Öngyógyítás

Zónaterápia 3.

Vi­lág­szer­te ter­je­dő új há­zi gyógy­mód a zó­na­ter­ápia, amely­nek leg­is­mer­tebb képviselője és an­gliai apos­to­la Jo­seph Cor­vo. Zó­na­ter­ápia cím­mel an­go­lul meg­je­lent könyvének elő­sza­vá­ban hang­sú­lyoz­za, hogy mód­sze­re tö­ké­le­tes pro­gra­mot je­lent a fia­tal­ság, a szép­ség és az egész­ség meg­őr­zé­sé­re, il­let­ve vissza­nye­ré­sé­re. Mint ír­ja, a zó­na­ter­ápia se­gít­sé­gé­vel egy 70 éves em­ber olyan fia­tal és egész­sé­ges le­het, mint egy 50 éves, míg a 60 éves csu­pán 40-nek, a 40 éves pe­dig min­dössze 30-nak néz majd ki, il­let­ve oly­an­nak ér­zi ma­gát. Cor­vo a zó­na­ter­ápi­át tel­je­sen biz­ton­sá­gos­nak ne­ve­zi, és hozzáteszi: sem­mi­lyen bo­nyo­lult do­log nincs ben­ne, bár­ki meg­ta­nul­hat­ja, gyakorolhatja, és jó ered­mé­nye­ket fog elér­ni. A zó­na­ter­ápiá­val vé­le­mé­nye sze­rint elkerülhetők a betegségek, ha pe­dig már meg­be­te­ge­dett va­la­ki, ak­kor ez a mód­szer megkönnyíti út­ját a gyó­gyu­lás­hoz. Min­d­össze annyit kell ten­nie, hogy uj­já­val nyo­mást gya­ko­rol a megfelelő pont­ra. Mód­sze­re ter­mé­sze­te­sen nem he­lyet­te­sí­ti az or­vost, de al­kal­mas ar­ra, hogy az or­vos ál­tal elő­írt bár­mi­lyen ke­ze­lést jól ki­egé­szít­sen. Sorozatunknak eb­ben a ré­szé­ben az ar­con el­he­lyez­ke­dő pon­tok na­pi 10 per­cet igény­lő masszá­zsát ismertetjük.


 

1. az agyműködés
2. agyalapi mirigy és „harmadik szem”
3. vastagbél
4. vese
5. belek, emésztés
6. gyomor
7. lép
8. hasnyálmirigy
9. belek, székrekedés
10. tüdő
11. nemi vágy
12. máj, nyirokrendszer
13. szimpatikus idegrendszer
14. arcizmok, az egész szervezet serkentése
15. pajzsmirigy

 

Az alább is­mer­te­ten­dő masszáz­spon­tok né­mi­leg kü­lön­böz­het­nek az egyes em­be­rek­nél, ezért az áb­rák csu­pán út­mu­ta­tás­ként szol­gál­nak. Ha va­la­ki úgy ér­zi, hogy az arc masszázspontjainak tér­ké­pe, il­let­ve az egyes kon­krét il­lusz­trá­ci­ók alap­ján nem tud­ta pontosan meg­ta­lál­ni a meg­fe­le­lő pon­tot, ak­kor csúsz­tas­sa el az uj­ját egy pi­cit lej­jebb vagy feljebb, eset­leg pi­cit bal­ra vagy jobb­ra, és így rá fog ta­lál­ni a meg­fe­le­lő pont­ra. Eb­ben biz­tos le­het, mert a pon­tos he­lyet meg fog­ja érez­ni, hi­szen ott a tap­in­tás fáj­dal­ma­sabb és érzékenyebb lesz – az adott pon­ton fel­gyü­lem­lett mé­re­ga­nya­gok miatt.

