Jóga - Meditáció

Aktív meditáció

A tudattisztítási eljárások ismeretének fontossága

A járványokat, háborúkat, gazdasági válságokat az emberek tudatállapotának közös hibái hívják elő, amelyek aztán fizikai síkon is megjelennek


 

A vágyak, remények, ragaszkodások meghatározottságából, a jövőtől való félelemtől való megszabadulás érdekében egy abszolút tiszta minőséggel való egyesültségi állapot elérése kívánatos. Így a meditáció nem a passzív gondolatnélküliség, hanem aktív állapot.

 

Aki nem meditál, és ezért nem elég erős a tudatossága, annak nincs választási lehetősége a jelenben, annyira behatárolják korábbi tettekkel, szavakkal és gondolatokkal kisugárzott energiái. Ezt fogalmazzák meg úgy a buddhisták, hogy feltételekhez kötött világban élünk. A korábbi cikkekben leírtak szerint háromféle életstílussal, gondolati hozzáállással közelíthető meg az élet dolgainak a kezelése. Az alsó szférás, érzelmileg a legsúlyosabban bekötött tudat annyira érzéketlenné válik, hogy nem is ismeri fel a tisztulás szükségességét. A középső szférás átlagemberek már érzik és keresik a tisztulás lehetőségeit, de sokszor csak egy-két szférát tudnak fejlődni felfelé az alkalmazott közepes szintű módszerek hatására. A felsőbb szférás gyakorlókra jellemző a tiszta földi módszerek és kapcsolatok keresése, megtalálása és alkalmazása.

 

Meditációban tulajdonképpen jó érzéseket, érzelmeket és mentálinformációkat, üzeneteket küldünk mostani életünk és korábbi életeink meghatározott időszakaiba, hogy az ott keletkezett káros információk feloldódjanak. Az összes meditációs módszer azon alapszik és azon munkálkodik, hogy visszahozza a gyakorló tudatosságát a jelenbe, hogy ne a múlt eseményei befolyásolják, vagyis térítsék el a jelen tiszta megélésétől.

 

A buddhizmus szerint hagyni kell, hogy elcsendesüljenek a gondolatok

 

Aki korábbi tanulmányai alapján mérnöki vagy számítógép-programozási ismeretekkel rendelkezik, annak könnyebb a tudaton való munka és az egyéb vizualizációs módszerek elsajátítása. Ugyanis a sokéves gyakorlat következtében a fizikai agyban olyan szinapszishálózat jön létre, mely alapvetően támogatja az említett tudati technikák végrehajtását.

 

A hindu módszerek általában gondolatmentességre törekednek, ezért a legtöbben azt hiszik, hogy ez a meditáció. Azonban a buddhizmus szerint hagyni kell, hogy elcsendesüljenek a gondolatok, nem adunk hozzá energiát. Közben újabb és újabb információk merülnek fel, ami nem baj, ez a tudat természete, működése. Egyszer egy híres buddhista tanító azt mondta, hogy a gondolatmentesség legfeljebb egy nagy halnak való újjászületéshez elegendő.A vágyak, remények, ragaszkodások meghatározottságából, a jövőtől való félelemtől való megszabadulás érdekében egy abszolút tiszta minőséggel való egyesültségi állapot elérése kívánatos. Így a meditáció nem a passzív gondolatnélküliség, hanem aktív állapot.

 

 

