Psziché

Human Design System

Ön­ma­gunk meg­is­me­ré­sé­nek új út­ja

A boly­gók meg­ha­tá­roz­zák jel­le­mün­ket, erős ol­da­la­in­kat és gyen­gé­in­ket. E tu­laj­don­sá­go­kat egy új­faj­ta mód­szer­rel „ki­szá­mít­hat­juk”. Az asz­tro­ló­gia és a Ji King (a kí­nai Vál­to­zá­sok köny­ve) fel­hasz­ná­lá­sá­val lét­re­jött a Hu­man De­sign System, amely nem más, mint a sze­mé­lyi­sé­ga­na­lí­zis szo­kat­lan for­má­ja.  


Hu­man De­sign System (rö­vi­den HDS) rend­kí­vül szo­kat­lan ke­ve­ré­ke az asz­tro­ló­giá­nak, a Ji King­nek, az in­diai csa­kra­tan­nak és a kab­ba­lisz­ti­kus ta­nok­nak, te­hát az ősi Eu­ró­pa, Kí­na, In­dia és a Kö­zel-Ke­let spi­ri­tuá­lis tu­dá­sá­nak. Egy spe­ciá­lis szá­mí­tó­gé­pes pro­gram se­gít­sé­gé­vel az ana­lí­zis há­rom lé­pés­ben ké­szül el.

 

Az in­for­má­ci­ók ki­ér­té­ke­lé­se és egy­sé­ges sze­mé­lyi­ség­kép­pé ala­kí­tá­sa a ta­ná­csa­dó fe­la­da­ta. A ta­ná­csa­dók két évig ta­nul­ják az elem­zé­sek ké­szí­té­sét, azok egy­sze­rű, ért­he­tő nyel­ven tör­té­nő ma­gya­rá­za­tát. Egy kb. más­fél órás fog­lal­ko­zás so­rán rész­le­te­sen is­mer­te­tik a kli­ens­sel leg­fon­to­sabb ener­ge­ti­kai és vi­sel­ke­dé­si min­táit, ame­lyek meg­könnyí­tik vagy meg­ne­he­zí­tik az éle­tét, va­la­mint azo­kat az örök­le­tes ener­ge­ti­kai sa­ját­sá­go­kat, ame­lyek kü­lön­le­ges ké­pes­sé­gek­kel ru­ház­zák fel. A be­szél­ge­tést mag­nó­sza­la­gon rög­zí­tik, a kli­ens ha­za­vi­he­ti, hogy ott­ho­ná­ban több­ször fi­gyel­me­sen vég­ig­hall­gat­has­sa.

 

Az ana­lí­zis ké­szí­té­sé­nek el­ső lé­pé­se a szü­le­té­si ho­rosz­kóp el­ké­szí­té­se ha­gyo­má­nyos mó­don – te­hát meg­ál­la­pít­ják a boly­gók ál­lá­sát az ál­la­tö­vön be­lül a kli­ens szü­le­té­sé­nek idő­pont­já­ban. Na­prend­sze­rünk mind a ki­lenc boly­gó­ját, a Na­pot és a Hol­dat, il­let­ve utób­bi­ak pá­lyái­nak met­szé­spont­ját fi­gye­lem­be ve­szik. Ezen túl­me­nő­en ki­szá­mít­ják a pla­né­ták hely­ze­tét a szü­le­tést meg­elő­ző há­rom hó­nap­pal előbb (pon­to­sab­ban: 88 fok­kal a Nap pá­lyá­ján vissza­fe­lé szá­mol­va). Az anya­méh­ben fej­lő­dő mag­zat ugya­nis ek­kor vá­lik ön­ál­ló sze­mé­lyi­ség­gé, e pil­la­na­tot hív­ják a „lé­lek be­lé­pé­sé­nek”. Míg a szü­le­tés idő­pont­já­nak boly­gó­ál­lá­sai a sze­mé­lyi­ség tu­da­tos kom­po­nen­se­it kép­vi­se­lik, utób­bi kon­stel­lá­ció a tu­da­ta­lat­tit be­fo­lyá­sol­ja.

