Natúrkonyha

A szegfűszeg megnyugtatja a fájó fogat

Fűszernövények a natúrkonyhában 4. rész


Ernyősen elhelyezkedő szegfűszeg-virágrügyek

 

Több mint 3000 éve egy ájur­vé­di­kus könyv­ben már utal­tak a szeg­fű­szeg fog­fá­jást csil­la­pí­tóés seb­gyó­gyí­tó ha­tá­sá­ra. A kö­zép­kor jár­vá­nyos idő­sza­kai­ban az or­vo­sok szeg­fű­szeg­lánc­cal vagy szá­juk­ban egy szeg­fű­szeg­gel véd­ték ma­gu­kat a fer­tő­zé­sek el­len. Ma már tu­do­má­nyo­san is bi­zo­nyí­tott, hogy a mir­tusz­nö­vény össze­te­vői gör­csol­dó, fáj­da­lom­csil­la­pí­tó, nyug­ta­tó, an­ti­mi­kro­bio­ti­kus és gyul­la­dás­csök­ken­tő ha­tá­sú­ak. A szeg­fű­szeg nem csak gyó­gyí­tó szer, ha­nem fon­tos fű­szer is, alko­tó­ré­sze a száj- és ga­rat­gyó­gyá­sza­ti sze­rek­nek, par­fü­mök­nek, szap­pan-par­füm ola­jok­nak és fog­kré­mek­nek.

 

Az örök­zöld, pi­ra­mis for­má­jú, 10-20 m ma­gas fa a 100 éves kort is meg­ér­he­ti. Egy 10-20 éves fa mint­egy 3 kg szeg­fű­sze­get te­rem, egy 30-40 éves fa ter­mé­se en­nek tíz­sze­re­se. A nö­vény ter­mé­se 16-21%-ban tar­tal­maz il­ló­o­la­jo­kat. Fő kom­po­nen­se az eu­ge­nol (78-95%). So­kol­da­lú fel­hasz­ná­lá­sa le­he­tő­vé te­szi, hogy ne csak a szá­jü­reg és a fo­gíny gyul­la­dá­sos fo­lya­ma­tai­ra al­kal­maz­zák gyó­gyír­ként, ha­nem emész­tést se­gí­tő ha­tá­sát ki­hasz­nál­va fel­fú­vó­dás, disz­pep­szia és ét­vágy­ta­lan­ság ese­tén is.

 


Zamatos és gyógyító szegfűszeg

 

Mi­vel az íz- és il­la­ta­nya­gok túl­nyo­móészt a fej­ben ta­lál­ha­tók, a fe­jet­len szeg­fű­szeg ér­ték­te­len. To­váb­bi is­mér­ve en­nek a fű­szer­nek, hogy nagy, ru­gal­mas és vi­lá­go­san vö­rö­ses­bar­na fe­jecs­kéi eny­hén ola­jo­sak lesz­nek. A tel­jes szeg­fű­sze­gek jól őröl­he­tők. Hű­vös, sö­tét he­lyen tá­rol­va 2 évig is eláll­nak, őröl­ve csak ép­pen 6 hó­na­pig. A szeg­fű­szeg őröl­ve ki­vá­ló­an har­mo­ni­zál a fa­héj­jal és a gyöm­bér­rel. Így meg­ta­lál­ha­tó sok sü­te­mény-fű­szer­ke­ve­rék­ben. A szeg­fű­szeg jel­leg­ze­tes ízt köl­csö­nöz a sü­te­mé­nyek­nek, gyü­mölcskom­pó­tok­nak, for­ralt bor­nak. Ezen túl ba­bér­le­vél­lel együtt, hagy­má­ra szúr­va fű­sze­re­zik ve­le a le­ve­se­ket, már­tá­so­kat és hú­s- é­te­le­ket. Egy szeg­fű­sze­gek­kel sű­rűn be­szur­kált na­rancs gon­dos­kod­hat a tér friss le­ve­gő­jé­ről is.

 

Receptek:

 

Karobos-szilvás sütemény

Hoz­zá­va­lók: 15 dkg ké­ne­zet­len mag nél­kü­li aszalt szil­va, 18 dkg vaj, 18 dkg fi­no­mí­tat­lan bar­na ré­pa­cu­kor, 3 bio­to­jás, 35 dkg tön­köly­bú­za­liszt, 3 evő­ka­nál ka­rob­por (szent­já­nos­ke­nyér­por), 2 te­áska­nál mé­zes­sü­te­mény-fű­szer, 1 csi­pet őrölt szeg­fű­szeg, 1 na­rancs ke­ze­let­len hé­ja.

