Homeopátia

Bio­ló­giai ho­me­ó­ra

Ko­runk egyik nagy or­vo­si fel­fe­de­zé­se a kro­no­bio­ló­gia, il­let­ve a kro­no­far­ma­ko­ló­gia, ame­lyek a több ezer éves kí­nai or­vo­si rend­szer nyo­mán bi­zo­nyí­tott­nak lát­ják, hogy szer­ve­ze­tünk egyes alko­tó­ele­mei, szer­vei, funk­ció­kör­ei a nap 24 órá­já­ban más és más in­ten­zi­tás­sal mű­köd­nek. En­nek meg­fe­le­lő­en az egyes gyógy­sze­rek ha­té­kony­sá­ga is rend­kí­vül kü­lön­bö­ző le­het asze­rint, hogy me­lyik nap­szak­ban ves­szük be, vagy ad­juk be a be­teg­nek.


 

A ha­gyo­má­nyos kí­nai or­vos­lás­ban az egyes „ener­gi­apá­ho­lyok­nak” 2-2 órás ma­xi­mu­muk, il­let­ve 12 óra múl­va ener­gia­mi­ni­mu­muk je­lent­ke­zik, s „ha elvét­jük az órát, a ke­ze­lés ered­mé­nye nem lesz ki­elé­gítő”. Szer­ve­ze­tünk­nek ezt a min­den­na­pos ener­gia­szint-hul­lám­zá­sát ne­vez­zük bio­ló­giai órá­nak.

 

A nap és az éj­sza­ka kü­lön­bö­ző pe­rió­du­sai­ban azu­tán az egyes szer­vek ki­emel­ten re­agál­nak kó­ros be­ha­tá­so­kra, fer­tő­zé­sek­re, me­te­o­ro­ló­giai té­nye­zők­re, és en­nek a di­ag­nó­zis pon­to­sí­tá­sá­ban nagy sze­re­pe le­het, úgy a ha­gyo­má­nyos tá­vol-ke­le­ti or­vos­lás­ban, mint a nyu­ga­ti tí­pu­sú kro­no­bio­ló­giá­ban vagy a ho­me­o­pá­tiá­ban. A „vég­te­len hí­gí­tá­sok” tu­do­má­nyá­nak mint­egy két­szá­zöt­ven éves tör­té­nel­me so­rán ren­ge­teg ta­pasz­ta­lat gyűlt össze azt il­le­tő­en, hogy mely szer mi­lyen idő­sza­kok­ban je­lent­ke­ző tü­net or­vos­lá­sá­ra szol­gál­hat.

 

Min­de­ne­ke­lőtt azon­ban gyor­san le kell szö­gez­nünk, hogy en­nek alap­ján egye­dül di­ag­nó­zist fe­lál­lí­ta­ni nem le­het­sé­ges, hi­szen sok más té­nye­zőt is fi­gye­lem­be kell ven­nünk egy-egy ho­me­o­pá­ti­ás szer aján­lá­sa­kor. A leg­fon­to­sabb ki­vá­lasz­tá­si szem­pon­tok ugya­nis a kö­vet­ke­zők: a he­lyi tü­ne­tek, az ér­ze­tek, a mó­do­za­tok (a „mo­da­li­tá­sok”), va­la­mint a kí­sé­rő tü­ne­tek. A bi­zo­nyos órák­ban, idő­kö­zök­ben je­lent­ke­ző tü­ne­tek együt­te­se csak egy sze­le­te a mo­da­li­tá­sok­nak, hi­szen azok­ban a me­te­o­ro­ló­giai té­nye­zők­re, a he­lyi hi­deg­re-me­leg­re, a moz­gás­ra, test­hely­zet­re, ér­zel­mi be­ha­tá­so­kra stb. va­ló re­ak­ció is ben­ne fog­lal­ta­tik. En­nek el­le­né­re na­gyon hasz­nos le­het gyó­gyí­tó és lai­kus számá­ra egy­aránt, ha tisz­tá­ban van az­zal, egyes tü­ne­tek bi­zo­nyos órá­ban va­ló meg­je­le­né­se mely sze­rek hasz­ná­la­tát kí­ván­hat­ja meg, ugya­nis ez min­den­képp tám­pon­tot ad­hat a cé­li­rá­nyos to­váb­bi ke­re­sés­hez, to­vább­gon­do­lás­hoz. Ezt az út­mu­ta­tót tu­laj­don­kép­pen he­lye­sebb len­ne pa­to­ló­giai ho­me­ó­rá­nak ne­vez­ni, hi­szen itt a kó­ros tü­ne­tek ho­me­o­pá­ti­ás sze­rek­hez va­ló hoz­zá­ren­de­lé­sé­ről be­szé­lünk, s nem a szer­ve­zet sa­ját élet­ta­ni rit­mu­sá­nak vál­to­zá­sai­ról.

