Natúrkonyha

Majo­rán­na - Ja­vít­ja az ét­vá­gyat, erő­sí­ti és nyug­tat­ja a gyom­rot!

Fűszernövények a natúrkonyhából 13. rész


Ez a Ma­gyar­or­szá­gon is ked­velt fű­szer­nö­vény, ki­tű­nő aro­má­ja miatt, a vi­lá­gon min­den­ütt el­ter­jedt. Ere­de­ti ha­zá­ja a Föld­kö­zi-ten­ger vi­dé­ke. Fű­sze­res il­la­ta, ki­csit ke­ser­nyés íze ha­son­lít a ka­kukk­fű­é­re.

 

Az ori­ga­num ma­jo­ra­na meg­ne­ve­zés a gö­rög „oros ga­nos” szó­ból szár­ma­zik, mely­nek je­len­té­se: „öröm a he­gyek­ből”. A mi­to­ló­gia sze­rint Aphro­di­té a bol­dog­ság jel­ké­pe­ként hoz­ta lét­re. Az óko­ri gö­rö­gök nem­csak ét­elei­ket fű­sze­rez­ték ve­le, ha­nem az ün­ne­pi al­kal­ma­kra font ko­szo­rúk­ba is be­le­tet­ték, va­ló­szí­nű­leg fi­nom il­la­ta miatt. Ha­zánk­ba a tö­rök hó­dolt­ság ide­jén ke­rült. A jól ke­zelt fű­szer szür­ké­szöld szí­nű, egyen­le­tes mor­zso­lá­sú, ki­csit ke­ser­nyés ízű.

 

A ma­jo­rán­na kony­hánk nél­kü­löz­he­tet­len fű­sze­re. Bár el­ső­sor­ban csir­ke, bá­rány, vad szár­nya­sok, sült hú­sok, pás­té­to­mok, hur­ka­fé­lék ked­velt és fi­nom íze­sí­tő­je, de szé­les kör­ben al­kal­maz­ha­tó a ve­ge­tá­ri­us ét­elek el­ké­szí­té­sé­nél is.

 

Amel­lett, hogy kel­le­mes ízt és zama­tot köl­csö­nöz ét­eleink­nek, igen sok jó­té­kony ha­tás­sal ren­del­ke­zik. A ma­jo­ran­ná­ból ké­szült tea szél­haj­tó, ét­vágy­ger­jesz­tő, kö­hö­gés­csil­la­pí­tó és ideg­nyug­ta­tó ha­tá­sú. Ám aki­nek ma­gas a vér­nyo­má­sa, az óva­to­san bán­jon a ma­jo­rán­ná­val!

 

 

Receptek:

Gö­lö­din­le­ves

Hoz­zá­va­lók: 15 dkg tön­köly­liszt, 3 evő­ka­nál hi­de­gen saj­tolt olaj (ku­ko­ri­ca- vagy olí­va­olaj), 4 szem kö­ze­pes bur­go­nya meg­há­moz­va, koc­ká­ra vág­va, 1 fej hagy­ma igen apró­ra vág­va, 2-3 nagy szál zel­ler­le­vél apró­ra vág­va, só, bors, pi­ros­pa­p­ri­ka, ma­jo­rán­na íz­lés sze­rint.

 

El­ké­szí­té­se: A hagy­mát az ola­jon arany­sár­gá­ra pi­rít­juk, kb. 1 evő­ka­nál liszt­tel meg­szór­juk, ke­vés víz­zel fe­len­ged­jük, a fű­sze­re­ket hoz­zá­ad­juk és gyen­ge tű­zön meg­főz­zük. A bur­go­nyát is meg­főz­zük sós víz­ben, s an­nak le­vét a le­ves­hez önt­jük, köz­ben a főtt bur­go­nyát egé­szen fi­nom­ra át­tör­jük, s annyi liszt­tel gyúr­juk össze, amennyit fel­vesz, így kö­ze­pes lágy­sá­gú tész­tát ka­punk. Kis gom­bó­co­kat for­má­lunk be­lő­le, és a for­rás­ban le­vő le­ves­be főz­zük.

 

Ami­kor a gom­bó­cok fel­jöt­tek a le­ves te­te­jé­re, meg­szór­juk a le­vest a zel­ler­le­vél­lel, s még egy­szer fel­for­ral­juk. A zel­ler­szá­ra­kat jól össze­köt­ve szin­tén be­le­főz­het­jük a le­ves­be, s tá­la­lás előtt dob­juk ki be­lő­le.

 

 

Csa­lán­le­ves

Hoz­zá­va­lók: 1 kg csa­lán apró­ra vág­va, 10 dkg re­szelt kö­mény­ma­gos vagy par­me­zán sajt, 5-6 dkg da­rált dió vagy man­du­la, vagy mo­gyo­ró, vagy ba­rackmag, 12 dkg hán­tolt ár­pa vagy ár­pa­gyöngy, 1,7 liter zöld­ség­le­ves, 3-4 evő­ka­nál olaj, 1 nagy fej vö­rös­hagy­ma fi­nom­ra vág­va, 1 szál pó­ré­hagy­ma fi­nom­ra vág­va, 1 nagy szál zel­ler­zöld szá­rá­val, le­ve­lei­vel együtt fel­da­ra­bol­va, kis csi­pet szá­rí­tott zsá­lya, men­ta és ma­jo­rán­na,
3-4 ba­zsa­li­kom­le­vél fi­nom­ra vág­va, só, bors.

