Natúrkonyha

Kakukkfű - Ki­tű­nő ét­vágy­ger­jesz­tő és gyo­mor­ja­ví­tó, ser­ken­ti az emész­tést (Thymus)

Fűszernövények a natúrkonyhában 14. rész


Ezt a kel­le­mes, jel­lem­ző kám­fo­ros il­la­tú és aro­más ízű fű­szer­nö­vényt már az egyip­to­mi­ak és a gö­rö­gök is ked­vel­ték. Ős­ha­zá­já­nak a Föld­kö­zi-ten­ger part­vi­dé­két te­kin­tik. A thymus meg­ne­ve­zés gö­rög ere­de­tű szó – bá­tor­sá­got je­lent. Az óko­ri ró­mai ka­to­nák ka­kukk­fü­ves für­dőt vet­tek har­ci ked­vük, ere­jük nö­ve­lé­sé­re, a gö­rög nők pe­dig had­ba in­du­ló fér­jük ru­há­já­ra hí­mez­ték. Fer­tőt­le­ní­tő és tar­tó­sí­tó tu­laj­don­sá­gait az egyip­to­mi­ak bal­zsa­mo­zás­hoz hasz­nál­ták. Il­ló­o­la­ja ti­molt tar­tal­maz, mely ké­pes el­pusz­tí­ta­ni a kó­ro­ko­zó ba­ci­lu­so­kat és gom­bá­kat. Te­ája ezért igen jó gör­csös kö­hö­gés, to­rok­fá­jás és meg­fá­zás el­len. Al­ko­ho­los ol­da­tát ízü­le­ti bán­tal­ma­kra is, be­dör­zsö­lő­szer­nek ré­gó­ta hasz­nál­ják. A ka­kukk­fű nél­kü­löz­he­tet­len a fran­cia és olasz ét­elek ké­szí­té­sé­nél. Ha ma­jo­rán­ná­val, roz­ma­ring­gal, ba­bér­le­vél­lel, sze­re­csen­dió­val és zsá­lyá­val együtt hasz­nál­ják, na­gyon íz­le­tes.

 

Óva­to­san bán­junk ve­le, csak ki­sebb mennyi­sé­ge­ket hasz­nál­junk be­lő­le, mert igen erős aro­má­ja van. Jól zár­ha­tó üve­ge­dény­ben tá­rol­juk. Bab, bor­só, bur­go­nya, pa­ra­di­csom, hal, ká­posz­ta és más ne­he­zen emészt­he­tő ét­e­lek ki­vá­ló fű­sze­re. Nem csak pi­káns, ha­nem dié­tás ét­ele­ket, kö­rö­zöt­tet is íze­sít­he­tünk ve­le.

 

 

Receptek:

Patisszonsaláta

Hoz­zá­va­lók: 40-50 dkg pa­tisszon, 2 dl ke­fir, só, bors, pet­re­zse­lyem­zöld, mus­tár­mag, roz­ma­ring, re­szelt sze­re­csen­dió, ka­kukk­fű, ka­por, 1 ci­trom fris­sen pré­selt le­ve.

 

El­ké­szí­té­se: A meg­tisz­tí­tott, meg­mo­sott pa­tisszont legy­alul­juk, be­sóz­zuk, kb. fél órát áll­ni hagy­juk. A ke­fir­be be­le­tes­szük a ci­trom­le­vet, be­le­ke­ver­jük a fű­sze­re­ket, majd rá­önt­jük a pa­tisszon­ra.

 

Kakukkfüves karfiolleves

Hoz­zá­va­lók: 60-70 dkg kar­fiol meg­tisz­tít­va, meg­mos­va, ró­zsái­ra szed­ve, 20 dkg zsen­ge zöld­bor­só, 20 dkg sár­ga­ré­pa vé­kony ka­ri­ká­ra vág­va, 15 dkg pet­re­zse­lyem­gyö­kér vé­kony ka­ri­ká­kra vág­va, 2 evő­ka­nál hi­de­gen saj­tolt olaj,
1 evő­ka­nál tön­köly­liszt, 1 cso­kor pet­re­zse­lyem apró­ra vág­va, 1 evő­ka­nál ve­ge­tá­riá­nus fű­szer­só, ten­ge­ri só, ka­kukk­fű íz­lés sze­rint.

 

El­ké­szí­té­se: Az ola­jon meg­pá­rol­juk a zöld­sé­ge­ket és a zöld­bor­sót, meg­hint­jük liszt­tel, s együtt pi­rít­juk, majd fe­lönt­jük víz­zel, együtt főz­zük a kar­fiol­lal. Hoz­zá­ad­juk a fű­sze­re­ket és pu­hára főz­zük a zöld­sé­ge­ket. Tá­la­lás előtt apró­ra vá­gott pet­re­zse­lyem­zöld­del és ka­kukk­fű­vel íze­sít­jük. Le­ves­be­tét­nek te­he­tünk be­le zab­pely­het vagy elő­ze­te­sen pu­hára fő­zött bar­na rizst.