A létesülés folyamata

A Határtalan Fény Buddha a mai világegyetem fő buddhája. Alapelve, lényegisége úgy tűnik, megegyezik a hindu meditációk Paramatma eszméjével. Ott a harmadik szemen, azaz a kollektív tudaton keresztül veszik fel a kapcsolatot a gyakorlók a fő minőségekkel való egyesülés céljából. A Paramatma végtelen energiaforrásként nem ölt testet, így nem veszít energiaszintet, és mindig újra tudja indítani a világegyetem folyamatait. A specializálódással a fizikai testek (naprendszerek, galaxisok és az élőlények testei is) különböző módjai, formái jönnek létre. Az egyéni lelkek a tökéletes isteni minta szerint megteremtik testük anyagi formáját, azonban az anyagi létesüléssel energiát veszítenek. A világegyetem energiaszintjének csökkenését meditációval ki lehet egyenlíteni. Vagyis a testesülés által elvesztett energiát az egyéni lélek a Legfelsőbbel való kapcsolatfelvétellel  visszanyerheti. Amennyiben az egyéni lélek annyi energiát veszít, hogy a legalsó pontba zuhan alá – ez a pokolbéli tudatállapot egyes szféráját jelenti –, akkor a Csenrézi, azaz a minden buddhák szeretetének az eszménye is képes kihozni ebből a tudatállapotból. A védikus rendszerben a Brahma–Visnu–Síva istenhármasságból Síva, a jóga ura pusztítja el és oldja fel a világ mérgeit. Ebben a hármasságban Brahma a teremtő, Visnu a fenntartó isteni személyiséget képviseli. Így Visnu különböző korszakokban alászállva, megtestesülve, például Krisnaként jelenik meg, és a felemelkedéshez mintát ad az embereknek.

 

A világegyetem energiaszintjének csökkenését meditációval ki lehet egyenlíteni

 

A legtöbb kultúrkörben léteznek elképzelések, melyek leírják a tiszta mennyországi tudatállapottól való eltávolodást, vagyis a paradicsomi állapot elvesztését. Például a védikus eszmények e folyamat időszakait a legmagasabbtól a legalacsonyabb tudatállapotig arany-, ezüst-, réz- és vaskor névvel jellemezték. Ezek nem azonosak a történelmi kő-, bronz-, vaskorszakokkal. Az aranykori lelkek olyan tiszták voltak, hogy nem is kellett meditálniuk, hiszen nem is voltak káros érzelmeik. Azonban nem lehet ezt a magas energiaszintet folyamatosan fenntartani. Szükségszerűen létrejött az ezüstkor, majd a rézkor, és most a vaskor (káli júga) időszakát éljük. A rézkorban a nagy birodalmak még szilárdan fenntartották magukat. Az uralkodók a papság segítségével az aranykorhoz közeli szinten állva képesek voltak energetikailag táplálni alattvalóikat. Az egyiptomi, a közel- és távol-keleti ismert birodalmak tulajdonképpen ebben a rézkori berendezkedésben működtek, léteztek.

 

A mai korban az általános energiavesztés felgyorsult. (Lásd: Természetgyógyász Magazin, 2011. május, „Termékenység és meddőség” c. cikket!) Napi fél óra helyesen végzett fizikai és mentális energiagyakorlat szükséges ahhoz, hogy valaki szinten tartsa magát. Ha még fejlődni is kíván az illető, akkor még több időt célszerű erre szánnia. Sok hónapos, éves, vagy egyes karmikus viszonylataiban néhány életes nyereséget kaphat az a gyakorló, aki tiszta földi kapcsolattal bíró személy vezetett meditációján vesz részt.

 

 

A tudatrétegek felépítése

A tudati jelenségek megértéséhez jó, ha ismerjük a tudatrészek felépítését és működését. Az öt energiatest (fizikai, éter, asztrál, mentál, kauzál) közül a kauzáltesttel egyeznek meg a tudat tulajdonságai. Egy híres jógi tanítása szerint az emberi tudat öt részből áll. Ebből négy tudatrész kb. 5 cm vastag rétegekből állva a fej felett 30-50 cm magasan mintegy koronaként található, olyan különlegesen finom térdimenziókban, melyek teljesen anyagtalanok. Fentről lefele sorban következik az ez életi egyéni kollektív tudat, mintegy gondolati adóvevőként, majd a tudatos tudat, a tudatalatti, végül a korábbi életi információkat tároló tudattalan. Az előző négyet átható egyetemes isteni tudat az ötödik tudatrész.

 

Paramatma

 

Tehát ne a fizikai agyat képzeljük el a tudat helyének. Ha az agy funkcionális működése kezd meghibásodni, például agyérelmeszesedés vagy idegrendszeri panaszok következtében, akkor kapcsolata a tudatrétegekkel beszűkül. Megfelelő táplálkozás esetén a tudatkapcsolat is jobban működik. (Lásd Természetgyógyász Magazin, 2011. június, „Táplálkozás és tudatállapot” c. cikket!) A fizikai agy bal oldalával a tudatos tudat (hétköznapi tudatosság) kommunikál energetikailag, a tudatalattival (művészi, feltalálói képességek) a jobb oldali agyfélteke. A kollektív tudat harmadik szemes mechanizmusként a fizikai agy középpontjában az agyalapi miriggyel vagy a tobozmiriggyel kapcsolódik össze a leírások szerint.

