szférájában történhet meg.

 

A szexuális vonzás ereje - kozmikusan fogalmazva a szellem és az anyag közötti vonzóerő; szellemiekben fogalmazva a lélek aktivitását demonstráló vonzóerő, aki a gyarló, halandó személyiséget képes felemelni a teljes önmegvalósításig; fizikai szinten fogalmazva olyan szükséglet, amely arra ösztönzi a férfit és a nőt, hogy utódbiztosítás céljából egyesüljenek. Amikor a nemzéshez a kéj és a szenvedély emóciói társultak, lehetőséget adtak az ármánynak arra a manipulációra, amellyel eltorzította a szex értelmezését, és már nem az eredeti cél megvalósítása, hanem a szexuális vágy kielégítése lett a szex alapvető funkciója.

 

Most, amikor az emberiség egyre mentálisabb és az elme ereje egyre érzékelőbb, még fontosabbá válik, hogy a lélek visszavegye az irányítást a személyiség fölött.
Mi a formák világában élünk. A formák életekből állnak, amelyeknek saját emanációjuk, kisugárzásuk van. Az egyik a sejtekben lévő emanáció, a másik egy titokzatos harmonikus ritmusra reagáló kisugárzás, amely lehetővé teszi a szellemben hozzá közel álló felismerését, majd a férfi és a nő fizikai testei közötti szexuális kisugárzás, amelyet manapság a legelső helyre teszünk. Illúzióink világában a teljes figyelem erre a szimbólumra irányul. A nemi ösztön többségében az egyedülléttől való félelemből és az elszigeteltség rémképéből merít, de ennek az ösztönnek köszönhetően szaporodunk a formákban és van jelen fajunk.

 

Majd a nemi ösztön, logikus végeredményként, tudatosan fogja a testet és a szellemet összekötni.

 

Ez a vonzás törvényének megnyilvánulása, mely először felébreszti az ösztönös vágyat a fizikai egyesülésre, azután megismerteti a tudatosan emelkedett egyesülést a lélek és az érzékelő forma között.

 

A legnagyobb segítséget azoknak a törvényeknek a megismerése adhat, amelyek segítenek az életet és a szexualitást is irányításunk alá vonni. Azonnali megoldás nem valószínű, hiszen az emberiség évszázadok óta eltorzítva ismeri a Teremtőtől kapott képességét, amit áruba bocsát, lealacsonyít, és ebből betegségeket teremt. A mentális és fizikai szintű hamis elképzelésektől és gyakorlattól nem egykönnyen fog megszabadulni. Az egy időben testet öltött életek között élen járó és lemaradt lelkek is vannak. Az első életáramlat az áldozat törvénye, míg a második a csoportra jellemző vonzás törvénye szerint fejlődik. Ki tudná megmondani, hogy mi a helyes viszony a szexhez, mi a bűn és mi lehet a valóságos oka?

 

Kozmikus értelemben a szex a szellem viszonya az anyaghoz, az élet viszonya a formához és a vonzás törvényének kifejeződése, amely alapja minden élet megjelenésének a formában. Fizikailag a férfi és a nő egyesülése az utódlás biztosításáért, de nagy általánosságban jelentheti a kéjvágy kielégítését bármi áron és az életritmust is figyelmen kívül hagyva. Valójában a szex a kettősség, az egység kettéválása két aspektusra, két félre.

 

Világunk történelme fontos események közepette zajlik, amit az emberek nemigen érzékelnek. Az ezotéria a Teremtő energiáit hét sugárra, a fejlődést biztosító hét tulajdonságra bontja, amelyekből most, a Vízöntő korban a rendet és a törvényességet képviselő 7. sugárnak van vezető szerepe. Ezek az energiák először anyagi szinten érzékelhetőek, majd később az isteni minőségekben is megjelennek, hatást gyakorolva civilizációnk történelmére. A 7. sugár energiája a bolygó éteri testének második központján keresztül áramolva analóg módon hat az emberek második energiaközpontjára, a szexualitására, és fokozott érdeklődést vált ki. A Vízöntő korban beszélnek Krisztus újbóli eljöveteléről is.

