Homeopátia

Utazási betegség 3. rész


Az uta­zá­si be­teg­ség tü­ne­te­it meg­elő­ző­en ki­ala­kul­hat fé­le­lem egyes jár­mű­vek­kel va­ló köz­le­ke­dés­sel szem­ben (l. 2004. évi ja­nu­á­ri szá­munk­ban). Ez a fé­le­lem to­vább ront­hat­ja az uta­zá­si be­teg­ség­re jel­lem­ző pa­na­szo­kat. Van­nak olyan sze­mé­lyek is, akik egy elő­ző rosszul­lét em­lé­két hor­doz­zák ma­guk­ban, és még gon­dol­ni sem akar­nak ar­ra, hogy pél­dá­ul re­pü­lő­gé­pen vagy ha­jón utaz­za­nak. Van vi­szont olyan sze­mély is, aki­nek so­ha nem volt pél­dá­ul lé­gi­be­teg­sé­ge, még­sem szán­ja rá ma­gát, hogy egy­szer ki­pró­bál­ja ezt a köz­le­ke­dé­si le­he­tő­sé­get. Fő­leg ilyen ese­tek­ben ta­pasz­tal­ha­tunk ked­ve­ző ered­ményt a sze­mély al­ka­tá­nak meg­fe­le­lő ha­son­szer ada­go­lá­sá­val.

 

ACO­NI­TUM (az Aco­ni­tum na­pel­lus né­ven is­mert kék­si­sa­k­vi­rág-fa­jok. A mér­sé­kelt égöv domb- és hegy­vi­dé­ke­in több si­sa­kvi­rág­faj ta­lál­ha­tó, egy­más­tól gya­kran ne­he­zen kü­lön­böz­tet­he­tők meg, ezért hasz­nál­ha­tó a „gyűj­tőn­év”, amely több fajt fog­lal ma­gá­ban. Az elő­ző rész [2. rész] vé­gén sze­re­plő fi­gyel­mez­te­tés ter­mé­sze­te­sen a si­sa­kvi­rág­ra is vo­nat­ko­zik).

 

Tar­tó­sabb fé­lel­mi ál­la­po­tok, ame­lyek okát is meg­je­lö­li a szen­ve­dő sze­mély, más­kor hir­te­len fel­lé­pő fé­le­lem, ijedt­ség, egye­sek­nél ha­lál­fé­le­lem is fel­lép­het. Ada­go­lás CH 9-CH11, nyel­ven.

 

BEL­LA­DON­NA (At­ro­pa bel­la­don­na, na­dra­gu­lya. A Kár­pá­tok­ban fő­leg bük­kö­sök­ben, azok szé­lén, fé­lár­nyé­kos he­lyen, utak kö­ze­lé­ben fej­lő­dik).

 

A kö­vet­ke­ző tü­ne­tek­nél aján­lott: az uta­zás meg­kez­dé­se előtt hir­te­len fel­lé­pő ve­rej­té­ke­zés, ame­lyet kis­mér­ték­ben vagy egy­ál­ta­lán nem be­fo­lyá­sol a kül­ső hő­mér­sék­let meg­vál­to­zá­sa. Arc és/vagy nyak bő­re ki­pi­ro­so­dik. Sok egyéb pa­nasz mel­lett fel­lép­het száj­szá­raz­ság, re­kedt­ség is.

 

Tár­sít­ha­tó ACO­NI­TUM-mal, vál­ta­koz­va: az uta­zás meg­kez­dé­se előt­ti 1-2 órá­ban az egyik ha­son­szer, majd to­váb­bi óra múl­va a má­sik. Az ada­go­lás a BEL­LA­DON­NA ese­té­ben 7 CH – 11 CH.

 

VI­BUR­NUM OPU­LUS (ká­nya­ban­gi­ta, ná­lunk er­dők­ben, azok szé­lén ter­mő cser­je).

 

A szo­kott­nál gya­ko­ribb vi­ze­lés.

 

Ada­go­lás: 5 CH – 7 CH. A fen­tebb em­lí­tett két ha­son­szer ada­go­lá­sa kö­zöt­ti idő­szak­ban le­het rá szük­ség.

 

Az em­lí­tett ho­me­o­pá­ti­ás sze­rek sze­re­pel­nek a SE­DA­TIF PC kom­plex ké­szít­mény össze­té­te­lé­ben is. Az össze­tett ké­szít­mény ada­go­lá­sát hosszú ide­ig tar­tó lé­gi vagy ten­ge­ri uta­zás so­rán még egy­szer meg­is­mét­el­het­jük. A ha­jó­or­vos­nak az utas vagy kí­sé­rő­je el­mond­ja az­nap sze­dett gyógy­sze­rei­nek ne­vét, biz­to­sabb meg­ol­dás az ere­de­ti cso­ma­go­lást be­mu­tat­ni.