 

El­ső­ként ér­de­mes meg­em­lí­te­nünk egy olyan szert, amely­nél az in­di­ká­ci­ót az je­len­ti, hogy a pa­na­szok (ideg­fáj­dal­mak, ar­ci­deg­zsá­ba, fog­fá­jás, láz­ro­ha­mok) a nap­nak min­dig ugya­nab­ban az órá­já­ban je­lent­kez­nek: ez a Ce­dron.

 

Több olyan szer is van, amely­re a kü­lön­bö­ző idő­sza­kok­ban je­lent­ke­ző „rossz­aság­ma­xi­mum” jel­lem­ző. Ilyen pél­dá­ul a Me­dorr­hi­num – amely­nél a tü­ne­tek sok­szor nap­pal rossz­ab­bod­nak, de jel­lem­ző az éj­sza­ka 2 óra fe­lé tör­té­nő sú­lyos­bo­dás is –, vagy az Am­mo­ni­um mu­ria­ti­cum, a fej és a mell­kas tü­ne­tei, a ha­si fáj­dal­mak dél­után, míg az ízü­le­ti fáj­dal­mak es­te kul­mi­nál­nak. Más sze­rek­nél is meg­fi­gyel­he­tünk azon­ban vál­to­za­tos idő­bé­li rossz­ab­bo­dá­so­kat, amint er­re utal­ni fo­gunk.

 

A 24 „göt­hös órát” lo­gi­ku­san éj­fél­kor kel­le­ne el­kez­de­nünk.

 

23–3 óra kö­zött vár­hat ránk a Bel­la­don­na, amennyi­ben ilyen­kor sú­lyos­bod­nak a bő­sé­ges iz­za­dás­sal já­ró láz, a hir­te­len fel­lé­pő bel­ső gör­csök, a hör­gő­szá­raz­ság ki­vál­tot­ta in­ten­zív kö­hö­gés, a vér­to­lu­lá­sos fej­fá­jás.

 

0 és 3 óra kö­zött rossz­ab­bod­nak az ar­se­ni­cu­mok tü­ne­tei is. Az Ar­se­ni­cum al­bum­nál a hely­te­len ét­ke­zés vagy ét­el­mér­ge­zés okoz­ta pa­na­szok, az aszt­más ro­ha­mok, a friss le­ve­gő utá­ni vágy, az iz­ga­tott­ság. Az Ar­se­nic­um jo­da­tum szin­tén ne­héz­lég­zés, gör­csös kö­hö­gés, erős orr­fo­lyás, szív­rit­mu­sza­va­rok al­kal­má­val kí­nál­hat­ja ma­gát ilyen­kor.

 

Dros­era: éj­fél után je­lent­ke­ző ful­lasz­tó kö­hö­gés, ame­lyet ál­ta­lá­ban a gé­ge bő­sé­ges hu­rut­ja vált ki, nyú­lós, sár­ga vá­la­dék fel­kö­hö­gé­sé­vel jár, a hosszú cson­tok­ban és a csi­go­lyák­ban ér­zett fáj­dal­mak, hom­lok- és ha­lán­ték­tá­ji nyo­mó fáj­dal­mak is je­lent­kez­het­nek.

 

Fer­rum met­al­li­cum: jel­lem­ző­en a há­nyás lép fel éj­fél kö­rül, de az ízü­le­ti fáj­dal­mak, a lum­bá­gó is ilyen­kor erő­söd­het, a lük­te­tő fej­fá­já­sok, hő­hul­lá­mok nem csak éj­fél kö­rül, ha­nem egész éj­sza­ka fo­lya­mán erő­söd­het­nek.

 

La­che­sis: do­bo­ló, lük­te­tő fáj­dal­mak, hő­hul­lá­mok, a máj fáj­dal­mas meg­na­gyob­bo­dá­sá­val já­ró hány­in­ger, há­nyás (de ezek reg­ge­li vagy dél­utá­ni al­vás­ból va­ló éb­re­dés­kor is).