 

Kör­mün­ket vág­juk rö­vid­re, ne­hogy fel­sért­sük bő­rün­ket. Hasz­nál­juk hü­vely­kuj­junk be­gyét. Helyezzük a meg­fe­le­lő pont­ra, gya­ko­rol­junk ve­le nyo­mást a bőr­re, mi­köz­ben for­gó moz­gást is vég­zünk ve­le. A moz­gás le­het az óra­mu­ta­tó já­rá­sá­val meg­egye­ző vagy az­zal el­len­ke­ző irányú, tet­szés sze­rint, az a lé­nyeg, hogy kö­röz­ve masszí­roz­zunk. Hasz­nál­hat­juk a töb­bi ujjunk be­gyét is a fen­ti mó­don.

 

Min­dig fel­fe­lé és ki­fe­lé irá­nyu­ló kör­ző moz­gást vé­gez­zünk. Meg­le­he­tő­sen mély­re ha­tol­ha­tunk a masszázs so­rán. Ne fe­led­jük, hogy ilyen­kor azo­kat a mé­re­g­anya­go­kat tá­vo­lít­juk el az idegvégződésekről, ame­lyek gá­tol­ják, hogy ele­gen­dő vér és oxi­gén jus­son az ar­cunk­ba. (Kivételt ké­pez a 3., a 4. és a 15. pont, ame­lyek­nél fi­no­mabb masszázs­ra van szük­ség.)

 

Egyes em­be­rek erő­tel­je­sebb nyo­mást ké­pe­sek elvi­sel­ni, mint má­sok. A már em­lí­tett 3., 4. és 15. pont ki­vé­te­lé­vel min­dig olyan erős nyo­mást gya­ko­rol­junk, amellyel a fáj­da­lom ha­tár­áig jutunk el. Min­den­ki ma­ga ha­tá­roz­za meg, mi­lyen erős nyo­más vi­sel­he­tő el számá­ra. Ahol több a mé­re­g­anyag, ott gyen­gé­debb masszí­ro­zás­sal is már el­ju­tunk a fáj­da­lom ha­tár­áig. Idő­vel azu­tán még a fáj­dal­ma­sabb pon­to­kat is mé­lyeb­ben tud­juk ke­zel­ni, ahogy ke­ve­sebb méreganyag ma­radt a kö­ze­lük­ben. Egy sor­ozat­ke­ze­lés után el­ju­tunk odá­ig, hogy si­ke­rül eltávolítanunk az összes mé­re­ga­nya­got, ideg­vég­ző­dé­se­ink tö­ké­le­te­sen mű­köd­nek.

 

Az ér­zé­keny pon­to­kra ne gya­ko­rol­junk nyo­mást hosszú időn ke­resz­tül. Ha egy pont he­lye fáj­dal­mas, ak­kor né­hány má­sod­perc­nyi ke­ze­lés után men­jünk to­vább, és csak ké­sőbb tér­jünk vissza az ér­zé­keny rész­hez.

 

Kez­det­ben a zó­na­ter­ápia al­kal­ma­zá­sa több masszáz­spon­ton is meg­le­he­tő­sen fáj­dal­mas lesz, ké­sőbb azon­ban a mé­re­ga­nya­gok tá­vo­zá­sá­val fel­sza­ba­dul­nak az ideg­vég­ző­dé­sek a nyo­más alól, ke­ve­sebb lesz ar­cun­kon a fáj­dal­mas te­rü­let, mi­köz­ben az adott bel­ső szer­vek műkö­dé­se is ja­vul.

 

Nem lény­eges, hogy a nap me­lyik sza­ká­ban hat­juk vég­re a ke­ze­lést, fon­tos vi­szont az, hogy rend­sze­re­sen vé­gez­zük el a masszázst. Min­d­össze na­pi 10 perc­re van szük­sé­günk ah­hoz, hogy pont­ja­in­kat vég­ig­ke­zel­ve az egész szer­ve­zet­re jó­té­kony ha­tást gya­ko­rol­junk.

 

A lét­fon­tos­sá­gú nyo­más­pon­tok el­he­lyez­ke­dé­sét ta­nul­má­nyoz­hat­ják az ábrán.