 

El­ké­szí­té­se: Az ola­jon meg­din­sztel­jük a hagy­mát és pó­ré­hagy­mát. Hoz­zá­ad­juk a zel­ler­zöl­det, ba­zsa­li­ko­mot. A da­rált ola­jos ma­got (di­ót, man­du­lát vagy mo­gyo­rót) kis tű­zön meg­pi­rít­juk, majd fe­lönt­jük zöld­ség­le­ves­sel. Ha forr­ni kezd, be­le­tes­szük az ár­pa­gyön­gyöt, amit fé­lig pu­hára fő­zünk, s ak­kor ad­juk hoz­zá a csa­lánt, és kész­re főz­zük. Íz­lés sze­rint fű­sze­re­zünk, só­zunk és bor­so­zunk. Re­szelt sajt­tal vagy pi­rí­tott bar­na­zsem­le-koc­ká­val tá­lal­juk.

 

Ma­jo­rán­nás bur­go­nya­fő­ze­lék 

Hoz­zá­va­lók: 1 kg bur­go­nya meg­tisz­tít­va, fel­sze­le­tel­ve, 2 dl ke­fir, 2 evő­ka­nál olaj, 1 evő­ka­nál tön­köly­liszt, 1 ki­csi hagy­ma re­szel­ve, 1 ká­vés­ka­nál ma­jo­rán­na.

 

El­ké­szí­té­se: A bur­go­nyát ke­vés sós víz­ben pu­hára főz­zük. Pi­rí­tott tön­köly­liszt­tel be­sű­rít­jük, hoz­zá­ad­juk a ke­firt, ma­jo­rán­ná­val íze­sít­jük, majd fel­for­ral­juk.

 

Töl­tött gom­ba

Hoz­zá­va­lók: 50 dkg gom­ba (le­he­tő­leg var­gá­nya!), 2 ge­rezd fok­hagy­ma apró­ra vág­va, pa­ra­di­csom­pü­ré (2 do­boz), pet­re­zse­lyem­zöld apró­ra vág­va, ma­jo­rán­na, só, bors íz­lés sze­rint.

 

El­ké­szí­té­se: A gom­ba­fe­je­ket jól meg­mos­suk, szá­rait le­vág­juk, majd fel­da­ra­bol­juk, apró­ra vág­juk és össze­ke­ver­jük a fok­hagy­má­val, pet­re­zse­lyem­zöld­del, pa­ra­di­csom­pü­ré­vel, só­val, bors­sal és ma­jo­rán­ná­val. Ez­zel a jól íze­sí­tett masszá­val meg­tölt­jük a gom­ba­fe­je­ket, tű­zál­ló tál­ba tes­szük, 30-40 per­cig süt­jük. A gom­bák te­te­jét pa­ra­di­csom­pü­ré­vel dí­szít­jük, tá­la­lás­kor pet­re­zse­lyem­zöld­del meg­hint­jük. Bar­na­rizs-kö­ret­tel tá­lal­juk.

 

Ma­jo­rán­nás szó­ja­pe­cse­nye

Hoz­zá­va­lók: 50 dkg szó­ja­koc­ka (elő­ze­te­sen be­áz­tat­va ve­ge­tá­ri­us fű­szer­sós víz­ben), 1 nagy fej vö­rös­hagy­ma apró­ra vág­va, 2-3 evő­ka­nál olaj, só, bors, pi­ros­pa­pri­ka, 2 ge­rezd fok­hagy­ma apró­ra vág­va, ma­jo­rán­na íz­lés sze­rint. 1 te­áska­nál­nyi tön­köly­liszt, 1-1,5 dl ke­fir.

 

El­ké­szí­té­se: A hagy­mát üve­ges­re pá­rol­juk az ola­jon, majd a víz­től le­csur­ga­tott szó­ja­koc­ká­kat be­le­tes­szük és együtt din­sztel­jük to­vább a hagy­má­val. Hoz­zá­ad­juk a fok­hagy­mát és víz­zel fe­lönt­jük, hogy fé­lig el­lep­je. Fél­pu­ha ál­la­pot­ban meg­hint­jük ma­jo­rán­ná­val, bors­sal és las­sú tű­zön to­vább pá­rol­juk. Ha tel­je­sen meg­pu­hult, ak­kor a liszt­tel és ke­fir­rel, pi­ros­pa­pri­ká­val ha­ba­rást ké­szí­tünk, és főtt bar­na tész­tá­val vagy bar­na­rizs-kö­ret­tel tá­lal­juk.

 

Ma­jo­rán­nás gyógy­tea gyo­mor­görcs és fel­fú­vó­dás el­len

1-1 cso­mag ma­jo­rán­na, ánizs­mag, édes­kö­mény, fo­dor­men­ta, an­ge­li­ka­gyö­kér, ezer­jó­fű ke­ve­ré­ké­ből 2 evő­ka­nál­lal fél li­ter víz­zel fő­ze­tet ké­szí­tünk, amely­ből reg­gel éh­gyo­mor­ra és es­te le­fe­kvés előtt 1-1 csé­szé­vel fo­gyasz­tunk.

Borsik Miklósné
X. évfolyam 10. szám

Címkék: majoránna, natúrkonyha receptek

Aktuális lapszámunk:
2020. április

A korábbi lapszámaink tartalmának megtekintéséért kattintson IDE.