Natúrkonyha

Metélőhagyma

Fűszernövények a natúrkonyhában 6.rész


 

Ez az igen ked­velt fű­szer­nö­vény Kö­zép-Ázsiá­ból szár­ma­zik. A me­té­lő­hagy­ma, köz­nyel­vi szó­hasz­ná­lat­ban snid­ling ki­tű­nő ás­vá­nyianyag-tá­ro­ló, vér­kép­ző, nö­ve­li az ét­vá­gyat, ser­ken­ti az emész­tést, nyál­ka­ol­dó, vér­nyo­más­csök­ken­tő, vi­ze­let­haj­tó ha­tá­sú, csök­ken­ti a gyo­mor­pa­na­szo­kat, a fel­fú­vó­dá­so­kat. A nö­vény­ben ta­lál­ha­tó mus­tá­ro­la­jok­nak kö­szön­he­tő a fen­ti­e­ken kí­vül még csí­ra­ölő és rá­kel­le­nes ha­tá­sú is. Aki sok hagy­mát, fok­hagy­mát, me­té­lő­hagy­mát, mo­gyor­óhagy­mát és pó­rét fo­gyaszt, fő­leg a gyo­mor­rák­tól óv­ja meg ma­gát. Több ta­nul­mány sze­rint a me­té­lő­hagy­ma ser­ken­ti a zsí­re­mész­tést és ko­lesz­te­rin­csök­ken­tő ha­tá­sú. Eh­hez azon­ban na­gyobb mennyi­sé­gű snid­ling fo­gyasz­tá­sa szük­sé­ges. Fű­szer­nö­vény­ként ná­lunk a kö­zép­kor­tól vált is­mert­té. Az ak­ko­ri gyógy­nö­vénydok­to­rok aján­lot­ták gyo­mor­pro­blé­mák­nál, szék­re­ke­dés­nél, me­lan­kó­lia és na­gyot­hal­lás ese­tén.

 

A szív­ba­rát ká­li­um, a cson­té­pí­tő kal­ci­um, a gör­csol­dó mag­né­zi­um, az im­mu­ne­rő­sí­tő C-vi­ta­min kü­lö­nö­sen nagy mennyi­ség­ben ta­lál­ha­tók meg a me­té­lő­hagy­má­ban.

 

Ez a köz­ked­velt nö­vény gya­kor­la­ti­lag min­den ét­el­hez il­lik. Jól fel­dol­goz­ha­tó fű­szer­vaj­hoz, tú­ró­hoz és szó­szok­hoz. Kö­re­tek­hez apró csö­vecs­kék­re vág­juk a friss szá­ra­kat, le­he­tő­leg kony­hai ol­ló­val, ne­hogy a ro­stok sé­rül­je­nek és az il­ló­o­la­jok el­tá­voz­za­nak. Tá­ro­lás­hoz tegyük üveg­po­hár­ba a friss szá­ra­kat. Fi­nom­ra ap­rít­va mély­hűt­he­tő.

 

 

Receptek

Egy­sze­rű zöld­ség­le­ves

Hoz­zá­va­lók: 1 kis hagy­ma, 15 dkg bur­go­nya, 25 dkg sár­ga­ré­pa, 5 dkg rú­dzel­ler, fél te­áska­nál sü­tő­vaj, 9 dl zöld­ség­le­ves, 1 dl tej­szín, őrölt bors, 1 cso­mó me­té­lő­hagy­ma.

 

El­ké­szí­té­se: A hagy­mát meg­tisz­tít­juk, apró­ra vág­juk. A zöld­sé­ge­ket jól meg­mos­suk, ki­csi da­ra­bo­kra vág­juk. Elő­ször meg­pá­rol­juk a hagy­mát a va­jon, a zöld­sé­ge­ket hoz­zá­ad­juk és együtt pá­rol­juk to­vább. Ezu­tán fe­lönt­jük a zöld­ség­le­ves­sel, és kö­ze­pes hő­fo­kon ke­re­ken 15 per­cig fő­ni hagy­juk. A vé­gén pü­ré­sít­jük és a tej­színt hoz­zá­ke­ver­jük. Bors­sal íze­sít­jük. Elő­me­le­gí­tett le­ve­ses­tá­nyér­ba önt­jük és a fi­nom­ra vá­gott me­té­lő­hagy­má­val meg­szór­va tá­lal­juk.

 

Tar­ka zöld­sé­ges bar­na­rizs

Hoz­zá­va­lók: 1 ta­va­szi hagy­ma, 2 ge­rezd fok­hagy­ma, 2 evő­ka­nál hi­de­gen saj­tolt olí­va­olaj, 25 dkg bar­narizs, 7 dl zöld­ség­le­ves, 20 dkg sár­ga­ré­pa, 20 dkg zöld­bor­só, 1 cso­kor me­té­lő­hagy­ma, őrölt bors, gyógy­nö­vény­fű­szer­só, ke­vés re­szelt par­me­zán sajt.

 

El­ké­szí­té­se: A ta­va­szi hagy­mát vé­kony ka­ri­kák­ra, a fok­hagy­ma­ge­rez­de­ket egé­szen apró­ra vág­juk. Olí­va­o­la­jon mind­ket­tőt meg­din­sztel­jük. A bar­na rizst hoz­zá­ad­va rö­vid ide­ig együtt pá­rol­juk, majd fe­lönt­jük a zöld­ség­le­ves­sel. 15 per­cig gyen­ge tű­zön főz­zük, és a vé­gén ki­kap­csolt fő­ző­la­pon kb. egy órá­ig áll­ni hagy­juk. A sár­ga­ré­pát pi­ci ha­sá­bo­k­ra vág­juk és ke­vés víz­ben meg­pá­rol­juk. A zöld­bor­sót be­le­tes­szük és 5 per­cig együtt pu­hára főz­zük. A me­té­lő­hagy­mát fi­nom­ra vág­juk, kö­zéke­ver­jük, és bors­sal, só­val íze­sít­jük. A zöld­sé­ge­ket gon­do­san a bar­narizs­be ke­ver­jük és tet­szés sze­rint re­szelt par­me­zán sajt­tal meg­hint­jük.