 

Sam­bu­cus nig­ra orr­du­gu­lás, he­ves ful­la­dás­ér­zés, stri­do­ros kö­hö­gés, kín­zó gé­ge­fáj­da­lom, hir­te­len fe­léb­re­dés, ami után bő­sé­ges iz­za­dás lép fel.

 

1–2 óra: Me­dorr­hi­num: reu­más kis­me­den­cei fáj­dal­mak, va­la­mint gör­csök, fáj­dal­mak, zsib­ba­dás az al­só vég­ta­gok­ban, sa­rok­fáj­da­lom (ez kü­lö­nö­sen éb­re­dés­kor), fáj­dal­mas hú­gyú­ti és ne­mi szer­vi fo­lyá­sok, lum­bá­gó.

 

2–3 óra: Ka­li­um bich­ro­mi­cum: he­ves kö­hö­gé­si ro­ha­mok (eset­leg es­te, le­vet­kő­zés­kor is), hir­te­len kez­dő­dő és mú­ló fáj­dal­mak, égő ér­zés a gyo­mor­ban és a nyom­bél­ben (fe­kély), isiász (fő­leg ba­lol­dalt) talp- és sa­rok­fáj­dal­mak.

 

Ka­li­um car­bo­ni­cum: 2 és 4 óra kö­zött ne­héz­lég­zés, aszt­más ro­ham, szív­rit­mu­sza­va­rok, nyi­lal­ló, ván­dor­ló ízü­le­ti fáj­dal­mak.

 

Chi­na: túl­fe­szí­tett szel­le­mi mun­ka utá­ni fe­l­éb­re­dés, pro­fúz iz­za­dás, szo­ron­gást ki­vál­tó za­va­ros ál­mok, puf­fa­dás­sal já­ró has­me­nés, nagy éh­ség­re éb­re­dés vagy tel­jes ét­vágy­ta­lan­ság, ami az el­ső fa­lat el­fo­gyasz­tá­sa után vissza­tér, in­ter­mit­tá­ló láz hi­deg­rá­zás­sal.

 

Nat­ri­um sul­fu­ri­cum: bő hör­gő­vá­la­dék, amely ned­ves idő­ben fo­ko­zó­dik, kö­hö­gés­kor fáj­dal­mas mell­kas, ha­si kó­li­kák, máj­tá­ji fáj­dal­mak ke­se­rű fel­bö­fö­gés­sel, he­ves szív­do­bo­gás­ér­zés (ez utób­bi­ak fő­ként a bal ol­da­lon fe­kvés­kor, és haj­na­li 5 és 6 óra kö­zött is je­lent­kez­het­nek).

 

Phosphor­us: Mo­zog­junk mi­nél gya­krab­ban a sza­bad­ban. Kü­lö­nö­sen aján­lott a gya­log­tú­ra, úszás, sí­fu­tás, va­la­mint a fit­nesz­gya­kor­la­tok; éh­sé­gér­zet miatt a be­teg­nek 3 óra kö­rül fel kell kel­nie, eset­leg ilyen­kor tör rá a mi­grén is, he­ves szív­do­bo­gás­ér­zés, máj­tá­ji fáj­dal­mak.

 

Pso­ri­num: erő­tel­jes visz­ke­tés, mi­grén (előt­te lé­vő es­te ki­fe­je­zett jó kö­zér­zet, sőt eu­fó­ria le­het!), a mi­grén alatt éh­sé­gér­zet (egyéb­ként is le­het ilyen táj­ban kín­zó éh­sé­gér­zet miat­ti fe­léb­re­dés, mint a Phosphor­us­nál).

 

Thu­ja (en­nél a szer­nél a rossz­ab­bo­dás le­het dél­után 3 óra kö­rül is!): nyi­lal­ló fej­fá­jás, ideg­fáj­dal­mak időn­kén­ti izom­rán­gá­sok­kal, hú­gyú­ti gyul­la­dá­sok miat­ti me­den­ce­fáj­dal­mak, kó­ros szer­vér­zé­sek, rö­gesz­més gon­do­la­tok.

 

 

3–4 óra: Am­mo­ni­um car­bo­ni­cum: orr­nyál­ka­hár­tya-gyul­la­dás az orr el­du­gu­lá­sá­val, mell­ka­si nyo­más­ér­zés, fáj­da­lom (elal­vás­kor le­het ful­la­dás­ér­zés).

 

Caus­ti­cum: szá­raz, mély kö­hö­gés, a vég­ta­gok der­medt­sé­ge, a vég­ta­giz­mok gör­cse, ál­ta­lá­nos vagy he­lyi visz­ke­tés, jel­leg­ze­tes ér­zé­ke­lé­si za­va­rok (erős, zsib­basz­tó fáj­da­lom, amely al­ko­nyat­kor is erő­söd­het).