 

 

Ho­gyan masszí­roz­zuk az ar­cun­kat?

Mos­suk meg, tisz­tít­suk meg az ar­cun­kat, majd tö­röl­jük szá­raz­ra. Ta­nul­má­nyoz­zuk az itt látható ábrát és a töb­bi il­lusz­trá­ci­ót, majd kezdjük el ke­zel­ni sor­ban a masszáz­spon­to­kat – az el­ső pont­tal kezdve egé­szen a ti­ze­nö­tö­di­kig. Min­den egyes masszáz­s­pon­tot har­minc másodpercig nyom­juk.
 

 1. Agyműködés

E pont masszá­zsá­val erő­sít­jük hom­lo­kun­kat és el­ménk éber­sé­gét, a gon­dol­ko­dás va­la­mennyi rész­fo­lya­ma­tá­ra ha­tást gya­ko­ro­lunk, gyor­sít­juk re­fle­xe­in­ket. A nyo­más ré­vén fel­sza­ba­dul­nak a blo­kád alól a ha­lán­té­kon ta­lál­ha­tó ideg­vég­ző­dé­sek, több vér és oxi­gén jut el a bő­rünk­höz, en­nek kö­vet­kez­té­ben tisz­tul az ar­cunk.

 

 

Ke­res­sük meg a hom­lok szé­lét, a ko­po­nya­cson­tok kö­zöt­ti be­mé­lye­dés­ben, majd fel­fe­lé és kifelé irá­nyu­ló erő­tel­jes kör­kö­rös moz­gás­sal masszí­roz­zuk mind­két uj­jal. Foly­tas­suk a masszázst a hom­lok kö­ze­pe fe­lé irá­nyu­ló moz­gás­sal, utá­na is­mét ki­fe­lé. Fel­vált­va négy­szer is­mé­tel­jük. Ne fe­led­jük, ha a pont ér­zé­keny, ezt az ott fel­gyü­lem­lett mé­re­ga­nya­gok okoz­zák.

 

2. Agyalapi mirigy és „harmadik szem”

Az itt gya­ko­rolt nyo­más ösz­tön­zi az agya­la­pi mi­rigy (hi­po­fí­zis) mı­kö­dé­sét. Ez a mi­rigy fe­le­lős egy­faj­ta „kar­mes­ter­ként” az összes töb­bi elvá­lasz­tá­sú mi­rigy meg­fe­le­lő mű­kö­dé­sé­ért, ugyanakkor a ke­ze­lé­sé­vel ja­vít­juk kép­ze­lő­erőn­ket és fel­fo­gó­ké­pes­sé­gün­ket.

 

 

 

Ke­res­sük meg hom­lo­kunk kö­zép­ső ré­szén a sze­möl­dök vo­na­lá­tól ki­csit fel­jebb eső pon­tot. Fel­fe­lé és ki­fe­lé irá­nyu­ló kör­kö­rös moz­gás­sal, egy cm-es su­gár­ban, 30 má­sod­per­cen át kezeljük.

3. Vastagbél

Lét­fon­tos­sá­gú, hogy a vas­tag­bél jól mű­köd­jék. Ha ez nem így van, fel­hal­mo­zód­nak ben­nünk a mé­reg- és sa­lak­anya­gok, ame­lyek nem tud­nak el­tá­voz­ni. En­nek nyo­mán az arc­ki­fe­je­zé­sünk is meg­vál­to­zik.

 

 

 

Gyen­gé­den ke­zel­jük a pon­tot a szem alatt. Kí­vül kezdjük, és be­fe­lé, az orr irá­nyá­ba masszírozzunk, majd is­mét ki­fe­lé. Négy­szer is­mé­tel­jük.