 

IG­NA­TIA (a Fü­löp-szi­ge­te­kről szár­ma­zó ig­nác­bab: Ig­na­tia ama­ra, má­sik ne­vén Strychnos ig­na­tii).

 

Vál­to­za­tos tü­ne­tek lép­het­nek fel ijedt­ség kö­vet­kez­té­ben. A gya­ko­rib­bak kö­zé tar­to­zik az ér­zék­szer­vek fo­ko­zott ér­zé­keny­sé­ge, fő­leg a sza­gok iránt, to­váb­bá a si­ma­iz­mok görc­s­kész­sé­gé­nek nö­ve­ke­dé­se. Az émely­gés csök­ken né­hány fa­lat el­fo­gyasz­tá­sa­kor, de a hir­te­len fel­lé­pő éh­sé­gér­ze­tet a táp­lá­lék fel­vé­te­le ke­vés­bé be­fo­lyá­sol­ja.

 

A pá­ciens pa­na­szai csök­ken­nek, ha meg­szűn­nek a fé­lel­met ki­vál­tó kö­rül­mé­nyek.

 

Hir­te­len je­lent­ke­ző fáj­dal­mai ál­lan­dó­an fog­lal­koz­tat­ják, fo­koz­hat­ják ijedt­sé­gét, ag­gá­lyait, ál­ta­lá­ban nyi­lal­ló jel­le­gű­ek, ál­la­po­ta in­ga­do­zó, össze­függ fáj­dal­mai­val is.

 

Ada­go­lás: 9 CH – 15 CH, 5 go­lyócs­ka, amit az­nap nem ta­ná­csos meg­is­mét­el­ni, vagy szük­ség ese­tén 6-8 óra múl­va.

 

Hosszabb-rö­vi­debb úton jó­té­kony ha­tá­sú, ha a sze­mély el­bó­bis­kol vagy el is al­szik. Ami­kor fe­léb­red, hagy­juk, hogy vissza­alud­jék. En­nek elő­moz­dí­tá­sá­ra szol­gál több ha­son­szer, amely nem be­fo­lyá­sol­ja az elő­ző­leg eset­leg al­kal­ma­zott gyógy­sze­res ke­ze­lést.

 

AVE­NA (a zab, Ave­na sa­ti­va vi­rág­zó le­ve­le szá­rá­ból ké­szü­lő ős­tink­tú­ra, elő­ze­tes meg­szá­rí­tás nél­kül).

 

Azok­nál szá­mít­ha­tunk vissza­al­vás­ra, akik fá­radt­nak ér­zik ma­gu­kat, kör­nye­ze­tük ke­vés­sé ér­de­kli őket, nem kö­ti le fi­gyel­mü­ket.

 

Ada­gol­ha­tó az ős­tink­tú­rá­ból 5-10 csepp koc­ka­cu­kron el­szo­po­gat­va, majd – ami­kor is­mét fe­léb­red – 3 CH-ból 5 go­lyócs­ka vagy ta­blet­ta a nyelv fe­lü­le­tén vagy a nyelv alatt.

 

PAS­SI­FLO­RA (Pas­si­flo­ra in­car­na­ta, ró­zsa­szín gol­go­ta­vi­rág, pas­sió­vi­rág. Észak-Ame­ri­ká­ból szár­ma­zik, szo­ba­nö­vény­ként vagy üveg­ház­ban ne­ve­lik fu­tó­nö­vény­ként. Az ős­tink­tú­ra a föld fe­let­ti vi­rág­zó haj­tás­ból ké­szül).

 

Ked­ve­ző­en hat nyug­ta­tó­ként, ugya­nak­kor elő­moz­dít­ja az elal­vást.

 

Ada­go­lás: az ős­tink­tú­rá­ból 5-10 csepp koc­ka­cu­kron. Jól ad­ha­tó a D1-D2, is­mé­tel­ten 20-20 csepp. Elő­moz­dít­ja az el­szunnya­dást, majd fe­léb­re­dés­kor ad­ha­tó AVE­NA és szük­ség ese­tén az uta­zá­si be­teg­ség (ki­ne­to­sis) tü­ne­te­i­nek csök­ken­té­sé­re ja­vallt egyik vagy má­sik ké­szít­mény.

Dr. Rácz Gábor
X. évfolyam 2. szám

Címkék: homeopátia, utazási betegségek

Aktuális lapszámunk:
2020. február

A korábbi lapszámaink tartalmának megtekintéséért kattintson IDE.