 

Che­li­do­ni­um: „jobb ol­da­li szer”: éj­sza­ka 4 és du. 4 kö­rül is rossz­ab­bod­hat­nak, il­let­ve fel­lép­het­nek tom­pa, jobb ol­da­li fej­fá­já­sok, le­gin­kább a szem fö­lött, ne­héz­nek ér­zett fej­jel, ar­ci­deg­zsá­ba, epe­tá­ji gör­csök, váll­fáj­dal­mak, jobb la­poc­ka alat­ti fáj­da­lom, hi­deg vég­ta­gok, mell­ka­si fáj­dal­mak mély lég­zés­kor, kö­hö­gés­kor, ne­he­zí­tett lég­zés ér­zé­se.

 

Nux vo­mi­ca: ilyen táj­ban éb­red­nek fel a túl­ter­helt egyé­nek, majd alig tud­nak ela­lud­ni, és fá­rad­tan éb­red­nek, fej­fá­jás („mint­ha va­la­ki a kör­mét mé­lyesz­te­né a hom­lo­ká­ba”), mi­grén, aszt­más ro­ha­mok je­lent­ke­zé­se, ha­si gör­csök­kel já­ró has­me­nés (fő­leg zsí­ros, fű­sze­res ét­elek va­cso­rá­zá­sa után, amit a be­teg kí­ván, jól­le­het tud­ja, hogy ár­ta­ni fog ne­ki), me­leg szo­bá­ban rossz­ab­bo­dó in­flu­en­zás tü­ne­tek izom­fáj­dal­mak­kal.

 

4–5 óra: Aloe: erős hom­lok­tá­ji vagy tar­kó­tá­ji fej­fá­jás, amely fel­vált­va je­lent­kez­het a has­me­nés­sel, nyo­más­ér­zés, for­ró­sá­gér­zés a máj­tá­jon, égő, fáj­dal­mas ara­nyér, has­me­nés (eset­leg ön­kén­te­len szék­le­tü­rí­tés­sel).

 

Mer­cu­ri­us dul­cis: a sze­mek és az Eus­tach-kürt gyul­la­dá­sos meg­be­te­ge­dé­sei (ez utób­bi­ak gyer­me­kek­nél is na­gyot­hal­lás­hoz ve­zet­het­nek), vas­tag­bél­gör­csök.

 

Sul­fur: sok tü­ne­te in­kább de. 11 óra fe­lé rom­lik, 5 óra kö­rül rom­lik az aszt­ma, az orr ége­tő fo­lyá­sa vagy el­du­gu­lá­sa, a has­me­nés, a bal kam­ra elég­te­len­ség­gel együtt já­ró szív­do­bo­gás­ér­zés, ne­héz­lég­zés („mint­ha súly len­ne a mell­ka­son”), szí­ve túl nagy a mell­kas­hoz ké­pest, je­lent­ke­zik az ágy­ba­vi­ze­lés, égő ér­zés vi­ze­lés­kor, kis­me­den­cei nyo­más­ér­zés prosz­ta­ta­túl­ten­gés­ben, a pre­men­struá­lis szind­ró­má­hoz kap­cso­ló­dó ál­mat­lan­ság, hő­hul­lám, hü­vely­visz­ke­tés, erős szagú iz­zad­ság.

 

Tu­ber­cu­li­num: is­mét­lő­dő fül-orr-gége hu­ru­tok tü­ne­tei, kö­hö­gés, amely­re sok­szor a be­teg fel sem éb­red, erős iz­za­dás, fáj­da­lom ér­zé­se a bal fel­ső tü­dő­le­beny­ben, sö­tét, bű­zös has­me­nés.

 

5–6 óra: Nat­ri­um sul­fu­ri­cum: bő vá­la­dék­kal já­ró hörghu­rut, ned­ves idő ha­tá­sá­ra ki­vál­tott aszt­ma, fáj­dal­mas máj­meg­na­gyob­bo­dás ál­tal ki­vál­tott ha­si puf­fa­dás és ke­se­rű fel­bü­fö­gés, ha­si kó­li­ká­ra éb­red a be­teg, majd vi­zes, bar­na has­me­nés je­lent­ke­zik.

