Natúrkonyha

Articsóka - egészséges élvezet zöldben

Ízletes rügy, vagy ehető bogáncs? Delikátesz a májnak és az epének


 

 Szín- és formasokszínűség az articsókánál

 

Az ar­ti­csó­kát már a ré­gi egyip­to­mi­ak és a ró­mai­ak is fo­gyasz­tot­ták telt­sé­gér­zés és fel­fú­vó­dás el­len. A Föld­kö­zi-ten­ger vi­dé­kén, kü­lö­nö­sen Fran­cia­or­szág­ban és Ola­szor­szág­ban az ar­ti­csó­ka ré­gó­ta a nép­sze­rű ku­li­ná­ris élve­ze­tek kö­zé tar­to­zik. Az egyip­to­mi fá­ra­ó­sí­rok fa­lá­b­rá­zo­lá­sai is ar­ról ta­nús­kod­nak, hogy ked­velt táp­lá­lék­ként és gyó­gyí­tó nö­vény­ként tar­tot­ták szá­mon. Bo­ta­ni­kai meg­ne­ve­zé­se: Cyna­ra scoly­mus, az ún. ehe­tő bo­gáncs utal ar­ra, hogy a fész­kes­vi­rá­gú­ak csa­lád­já­nak tag­ja­ként va­ló­ban kö­ze­li ro­kon­ság­ban van a me­zei szú­rós bo­gánc­csal. Az ar­ti­csó­ka meg­ne­ve­zés az arab nyelv­ből – „al-chur­chu­fa” = ehe­tő nö­vény, vagy az „ar­dis­hau­ki” = föld-tö­vis, föl­di bo­gáncs – ve­zet­he­tő le.

 

Az ar­ti­csó­ká­ból a zsen­ge vi­rá­galj­za­tot fo­gyaszt­juk, a kö­zép­ső szá­raz ré­sze­ket el­tá­vo­lít­va. E so­kak ál­tal ked­velt ínyen­cség sok szén­hi­drá­tot, vi­ta­mint, ás­vá­nyi anya­got és nyo­me­le­met tar­tal­maz (ká­li­um, kal­ci­um, mag­né­zi­um, fosz­for, vas, ka­ro­tin, E-vi­ta­min, B1-vi­ta­min, nia­cin, C-vi­ta­min). A nö­vény tu­laj­don­kép­pe­ni gyó­gyer­eje a nagy bá­zis­le­ve­lek­ben ta­lál­ha­tó, me­lyek ha­tó­a­nya­gai a caf­fe­oylkí­na­sav, va­la­mint fla­vo­no­i­dok és ke­se­rű­anya­gok. Leg­fon­to­sabb ha­tó­a­nyag­ként a cynar­int azo­no­sí­tot­ták, amely a máj mun­ká­ját se­gí­ti, kü­lö­nös­kép­pen az epe­áram­lás­ra hat po­zi­tí­van. De a leg­jobb ha­tást kö­zis­mer­ten az ar­ti­csó­ka­le­ve­lek összes anya­ga együt­te­sen nyújt­ja. Az ar­ti­csó­ka sza­bá­lyoz­za a má­jat és az epe­át­fo­lyást. A fe­le­rő­sí­tett epe­áram­lás meg­elő­zi az epe­kő­kép­ző­dést és hát­rál­tat­ja a szék­re­ke­dés és a has­me­nés ki­ala­ku­lá­sát. Az epe­el­vá­lasz­tás ser­ken­té­se mel­lett az ar­ti­csó­ka még ha­tás­sal van köz­vet­le­nül az emész­tő­trak­tus­ra is, tá­mo­gat­ja a bél­pe­risz­tal­ti­kát, te­hát a be­lek fa­lá­nak össze­hú­zó­dá­sát és eler­nye­dé­sét. Ezál­tal a bél­tar­ta­lom gyor­sab­ban szál­lí­tó­dik, a sa­lak­anya­gok nem időz­nek olyan hossza­san a bél­csa­tor­ná­ban. Az ar­ti­csó­ka nö­vé­nyi ki­vo­na­tai csök­ken­tik a ká­ros LDL-ko­lesz­te­rin szint­jét a vér­ben, ily mó­don meg­elő­zik az érel­me­sze­se­dést és an­nak le­het­sé­ges kö­vet­kez­mé­nye­it (szí­vin­fark­tus, szél­ütés).

 

 

Receptek:

Articsóka citromos mártásban:

Hoz­zá­va­lók: 3 db ar­ti­csó­ka, 2 ka­nál ku­ko­ri­ca­liszt, 2 to­jás­sár­gá­ja, 1 to­jás­nyi vaj, ke­vés víz, ke­vés ci­trom­lé (fris­sen pré­selt), pi­ci fe­hér­bor, fe­hér bors, mus­tár, só íz­lés sze­rint.

 

El­ké­szí­té­se: A 3 db ar­ti­csó­kát ala­pos tisz­tí­tást kö­ve­tő­en eny­hén sós víz­ben pu­hára főz­zük.

