Natúrkonyha

Ánizs (Pinpinella ansium)

Fű­szer­nö­vé­nyek a na­túr­kony­há­ban 10. rész


Ez az il­la­tos nö­vény a Kö­zép-Ke­let és a Föld­kö­zi-ten­ger ke­le­ti vi­dé­ké­ről szár­ma­zik. Egyip­tom­ban már i. e. 2-3 ezer év­vel ter­mesz­tet­ték. In­nen ju­tott el a gö­rö­gök­höz, majd a ró­mai­ak­hoz. A kö­zép­kor­ban már egész Eu­ró­pá­ban el­ter­jedt. Jel­leg­ze­tes kel­le­mes il­la­ta a kö­mény­mag­ra em­lé­kez­tet, de erő­sebb szagú, éde­sen aro­más fű­szer.

 

Az idők fo­lya­mán sok jó­té­kony ha­tá­sa vált is­mert­té. Ta­pasz­ta­la­tok sze­rint ser­ken­ti az emész­tést, gyo­mor­sav-kö­zöm­bö­sí­tő ha­tá­sú, jó a fel­fú­vó­dás el­len. Fű­szer­ként igen so­k­ol­da­lú a fel­hasz­ná­lá­sa. Min­dig csak a szük­sé­ges mennyi­sé­get tör­jük össze vagy őröl­jük meg, mert gyor­san elvesz­ti jel­leg­ze­tes aro­má­ját.

 

Vö­rös­ká­posz­ta-, sár­ga­ré­pa-, tök-, cé­kla­fő­ze­lé­kek­ben na­gyon jól al­kal­maz­ha­tó ez a fű­szer. Pi­ci ániz­zsal jól be­fo­lyá­sol­hat­juk a már­tá­sok ízét is. Édes­sé­gek­nél, gyü­mölcskom­pó­tok­nál, édes rizs­nél, sőt ke­nyér­sü­té­sek­nél, sós sü­te­mé­nyek­nél né­ha kö­ménnyel, édes­kö­ménnyel együtt hasz­nál­ják. Gyógy­ha­tá­sa miatt ét­vágy­ja­ví­tó, emész­tést ser­ken­tő, vér­tisz­tí­tó, hu­ru­tol­dó, ide­ge­rő­sí­tő, fel­fú­vó­dást szün­te­tő, gyo­mor-, bél- és epe­bán­tal­mak el­le­ni szer­ként is hasz­nál­ják. Kis­gyer­me­kek­nél mint szél­haj­tó szin­te nél­kü­löz­he­tet­len.

 

Receptek:

Gyomorjavító szélhajtó gyógytea

Hozzávalók: 30 g ánizs­mag, 50 g édes­kö­mény, 50 g ko­rian­der­mag, 50 g fo­dor­men­-
ta­le­vél

 

El­ké­szí­té­se: Fen­ti­ek ke­ve­ré­ké­ből 1 evő­ka­nál­nyit 3 dl víz­zel le­for­rá­zunk. 5-10 perc ál­lás után le­szűr­jük és es­te, ét­ke­zés után kor­tyol­gat­va, me­le­gen issz­uk.

 

Ilaatos szójaszeletek

(4 sze­mély ré­szé­re)

Hoz­zá­va­lók: 9-10 szá­rí­tott szó­ja­sze­let, 2 te­áska­nál ve­ge­tá­riá­nus fű­szer­só az áz­ta­tás­hoz, fél mok­kás­ka­nál őrölt ánizs, a sü­tés­hez 7 evő­ka­nál olaj.

 

El­ké­szí­té­se: A szó­ja­sze­le­te­ket be­áz­tat­juk fű­szer­sós víz­ben, hogy jól meg­da­gad­ja­nak, fel­pu­hul­ja­nak. Ezu­tán le­csö­pög­tet­jük a sze­le­te­ket, szé­lei­ket ki­csit be­vag­dos­suk. Pi­ci só­val, de in­kább só nél­kül őrölt ániz­zsal meg­fű­sze­rez­zük mind­két ol­da­lu­kon. Kis ide­ig pi­hen­tet­jük őket, majd nagy láng­on ol­da­lan­ként 3-3 per­cig süt­jük. Pa­pír­tö­rül­kö­ző­re vagy ke­nyér­re fek­tet­ve le­csö­pög­tet­jük. Bur­go­nya­pü­ré, pet­re­zsely­mes új­bur­go­nya sa­lá­tá­val vagy bar­na­rizs-kö­ret zöld­pet­re­zse­lyem­mel il­lik hoz­zá.