 

Rhus to­xi­co­dend­ron: reg­gel hat óra fe­lé rosz­sz­ab­bod­nak a fő­leg hi­deg idő­ben és té­len fel­lé­pő reu­más, ízü­le­ti fáj­dal­mak, ame­lyek las­sú moz­gás­ra eny­hül­nek, isiá­szos fáj­dal­mak, láz és száj­szá­raz­ság, öv­sö­mör okoz­ta fáj­dal­mak. (Má­sik csú­csi­dő 19 óra kö­rül.)

 

Se­pia: 5–7 óra kö­zött rossz­ab­bod­nak a pre­men­stru­á­ci­ós szind­ró­ma tü­ne­tei, a ter­hes­ség alat­ti hány­in­ger, fá­radt­sá­gér­zés, a ha­si nyo­más­ér­zés, bal ol­da­li fej­fá­jásszé­dü­lé­sek, a me­no­pau­zá­ban je­lent­ke­ző hő­hul­lá­mok, iz­za­dás­sal, áju­lás­ér­zés­sel, kis­me­den­cei nyo­más­ér­zés, a vég­bél ki­töl­tött­sé­gé­nek ér­zé­se, amit nem eny­hít a szé­ke­lés.

 

6–7 óra: Po­dophyllum: fáj­dal­mat­lan has­me­nés, amely után a ha­sát üres­nek ér­zi a be­teg, de mint­ha a kis­me­den­ce egész tar­tal­ma ki akar­na ürül­ni, min­dent sa­va­nyú­nak és rom­lott­nak érez, sa­va­nyú fel­bö­fö­gé­sek – fő­leg evés-ivás után –, fej­fá­jás, amely a has­me­nés után eny­hül, puf­fa­dás­ér­zés a jobb bor­daív alatt.

 

7–8 óra: Eu­pa­to­ri­um per­fo­lia­tum: a sze­mü­re­gek­ben ér­zett fáj­da­lom, rend­kí­vü­li nyo­más­ér­zé­keny­ség­gel, izom- és csont­fáj­dal­mak, in­flu­en­zás tü­ne­tegyüt­te­sek.

 

8–9 óra: Abies nig­ra: reg­ge­li után, fő­leg, ha te­át fo­gyaszt és/vagy ci­ga­ret­tá­zik is – de más ét­ke­zé­sek után is le­het­sé­ges, hogy gyo­mor­fáj­dal­mak, ha­si disz­kom­for­tér­zés lép fel gya­ko­ri bö­fö­gé­si szük­ség­let­tel.

 

A reg­ge­li órá­kra jel­lem­ző­en rossz­ab­bo­dó tü­ne­tek egyéb gyógy­sze­rei még:

 

Alu­mi­na: éb­re­dés­kor száj­szá­raz­ság, ki­szá­radt ga­rat, amely ál­lan­dó to­rok­kö­szö­rü­lés­re, kö­hö­gés­re in­ge­rel, ide­ges­ség, han­gu­lat­za­va­rok, na­gyon ne­héz szé­kü­rí­tés.

 

Am­bra gri­sea: gör­csök, fel­fú­vó­dás, ál­ta­lá­nos gyen­ge­sé­gér­zés (fő­leg fel­ke­lés­kor), gör­csös kö­hö­gés, tú­lér­zé­keny­ség ze­né­re.

 

Nux vo­mi­ca (fő tü­ne­tei éj­jel 3 és 4 óra közt, lásd ott): mell­ka­si nyo­más­ér­zés, „mint­ha súly len­ne raj­ta”, hát- és de­rék­fáj­da­lom, tú­lér­zé­keny­ség fény­re, zaj­ra, gör­csös tüs­szö­gés.

 

Ru­mex csris­pus: sür­ge­tő in­ger, ha­si kó­li­ka után je­lent­ke­ző vi­zes-bar­na szék­let (egyéb tü­ne­tei es­te erős­böd­nek).

 

Scil­la ma­ri­ti­ma: tüs­szö­gés, könnye­zés, ir­ri­tá­ló orr­fo­lyás, fá­rasz­tó, pro­duk­tív kö­hö­gés (es­te szá­raz kö­hö­gés), a kö­hö­gés alatt vi­ze­le­tin­kon­ti­nen­cia.

 

9–10 óra: Nat­ri­um mu­ria­ti­cum: (9–11 óra), le­g­in­kább a láz kul­mi­nál 10 óra fe­lé, ezen­kí­vül hir­te­len vi­zes orr­fo­lyás, bő­sé­ges könnye­zés, ka­la­pá­csü­tés­sze­rű fej­fá­jás, sze­mek fö­löt­ti mi­grén (ez ál­ta­lá­ban de. 10 és du. 3 óra kö­zött kul­mi­nál), pre­men­struá­lis szind­ró­ma tü­ne­tei, aszt­ma.