 

A már­tás­hoz szük­sé­ges vaj­ban meg­pi­rít­juk a 2 ka­nál ku­ko­ri­ca­lisz­tet, fe­le­reszt­jük víz­zel, adunk hoz­zá né­hány csepp ci­tro­mot, íze­sít­jük fe­hér bors­sal, pi­ci mus­tár­ral, ke­vés fe­hér­bor­ral. A két to­jás­sár­gá­ját be­le­ha­bar­juk, s ha szük­sé­ges, sóz­zuk. Bar­na rizs­zsel fo­gyaszt­hat­juk.

 

Zöldborsóval töltött articsóka

Hoz­zá­va­lók: 8 db ar­ti­csó­ka, 1 kis cso­kor vá­gott zöld­pet­re­zse­lyem, 30-40 dkg zöld­bor­só, ke­vés vaj és zsem­le­mor­zsa, né­mi víz és olaj, ten­ge­ri só íz­lés sze­rint.

 

El­ké­szí­té­se: Az ar­ti­csó­kák te­te­jét le­vág­juk, al­só le­ve­lei­től is meg­tisz­tít­juk őket. A zöld­bor­sót az apró­ra vá­gott zöld­pet­re­zse­lyem­mel va­jon meg­pá­rol­juk, majd zsem­le­mor­zsát, pi­ci sót te­szünk hoz­zá. Ez­zel meg­tölt­jük az ar­ti­csó­ká­kat, majd lábas­ban egy­más mel­lé tes­szük őket. Rá­ön­tünk 1:1 arány­ban ola­jat és vi­zet. Azu­tán be­ta­kar­va főz­zük, amíg a víz el nem főtt ró­la. Kö­ret­nek hasz­nál­ha­tunk haj­di­nát vagy bar­na rizst.

 

Articsókaszívek naranccsal (4 sze­mély ré­szé­re)

Hoz­zá­va­lók: 16 ki­sebb ar­ti­csó­ka (kb. 7 dkg/db), ci­tro­mos víz, 3 evő­ka­nál ci­trom­lé, 3 evő­ka­nál olí­va­olaj, 2 db ki­sebb ke­ze­let­len na­rancs, 0,5 dl szá­raz fe­hér­bor, 6-8 db fok­hagy­ma­ge­rezd, 8 ki­csi ta­va­szi hagy­ma, 1 te­áska­nál fe­hér­bors, ten­ge­ri só íz­lés sze­rint.

 

Az articsóka virágának hosszanti keresztmetszete

 

El­ké­szí­té­se: A meg­tisz­tí­tott, meg­mo­sott ar­ti­csó­ka szá­rát le­vág­juk, szá­raz ré­sze­it ki­tép­jük, min­den fás részt a szár­ról és a szal­más részt a kö­ze­pé­ről el­tá­vo­lí­tunk, s min­den egyes ar­ti­csó­ka­szí­vet rög­tön ci­tro­mos víz­be te­szünk. Ami­kor min­de­gyik állt egy ide­ig a ci­tro­mos víz­ben, egyen­ként jól le­cse­peg­tet­ve el­fe­lez­zük vagy ne­gye­del­jük őket, s tű­zál­ló tál­ba tes­szük, ci­trom­lét, ola­jat cse­peg­te­tünk rá, le­önt­jük bor­ral. A sü­tőt 200 fo­kra be­ál­lít­va (hő­lég­fú­vás­nál 180 fo­kra) elő­me­le­gít­jük. A na­ran­cso­kat for­ró víz­ben le­mos­suk és szá­raz­ra dör­zsöl­jük. Az egyik na­rancs­ról a hé­ját le­re­szel­jük és fél­re­tes­szük. Mind­két na­ran­csot úgy hé­jaz­zuk le, hogy a fe­hér bel­ső bő­rét is el­tá­vo­lít­juk. A na­rancs hú­sát a vá­lasz­fa­lak kö­zött egy éles kés­sel ki­vág­juk. A fok­hagy­ma­ge­rez­de­ket le­tisz­tít­juk, a zsen­ge ta­va­szi hagy­mát meg­tisz­tít­juk, 4 cm hosszú da­ra­bo­kra vág­juk. Tá­la­lás előtt a re­szelt na­rancs­héj­jal meg­szór­juk. Az elő­ké­szí­té­si idő 30 perc, sü­té­si idő kb. 15 perc. Ké­szít­het­jük ezt az ét­elt alu­fó­liá­ban gril­lez­ve, pa­rá­zson kinn a sza­bad­ban. Így kb. 30 per­cig tart. (Ez a re­cept a Köst­li­che Re­zep­ti­de­en mit Ar­tis­chok­en, Ka­rin Iden, Au­gus­tus Ver­lag, Mün­chen szár­ma­zik.)

Borsik Miklósné
XII. évfolyam 4. szám

Címkék: articsóka, gyógynövény receptek

Aktuális lapszámunk:
2020. április

A korábbi lapszámaink tartalmának megtekintéséért kattintson IDE.