 

Le­vél­sa­lá­ta me­té­lő­hagy­más ön­te­ten

Hoz­zá­va­lók: 1 kis fe­jes sa­lá­ta, 10 dkg da­ra­bolt sa­lá­ta, 1 ma­rék ker­ti zsá­zsa, né­hány hó­na­pos re­tek a kö­rí­tés­hez.

 

Ön­tet­hez: 4 evő­ka­nál hi­de­gen saj­tolt olaj, 3 evő­ka­nál bal­zsa­me­cet, 2 evő­ka­nál so­vány tej­föl vagy kau­ká­zu­si ke­fir, 1 te­áska­nál mus­tár, 3 evő­ka­nál víz, 2 cso­kor me­té­lő­hagy­ma, fris­sen őrölt bors, fű­szer­só.

 

El­ké­szí­té­se: Elő­ször csi­nál­juk meg az ön­te­tet: hab­ve­rő­vel ke­ver­jük össze az olí­va­o­la­jat, ece­tet, tej­fölt és vi­zet. A meg­mo­sott és meg­szá­rí­tott me­té­lő­hagy­mát igen fi­nom­ra vág­juk és hoz­zá­ad­juk az ön­tet­hez, bors­sal és fű­szer­só­val fű­sze­rez­zük. A fe­jes sa­lá­tát és le­vél­sa­lá­tát ala­pos mo­sás és szá­rí­tás után szá­li­rány­ban tép­ked­jük. A le­vél­sa­lá­tát, ker­ti zsá­zsát össze­ke­ver­jük az ön­tet­tel. A ret­ke­ket sze­le­tek­re vagy cik­kek­re vág­juk és egyen­le­te­sen eloszt­juk a sa­lá­ta fö­lé.

 

Tipp: Vag­dalt dió­val is dí­szít­het­jük a sa­lá­tát.

 

Snid­lin­ges ma­jo­néz

Hoz­zá­va­lók: To­jás nél­kü­li ma­jo­néz­hez: 20 dkg bio­to­fu, fél te­áska­nál só, 1 evő­ka­nál fris­sen pré­selt ci­trom­lé, 1 te­áska­nál mus­tár, 1 kés­hegy­nyi currypor, 2 evő­ka­nál hi­de­gen saj­tolt na­pra­for­gó­olaj, 1 ece­tes ubor­ka, 1 evő­ka­nál ka­pri­bo­gyó, 1 főtt to­jás, 1 cso­kor me­té­lő­hagy­ma.

 

El­ké­szí­té­se: A hoz­zá­va­ló­kat a mi­xer­ben ala­po­san pé­pe­sít­jük! A sa­va­nyú ubor­kát, ka­p­ri­bo­gyót és a to­jást na­gyon fi­nom­ra vág­juk és min­dent jól el­ke­ve­rünk.

 

Tipp: Jól il­lik főtt zöld­sé­ges sa­lá­ták­hoz és főtt bur­go­nyá­hoz, va­la­mint hal­hoz is.

 

Zöl­dár­pa-zöld­sé­ges fel­fújt

Hoz­zá­va­lók: 20 dkg zöl­dár­pa, kb. 3,5 dl zöld­ség­le­ves (lé), 1 kis fej kar­fiol, 2 db kö­ze­pes sár­ga­ré­pa, az ön­tet­hez 2 db bio­to­jás, 40 dkg so­vány tú­ró, 1,5 dl tej, 1-2 cso­kor me­té­lő­hagy­ma, fris­sen őrölt bors , fris­sen re­szelt sze­re­csen­dió, gyógy­nö­vény­fű­szer­só, ke­vés vaj a tep­si zsí­ro­zá­sá­hoz.

 

El­ké­szí­té­se: A zöl­dár­pát a zöld­ség­lé­ben kb. 20 perc alatt pu­hára főz­zük. Eköz­ben a kar­fiolt ró­zsái­ra szed­jük, a sár­ga­ré­pát vé­kony sze­le­tek­re vág­juk és mind­ket­tőt ke­vés víz­ben 10 per­cig ép­pen pu­hára főz­zük. Az ön­tet­hez jól össze­ke­ver­jük a to­já­so­kat, tú­rót és a te­jet. A me­té­lő­hagy­mát apró­ra vág­juk és hoz­zá­ad­juk. A fű­sze­rek­kel erő­sen fű­sze­re­zünk. A mély tep­sit a vaj­jal ki­zsí­roz­zuk. A kar­fiol­ró­zsá­kat, sár­ga­ré­pa­sze­le­te­ket és a főtt zöl­dár­pát vál­to­za­to­san he­lyez­zük el ré­te­gek­ben, majd az ön­te­tet a te­te­jé­re tes­szük. Elő­me­le­gí­tett sü­tő­ben 200 fo­kon kb. 20 per­cig süt­jük.

 

Va­rián­sok: A zöl­dár­pát pó­tol­hat­juk más ga­bo­na­faj­tá­val, pl. tön­köly­bú­zá­val, bú­zá­val, ár­pá­val, kö­les­sel, haj­di­ná­val és más sze­zo­ná­lis zöld­ség­gel.

Borsik Miklósné
X. évfolyam 3. szám

Címkék: metélőhagyma, natúrkonyha receptek

Aktuális lapszámunk:
2020. október

A korábbi lapszámaink tartalmának megtekintéséért kattintson IDE.