 

A legfelső tudatrész, az egyéni kollektív tudat, nemcsak vesz, hanem kiküldött gondolataival mintegy adóvevő antennaként kapcsolatban van az összes többi lény tudatával, akik szintén összeköttetésben vannak a közös kollektív tudat információin keresztül. Utóbbi tulajdonképpen maga a Tér, mely mindent befogad, így tartalmazza a múlt és jelen összes információját, valamint az ezekből összeálló jövőkép tendenciáit. Az emberek minden korban tudatinformációikkal töltötték a teret. Az összegzett jó és rossz benyomások, mentálüzenetek formájában a világkorszakok vezérlőelveivel módosítva visszasugárzódnak és befolyásolják az emberek döntéshozatalát. Az egyéni kollektív tudat veszi fel a környezet jelzésrendszerét. A Föld energiamérlege a helyes módszerrel és helyes irányultsággal végrehajtott meditációkkal javítható, amennyiben a meditáció alatt kiküldött információk pozitív irányba módosítják azt az összes lény javára felajánlott energiákkal, jókívánságokkal. A legtisztább kommunikáció a kollektív tudaton keresztül valósul meg, amennyiben például családtagok megérzik, ha a másik rágondol. Utóbbi eset azonban az asztrálsíkú od-kapcsolatok által is létrejöhet.

 

A kollektív tudaton keresztül vett információk a patikus képességgel, az auralátással, illetve a radiesztéziás érzékenységgel is összefüggenek. A kollektív tudatból az információ a tudatalattin keresztül kerül a tudatos tudatba egyfajta meditációs állapotban. Médiumoknál, látóknál egyenesen a tudatos tudatba kerülhetnek a vett információk. Természetesen minden esetben a kapott információ igazságtartalma függ a tudatrészek tisztaságától. A tudatalattiban tárolt információk megszűrik a kapottakat, így lehet, hogy csak 20-30 százalék az igazságtartalom. A kollektív tudaton keresztül kerülnek be azok az információk is az egyéni tudatba, melyek az emberiség szorongásaival (jövőtől való félelmeivel, katasztrófákkal) kapcsolatosak és a médiumi érzékenységű embereket befolyásolják. A járványokat, a háborúkat, gazdasági válságokat az emberek tudatállapotának közös hibái hívják elő, amelyek aztán fizikai síkon is megjelennek.

 

Fehér Tára Buddhaanya az együttérzés, a hosszú élet és a gyógyítás minőségeit is képviseli

 

Az ideggyógyászati kezeltek érzékeny vevőként, médiumként működve a nyitott kollektív tudatukon keresztül veszik a Földön ezer évek óta szétszórt és a jelenlegi tudatinformációkat, és ezeket karmikus akadályaik miatt képtelenek a megfelelő módon kezelni. Más emberek érzelmeit, érzéseit, gondolatait átveszik, hirtelen más szemével látják környezetüket. Agresszívvá válhatnak, vagy éppen letargiába menekülnek.

 

A kollektív tudat alatti réteg a tudatos tudat, mely a legkorább gyermekkori élményektől, az eszméléstől kezdi tárolni az ez életi benyomásokat. A következő réteg a tudatalatti, mely az ez életi fogantatástól kezdve tárolja a két előző tudatréteg által befogadott és létrehozott érzelmeket, mentálüzeneteket. Utóbbiak aztán rezgésük természete szerint az  adott szervi tudatalattikban összegződnek az évek során. Ezek a tudati lerakódások okozzák a betegségeket. A meditáció folyamán a tudatalatti információinak a felhozása a tudatos tudatba a legfőbb cél, majd a kapott információk átalakítása.

