Holisztika

Kötés, fonás, szövés

…a fonal tanít szőni, fonni…


 

Földi pályafutásunk a köldökzsinór elvágásával veszi kezdetét. Megváltozik vérkeringésünk, légzésünk, táplálkozásunk, vagyis testi, lelki és szellemi folyamatok indulnak be együttesen, egymással teljes összefonódottságban.

 

Az anyatesthez kötő köldökzsinór egyben testünk közepét is jelzi, s mint ilyen, kiindulópont, valamiféle kozmikus középpont jelképe is. A mítoszokban találunk utalást arra, hogy a világ eredete egy köldök, amelyből az élet kiárad a négy égtáj felé. De még a mai gondolkodástól sem idegen, hogy szent helyeket a föld köldökének mondanak.

 

Mivel a napfonatcsakra helye is testünk eme pontja, a jógából ismert „köldöknéző jógi” lényegében az élet centrumára összpontosít. A tökéletesedés útja részben az eredethez való visszajutást is tartalmazza. A görög mitológiában a delphoi Apollón-templom a világ köldöke, ahol Apollón a Püthont megfojtotta. Így az isteni hatalom és jogrend letéteményese lett, aki a vak káosz felett úrrá képes lenni.

 

Gondoljunk csak bele, a gúzstól a mágikus csomóig, az Ariadné-fonaltól a hajókötélig, a pókhálótól a világhálóig ugyanegy folyamat zajlik le: csomózás, fonás, kötés, szövés. A látható szálaktól az események szövedékéig, a gondolatok, a szavak, a tettek sorsteremtő létforgatagáig mindig ugyanaz a kiterjesztés, térhódítás, megsokszorozódás. Egész életünk látható és láthatatlan kötelékek hálózata.

 

Maradván a fonál és fonás témájánál, az orsóról is említést kell tennünk, amelyen a spirál sodródás történik. A fonal metaforisztikusan a rendező elvet, a vezérfonalat jelenti, mint a szútra a műfajban vagy a rózsafüzér ideája. A világtengely jelképe is, amelyre mintegy felfűződnek a dolgok, vagy a tanítás, a beszéd fonala, amely végigfut mondandónkon. A sors allegóriája is, mert a sors istennők fonják és szövik sorsunk szálait. Orsójukon tekeredik az élet fonala, amely majd halálunk idején elszakad.

 

A fonal és fonás szimbolikájához kapcsolódik a kötés, a kötél, a megkötözés tág horizontja. Jelenti a nemiség, a férfi és nő kapcsolatát, az anyagi világhoz fűződő viszonyunkat, anya és gyermek egymáshoz kötődését, a hithez, meggyőződéshez való ragaszkodásunkat, de a bűnhöz, az ártáshoz, a destruktivitáshoz való vonzalmat is. Jelenti a mindennél erősebb szeretet kötelékét is. És persze a halál fogva tartó erejét is.

 

Szerzetesek öltözékének a kötélöve az aszketikus élet szemléletét fejezi ki. A ferencesek övén lévő három csomó az engedelmesség, a szüzesség és szegénység fogadalmát fejezi ki. A viselkedésben a kötözködés az igazi kötődés hiányára utal az emberek között. Civódásra, veszekedésekre, folytonos ellenérzésekre, az állandósult indulatoskodásra.

 

A pszichológiai irodalom leírja, hogy a kisgyermekek kötődési szükségletei nagyon jól kifejeződnek a játékokban. Amikor például hosszú zsinórokat kötöznek a bútorok lábaihoz, az a kapcsolódási igény jele. Magam sem hittem volna ebben, ha nem tapasztalom széthulló vagy veszekedő családoknál ezt az igen beszédes össze- és odakötözési buzgalmat.

 

A kötözésnek a csomózás is velejárója. Híres történelmi csomó a gordiuszi, amelyet a legenda szerint Nagy Sándor kibogozás helyett kardjával vágott át. Ismeretesek a végtelenséget jelképező mágikus csomók is.