 

Rakott burgonya

Hoz­zá­va­lók: 1 kg bur­go­nya ka­ri­ká­ra vág­va, 3-4 db vö­röshagy­ma vé­kony ka­ri­ká­kra vág­va, 3-4 szem pa­ra­di­csom, 10 dkg vaj, 20 dkg re­szelt sajt (füs­tölt), 2 dl jog­hurt, só, bors, pet­re­zse­lyem­zöld, ka­kukk­fű íz­lés sze­rint.

 

 

El­ké­szí­té­se: A meg­há­mo­zott, meg­tisz­tí­tott, ka­ri­ká­ra vá­gott bur­go­nyát ki­va­ja­zott tű­zál­ló tál­ba sor­ba tes­szük. En­nek te­te­jé­re sor­ba tesz­szük a vö­rös­hagy­ma-ka­ri­ká­kat, és meg­hint­jük tö­rött bors­sal, fi­nom­ra vá­gott pet­re­zse­lyem­zöld­del és ka­kukk­fű­vel. En­nek te­te­jé­re újabb sor bur­go­nyát te­szünk, majd ar­ra hagy­mát, fű­sze­re­ket, sót, va­jat és jog­hur­tot egyen­le­te­sen eloszt­va, er­re re­szelt sajtot, s ezt ad­dig is­mé­tel­jük, míg el­fogy a bur­go­nya és hagy­ma. Te­te­jét pa­ra­di­csom­mal és re­szelt füs­tölt sajt­tal bo­rít­juk be. Alu­fó­liá­val le­ta­kar­juk és las­sú tűz­nél pu­hára süt­jük. Mi­kor a bur­go­nya meg­pu­hult, le­ves­szük ró­la az alu­fó­li­át, és hagy­juk meg­pi­rul­ni.

 

Zöldbab cukkínivel

Hoz­zá­va­lók: 50 dkg sár­ga hü­ve­lyű zöld­bab da­ra­bo­kra vág­va, 20 dkg cuk­kí­ni meg­há­moz­va, ka­ri­ká­ra vág­va, 2 kö­ze­pes vö­rös­hagy­ma apró­ra vág­va, 5 kö­ze­pes pa­ra­di­csom négy rész­re vág­va, só, bors, 2 ge­rezd fok­hagy­ma át­tör­ve, pet­re­zse­lyem­zöld­je apró­ra vág­va, zsá­lya, ka­kukk­fű íz­lés sze­rint.

 

El­ké­szí­té­se: A hoz­zá­va­ló­kat be­le­tes­szük egy na­gyobb mé­re­tű lábos­ba, 1-1,5 dl vi­zet ön­tünk rá, és kb. 40 per­cig pá­rol­juk las­sú tű­zön. Tá­la­lás­kor pet­re­zse­lyem­mel meg­hint­ve dí­szít­jük.

 

Kakukkfüves gombatál

Hoz­zá­va­lók: 1 nagy fej hagy­ma apró­ra vág­va, 2 kö­ze­pes sár­ga­ré­pa apró­ra vág­va, 20 dkg apró­fe­jű csi­per­ke­gom­ba meg­tisz­tít­va, 3 dl szá­raz fe­hér­bor, 3 evő­ka­nál hi­de­gen saj­tolt olaj,
1 nagy ge­rezd fok­hagy­ma pé­pe­sít­ve, 1 te­áska­nál pa­ra­di­csom­pü­ré, 2-3 db ba­bér­le­vél, 1 zsá­lya­le­vél (szá­rít­va 1 csa­pott mok­kás­ka­nál ), só, bors, ko­rian­der, ka­kukk­fű íz­lés sze­rint.

 

El­ké­szí­té­se: A hagy­mát és sár­ga­ré­pát meg­pá­rol­juk az ola­jon, majd fe­hér­bort adunk hoz­zá, a só­val, bors­sal, fok­hagy­má­val, fű­sze­rek­kel íze­sít­jük, kb. ne­gyed órá­ig hagy­juk pá­ro­lód­ni. Ezu­tán tegyük be­le egész­ben az apró gom­ba­fe­je­ket a pa­ra­di­csom­pü­ré­vel együtt. Fe­dő nél­kül pá­rol­juk to­vább még kb. 20 per­cig. A ba­bér­le­ve­le­ket a vé­gén ad­juk hoz­zá. Me­le­gen és hűt­ve is fo­gyaszt­hat­juk. Kö­ret­nek rizst ké­szít­he­tünk.

Borsik Miklósné
X. évfolyam 12. szám

Címkék: kakukkfű, natúrkonyha receptek

Aktuális lapszámunk:
2020. április

A korábbi lapszámaink tartalmának megtekintéséért kattintson IDE.