 

4. Vese

Az egész­sé­ges ve­se­műkö­dés ugyan­csak hoz­zá­já­rul a mé­re­ga­nya­gok el­tá­vo­lí­tá­sá­hoz, az elsavadosás meg­szün­te­té­sé­hez. Mi­vel az el­fo­gyasz­tott ét­elek nagy ré­sze hoz­zá­já­rul az elsavasodáshoz könnyű be­lát­nunk, mennyi­re fon­tos az egész­sé­ges ve­se­mű­kö­dés. Ha en­nek hí­ján va­gyunk, az egész szer­ve­ze­tünk mű­kö­dé­sét hát­rá­nyo­san érin­ti.

 

 

 

Lét­fon­tos­sá­gú, hogy a ve­se jól mű­köd­jék. Ha ez nem így van, fel­hal­mo­zód­nak ben­nünk a mé­reg- és sa­lak­anya­gok, ame­lyek nem tud­nak el­tá­voz­ni. En­nek nyo­mán az arc­ki­fe­je­zé­sünk is meg­vál­to­zik.

 

Gyen­gé­den ke­zel­jük a pon­tot a szem alatt. Kí­vül kezdjük, és be­fe­lé, az orr irá­nyá­ba masszírozzunk, majd is­mét ki­fe­lé. Négy­szer is­mé­tel­jük.

 

5. Belek, emésztés

En­nek a pont­nak a ke­ze­lé­sé­vel az emész­té­si fo­lya­mat­ra és a bőr­pír­re gya­ko­ro­lunk ha­tást. A leg­több em­ber nem tö­rő­dik a be­lei­vel, pe­dig szük­ség len­ne rá. A reny­he bél­műkö­dés következménye ál­ta­lá­ban a sá­padt, püf­fedt bőr, mely ma­ga is reny­hé­nek lát­szik. A pon­to­kat erő­tel­je­sen ke­zel­jük.

 

 

 

Ke­res­sük meg a szem kö­zép­vo­na­lá­ban az arc­csont szé­lét, gya­ko­rol­junk rá nyo­mást, és olyan erő­sen masszí­roz­zuk fel­fe­lé és ki­fe­lé irá­nyu­ló kör­kö­rös moz­gás­sal, aho­gyan csak tud­juk. Eköz­ben las­san moz­gas­suk az arc­cson­tot. Min­dezt négy­szer is­mé­tel­jük.

 

6. Gyomor

Aki emész­té­si pro­blé­má­val küsz­kö­dik, meg­le­pe­tés­sel fog­ja ta­pasz­tal­ni, hogy orr­he­gyé­nek erő­tel­jes masszí­ro­zá­sá­val mi­lyen nagy­mér­ték­ben ja­vít­hat az emész­té­sen.

 

 

 

Anél­kül, hogy fel­emel­nénk az uj­jun­kat, csúsz­tas­suk ujjbe­gyün­ket az orr­he­gyen, nyom­juk erősen, és las­san vé­gez­zünk az uj­junk­kal kör­kö­rös moz­gást 30 má­sod­per­cen át.

 

7. Lép

A lép­mű­kö­dés ja­ví­tá­sá­val hoz­zá­já­ru­lunk az „el­hasz­nált” vö­rö­svér­tes­tek el­tá­vo­lí­tá­sá­hoz, a gyo­mor mű­kö­dé­sé­nek egész­sé­gé­hez.

 

 

 

Az orr­nyí­lás és a fel­ső ajak kö­zöt­ti tá­vol­ság fe­lé­nél ta­lál­ha­tó ba­ráz­dá­ban ke­res­sük meg a pon­tot, nyom­juk be­fe­lé mind­két ol­dal­ról. Köz­ben kör­kö­rös moz­gást vé­gez­zünk uj­ja­ink­kal egy cm-es su­gár­ban. Olyan erő­sen nyom­juk a pon­tot, hogy érez­zük köz­ben a fo­gí­nyün­ket.