 

Nat­ri­um car­bo­ni­cum: (9–11 óra) sok vá­la­dé­kot pro­du­ká­ló kö­hö­gés-fej­fá­jás (szel­le­mi erő­fe­szí­tés­re, nap­fény ha­tá­sá­ra), reu­más fáj­dal­mak a kar­ban, váll­ban, al­só hát­ban.

 

10–12 óra: (le­gin­kább 11 óra kö­rül) Ig­na­tia: nagy han­gu­lat­vál­to­zá­sok, mi­grén („mint­ha szö­get ütöt­tek vol­na a fe­jé­be”), ván­dor fáj­dal­mak, üres­sé­gér­zés a gyo­mor­ban (Hydras­tis, Se­pia, Sul­fur is), gom­bó­cér­zés a to­rok­ban (min­den tü­net emó­ci­ók ha­tá­sá­ra még ki­fe­je­zet­tebb lesz!).

 

Se­pia: in­ger­lé­keny­ség, düh­ro­ha­mok vagy sí­rór­oha­mok, egye­dül­lét­re vá­gyó­dás, üres gyo­mor ér­zé­se, ami­kor is a be­teg erő­sen sa­va­nyú, fű­sze­res ét­ele­ket kí­ván, jobb ol­da­li mi­grén, láb­szá­ri vé­nás tá­gu­la­tok okoz­ta pa­na­szok (ez utób­bi ket­tő ko­ra es­te is in­ten­zí­vebb le­het).

 

 

Sul­fur: üres, süllye­dő gyo­mor ér­zé­se mel­lett édes­sé­gek, al­ko­ho­los ita­lok, fű­sze­res ét­elek utá­ni vágy, emész­tés­sel össze­füg­gő mi­grén, lé­gú­ti al­ler­gi­ák, a vas­tag­bél gyul­la­dá­sá­val együtt já­ró fáj­dal­mak, lum­bá­gó.

 

Sul­fur io­da­tum: ál­ta­lá­nos fá­radt­sá­gér­zés, a leg­ki­sebb eről­kö­dés­re he­ves szív­do­bo­gás­ér­zés, a test hi­deg, de be­lül for­ró­nak ér­zi, fel­ső lé­gú­ti hu­ru­tok, visz­ke­tő bő­rel­vál­to­zá­sok

 

12–13 óra: Ar­gen­tum met­al­li­cum: zú­zó­dás­ér­zés­sel já­ró ízü­le­ti fáj­dal­mak, görcs a vád­li­ban, sű­rű lé­gú­ti vá­la­dé­ko­zás, be­széd­re sú­lyos­bo­dó re­kedt­ség, gé­ge­hu­rut.

 

Ar­gen­tum nit­ri­cum (má­sik csúc­spe­rió­du­sa az éj­sza­ka fo­lya­mán van): fül-orr-gége gyul­la­dá­sok, csi­klan­do­zássze­rű ga­rat-hör­gő­bé­li ér­zés ál­tal ki­vál­tott kö­hö­gés, re­kedt­ség, égő gyo­mor­fáj­dal­mak erős fel­fú­vó­dás­sal és sok bö­fö­gés­sel, édes­ség kí­vá­ná­sá­val – jól­le­het ez fej­fá­jást és has­me­nést vált ki –, fé­lel­mek és fó­bi­ák.

 

13–14 óra: Va­le­ria­na (a tü­ne­tek ké­ső es­te is rossz­ab­bod­hat­nak): vál­to­zó han­gu­lat, hisz­té­ria, mély bá­nat, ön­saj­ná­lat, ideg­fáj­dal­mak fel­tű­nő­en gyors pul­zus­sal, nyi­lal­ló-szú­ró fáj­dal­mak vál­ta­koz­va a fel­ső és az al­só vég­ta­gon.

 

14–15 óra: Apis: lá­zas ál­la­pot a szom­jú­sá­gér­zet hi­á­nyá­val, gyul­la­dá­sok vi­ze­nyő­vel és iz­zad­mánnyal, ame­lyek hi­deg­re ja­vul­nak, me­leg­re rossz­ab­bod­nak, nyi­lal­ló fej­fá­jás.

