Holisztika

Modern hitetlenség

A hit akkor értékes, ha magától jön, mivel amúgy sem kényszeríthető és erőltethető.  


Ismét egy igazi holisztikus fogalom. Mármint abban a vonatkozásban, hogy a puszta megértéséhez is túl kell jutnunk az okoskodásokon és meddő hitvitákon. Ám, hogy akkor a holisztikai egységlátásban fellobban-e bennünk, az sok mindentől függ. Úgy is fogalmazhatunk, hogy talán amikor a világra jövünk, még él bennünk a kozmosz rendjében gyökerező hit, csak később, amikor ez mindenféle tudatlansággal, tompaagyú köddel elfedődik, életünk összefüggéstelen darabokra hullni látszik. Kezdetét veszi az egyre izmosodó szenvedés, amelytől nem lehet menekülni, hiszen bennünk van, a mi lelki betegségünk gerjeszti. Ideje hát, hogy a lelki egészség szempontjából vegyük górcső alá a hit kérdését.

 

Mi a hit?

 

– Hétköznapi értelemben az emberek önmagukhoz hű, becsületes, őszinte szavahihetősége, egyenessége, amely a hiteles viselkedés alapja. Nem tévesztendő össze az együgyű hiszékenységgel, a naiv bizalommal, amely a félelemből fakad.

 

– Vallásos értelemben az isteni kinyilatkoztatás, a hitvallások, a csodatétel meggyőző ereje és egyfajta belső megtapasztalás, amely a gondviselésen, a próbatételeken, a szereteten és az igazság kiderülésén keresztül nyilatkozik meg. Nem teljesen a földi élet felülről való vezérlése és segítése, mert ez különösen a mai időkben a kiválasztottság gőgjét, erős egót jelent, amely ellenszenvet szül. Nem is a jámbor, passzív, reménykedő várakozásteljesség, mert az pedig agressziót, ha nem szadizmust vált ki.

 

– Az üdvözítő hit a halál utáni életre vonatkozik, magát a feltámadást, az újjászületést, a bűntől való megváltást jelenti.

 

– Ami a modern emberből leginkább hiányzik, az a hit ereje, a lélekben írt isteni szövetség, amelyet őriznünk és teljesítenünk, betöltenünk kell. Ebben az értelemben véve a hit lényege egyfajta a végtelentől való megérintettség, amely túlemel a mindennapok szféráján. Új dimenziót nyit a lélek és a rezgő világegyetem vonatkozásában. A lélek titkos ereje, amely a megpróbáltatások idején megingathatatlanná teszi az embert és erőt ad a tettek befejezéséhez.

 

Mert az igazi hit nem lehet terméketlen. Túl a jó és a rossz tudásán az egész értelmi, érzelmi és akarati életünket átható erő a hit. Cselekedetek nélkül üres, hiábavaló, hamis. Csak a szavak szintjén nem működtethető.

 

Paradox, mert a hit láthatatlan következményei a jelenben valamiképpen megmutatkoznak. Mégpedig erkölcsi magatartásunkban, amelynek alapján az élet vagy halál, a világosság vagy a sötétség mellett köteleződünk el. Paradox a távlataiban és nehéz gyakorlati követelményeiben, gondoljunk például a vértanúkra, akik hitük ellenére és hitükért halnak meg.

 

A modern ember kételye, hitetlensége, hasadtsága igen riasztó képet festhet. Rengeteg tagadás, hamisság, megtévesztés, átejtés, önbecsapás. Elvakultság, amely a tévesnek, a hibásnak, a rossznak enged. Ez a fajta tudatlanság a szenvedés fő forrása, a lelki erő defektusából, hiányából, torz működéséből fakad. Néhány profán jellemző:

 

– a sátánista balhéművész, akit a sötétség, a káosz, a halálkultusz tart fogva,

– a zene, mint ricsaj, ordítás, fülsértő hangerő, indulati felkorbácsoltság,

 

– a magát nonkonformnak mondó örök lázadó, a serdülőkorú siheder, aki nem képes felnőni. A megbotránkoztató, „polgárpukkasztó”, lényegében fejlődésében elakadt, aki mindig ki akar törni, persze elsősorban saját korlátaiból, akinek a téboly a normalitás. A középpont és mérték nélküli, bizonytalan, szenvedély- és kedélybeteg, esetenként kábítószerfüggő. Tudatát akarná tágítani, miközben éppen ezt teszi tönkre a kontrollvesztéssel és széteséssel. A képzelgő, a parázó, a semmire épített Bábel-tornyát a valóság villáma dönti le, miként azt a 16. tarot kártya ábrázolja.

 

Való igaz, hogy a történelem tanulsága szerint a hit nevében igen sok szörnyűséget követtek el. Megpróbálták intézményesíteni, amely nem lehetséges. A hittérítés reménytelen vállalkozás, akár az apostolok, akár az egyházszakadások szemszögéből nézzük. Rengeteg erőszak, keserves utóhatásokkal.

 

A Vízöntő korszak az individuum korszaka, új távlatokkal, új értékrenddel, a valóban tágabb tudatú emberek fejlettebb társadalmával. Éppen ideje kilábolnunk az e sorok írója által „rosszléti társadalomnak” nevezett tévedéshalmazból. Rosszléti, mert nem az ember méltóságáról, a lélekről, az öröklétről, az igazságról, a kozmosz rendjéről szól, hanem a részrendszerek lobbijáról. Milyen jogbiztonság az, amely lehasadt az igazságról? Milyen politika az, amely a közjó helyett csak kicsiny csoportok érdekképviselete? Milyen gazdaság az, amely a demokrácia álarca mögött szabadrablásos kapitalizmust valósít meg?

 

A feudalizmus értékalapja a feudum, a föld valóságos termelőereje volt. A kapitalizmusban ezt a helyet a fiktív pénz, a fedezet nélküli, hiteltelen papírpénz, értékpapír és kamat venné át.

 

Az anyagelvű marxi ökonomizmus tévpillérei:

– a társadalom alapja a gazdaság,

– a világ = piac,

– az idő: pénz.

 

A reneszánsz óta fennáll a hasadtság a tudás és a hit között. Ezt a konfliktust napjainkban a tudatos és tudattalan lélek kölcsönhatásának vizsgálatában próbáljuk feloldani. Ám külső minta és útmutatás helyett mindenkinek magának kell bizonyságot találnia tanulással, próbálkozásokkal, önismerettel, szemlélődéssel, belső konfliktusai megütköztetésével. Ebben az önismeret – a lélek önmagára eszmélése – a legnagyobb kegyelem. Ám a lélek öntörvényű, abban is, hogy ki miben képes hinni, milyen meggyőződések alakulhatnak ki benne. És noha a neurózisok és pszichózisok alapvetően a távlat, a magasabb cél elvesztése talaján alakulnak ki, a lélek öntörvényűsége határt szab a pszichoterápiás beavatkozásnak. Ezért az igazi pszichoterápia a lélek egyedi fejlődéstörténetéhez igazodik. Úgy mondanám, nem az akarat, a befolyásolás szintjén zajlik, hanem történik. Ezen a szinten a hit inkább aktivizálható. Mivel a hit és hitetlenség választóvonala belsőnkben, a lelkünkben, a tudatunkban húzódik.

László Ruth
IX. évfolyam 12. szám

Címkék: holisztika

Aktuális lapszámunk:
2020. április

A korábbi lapszámaink tartalmának megtekintéséért kattintson IDE.