 

A Vízöntő ereje stimulálja az emberben az egyesülés szellemét. Ez a globalizáció jelenik meg az üzleti életben és a politikában, a vallások ökumenikus viszonyában. Ezek a hatások a lemaradt életáramlatú emberekben a pszichikum túlingerléséhez vezetnek, és az egyesülés olyan természetellenes tendenciáiban realizálódhatnak, mint a saját neméhez való szexuális vonzódás, ami a természet törvényeivel való szembehelyezkedés. Az energia személytelen, és a szubsztancia fajtájától függően, amelyre hat, kettős hatást vált ki.

 

A 7. sugár a nagy ellentétpárokat integrálja és szintetizálja, és ezzel hozza létre a szellemi megnyilvánulás új formáit. Az emberi értelem a gondolatok felemelkedése által megnyílik. A megkülönböztetőképesség fejlődése a csoportos jólét irányába viszi el a gondolkodást és a cselekvést, felváltva a gyűlölködést és az önösséget.

 

A Vízöntő kor végére a 7. sugár munkája révén „Lázár feltámad halottaiból”, vagyis az emberiség kiemelkedik az anyag sírjából. A rejtett isteni nyilvánvalóvá válik. A formát a krisztusi szellem uralja, és minden a szeretet által fog növekedni.

 

A szexualitás felé fordulás az egész világon általánosan megfigyelhető. A szabadon gyakorolható nemi kapcsolatok lehetősége, a nagyvárosok tömegében való személytelenség védelme, a fogamzásgátlás és a mentális érdeklődés a családok csökkenéséhez, a meddőség megnövekedéséhez és különféle pszichés elhajlásokhoz vezetett.

 

A szex a viszonyok valósága, és olyan valóságos ellentétpárok közötti alapvető szimbólum, mint Atya és Anya, Szellem és Anyag, Élet és Forma, és azok között a kozmikus ellentétek között, akik kozmikusan egyesülve megszülik a megnyilvánult Isten Fiát, a kozmikus Krisztust, a tudatosan létező érzékelő világmindenséget.

 

A történeti Krisztus a bizonysága a viszonyok valóságának és igazságának. A teremtés drámája és a tudatra ébresztés története azt mutatja, hogy ha helyesen tudnánk a szellemi szintről interpretálni a tényeket a nemek viszonyáról és együttműködéséről, akkor a tisztán fizikai viszonyok átváltoznának a két elválasztott fél egységévé, és a szexuális probléma megoldódna.

 


Sokan hisznek abban a tévhitben, hogy a hivatalos házasságkötés utáni szexben automatikusan megvalósul az ember szellemének felszabadulása, amely nélkül a lélek örökre börtönbe lenne zárva, és hogy a nász során a lelkek feltétlenül egyesülnek, hiszen e nélkül a szellem soha sem lehet szabad. A lélekkel való egyesülés individuális belső átélés folyamata, amely a tudat megvilágosodásához vezet, és amely során az egyéni egyesül az egyetemessel.

 

Ugyanakkor a jó párkapcsolat és az ideális szexualitás a személyiség gondolati, érzelmi és testi szintjén képes megteremteni a léleknek azt a feltételt, hogy a számára kívánt legmegfelelőbb formában öltsön testet. Ezekben a formákban tudnak Isten gyermekei a földre szállni, vagyis megtestesülni. Egyre nagyobb az ösztönös vágy annak a megismerésére, amely a szexuális kapcsolatok hátterében felfedi a testet öltésre váró élen járó lelkek formába merülésének lehetőségeit és akadályait.

 

A szexben természetesen a szerelem is kifejezést nyer. A szeretkezés az a fizikai kapcsolat, amelyben a szex és a szerelem a vonzás törvényét demonstrálja. Szex és szerelem: Isten kapcsolata a világmindenséggel, az ember kapcsolata Istennel, az ember kapcsolata saját lelkével és a férfi kapcsolata a nővel. Először a motiváció kerül előtérbe, majd a kapcsolatból a forma létrehozása teremtődik meg, amelyen keresztül az isteni már képes magát kinyilvánítani. A szellem és a forma kapcsolata teremtette meg a világmindenséget. A szerelem mindig termékeny, és a vonzás törvénye biztosítja a megszületést. Ez a törvény működött, amikor az ember és Isten egyesült, és megszületett az ember isteni lényének bizonysága, Krisztus.