 

A kötés és horgolás kézimunka tevékenysége is a fonalhoz kötődik. Akár a középpontból mandalaszerűen kiinduló kerek terítőkre gondolunk, akár a ruházat készítésére, a sorok, minták, alakzatok létrehozására, megfigyelhető a befejezésre, kikerekedésre való törekvés. Ilyenkor valóban úgy érezhetjük, hogy a fonal tanít bennünket fonni, szőni, kötni, horgolni.

 

A kötésnek ez a formája a szövéshez vezeti szemlélődésünket, eme ősi kézművességhez, amelyet főleg női foglalatosságnak mondhatunk. Az asszonyi jóravalóság, szorgalom és kitartás női értékeinek kifejeződése. A több szálból sodort fonál is tartalmaz férfi, női, jin és jang elemeket, de a szövőszék egyenesen a világteremtés jelképe. A vízszintesen és függőlegesen haladó fonalvezetés, fonalrendszer az univerzum jelképe. A kozmikus teremtés téri és idői folyamatainak szerkezete rajzolódik ki a szövetdarab elkészítésében. Minden szőttes maga az emberi élet menete, alakulása, mintája, darabja. A szövésben a függőleges fonal az állandóságot, a vízszintes vetülékfonal a változatosságot, esetlegességet tartalmazza. Mint az élet alapvető adottságait és a szabadságunkat. Eme ellentétes princípiumok összehozásában kirajzolódnak a lehetőségeink és korlátaink. Philón „Isten szép szövedékének” mondja az egész világmindenséget, a teremtett világot. Az isteni és emberi természet egybeszövésének. Még a Biblia értelmezésére is találhatunk utalást a szövés fonalvezetési rendszerében: a láncfonal a sarkalatos tanításokat, a vízszintesen szőtt vetülékfonal azok értelmezését célozzák.

 

Szólnunk kell a pókfonálról is, a pók potrohán található szövőszemölcsökből eredő szálról is, amelyen a pók közlekedik és amelyből a hálóját szövi. Ez a lunáris ragadozó összetett jelképiségét tartalmazza, amely az álom szimbolikájában is jelentős. Anyafóbiára utal. Maga a pókháló egyszerűen remekmű. A világegyetem kicsiny rajzolata. A háló közepén tanyázó pók a világ köldöke. Ama kiindulópont, amelyről fentebb szóltunk. Hálószövése mitologikus: Pallasz Athéné pókká változtatta Arachnét, aki a fonásban és szövésben versenyre mert kelni vele. A gerincvelő egyik védőburkát arachnoideának nevezik a hálós szerkezete miatt. A pók egyaránt lehet szerencse és szerencsétlenség jelölője. A szorgos iparkodást ugyanúgy jelölheti, mint az áldozatára leselkedő kegyetlen vadászt.

 

Fentebb említettük, hogy a gúzsoktól a mágikus csomókig terjedő íven tág jelentést hordoznak a kötések, fonások, szövések. Dionüszoszról, a mámor és tragédia istenéről maguktól hulltak le a gúzsok, amikor megkötözték. Az isteni erőtől hulltak le azok. Így kell tennünk nekünk is, egyszerű földi halandóknak a kötöttségektől való megszabadulásban. Emberi részünk a szamszárához kötöz bennünket. A táplálkozásban kirajzolódik a durvább anyagi és finomabb légies kötődésünk a szilárd táplálék, a víz és a légzés folyamatában. Itt a Földön sokféle kötöttségben éljük életünket, mindenekelőtt a testünkhöz kötődünk. Ám az anyagi folyamatokban is látnunk kell a dinamikát, a testetlen mozgást, amely az életet fenntartja, illetve maga az élet.

 

Az életfonal tanít fonni, szőni, csomózni és eloldani is. Ahogyan a köldökzsinórt is el kell vágni, amikor világra jövünk.

László Ruth
XVIII. évfolyam 7. szám

Címkék: holisztika

Aktuális lapszámunk:
2020. április

A korábbi lapszámaink tartalmának megtekintéséért kattintson IDE.