 

El­ké­szí­té­se: Az aszalt szil­vát na­gyon ki­csi koc­ká­kra vág­juk, éj­sza­ká­ra víz­ben áz­tat­juk. Ad­dig ke­ver­jük, míg a krém tel­je­sen vi­lá­gos nem lesz. A to­já­so­kat fel­ver­jük, és ál­lan­dó ke­ve­rés mel­lett hoz­zá­ad­juk. A lisz­tet, ka­rob­port, sü­tő­port, sü­te­mény­fű­szert, őrölt szeg­fű­sze­get, na­rancs­hé­jat be­le­tes­szük, és jól el­ke­ver­jük. Vé­gül a le­cse­peg­te­tett aszalt­szil­va-koc­kács­ká­kat kö­zé­ele­gyít­jük. A tész­tát egy jól ki­va­ja­zott hosszú­kás tep­si­be (28 cm) tölt­jük, el­si­mít­juk, elő­me­le­gí­tett sü­tő­ben, 180 fo­kon ke­re­ken 50 per­cig süt­jük.

 

Rizottó tökös sárgarépával

Hoz­zá­va­lók: 20 dkg bar­na­rizs, 1 kis fej hagy­ma apró­ra vág­va, 1 ge­rezd fok­hagy­ma apró­ra vág­va, 2 evő­ka­nál hi­de­gen saj­tolt olí­va­olaj, fél dl fe­hér­bor, 1 ba­bér­le­vél, 2 db szeg­fű­szeg, fél li­ter víz.

 

El­ké­szí­té­se: A bar­na rizst fo­lyó víz­ben jól át­mos­suk. A hagy­mát és fok­hagy­mát for­ró ola­jon meg­din­sztel­jük, a fe­hér­bort rá­lo­csol­juk. A ba­bér­le­ve­let és a szeg­fű­sze­get hoz­zá­ad­juk, majd utol­já­ra fe­lönt­jük víz­zel. Be­le­tes­szük a rizst és fel­főz­zük. 15 per­cig ala­cso­nyabb hő­mér­sék­le­ten fő­ni hagy­juk, és vé­gül ki­kap­csolt fő­ző­la­pon 30-40 per­cig duz­zaszt­juk. A ba­bér­le­ve­let és a szeg­fű­sze­get el­tá­vo­lít­juk.

 

Tö­kös sár­ga­ré­pa hoz­zá­va­lói: 1 kis fej hagy­ma apró­ra vág­va, 2 evő­ka­nál hi­de­gen saj­tolt olí­va­olaj, 25 dkg há­mo­zott koc­ká­kra vá­gott tök (sü­tő­tök), 25 dkg koc­ká­ra vá­gott sár­ga­ré­pa,
1,5 dl zöld­ség­le­ves, 1 dl tej­szín, 6 dkg fű­sze­res re­szelt sajt, 1 csi­pet őrölt szeg­fű­szeg, őrölt bors, ten­ge­ri sóíz­lés sze­rint.

 

El­ké­szí­té­se: Az apró­ra vá­gott hagy­mát és a fel­da­ra­bolt tö­köt, sár­ga­ré­pát for­ró olaj­ban meg­pá­rol­juk, zöld­ség­le­ves­sel fe­lönt­jük, és gyen­ge tű­zön 15 per­cig főz­zük. (A tök­koc­kács­kák pi­cit szé­tes­het­nek.) A zöld­sé­ge­ket és a rizst össze­ke­ver­jük, hoz­zá­ad­juk a tej­színt és a re­szelt sajtot, a fű­sze­rek­kel íze­sít­jük.

 

Tipp: Il­lik hoz­zá friss idény­sa­lá­ta (pl. csa­lán, gyer­me­klánc­fű­le­vél, fe­hér ci­kó­ria vá­gott dió­val).

 

Édes-erős fűszeres lencse

Hoz­zá­va­lók: 15 dkg zöld len­cse, 1 kis fej hagy­ma egé­szen apró­ra vág­va, 1 ki­csi pi­ros csil­ipa­pri­ka, 2 evő­ka­nál hi­de­gen saj­tolt sze­zá­molaj, 4 db szeg­fű­szeg, 1 ba­bér­le­vél, te­áska­nál őrölt fa­héj, 1 kés­hegy­nyi őrölt kö­mény, 1,5 dl fris­sen pré­selt na­rancs­lé, 2 dl víz, 1 evő­ka­nál akác­méz, fél te­áska­nál só, 1 na­rancs a dí­szí­tés­hez.