 

Bel­la­don­na: akut fáj­dal­mak és láz, lük­te­tő fej­fá­jás, fáj­dal­mas, össze­szo­ru­ló, szá­raz to­rok, fáj­dal­mas, szá­raz kö­hö­gés, tar­kó­táj­ról a jobb sze­möl­dök­höz, majd a szem mö­gé su­gár­zó in­ten­zív fáj­da­lom.

 

Thu­ja: 12 órás pe­rió­du­sok­ban rossz­ab­bod­hat­nak a tü­ne­tek (l. 3 óra kö­rül!).

 

15–16 óra: Me­li­lot­hus: nap­szú­rás, vér­nyo­más­ki­ug­rás okoz­ta vér­to­lu­lá­sos fej­fá­jás, amely orr­vér­zés vagy a men­stru­á­ció meg­in­du­lá­sá­val eny­hül.

 

16–17 óra: Che­li­do­ni­um: lásd 12 órá­val ko­ráb­ban.

 

Col­chi­cum (a rossz­ab­bo­dás le­het éj­sza­ka is): ka­ro­kat le­bé­ní­tó fáj­da­lom, ván­dor­ló ízü­le­ti és izom­fáj­dal­mak, kösz­vé­nyes fáj­dal­mak a ki­s­ízü­le­tek­ben, reny­he emész­tés, hány­in­ger­rel, ér­zék­szer­vi tú­lér­zé­keny­ség, nagy­fo­kú has­fe­szü­lés, hi­deg­sé­gér­zés a gyo­mor­ban, epés, ko­cso­nyás, nyál­kás has­me­nés.

 

Co­locynthis: gör­csös, ro­ham­sze­rű fáj­dal­mak, ame­lyek eny­hül­nek, ha a be­teg két­rét gör­nyed, fáj­dal­mas has­me­nés –kis­me­den­cei gör­csök a men­zesz ide­jén.

 

Lyco­pod­ium (a tü­ne­tek rossz­ab­bo­dá­sa 16 és 20 óra kö­zött va­ló­szí­nű): kró­ni­kus orr­nyál­ka­hár­tya-gyul­la­dás (nap­pal fo­lyik, éj­sza­ka szá­raz), szá­raz kö­hö­gés a mell­kas­ban égő ér­zés­sel, mi­grén, amely­nek emész­tő­szer­vi okai van­nak (min­de­ne­ke­lőtt gyo­mor- vagy nyom­bél­fe­kély), izom­rán­gá­sok (ti­cek) az ar­con, fel­fú­vó­dás, éh­sé­gér­zet, ami né­hány fa­lat után el­te­lí­ti a be­te­get, epe­pa­na­szok: vér­zé­keny ek­cé­ma, he­ves visz­ke­tés.

 

Pul­sa­til­la: pro­duk­tív kö­hö­gés, amely éj­sza­ka szá­raz­ra vált, száj­szá­raz­ság szom­jú­sá­gér­zés nél­kül, vál­to­za­tos, hir­te­len ki­ala­ku­ló és las­san el­mú­ló fáj­dal­mak, gya­kran bor­zon­gás­tól kí­sér­ten, emész­té­si ne­héz­sé­gek hány­in­ger­rel, há­nyás­sal, has­me­nés­sel, fáj­dal­mas, visz­ke­tő arany­ér­rel, ko­moly men­zeszt meg­elő­ző tü­ne­tek.

 

17–18 óra: Hel­le­bo­rus (a tü­ne­tek ma­xi­mu­ma 17 és 20 óra kö­zött): nagy­fo­kú de­presszió, apá­tia, mi­grén, tar­kó­táj­ról in­du­ló, szel­le­mi tom­pa­ság­gal, szé­dü­lés­sel, hány­in­ger­rel já­ró fej­fá­jás, ha­si fáj­dal­mak, ame­lye­ket vi­zes-nyá­kos has­me­nés kö­vet.

 

Li­li­um tig­ri­num: al­ha­si nyo­más­ér­zés, „mint­ha a ha­si szer­vek le­fe­lé ki akar­ná­nak sza­kad­ni”, a szív in­ger­lé­keny­sé­ge, an­gi­na­sze­rű fáj­dal­mak, égő ér­zés vi­ze­lés­kor és utá­na.

 

18–20 óra: Rhus to­xi­co­dend­ron: fáj­dal­mas ízü­le­ti me­rev­ség, ame­lyet a moz­gás eny­hít, gör­csök, rán­du­lá­sok, ki­üté­ses bőr­be­teg­sé­gek tü­ne­tei, lá­zas pe­rió­dus száj- és ga­rat­szá­raz­ság­gal, in­flu­en­za, bor­zon­gás a le­geny­hébb moz­du­lat­ra (lásd még reg­gel 6 óra­kor).