 

Az ember személyisége is törekszik a lélekkel való kapcsolatra, és amikor az beteljesül, az emberi szív barlangjában megszületik az ember Krisztusa, aki átveszi benne az irányítást. Ezért halunk meg mindennap egy kicsit, hogy másnap újult erővel kimondja bennünk a teremtő szót és dicsőségre emelhessen a mi belső Krisztusunk. Ez a csoda is része a szex szimbólumának.

 

Az emberben, aki az energiák kifejeződése, hatalmas szexuális dráma játszódik. Ezek az energiák ébresztik fel az embert az erőközpontjain keresztül, amelyeket a rekeszizom alatti (gerinctő, keresztcsont, napfonat) és feletti (szív, torok, homlok, fej) energiaközpontokra osztunk.

 

A két részre osztott központok a rekeszizom alatti energiák felemelésével egyesíthetők. Így a keresztcsonti energia felemelésével a torokközpontba, a fizikai reprodukció átváltozik szellemi alkotó-teremtő folyamattá. Az alsó és felső energiák helyes összetétele a szépség és az igazság kifejezésének záloga a formában. A torok a szóképzés szerve, és a kimondott szó az élet dicsőségének lehetősége. A Vízöntő korában ez a folyamat felerősödik.

 

A régi kor hatásai fokozatosan megszűnnek, és az új kor potenciális erői egyre inkább érződnek. A Vízöntőt három tényező jellemzi, amelyeket három bolygó, a Szaturnusz, a Merkúr és a Vénusz hatása vált ki, és a Vízöntő három dekádját veszik irányításuk alá.
Az első dekádban a választások során meghozott döntések és erőfeszítések az alsó központokból a felsőkbe emelik az energiát, a rekeszizom fölé. A második dekádban, aki az elsőben felkészült ember, képessé válik egyesíteni a személyiségét a lélekkel, és megvilágosodik, vagyis megszületik belső Krisztusa. A harmadik dekádban a közösség fontossága kerül előtérbe, amely átveszi az egyéntől a vezető szerepet. Az érdek nélküli együttműködés a konkurencia és a versengés helyébe lép.

 

Amikor az ember felismeri igazi természetét, megváltozik a férfi és a nő mai szemben álló viszonya. Az évszázadunkban megszületendő nemzedékek már a testet öltés kezdetekor olyan ismeretekkel jönnek a földi létbe a szexualitás problémáját illetően, hogy helyesebben fogják ebben a szerepüket betölteni, mint a korábbiak. Az egoista elemek egyre kevésbé fogják jellemezni a szexualitást. A megtestesülés törvénye fogja szabályozni a megszületéseket. Nem csak az egyéni tapasztalatszerzés, hanem az előző nemzedékek hibáinak kiküszöbölése, az igazságtalanságok felismerése és megmagyarázása annak, ami az embert azzá teszi, ami a valósága. Ez a törvény még várja, hogy általánosan elismerjék.

 

Az emberiség megmenekülése négy törvényben megfogalmazható: megtestesülés, szeretet, közösség, nemzet.

 

Manapság a világ kaotikus, amelynek oka a 6. sugár és a 7. sugár erőinek összeütközése. Amikor egy sugár kivonul és egy másik lép a helyébe, még nem következik be teljes győzelme. Konfliktushelyzet jön létre, amely a természet minden világában krízispontokat teremt. Szemünk előtt is a különféle erők és energiák harca zajlik, amelynek mi vagyunk a küzdőtere, mibennünk fog a szellem és az anyag ősi konfliktusa a Vízöntő kor csatáiban eldőlni.

 

A 6. sugár energiája a napfonatközponton keresztül ellenőrzi az emóciókat, a 7. sugár energiája a keresztcsonti központon át a szexualitást irányítja. Így már érthető, hogy a felkorbácsolt érzelmek, vágyak és az idealizmus miért kiváltó okai a világban lévő konfliktusoknak.