 

A legalsó 5 centiméteres réteg a tudattalané, mely a korábbi életek üzeneteit tartalmazza. A tudattalanból feltörő jelzések az egyén asztrológiai képlete szerint adott időszakban aktivizálódva a tudatalattiba átkerülve megmozgatják a szervi tudatalattikban található hasznos és káros információkat. Ezáltal azok természetéhez képest a környezettel valamilyen akció-reakció (konfliktus, betegség) következik be. A tudattalanba kerülnek a fizikai test energiavesztése miatt bekövetkezett halálkor a kilépett tudat az életi információi. Újratestesüléskor már embrionális állapotban az új létrejövő szervi tudatalattik is az előző életből, a tudattalanból kapnak táplálást, segítő vagy akadályozó üzenetek formájában.

 

A meditáció folyamata

1. A fizikai körülmények kialakítása (viszonylagos csend, megfelelő testi és lelki állapot). Belépés a meditációs állapotba a fizikai test ellazításával és az érzékek visszavonásával (pratjahára).

 

A fizikai agy bal oldalával a tudatos tudat (hétköznapi tudatosság) kommunikál energetikailag, a tudatalattival (művészi, feltalálói képességek) a jobb oldali agyfélteke

 

2. Felajánlások végzése. (Gyertya, virág, sütemény, füstölő, csengő, selyemfelajánlás.) (Lásd Természetgyógyász Magazin, 2010. november és december számában a Hangok, jelek, kéztartások c. cikket!)

 

3. Az energiatér kialakítása. A buddhizmusban ez azonosulást jelent egy buddha vagy buddhaanya fény- és energiaformájával. Ekkor a környezet is feltöltődik, lecsillapodnak az asztráltér rezgései, megteremtődnek a meditáció további előfeltételei. A védikus kultúrában ugyanez egy kapcsolatfelvételt jelent a harmadik szemen keresztül a Paramatmával, mint egy fényponttal. Ugyanezt az energiateret erősítjük a 4. pont kérdésfeltevése után az 5. pont alatt.

 

4. Előzőleg meghatároztuk a meditáció tárgyát, hogy milyen akadályokat szeretnénk elhárítani. A 3. pontban kialakított energiakapcsolat segítségével a térből lehozott információk által rákérdezünk jelenlegi akadályaink eredeti okaira.

 

5. A megkapott válasz alapján az adott időszakra, életterületre, csakrára, szervre tiszta fényt vizualizálunk, a buddhizmusban az adott buddha színével például, és ismételjük az adott vizualizációhoz tartozó mantra szövegét.

 

6. A megfelelő tisztulás minőségét testileg és lelkileg is egyfajta megkönnyebbülésként érezzük. Ha több kérdésünk van, akkor ezeket sorban feltesszük. Minden egyes kérdésfeltevés után a probléma mélységéhez képest néhány kör mantrát mondunk.

 

Négykarú Fehér Csenrézi (tib), Minden Buddha Szeretetteljes Együttérzése. A buddhizmus alapmantrája tartozik hozzá, az Om MANI PEME HUNG

 

7. Amikor úgy érezzük, hogy készen vagyunk az adott feladattal, akkor a meditációval szerzett erényeinket felajánljuk minden lény javára. Ezzel a térbe kiment információ a múltat, jelent és jövőt tisztítja, mivel a velünk kapcsolatban levő lények is energiát kapnak. Ezáltal a lények közötti függő állapotok (odkapcsolatok) megszűnnek, legalábbis a gyakorló megvalósítási szintjéhez képest csökkennek.

 

Részletesebben: a megfelelő tudati munkához való állapot eléréséhez a testi feszültséget kell először feloldani (1. pont). A hindu és a buddhista tanítások egyaránt egy óceánhoz hasonlítják a tudatot, melynek a mélye mindig nyugodt, csak a felszín hullámzik az elme játékainak következtében. Ezt kell először a meditációba való belépéskor lecsillapítani a testi és szellemi feszültségek feloldásával. A korábbi cikkekben részletesen leírtak szerint, akkor képes valaki kihasználni tudati képességeit, ha alfa-agyhullám szintjén tartózkodva, megszűnik az elválasztás a tudatalatti és a tudatos tudat között.