 

8. Hasnyálmirigy

A has­nyál­mi­rigy olyan lú­gos kém­ha­tá­sú en­zi­me­ket ter­mel, ame­lyek se­gí­tik az emész­té­si folyamatot. Ha a has­nyál­mi­rigy mű­kö­dé­se nem tö­ké­le­tes, a szer­ve­zet job­ban el­sa­va­so­dik, ami a bőr szem­pont­já­ból is ká­ros. E pont masszá­zsá­val hoz­zá­já­ru­lunk ál­ta­lá­ban a bőr, il­let­ve az arc­bőr egész­sé­gé­hez.

 

 

 

Kezdjük a masszázst az al­só ajak alat­ti szél­ső pon­ton, és ke­zel­jük be­fe­lé irá­nyu­ló, erő­tel­jes kör­kö­rös moz­gás­sal, azután ha­lad­junk ki­fe­lé. Négy­szer is­mé­tel­jük. Nyo­más köz­ben érez­nünk kell az al­só fo­gí­nyün­ket.

 

9. Belek, székrekedés

Sok em­ber küzd szék­re­ke­dés­sel, en­nek kö­vet­kez­té­ben pe­dig ál­ta­lá­nos ener­gia­hiánnyal. A szer­ve­zet­ben fel­hal­mo­zó­dó sa­lak- és mé­re­ga­nya­gok je­len­lé­te a bő­rön, a sze­men is meglátszik, és gya­k­ran okoz kel­le­met­len száj­sza­got. A pont masszí­ro­zá­sa se­gít a tisztulásban, a szék­re­ke­dés meg­szű­né­sé­ben, vissza­ad­ja az arc­nak ere­de­ti egész­sé­ges szí­nét és az élet­te­li arc­ki­fe­je­zést.

 

 

 

Ke­res­sük meg a be­mé­lye­dést az áll­kap­cson, az al­só ajak kö­ze­pe alatt, azu­tán erő­tel­jes körkörös moz­gás­sal ke­zel­jük 30 má­sod­per­cig.

 

10. Tüdő

E terület masszázsával javítjuk a tüdő működését, hamarabb túljutunk a megfázáson, a légcsőhuruton, az asztmás tüneteken. A jobb oxigénellátás következtében az arc és az egész test bőrének állapota is javul.

 


Keressük meg a szájzug melletti izmot, majd nyomjuk erőteljesen befelé, illetve kifelé, miközben ujjainkkal körkörös masszázst végzünk, 30 másodpercen át.

 

11. Nemi vágy

Az ivar­mi­ri­gyek egész­sé­ges mű­kö­dé­se min­den­ki számá­ra fon­tos. Gyen­gébb tel­je­sít­mé­nyük im­po­ten­ciá­hoz, a sze­xuá­lis vágy csök­ke­né­sé­hez ve­zet. Erő­tel­je­sen kell masszí­roz­ni ezt a területet, mi­vel a tel­jes ivar­rend­szer­re ha­tást gya­ko­rol. Az ivar­mi­ri­gyek meg­fe­le­lő mű­kö­dé­se élet­te­li arc­ki­fe­je­zést köl­csö­nöz és ja­vít­ja a bőr ál­la­po­tát is.

 

 

 

Köz­vet­le­nül a fül alatt kezdjük a masszázst, kör­kö­rös moz­gás­sal ha­lad­va az áll­ka­pocs­csont szé­léig. Utá­na vissza­fe­lé ha­lad­junk a fül irá­nyá­ba, és min­dezt is­mé­tel­jük négy­szer olyan erőteljes nyo­más­sal, amit még el tu­dunk vi­sel­ni.
 

