Holisztika

Imagami

Az elementáris világok kapui

A többszörösen tükrözött természeti képek a 4-es szám titkát használják fel, amely az emberiség kultúrtörténetében mindig fontos szerepet játszott (pl. a mandalákban vagy az építészetben). Ezzel a gyógyító energiák hasznosításának új lehetősége nyílt meg előttünk. A kaleidoszkópszerűen tükrözött képeket imagaminak nevezik. Sokakat megragad a látványuk, mert közben intenzív, természetes erőt érzékelnek, amelyről ösztönösen tudják, jót tesz nekik. Sokan az imagami képeket arra használják, hogy élettereiket élő energiamezőkkel töltsék fel. Egyfelől az ábrázolt motívumok természetes erői hatnak, másfelől a geometrikus elrendezés tovább erősíti ezt a hatást. Ez a struktúra (4-es elrendezés) a világ számos kultúrájában ismert, és előszeretettel alkalmazzák, ha szellemi világokkal akarnak kapcsolatot teremteni.


 

Egy szám karaktere a legtisztább módon a geometriai formában nyilvánul meg: a geometriai alak a szám érzékszervekkel észlelhető lényege. A négyes számból levezethető a kereszt és a négyzet, mint a legszabályszerűbb négyszög.

 

A négyes szám az emberi gondolkodást is szimbolizálja. Püthagorasz, a nagy görög gondolkodó, korának egyetlen olyan embere volt, aki minden misztérium beavatottja volt. Egy írásában úgy vélekedik, hogy Isten az ember pszichéjére a négyes számot bízta. Nem csoda hát, ha az ember is négy területre osztotta a teremtés áttekinthetetlen változatosságát: az elemeket, az évszakokat, a napszakokat, a temperamentumokat stb. A négysugarú jelképek a kiegyensúlyozott harmónia állapotában vannak és a földi egész-ség egy-ség állapotát fejezik ki. A kora középkor misztikusai szerint maga a teremtő osztotta fel a természetet négyes csoportokra.

 

Az imagaminak van egy központja, négy egyforma oldala és olyan elrendezése, amelyet a szélrózsa ábrázolásából ismerünk. A négy jellegzetes, sugárirányú szimmetria azonos képrészletek tükrözéséből jön létre.

 

A kör szintén feltűnő formája az imagaminak, mert a képet alkotó részletek kör alakzatban új renddé állnak össze. Az emberek ősidők óta körben ülnek le, ha találkozóra gyűlnek össze. A kör az emberiség egyik nagy archetípusos formája, mivel az égitestekre (Nap, Hold) nézve rendszeresen találkozunk vele. Gyakran az eget és a szellemiséget szimbolizálja. Minden kultúrában az egységet, az abszolútumot és a tökéletességet szimbolizálja, hiszen körvonala végtelen.

 

Napfény a vízen: depresszív hangulat ellen

 

Az újplatóni iskolát követő Porphyriusz szerint a körbe rajzolt kereszt a lélek szimbóluma a kozmoszban. Ebben rejlik a négysugarú imagami-elv hatásának kulcsa. Képzeljük el, hogy ez a forma az emberi lélek struktúrája, és ha egy növényi ábrából alkotott imagamira nézünk, az a lelkünk tükre.

 

Új dimenzióként társul az előbbiekhez az idő, ha az ismétlődő ciklusokban felismerjük a végtelen körvonalon elhelyezkedő pontokat. A Naphoz kapcsolódó ünnepek megfelelnek a négy égtájnak, mivel a körforgásnak ezek a térbeli megfelelői. Ennek felismerése alapján építették őseink a nagy Napkalendáriumokat, mint pl. Stonehenge-et. A kelták a tér tengelyeit a kereszt alakzatokkal ábrázolták.

 

Ha egy pillantást vetünk erre az univerzális elvet kifejező szimbólumra, megsejthetünk valamit a kör négyszögesítéséről szóló alkimista mítoszból. Ha alaposan szemügyre vesszük a nagy kultúrákat, az imagami- elvet mindenütt, minden időben megtaláljuk, a középkori misztikusok ihlette rózsaablakoktól az indiánok szimbólumaiig.