 

Az izmokat a korábbi érzelmek és mentálprogramok feszítik be. A relaxációs technikák (lazítási módszerek) még nem jelentenek meditációt, hanem az ahhoz való előkészületek közé tartoznak. Mégis önálló meditációs ismeretek nélküli alkalmazásuk bizonyítottan hasznos a zaklatott életmód, folyamatos stressz által előidézett tünetegyüttesek esetén.

 

A meditáció alatt az energiatér kialakítása az azonosulás módszerével a legfontosabb tudatos állapot (3. pont). Mindenképpen szükséges az elérni kívánt tiszta forma tulajdonságainak minél magasabb szinten való ismerete. Ha a gyakorló esetleg éveken keresztül gyakorolta az adott vizualizációt és a hozzá tartozó mantrát, akkor képes ebben a tudatosságban lenni éjjel-nappal. Ez állandó tudatkapcsolatot is jelent a tökéletesen tiszta tudatot elért ún. gyökérlámával.

A legtisztább kommunikáció a kollektív tudaton keresztül valósul meg, amennyiben például családtagok megérzik, ha a másik rá gondol

 

A tér tartalmazza az isteni inkarnációk tökéletesen megvalósult egységes energiáit. Ők a fizikai síkon való megjelenésükkor lehozták a mennyországi energiákat, azaz csatornát nyitottak az Ég és a Föld között. Ehhez ma csak az férhet hozzá, akinek megvan az ún. „élő mester” általi, kimondott szóval tudatból tudatba való átadása, vagyis valamelyik mester-tanítvány vonal áldásával, beavatásával rendelkezik. A beavatás alatt az átadó láma vagy jógamester megmutatja a saját tiszta tudatát. Akkor sikeres az átadás, ha a tanítvány képes ezzel az energiatérrel azonosulni a saját egója feladásával. A beavatás megléte, vagyis egy magasabb szintű tudatkapcsolat alapvető a harmónia elérésében.

 

Kitűzhetünk egy előre meghatározott meditációs célt, amit meg kívánunk oldani (4. pont). Például hétköznapi akadályokat okozó félelmek feloldására a bátorság mentálminőségét tűzhetjük ki elérendő célként. Az elérni kívánt tiszta minták minőségét akadályozó haragra, vágyra (mohóság, irigység, gőg), nem-tudásra egyenként rákérdezve, időben visszafelé pásztázva megkeressük az akadály keletkezésének időszakát és a szereplőket. Általában szülők, nagyszülők üzenetei keltik fel, aktivizálják a korábbi életi mentálüzeneteket. Az ez életi akadályok megtalálása és kitisztítása után több rétegben a korábbi életekbeli anyákkal és apákkal keressük meg az összeütközések eredeti okait.

 

Nem gondolatmentességre, hanem káros- érzelem- mentességre célszerű törekedni. Arra kell gondolnunk, hogy az adott helyzetben feljött haragnak, irigységnek, mohóságnak ne adjunk energiát. Ugyanakkor a megfelelő mentálhozzáállással szívkinyitó pozitív üzenetekre gondolunk (szeretet, öröm, együttérzés, lelki egyensúly, megbocsátás, bátorság stb.). Ezek a pozitív mentálüzenetek az asztrálsík csatornáit és csakráit kinyitják, azaz energiával töltik fel. Ezzel szemben a korábbi káros üzenetek, mint a mások hibáztatása, a neheztelés stb. elzárja az energiaáramlást és a csakrákat. Abban is megtörténik ez, aki kialakította a mentálüzenetet, és abban is, aki felé irányítja, amennyiben az a karmájához képest fogadó arra. Azonban a káros információt küldő személy egy másik megközelítésből hasznos is, mert felismerteti a gyakorlóban a hasonló rezgésű káros üzeneteket. Ha a gyakorlónak sikerül magán-csatornát nyitnia az adott rezgésen, akkor már nem saját energiából tölti a ráakaszkodott od-vámpírt.

