Natúrkonyha

Kömény - Allergiásoknak, felfúvódás ellen

Fűszernövények a natúrkonyhában 5.rész


A mo­dern nö­vény­gyó­gyá­szat új­ra és új­ra rég is­mert gyógy­nö­vé­nyek olyan ex­tra­va­gáns ha­tá­sai­ról szá­mol be, me­lyek meg­bíz­ha­tó al­kal­ma­zá­suk so­rán nagy fel­tű­nést kel­te­nek. Ide­tar­to­zik a fe­ke­te kö­mény is, me­lyet már Mo­ha­med pró­fé­ta is a kö­vet­ke­ző sza­vak­kal mél­ta­tott: A fe­ke­te kö­mény a ha­lá­lon kí­vül min­den be­teg­sé­get gyó­gyít. E kis­sé túl­zó meg­ál­la­pí­tás alap­ján a nö­vényt a Ni­gel­la sa­ti­va L. bo­ta­ni­kai meg­ne­ve­zés­sel il­let­ték, és az arab or­szá­gok­ban min­dent gyó­gyí­tó nö­vény­ként di­cső­í­tet­ték. A gyógy­ha­tá­so­król a 11. sz. ele­jén a hí­res per­zsa or­vos és fi­lo­zó­fus, Ibn Si­na így írt: a test bel­ső tisz­tí­tá­sa és sa­lak­ta­la­ní­tá­sa, a tü­dők nyál­ka­ol­dá­sa és erő­sí­té­se, láz, kö­hö­gés, nát­ha, fog- és fej­fá­jás ese­tén há­zi­szer, bőr­sé­rü­lé­sek, seb­ke­ze­lé­sek sze­re, bél­pa­ra­zi­ták, -fér­gek el­len, mér­ges ál­la­tok ha­ra­pá­sa, csí­pé­se el­le­ni szer.

 

Ezek után ért­he­tő, hogy nem mú­lik el reg­gel anél­kül, hogy a mo­ha­me­dá­nok be ne ven­né­nek egy csi­pet kö­mény­ma­got méz­zel, egész­sé­gük és vi­ta­li­tá­suk meg­őr­zé­se ér­de­ké­ben. Egyip­tom­ban so­kol­da­lú­an fel­hasz­nál­ha­tó fű­szer­nö­vény­ként be­csü­lik. Ke­nyér mel­lé te­szik, tar­tó­sít­ják ve­le a zöld­sé­ge­ket, vagy őr­lés­kor a ká­vé­bab mel­lé te­szik, hogy an­nak aro­má­ját in­ten­zí­veb­bé tegyék. A kö­mény­mag hi­de­gen pré­selt ola­ját egész­ség­ja­ví­tó ét­ke­zé­si olaj­ként al­kal­maz­zák, de a bőr, haj, kö­röm ápo­lá­sá­ra is fel­hasz­nál­ják.

 

Eu­ró­pá­ban a fe­le­dés­be me­rült gyógy­nö­vény­re ak­kor fi­gyel­tek fel új­ra, ami­kor egy arab te­li­vér aszt­má­já­ból úgy gyó­gyult ki, hogy egy né­met ter­mé­szet­gyó­gyász-ál­la­tor­vos a négy­lá­bút fe­ke­te­kö­mény-olaj­jal ke­zel­te. A ló nem­csak meg­sza­ba­dult a kor­ti­zon­ter­ápiá­tól, ha­nem rö­vid idő alatt fi­gye­lem­re­mél­tó ja­vu­lás állt be ál­la­po­tá­ban, s ké­sőbb ver­se­nye­in is dí­ja­kat nyert.

 

A né­pies ne­vén hasz­nos kö­mény vagy ke­mény­mag, la­tin ne­vén Ca­rum car­vi L. a Föld le­gel­ter­jed­tebb és leg­ked­vel­tebb fű­sze­rei kö­zé tar­to­zik. Ke­nyér­be és pék­sü­te­mény­be te­szik, sü­te­mé­nye­ket hin­te­nek meg ve­le. Ki­vá­ló íze­sí­tő­je kö­rö­zöt­tek­nek, saj­tok­nak, le­ve­sek­nek, sa­lá­ták­nak, pá­rolt zöld­sé­gek­nek, ká­posz­ta­é­te­lek­nek. Ked­ve­ző, hogy ét­vágy­ger­jesz­tő, gyo­mor­erő­sí­tő és szél­haj­tó ha­tá­sa van. Be­te­gek­nek, gyen­ge gyom­rú­ak­nak, lába­do­zók­nak, fel­fú­vó­dás és gyo­mor­görcs ese­tén le­ves vagy tea alak­já­ban aján­lott. Fa­nyar és ér­de­kes íze miatt nem aján­la­tos más fű­sze­rek­kel együtt hasz­nál­ni (ki­vé­ve a bor­sot). Bi­zo­nyos ét­elek­be csak be­le­szór­juk (cé­kla­sa­lá­ta, kö­rö­zött), fő­ze­lé­kek­be és ha­son­lók­ba be­le­főz­zük. Le­ves­nél a rán­tás­ba tes­szük és ki­for­ral­juk.