 

Mandalák és jantrák

A tibeti mandala a Föld képe, fentről nézve. Világosan felismerhető benne a tíz fő irány: a négy égtáj, a négy köztes égtáj és a fent és lent. A mandala tehát egy térben elhelyezkedő objektum kétdimenziós ábrázolása. A függőleges tengelyt, mivel fentről nézünk le rá, középpontként látjuk. Spirituális szempontból csak akkor válik hatásossá, ha szemlélőként e tengely egy pólusaként tekintünk a mandalára. A központban elhelyezkedő szellem számára különösen könnyű a szintek között váltani, ugyanis itt metszi egymást a három dimenzió tengelye. Az egymásra merőleges tengelyek a tér részei, a diagonális tengelyek pedig az időnek felelnek meg. A függőleges tengely, amelyre figyelmünket összpontosítjuk, spirituális szinteket nyit meg. A szellem eme megnyitása teszi lehetővé bizonyos dolgok intuitív felfogását, megragadását.

 

Kőris: élénkítő, ritmizáló hatás, serkenti a növekedést

 

Ennek egyik jó példája az indiai jantra. A jantrák olyan rituális jelek, amelyek az embernek az isteni szférával való találkozásának eszközeként szolgálnak. A jantra egy energiamező, aminek szimbóluma magához vonzza az isteni rezgést, majd azt koncentrikus körökben kisugározza. Az emberre és térre gyakorolt kedvező hatás akkor is létrejön, ha az illető nem hisz benne, vagy egyszerűen nem is ismeri a szimbólumokat, ugyanis az itt létrejövő erőik a sejtek "tudatára" gyakorolnak hatást. Minden jantrának azonos a külső kerülete. Ezek az ún. falak bocsátják ki környezetükbe az említett energiát.

 

Imagami kőből

A fentiekben ismertetett imagami-elvek érvényesek az építészetben is. Talán önnel is megesett, hogy a városi nyüzsgésből betért egy csendes, régi templomba, és meglepetten tapasztalta, mennyire "más" ez a hely. Bizony, magas szintű művészet olyan épületeket emelni, amelyek elősegítik a spirituális élmények létrejöttét! A középkori építészek tudtak egyet s mást arról, hogyan kell különleges erőtereket építeni. Az univerzális imagami-elv számtalan szakrális épületben megtalálható, lehetővé téve eme épületek spirituális használatát. Az említett elvek segítségével ma is alkothatunk pozitív erőtereket.

 

A városalapításoknál a mandala-alaprajznak egészen a középkorig nem csupán esztétikai jelentősége volt. Plutarkhosz érdekes példát említ az erőtér megalkotására az imagami-elvet alkalmazva: Róma alapításához Romulus etruszk beavatottakat hívott, akik "bizonyos szent szabályok és feljegyzések birtokában voltak, amelyek mindenhez tanácsot adtak, mint a misztériumok". A város középpontjában egy kerek mélyedést ástak, amelyet ugyanazon szóval illettek, mint a világegyetemet: mundus.

 

Körömvirág: javítja a koncentrációt, feloldja a kétségeket és a blokádokat. Tanulásban segíthet

 

Ez a mikroszkopikus világegyetem az "urbs quadtrata", azaz a négyfelé osztott város, később pedig a Római Birodalom középpontja. A "cardo", az észak–déli irányban futó főútvonal itt metszi a "decumanust", a kelet–nyugati irányban futó főútvonalat. Ez a két útvonal a várost négy negyedre osztja. A városfalat ama vonal mentén emelték, amelyet a városalapító körkörösen, középpontban a mundusszal, egy ekével a földbe vájt. Az "umbilicus urbisban" (a város köldökében) megtaláljuk a szellemi tengelyt is, ugyanis itt volt az átjárás a magasabb rendű világ és az alvilág felé. Az ősök birodalmának eme kapuját egy nagy "lélekkővel" zárták le. Különleges ünnepnapokon ezt a követ félregörgették, hogy az elhunytak szellemei visszatérhessenek az élők világába.

 

Növényi erőterek

Az imagami-elv áttekintése után vegyük szemügyre a növényt, mint a képek tulajdonképpeni témáját. Mindannyian tudjuk, milyen pihentető hatású egy erdei séta, és ismerjük a növények gyógyító erejét is. Mivel mindez annyira magától értetődő, szinte feleslegessé válik a kérdés, mi a növényvilághoz fűződő kapcsolat.