 

Zöld Tára Buddhaanya, az együttérzés női formája, a végtelen könyörületesség megtestesítője

 
A gyakorlás során a fény- és energiaforma tulajdonságainak, jelképrendszerének bensőséges ismeretével, a magszótagjának a saját szívcentrumba való egyesítése hozza létre a tisztulás eredményeit (5. pont). A választott meditációs formától függően az istenség lényegiségének az előzetes beavatás folyamán a tudatba való beolvasztása alapvetően szükséges. A fej feletti fényforma esetében meghatározott színű fény áramlik be a fejtetőn a hajvonaltól hátrafelé nyolcujjnyira található tudatcsatornába, ahol végigmegy a test középvonalában az ún. központi energiacsatornán, és ezzel tudatsíkú (kauzálsíkú) tisztulást ad. A központi energiacsatornából kiáramló fény megfelelő magasságokban „megérinti” az asztrálsíkú csakrákat, melyek ennek hatására a saját színükön, rezgésükön asztrálsíkú fényt bocsátanak ki magukból. Ezzel a fénnyel tisztítják, töltik a környezetükben lévő szerveket, növelve azok rezgésszintjét, az étertest szintjén is. Erre a szervi meridiánokban áramló életerő az áramlás akadályait feloldja. Így minden síkon bekövetkezik a tisztulás.

 

 

További gyakorlati ismeretek

A testi betegségek a szervek energiahiányait jelzik. Az összeütközések a környezettel és a fizikai sebesülések a testtájék szerint felhalmozódott negatív mentálüzenetek miatt jönnek létre. Meditációban rá lehet kérdezni (4. pont) a hiány természetére energiatest szerint, ezért is célszerű ismerni az emberi energiarendszer felépítését (lásd a magazin 2010. júliusi számában) és annak folyamatait (lásd 2010. augusztus „Az 5 elem tana” c. cikkben). Például étertestben a szervi meridiánok blokádjait okozó mentálüzenetekre kérdezhetünk. Asztrálsíkon csakra szerint kérdezhetünk először, hogy hol van energiahiány, illetve az adott csakra hányadik auraburkán. Mivel a legtöbb ember nem rendelkezik energiakeringtetési gyakorlattal, ezért a beteg, vagyis az energiahiányos szervekkel kapcsolatos csakrái nyitottsága 10-20-30 százalékos lehet csupán. Ez azt jelenti, hogy a csakrákon keresztülhatoló auraburkainak energia-utántöltése is csekély. Ez az alsó egy-két-három auraburokra vonatkozik, a felsőbb burkok az átlagembernél a beavatások hiányában 1 százalék alatti nyitottságukkal gyakorlatilag zártak.

 

A Gyógyító Buddha, tibetiül Szangye Menla kifejezetten saját és mások gyógyítására használatos és a hosszú élet aspektust is tartalmazza
 

A koncentrációs csakra- és szervtisztítások is egyfajta aktív meditációs eljárást képviselnek. A buddhista fej feletti fény- és energiaforvaló mákkal való meditációt utánozzák le a különböző tiszta fényekkel működő (vörös, zöld, fehér, kék, arany) színekkel. Mantra alkalmazása nélkül, a legtöbbször fehér fény elképzelésével átmossa, majd közlekedőedény-szerűen fényenergiával tölti fel a gyakorló a különböző energiatesteket, mely hatására minőségi változás következik be. Ezt a módszert könnyen alkalmazhatják a hindu és a buddhista beavatásokkal már rendelkezők.

 

Lehet csakra-, auraburok-, érzelem-, szervszinten is tisztítást, feltöltést végezni. A jól végrehajtott eljárásnál, például egy szerv feltöltésekor, felsejlik egy régen meghalt családtag arcképe. Nem ragaszkodunk ehhez a képhez, elengedjük, a helyét szeretet és öröm minőségeivel feltöltjük. Ezzel az od-kapcsolatok a gyakorló pillanatnyi megvalósítási szintjéig tisztulnak. Minden egyes jól végzett meditációval nő a megvalósítási képesség. Egyre magasabb auraburkok, régebbi információk tisztítására lesz képes a gyakorló. Ezért a korábban már tisztított energiamintákat később egy magasabb szinten ismét célszerű megtisztítani, mire azok teljesen feloldódnak.