 

Receptek

Köménymagleves

Hoz­zá­va­lók: 2 evő­ka­nál ku­ko­ri­ca­olaj, 1 evő­ka­nál tön­köly­liszt, 1 ká­vés­ka­nál kö­mény­mag, 1-2 te­áska­nál ve­ge­tá­riá­nus fű­szer­ke­ve­rék, íz­lés sze­rint ten­ge­ri só, 1 mok­kás­ka­nál pi­ros­pa­pri­ka, 1 db ro­zsos zsem­le, 3 evő­ka­nál ku­ko­ri­ca­olaj a zsem­le­koc­ka pi­rí­tá­sá­hoz.

 

El­ké­szí­té­se: A 2 evő­ka­nál ola­jon meg­pi­rít­juk a lisz­tet bar­na rán­tás­sá, be­le­szór­va a kö­ményt (1-2 per­cig pi­rít­juk). A pi­ros­pa­p­ri­kát rá­szór­juk, fe­len­ged­jük 1 l víz­zel. Kis láng­on kb. 4-5 per­cig for­ral­juk, íz­lés sze­rint sóz­zuk.

 

Eköz­ben a 3 evő­ka­nál ola­jon meg­pi­rít­juk a koc­ká­ra vá­gott zsem­lét, a for­ró le­ves mel­lé kis tál­ká­ban tá­lal­juk.

 

Köménymagos gombóc

Hoz­zá­va­lók: 30 dkg tön­köly­liszt, 30 dkg főtt át­tört bur­go­nya, 1 to­jás, 1 kis­ka­nál vaj, fél mok­kás­ka­nál őrölt kö­mény­mag, só íz­lés sze­rint (1-2 te­áska­nál).

 

El­ké­szí­té­se: A hoz­zá­va­ló­kat össze­gyúr­juk, gom­bó­co­kat for­má­lunk, sós lo­bo­gó víz­ben ki­főz­zük. Hi­deg víz­zel le­ö­blít­jük, s kü­lön ol­vasz­tott vaj­ban meg­for­gat­juk.

 

Hi­deg sa­lá­ták­kal, pá­rolt zöld­sé­gek­kel, de fő­ze­lé­kek mel­lé is fo­gyaszt­hat­juk.

 

Sajtkrém köménymaggal

Hoz­zá­va­lók: 10 dkg juh­tú­ró, 10 dkg vaj, 10 dkg trap­pis­ta sajt re­szel­ve, 1 evő­ka­nál pi­ros fű­szer­pa­pri­ka, 1 kis fej vö­rös­hagy­ma re­szel­ve vagy apró­ra vág­va, őrölt kö­mény­mag, bors és ten­ge­ri só íz­lés sze­rint.

 

El­ké­szí­té­se: A hoz­zá­va­ló­kat ha­bos­ra ke­ver­jük, só­val, bors­sal íze­sít­jük.

 

Körözöttes töltött paprika

Hoz­zá­va­lók: 4 db zöld­pa­pri­ka, 20 dkg át­tört so­vány tú­ró, 2 evő­ka­nál apró­ra re­szelt vö­rös­hagy­ma, 10 dkg vaj, kb. 1 ká­vés­ka­nál ten­ge­ri só, 1 ká­vés­ka­nál pi­ros fű­szer­pa­pri­ka, 1 csi­pet őrölt kö­mény, 1 kis ge­rezd fok­hagy­ma.

 

El­ké­szí­té­se: Az át­tört tú­rót, va­jat, sót, fű­sze­re­ket ha­bos­ra ke­ver­jük. Az ere­i­től meg­sza­ba­dí­tott ki­csu­má­zott zöld­pa­pri­kák­ba ka­nál­lal vagy hab­zsák­kal be­le­tölt­jük a kö­rö­zöt­tet. Ezu­tán hű­tő­be tes­szük, hogy azt meg­ke­mé­nyed­ve tá­la­lás­hoz fel tud­juk sze­let­el­ni. Pet­re­zse­lyem­zöld­del vagy pó­ré­hagy­ma­sze­le­tek­kel dí­szít­jük.

 

Köményes stangli

Hoz­zá­va­lók: 1/2 kg tön­köly­liszt, 3dkg lang­yos mé­zes tej­ben fel­fut­ta­tott élesz­tő, 10 dkg vaj, ten­ge­ri só íz­lés sze­rint, és annyi lang­yos tej, hogy lágy könnyű tész­tát kap­junk.

 

El­ké­szí­té­se: A hoz­zá­va­ló­kat össze­gyúr­juk, majd da­gaszt­juk (kb. fél órá­ig). Ezu­tán 1-2 órát ke­leszt­jük, majd ki­nyújt­va stan­gli­kat vá­gunk be­lő­le. Előt­te to­jás­sal meg­ken­jük és kö­mény­mag­gal meg­hint­jük. For­ró sü­tő­ben arany­sár­gá­ra süt­jük.

Borsik Miklósné
X. évfolyam 2. szám

Címkék: kömény, natúrkonyha receptek

Aktuális lapszámunk:
2020. augusztus

A korábbi lapszámaink tartalmának megtekintéséért kattintson IDE.