 

A föld minden lénye hasonló anyagi struktúrájú, természetű, hiszen ugyanannak a bolygónak a teremtményei. Kézenfekvőnek tűnik a gondolat, hogy az ember kifejlődése során is volt egy a növényekhez hasonló stádium. E növényi tudatforma utóhatása megfigyelhető alvás közben. Amikor a tudat elalvás után rejtélyes utakra indul, a test vegetatív funkcióit tartja csak fent, a növényekhez hasonlóan. E "paradicsomi" szinten, amelyben az éber embernek nem lehet része, a bennünk rejlő növény képes testünket regenerálni. Ezért ébredünk fel reggelente kipihenten, új erőkkel feltöltődve.

 

Mályvarózsa: ellazít, bizakodással tölt el – ideális várótermekben

 

Azonban nappali tudatunk szintjén is segíthetnek nekünk a növények. Mivel a növényekhez mindig érző, érzékeny viszonyunk alakul ki, ha sikerül rájuk hangolódnunk, gyógyító erőket kaphatunk tőlük. A növényvilág sokféle gyógyító információval rendelkezik, minden egyes emberi szituációban.

 

Hogyan kerül a növény az imagamiba?

Az imagami kialakításánál a fő szándék, hogy a természetet olyan új szemszögből ábrázolják, hogy az adott kép spirituális elveket is képes legyen kifejezni, közvetíteni. Ha az erre érzékeny személy egy fényképezőgéppel a természetben motívumot keres, észlelni fogja, hogy mely növények kínálják fel magukat imagami-készítésre. Észleli a különleges hangulatot, és igyekszik azt megörökíteni. Ha ez sikerül, a képből készülhet imagami. A felvétel tükrözését számítógéppel végzik, mert a valódi, tükrökkel végzett eljárás során a tükrözött képek mindig veszítenek a képélességből. A kész képet meditáció segítségével "vizsgálják", kiderítendő, hogy milyen éteri, spirituális minőséggel rendelkezik, és esetleg publikálják.

 

Az imagamik hatását a homeopátiából ismert potenciált gyógyszerek hatásához hasonlíthatjuk. Különleges jellegük sokféle alkalmazási lehetőséget biztosít. Ennek legközvetlenebb, egyben legegyszerűbb módja a kép szemlélése és az e felett érzett öröm. A jantrákhoz hasonlóan a képek kisugárzását helyi ségek "vitalizálására", "energetizálására" is használhatjuk. Képzeljünk magunk elé egy orvosi várót: ha éveken át sok, félő, aggódó ember fordul meg ebben a szobában, a helyiség elraktározza a negatív érzelmeket. Az itt tartózkodó, nem beteg embert is sokszor furcsa, kellemetlen, szorongó érzés keríti hatalmába. Ilyen helyzetekben a mályvarózsa-imagami valóságos csodát tesz. Egy orvosnő szerint a kép hatására a páciensek érezhetően megkönnyebbülnek, sokkal ellazultabban tudnak várakozni.

 

1. kép: Umbilicus urbis – Róma köldöke
2. kép: Sri Lanka-i sztúpa – mind a négy égtájban egy Buddha

 

Egy másik példa egy negyedik osztály iskolai osztályterme. Bizonyos, kaotikus körülmények miatt képtelenség volt koncentráltan dolgozni a kérdéses helyiségben. Ekkor két, egyenként 50x50 cm méretű körömvirág- imagamit helyeztek el a tábla mellett, a gyerekek látóterében. Az egyik kép segíti az összpontosítást, a másik kitágítja a tudatot. A tanító négy hét múlva megállapította, hogy az osztályban jelentősen javult a légkör, a gyerekek jobban tudtak a feladatokra összpontosítani, és tanulmányi eredményeik is sokat javultak.

 

A legalkalmasabb imagami

Hogyan találhatjuk meg a legalkalmasabb imagamit? A legmegbízhatóbb jel a szimpátia. Bizonytalanság esetén érdemes a képeket készítő és forgalmazó szakemberekhez fordulni. Aki tapasztaltabb, használhatja a 96 kártyából álló imagami-kártyaszettet. A kártyákon a képekhez rövid ismertető olvasható a képek hatásairól, tulajdonságairól. Németországban indítanak speciális "imagami-szemináriumokat" is, amelyek során a résztvevők meditáció segítségével tanulják meg érzékelni a képek üzenetét. Az imagamikat öröm és szépség övezi, teljes potenciáljukat még messze nem tártuk fel.

V. T.
XIV. évfolyam 7. szám

Címkék: gyógyító energiák, holisztika, imagami

Aktuális lapszámunk:
2020. november

A korábbi lapszámaink tartalmának megtekintéséért kattintson IDE.