 

A nem beavatottaknak és a főleg a pánikbetegeknek, pszichés problémákkal küzdőknek nem ajánlott a fentiek alkalmazása, mert meridiánelakadásaiknál feltorlódó energiák miatt rosszabbul is érezhetik magukat. Az említett személyeknek először a meridiánvezetékeket nyitó, az étertest keringését javító fizikai megterheléseket célszerű végezni. Az erős mozgás önmagában nem elegendő, hiszen a legtöbb sportoló éterteste sem éri el a húsfogyasztás miatt a kívánatos mértéket. Ha már egyszer valaki energiavesztéses állapotba került, akkor a megfelelő életmód mellett, szakszerűen feltöltött kristályok 4-6 hetes állandó zsebben hordása megjavítja az étertest keringését. (Lásd Természetgyógyász Magazin, 2010. szeptemberi és októberi szám: „Kristálytan I–II.”) Amikor annak kiterjedése 2 méteres lesz, ezzel már veszélytelenül el lehet kezdeni a meditációs gyakorlatokat, először feltétlenül vezetővel!

 

A Gyémánt Út módszereiben a Gyémánt Tudat Buddha az összes buddha megtisztító erejét képviseli

 

Nem a stresszt okozó tényezőt kell megszüntetni – legtöbbször nem is lehet, például allergiát okozó anyagok a környezetben, ételben, zajok, elektroszmog –, hanem a szervezet válaszreakcióit kell kitisztítani. A szervezet az alacsony energiaszintje miatt túlérzékenységgel válaszol. Az elektroszmogot ezért fizikailag érdemes csökkenteni. (Mobiltelefonnál kihangosító vagy fülhallgató alkalmazása, számítógép-képernyőtől min. 50 cm-re, ha lehet 80 cm-re ülni és kissé elfordítva használni [!], ionizált gáztöltésű fénycsövek, lámpatestek a fejtől min. 2 m-re legyenek.) Az egyéb tényezők mellett a művi elektromágneses terek rontják, szétrázzák a sejtszintű élő információkat, így akadályozzák a szervezet helyes irányba történő regenerációs próbálkozásait.

 

 

Alapgondolatok

A saját belső forrásból kell megkapni a gyakorlás által a jó érzéseket, érzelmeket, és nem másoktól várni azt. Mindenkiben benne van az isteni fény, azonban az alsóbb szinteken annyira anyagba kötött a tudat, hogy elhomályosul a fénnyel való kapcsolat. Ha az eredeti buddhaformáját vagy isteni formáját látjuk valakinek, akkor azzal a személlyel a negatív érzelmek általi elválasztás megszűnik. Ezáltal feloldódik vele a konfliktus.

 

Minél tisztább valakinek a tudata, annál inkább feltárulnak előtte a világ jelenségei. Reményeinkkel ne függjünk olyan dolgokon, amik másokhoz tartoznak. A buddhizmus szerint a tudat kezdettelen időtől létezik, függetlenül a fizikai testtől. Mivel a tudat független az anyagi világtól, az azt alkotó elemektől, ezért sérthetetlen, sem tűz, sem víz nem árthat neki. Ezt tudatosítva a megfelelő szinten gyakorló félelemnélküliséget érhet el.

 

Mivel a tudat kezdettelen időktől van, ez olyan hosszú idő, hogy az összes többi mai érző és tudatos lény lehetett valaha szülőnk. Ezért célszerű úgy gondolni rájuk, mint aki gondoskodott rólunk, ezért hálával tartozunk nekik. Energetikai szempontból pedig a testünket alkotó öt elem összefügg az ásványi, növényi, állati és emberi világ rezgésállapotával, így a Földanya rezgésszintjével is. Továbbá kauzálsíkon ok és okozat alapján mindenki valamilyen szintű összeköttetésben van egymással. Az utóbbi néhány élet a legfontosabb viszonyokat, od-kapcsolatokat adja, de ha már a durvább energiaszinteket megtisztítottuk, akkor annál régebbi életek információi is előjöhetnek.

Majoros János Károly
XVII. évfolyam 7. szám

Címkék: ezotéria, meditáció, tudattisztítási eljárások

Aktuális lapszámunk:
2020. április

A korábbi lapszámaink tartalmának megtekintéséért kattintson IDE.