 

A szex és a vele kapcsolatos problémák is azért kerültek az érdeklődés középpontjába, mert a 7. sugár a Vízöntő kor alapenergiája, és a szexualitás felemelése a feladata. A betegségek és problémák nagy része abból ered, hogy a 6. sugár energiája, amely a vágyakat túlgerjeszti, szexuális megszállottsághoz vagy elforduláshoz, megcsömörléshez vagy fajtalankodáshoz is vezethet, a különféle nemi betegségek megszerzését garantáló esetekkel bezárólag. A rák is az energiaközpontok működésével kapcsolatos betegség. A rák egyik fő oka a keresztcsonti központtal kapcsolatos, vagyis az ivarszervekkel. Ahol a rákos szövet területe van, ott a hozzá tartozó energiaközpont túlfűtötten működik, amelynek eredménye, hogy irányába felerősödik az energia áramlása.

 

 

Az energia megnövekedése és a központ túlaktiváltsága nemcsak a központ aktivitásának és kisugárzásának tudható be, hanem a konkrét központ elmével való elnyomásának is. Ez elzár minden energiát, és az adott helyen ismételten túl sok energia halmozódik fel. Akár pozitív szándékkal is, de bekövetkezik a nemi élet elfojtása és a vele kapcsolatos összes gondolat elnyomása, azoknál is, akik a cölibátus tanítása szerint próbálnak meg élni. Kiváltó gondolatai, a félelem attól, hogy a szex bűnös szenvedélyeket gerjeszt és tabu, mert a gonoszság forrása. A szex teremtő szellemi folyamatokba való átalakítását tiltották. De az energia követi a gondolatot, és ez a különleges magnetikus energia nagyszámú sejtet és atomot vonz magához. Ez a daganat keletkezésének forrása, így a ráké is.

 

A 6. sugár idején bekövetkezett zavarok a 7. sugár hatalmának kezdetén szexuális szabadosságban, a házasságok bizonytalanságában, a válások magas számában jelződnek. Új morált kell kialakítani a szexhez, amely a gyakorlatban is meghatározza a nemek  egymáshoz való viszonyát. Következésképpen a 7. sugár megnyitja a lehetőséget az emelkedett alkotó-teremtő képesség előtt az emberben, a lélek és a forma összekapcsolásán keresztül, és ezzel materiális szinten is lehetőséget teremt a nemzetek jólétére és a sokasodásra.

 

Skorpió csillagkép a szex, a megújulás jegye, és a megszületés mindig szexuális viszonyok között történik. A nehézségek és próbatételek az új kultúra megjelenésének szimptómái. Előkészítik az új kor megszületését, melyet már vár az egész világ. A Skorpióban kell legyőzni a telhetetlenséget és kielégíthetetlenséget a szexben. A Mérleg csillagkép kapcsolódik a legkonkrétabban a szexhez, kiegyensúlyozó minősége okán. Általában az asztrológusok a Bikát és a Skorpiót kapcsolják a szexhez, talán azért, mert a Bika a kontroll nélküli vad szex szimbóluma, és a Skorpióban zajlanak a próbatételek, de a Mérlegben teljesedik ki az igazi probléma az ellentétpárok közötti egyensúly létrehozásáért, az érvelő elme aktív cselekvésével, amely megteremti a férfi- és a női elvek egyensúlyát.

 

A szex törvénye tehát azokat az erőket jelzi, amelyek a fizikai egyesülést képviselik az embervilág két pólusa számára, reagálva a saját természete hívására. A törvény a forma fennmaradásának és öröklétének megőrzését célozza ebben a ciklusban, amikor a kétneműség és a különváltság feltételei uralkodnak. Az ember számára a szexet saját fejlődése szorítja majd ki, amikor az ember végül is fényemberré válik. Ez az „okkult házasság” fogalma.

Dr. Bíró Dénes
XVII. évfolyam 1. szám

Címkék: a szexuális energia ezotériája, ezotéria

Aktuális lapszámunk:
2020. augusztus

A korábbi lapszámaink tartalmának megtekintéséért kattintson IDE.