 

El­ké­szí­té­se: A len­csét éj­sza­ká­ra bő víz­be be­áz­tat­juk. Más­nap reg­gel le­önt­jük a vi­zet ró­la. A csil­ipa­pri­kát hosszá­ban el­fe­lez­zük, mag­há­zát ki­ka­par­juk, s egé­szen fi­nom­ra, apró­ra vág­juk. Ezt az ugyan­csak fi­nom­ra vá­gott hagy­má­val for­ró olaj­ban meg­pá­rol­juk. A len­csét hoz­zá­ad­juk, és fe­lönt­jük a na­rancs­lé­vel és a víz­zel. A mé­zet be­le­tes­szük. Min­de­ze­ket együtt főz­zük, és vé­gül kis tű­zön ke­re­ken 40 per­cig főz­zük, míg a len­cse pu­ha nem lesz, le nem forr­ja a le­vét. Igény sze­rint sóz­zuk, a szeg­fű­sze­get ki­ves­szük be­lő­le. A na­ran­csot le­hé­jaz­zuk, eset­leg ki­ma­goz­zuk, és kis koc­ká­kra vág­juk. A len­cse kö­zé ke­ver­jük. Il­lik hoz­zá rizs- vagy zöld­ség­kö­ret.

 

Csőben sült pórés burgonya

Hoz­zá­va­lók: 4 kö­ze­pes hé­já­ban főtt bur­go­nya, 2 db pó­ré­hagy­ma, 5 dkg re­szelt sajt (szá­raz,) 2 evő­ka­nál dió­bél fe­lez­ve.

 

Ön­tet­hez: 2 dl tej, 1 dl tej­szín, 2 evő­ka­nál fű­sze­res sajt­krém, 1 csi­pet őrölt szeg­fű­szeg, őrölt bors, fű­szer­só.

 

El­ké­szí­té­se: A bur­go­nyát még for­rón le­hé­jaz­zuk, sze­le­tek­re vág­juk. A pó­ré­hagy­má­kat ala­po­san meg­mos­suk, ka­ri­ká­ra vág­juk, és ke­vés víz­ben rö­vid ide­ig pá­rol­juk. A bur­go­nya­sze­le­te­ket, hagy­ma­ka­ri­ká­kat, dur­vá­ra vá­gott dió­da­rab­ká­kat egy jól ki­va­ja­zott mély tep­si­be tes­szük, egyen­le­te­sen eloszt­va. Az ön­tet­hez a hoz­zá­va­ló­kat erő­sen össze­ke­ver­jük és fű­sze­rez­zük. Az ön­te­tet rá­önt­jük és a re­szelt sajt­tal meg­szór­juk. Az elő­me­le­gí­tett sü­tő­ben 200 fo­kon mint­egy 20 per­cig süt­jük.

 

Céklasaláta sajttal és almával

Hoz­zá­va­lók: 2 kö­ze­pes főtt cé­kla, 1 al­ma, 3-4-e­vő­ka­nál tu­ris­ta krém­sajt, 2 evő­ka­nál dur­vá­ra vá­gott mo­gyo­ró.

 

Ön­tet­hez: 2 evő­ka­nál hi­de­gen saj­tolt na­pra­for­gó­olaj, 1 evő­ka­nál fe­hér bal­zsa­me­cet, 1-2 evő­ka­nál gyü­möl­cse­cet, 1 csi­pet őrölt szeg­fű­szeg, 1 csi­pet őrölt fa­héj, őrölt bors, sóíz­lés sze­rint.

 

El­ké­szí­té­se: A főtt cé­klá­kat meg­há­moz­zuk, kis koc­ká­kra vág­juk. Az al­mát el­fe­lez­zük, mag­há­zát ki­váj­juk, s ugya­núgy kis koc­ká­kra vág­juk. Mind­ket­tőt össze­ke­ver­jük, hoz­zá­ad­juk a sajtot és a mo­gyo­rót.

 

Az ön­tet­hez jól össze­ke­ver­jük az ola­jat és az ece­tet, a fű­sze­rek­kel íze­sít­jük. Az így ka­pott ön­te­tet ele­gyít­jük a cé­kla-al­ma da­rab­kák­kal.

Borsik Miklósné
X. évfolyam 1. szám

Címkék: natúrkonyha receptek, szegfűszeg

Aktuális lapszámunk:
2020. április

A korábbi lapszámaink tartalmának megtekintéséért kattintson IDE.