12. Máj, nyirokrendszer

Jó kö­zér­ze­tünk­höz és von­zó kül­sőnk­höz egy­aránt elen­ged­he­tet­len, hogy a má­junk megfelelően mű­köd­jön. A pan­gó máj­mű­kö­dés az egész test­re hat, és kü­lö­nö­sen meg­lát­szik az arcbőrön. A máj hoz­zá­já­rul a vér meg­tisz­tí­tá­sá­hoz, és ha ez nem tör­té­nik meg, a szükséges mértékben, ak­kor az arc idő­sebb­nek néz ki a ko­rá­nál. A meg­fe­le­lő pont ke­ze­lé­se egyszersmind a nyi­rok­rend­szer mű­kö­dé­sét is ser­ken­ti, ami ugyan­csak elen­ged­he­tet­len a jó egész­ség­hez, valamint a von­zó ar­choz és bőr­höz.

 

 

 

Ke­res­sük meg az arc leg­mé­lyebb pont­ját, azt, ahol az áll­ka­pocs­csont ta­lál­ko­zik az arccsonttal. Egy cm-es sug­arú kör­ben kör­kö­rös moz­gás­sal masszí­roz­va ke­zel­jük olyan erősen, ahogyan csak tud­juk 30 má­sod­per­cig.
 

13. Szimpatikus idegrendszer

En­nek a pont­nak a masszá­zsá­val az egész ideg­rend­szer­re jó­té­kony ha­tást gya­ko­ro­lunk, amely­nek kö­vet­kez­té­ben bé­kes­ség és nyu­ga­lom tölt el ben­nün­ket. Ez ter­mé­sze­te­sen az arckifejezésen is meg­lát­szik majd.

 

 

 

Ke­res­sük meg a hom­lo­kunk kö­ze­pén a leg­ma­ga­sabb pon­tot a ha­jas fej­bőr ha­tá­rán, és körkörös moz­gás­sal egy cm-es sug­arú kör­ben masszí­roz­va nyom­juk, ami­lyen erő­sen csak tud­juk, 30 má­sod­per­cig.

 

14. Arcizmok, az egész szervezet serkentése

Mind­két fü­lünk masszá­zsá­val vé­gez­zük a ke­ze­lést, a fü­let hü­velyk- és mu­ta­tóuj­junk kö­zé fog­va. Kezdjük a fül te­te­jén, on­nan ha­lad­junk le­fe­lé, majd is­mét fel­fe­lé vég­ig­masszí­roz­va a fü­let, össze­sen négy­szer. Né­hány perc el­tel­té­vel az egész szer­ve­ze­tünk­ben fog­juk érez­ni a fris­sí­tő, erő­sí­tő ha­tást, amely meg­lát­szik majd az ar­ciz­mo­kon és arc­ki­fe­je­zé­sün­kön is.

  

Min­den egyes tíz­per­ces ke­ze­lés után igyunk egy nagy po­hár vi­zet. Ez­zel se­gí­tünk a keringésbe vissza­ke­rült mé­re­g­anya­gok szer­ve­zet­ből va­ló el­tá­vo­lí­tá­sá­ban.

 

15. Pajzsmirigy

A pajzsmirigy a gégefő két oldalán helyezkedik el, megfelelő működése elengedhetetlen a jó egészséghez. Alulműködő pajzsmirigy esetén az ember túlsúllyal küzd, pulzusa lassul, légzése nehezebbé válik, gyakran fázik, keringése gyengébb, bőre szárazzá válik. A gyengébben működő pajzsmirigy hatása az általános közérzeten is megmutatkozik: gyakori a depresszió, a gyengébb emlékező képesség és a menstruációs problémák. Hogy mindezt elkerüljük, és bőrünk is szép maradjon, masszírozzuk gyengéden a megfelelő pontot. Kezdjük a pajzsmirigy szélével, finom körkörös mozgással haladjunk befelé és felfelé. Négyszer ismételjük.

 

 

Sor­oza­tunk kö­vet­ke­ző ré­szé­ben a zó­na­ter­ápiá­nak meg­fe­le­lő élet­mód­ról lesz szó.

tgym
XI. évfolyam 4. szám

Címkék: zónaterápia

Aktuális lapszámunk:
2020. április

A korábbi lapszámaink tartalmának megtekintéséért kattintson IDE.