 

20–21 óra: Bryon­ia: szú­ró, fix pon­to­kon je­lent­ke­ző fáj­dal­mak, ame­lyek moz­gás­ra rom­la­nak (hom­lok, bal szem, ter­hes vagy szop­ta­tó anyák­nál mell­fáj­da­lom, hi­deg bo­ro­ga­tás­ra ja­vu­ló ízü­le­ti és izom­fáj­dal­mak), in­flu­en­za fáj­dal­mas to­rok­kal, szá­raz kö­hö­gés­sel, moz­gás­ra ér­zé­keny fáj­dal­mas sze­mek­kel.

 

Gel­se­mi­um: vér­to­lu­lá­sos fej­fá­jás, mi­grén, ká­bult­ság, össze­tört­ség, lá­zas ál­la­po­tok, szo­ron­gás.

 

21–24 óra: Cha­mo­mil­la: iz­ga­tott­ság, düh­ki­tör­ések, lá­zas ál­la­po­tok, emész­tő- és lég­ző­szer­vi gyul­la­dá­sos ál­la­po­tok, fül­fáj­da­lom, hi­deg­re ja­vu­ló fog­fá­jás.

 

22–23 óra: Ara­lia: aszt­más tü­ne­tek, fő­leg fek­vő hely­zet­ben vagy az el­ső álom után.

 

Cac­tuis gran­di­flo­rus: szo­rí­tó szív­fáj­da­lom, gyors szív­ve­rés, szív­rit­mu­sza­va­rok, záró­izom­görcs miatt vi­ze­let-vissza­tar­tás, men­stru­á­ci­ós fáj­da­lom.

 

Coc­cus cac­ti: orr­fo­lyás­sal együtt já­ró gör­csös kö­hö­gés (akut hörghu­rut, szamár­kö­hö­gés, aszt­ma), a nyál­ka­hár­tyák olyan ér­zé­ke­nyek, hogy még a fog­mo­sás is fáj­dal­mas. A tü­ne­tek le­fe­kvés­kor fo­ko­zód­nak, sok­szor reg­gel is erős­böd­nek.

 

Cof­fea: iz­ga­tott­ság, tú­lér­zé­keny­ség za­jo­kra, fé­nyek­re, emó­ció­kra, ál­mat­lan­ság, egyol­da­li fej­fá­jás („mint­ha szö­get ver­tek vol­na be­le”), az uj­jak vé­gé­ig is ki­su­gár­zó fog­fá­jás, gyo­mor­sav­túl­ten­gés.

 

23–24 óra: Aco­ni­tum: fó­bi­ák, fé­lel­mek (egész éj­sza­ka le­het­nek), nyug­ta­lan al­vás, sza­po­ra szív­ve­rés ki­vö­rö­sö­dő arc­cal, vér­nyo­más­ki­ug­rás, rend­kí­vül erős szú­ró fáj­dal­mak, hir­te­len je­lent­ke­ző fel­ső lé­gú­ti hu­ru­tok, cro­up., zsib­ba­dá­sok.

 

Ara­nea: fog­fá­jás (amely egyéb­ként min­den­nap más­kor, de min­dig azo­nos órá­ban is je­lent­kez­het, mi­ként a lá­zas ál­la­po­tok is).

 

Vé­gé­re ér­ve a „ho­me­o­nap­nak”, né­hány meg­jegy­zést ér­de­mes még ten­nünk, hi­szen a lis­ta nem le­he­tett tel­jes, mint ahogy a tü­ne­tek és egyéb mo­da­li­tá­sok leí­rá­sáé sem. Na­gyon sok olyan szer van pél­dá­ul, amely­nek tü­ne­tei egész es­te vagy éj­sza­ka „ma­xi­má­lis kín­zá­si for­du­lat­szám­mal üze­mel­nek”, il­let­ve ezek­ben az idő­sza­kok­ban jel­leg­ze­te­sen több­ször is vissza­tér­het­nek, de ezek is­mer­te­té­se messze meg­ha­lad­ná egy ilyen cikk ke­re­te­it.

Dr. Simoncsics Péter
X. évfolyam 7. szám

Címkék: homeopátia

Aktuális lapszámunk:
2020. április

A korábbi lapszámaink tartalmának megtekintéséért kattintson IDE.