 

 

Ánizsos palacsinta

Hoz­zá­va­lók: 25 dkg tön­köly­liszt, 3 dl friss há­zi tej, 1 ka­nál bar­na cu­kor, 2 db bio­to­jás, ke­vés só, a sü­tés­hez olaj.

 

Töl­te­lék­hez: 5 evő­ka­nál bar­na cu­kor őröl­ve, 1 mok­kás­ka­nál ánizs­mag őröl­ve.

 

El­ké­szí­té­se: A két egész to­jást össze­ke­ver­jük 1 dl tej­jel, 1 ka­nál bar­na cu­kor­ral, 25 dkg lisz­tet te­szünk be­le, hab­ve­rő­vel vagy ro­bot­gép­pel ho­mo­gén masszát ke­ve­rünk és fe­len­ged­jük annyi tej­jel vagy szó­da­víz­zel, hogy se híg, se túl sű­rű ne le­gyen. Jól össze­ke­ver­jük. Eb­ből a mennyi­ség­ből kb. 18-20 pa­la­csin­ta süt­he­tő. A pa­la­csin­ta­sü­tő­be egy ká­vés­ka­nál ola­jat te­szünk, és ha jó for­ró, egy me­rők­anál­nyi tész­tát ön­tünk be­le. A sü­tőt kör­be­moz­gat­va szét­fo­lyat­juk a tész­tát, és mind­két fe­lét szép pi­ros­ra süt­jük. Az ánizs­mag- és cu­ko­rőr­le­mény ke­ve­ré­ké­vel meg­tölt­jük és fel­te­ker­jük vagy haj­to­gat­juk a pa­la­csin­tá­kat.

 

Mazsolás ánizsos kenyér

Hoz­zá­va­lók: 4 bio­to­jás sár­gá­ja, 20 dkg bar­na cu­kor őröl­ve, 1 dkg vá­lo­ga­tott ánizs­mag, 5 dkg apró sze­mű vi­lá­gos ma­zso­la, 15 dkg tön­köly­liszt, 1 csa­pott mok­kás­ka­nál szó­da­bi­kar­bó­na, ki­va­ja­zott, lisz­te­zett hosszú ka­lács­sü­tő­for­ma, 4 to­jás­fe­hér­je ke­mény­re vert hab­ja.

 

 

El­ké­szí­té­se: A 4 to­jás­sár­gá­ját 20 dkg cu­kor­ral fél órá­ig ke­ver­jük, azu­tán 1 dkg át­tisz­tí­tott ánizs­ma­got, mely­nek fe­lét dur­ván meg­tör­jük, és a ma­zso­lát a liszt­tel, szó­da­bi­kar­bó­nát is ele­gyít­ve be­le­tes­szük a ke­ve­rék­be. A sü­tő­for­má­ba ön­tés előtt hoz­zá­ad­juk még a fel­vert to­jás­ha­bot, és szép vi­lá­gos­ra süt­jük. A ki­sült tész­tát ken­dő­be csa­var­juk, és köz­vet­le­nül tá­la­lás előtt sze­le­tel­jük.

 

Ánizsos keksz (40 db)

Hoz­zá­va­lók: 25 dkg vaj, 50 dkg tön­köly­liszt, 4 evő­ka­nál méz, csi­pet­nyi só, 1 te­áska­nál­nyi őrölt ánizs, 2 to­jás­sár­gá­ja.

 

El­ké­szí­té­se: A hoz­zá­va­ló­kat össze­gyúr­juk, zárt edény­ben a hű­tő­be tes­szük, 1-2 órá­ig pi­hen­tet­jük. Ezu­tán lisz­te­zett gyú­ró­tá­b­lán 6-7 mm vas­tag­ra ki­so­dor­juk. Kis mé­re­tű po­gá­csa­szag­ga­tó­val (4 cm át­mé­rő­jű) ki­szag­gat­juk a tész­tát. Hasz­nál­junk sü­tő­pa­pírt, hogy ne ra­gad­jon a tész­ta a tep­si­re. Elő­me­le­gí­tett sü­tő­ben (170 fo­kon) kb. 15-20 per­cig arany­sár­gá­ra süt­jük.

Borsik Miklósné
X. évfolyam 7. szám

Címkék: ánizs, natúrkonyha receptek

Aktuális lapszámunk:
2020. augusztus

A korábbi lapszámaink tartalmának megtekintéséért kattintson IDE.