 

Tí­pus Jel­lem­zők Gya­ko­ri­ság Ne­ga­tív ten­den­cia Aján­lott tak­ti­ka
Ma­ni­fesz­tor a to­rok­csa­kra össze­köt­te­tés­ben áll
va­la­me­lyik mo­tor­központ­tal (ágyék-, gyö­kér-, szív- vagy nap­fo­nat-köz­pont), az ágyék­köz­pont nem de­fi­niált
a la­kos­ság 8%-a ha­rag, düh Tá­jé­koz­tas­sa az em­be­re­ket szán­dé­kai­ról, mi­előtt cse­lek­szik
Ge­ne­rá­tor  a to­rok­csa­kra össze­köt­te­tés­ben áll va­la­me­lyik mo­tor­köz­pont­tal, az ágyék­köz­pont de­fi­niált a la­kos­ság 36,8%-a frusz­trá­ció Ne kez­de­mé­nyez­zen ön­ál­ló­an, in­kább vár­jon kül­ső ösz­tön­zők­re.
Ma­ni­fesz­tá­ló a to­rok­csa­kra össze­köt­te­tés­ben áll ge­ne­rá­tor va­la­me­lyik mo­tor­köz­pont­tal, (ke­ve­rék tí­pus) az ágyék­köz­pont de­fi­niált a la­kos­ság 33,5%-a ha­rag és frusz­trá­ció Ne kez­de­mé­nyez­zen ön­ál­ló­an, in­kább vár­jon kül­ső ösz­tön­zők­re.
Pro­jek­tor  a to­rok­csa­kra nem áll össze­köt­te­tés­ben va­la­me­lyik mo­tor­köz­pont­tal, az ágyék­köz­pont nyi­tott, le­ga­lább két köz­pont össze­köt­te­tés­ben áll egy­más­sal a la­kos­ság 20,9%-a ke­se­rű­ség Vár­jon fel­ké­rés­re, mi­előtt cse­lek­szik; kon­cen­trál­jon az élet lény­eges dol­gai­ra, érez­ze úgy, hogy min­den­ütt szí­ve­sen fo­gad­ják.
Re­flek­tor nincs de­fi­niált ener­gia­köz­pont   a la­kos­ság 0,9%-a  Csa­ló­dott­ság A dön­té­sek meg­ho­za­ta­lá­hoz le­ga­lább 28 na­pra van szüksége.
         

Az ana­lí­zis má­so­dik lé­pé­sé­ben az össze­sen 26 boly­gó­po­zí­ci­ót át­ve­ze­tik a Ji Kin­gre. Ez 64 ún. he­xa­gram­ból, va­gyis 6 vo­nal­ból ál­ló szim­bó­lu­mok­ból áll. Ezek meg­ha­tá­ro­zott emo­cio­ná­lis vagy szel­le­mi té­mát, ill. ener­gi­át jel­ké­pez­nek. A 64 szim­bó­lu­mot már a 12. szá­zad­ban kör alak­ban ábrá­zol­va, meg­ha­tá­ro­zott sor­rend­be ren­dez­ték. A HDS rend­sze­ré­ben az az új­sze­rű, hogy a Ji King ke­re­két a nyu­ga­ti asz­tro­ló­gia ke­re­ké­vel össze­kap­csol­ták. Min­den asz­tro­ló­giai je­gyet több mint öt he­xa­gram­ra osz­tot­tak. Ez fi­no­mít­ja az egyes je­gyek je­len­té­sét, pl. az orosz­lán je­gyét hat he­xa­gram be­fo­lyá­sol­ja.

 

A har­ma­dik lé­pés­ben az egyes boly­gók ál­tal „ak­ti­vált” Ji King-je­le­ket egy test­re ve­tí­tik rá. A sti­li­zált em­be­ri tes­ten ki­raj­zo­ló­dik a 9 ener­gia­köz­pont, ame­lyek kö­zül 7 a jó­gá­ból is­mert fő csa­krák­kal, va­la­mint két ún. mel­lék­csa­krá­val, a lép- és a G-csa­krá­val (a máj fe­lett) egye­zik meg. E köz­pon­to­kat 36 ve­ze­ték kö­ti össze egy­más­sal, a Kab­ba­lá­ból is­mert élet­fa min­tá­já­ra.

 

Min­den egyes ve­ze­ték ele­jét és vé­gét egy-egy Ji King szim­bó­lum jel­zi, mint­egy „ka­pu­ként”. Ha mind­két ka­put a 26 boly­gó­ál­lás kö­zül ket­tő „ak­ti­vál”, a he­xa­gra­mok ál­tal őr­zött ve­ze­ték meg­nyí­lik, össze­köt­te­tést te­remtve az egyes ener­gia­köz­pon­tok kö­zött, ezen az út­vo­na­lon te­hát fo­lya­ma­tos lesz az ener­gia­áram­lás. Hogy ez az ener­gia­áram­lás mi­lyen ha­tá­sú, at­tól függ, hogy me­lyik két he­xa­gram te­rem­ti meg a kap­cso­la­tot az egyes köz­pon­tok kö­zött. E szim­bó­lu­mok meg­ha­tá­roz­zák, hogy mi­lyen szel­le­mi, spi­ri­tuá­lis mi­nő­sé­gek vál­nak ak­tív­vá az egyén éle­té­ben: bé­ke, vi­szály­ko­dás, lel­ke­se­dés, ár­tat­lan­ság, vissza­vo­nu­lás, ha­ta­lom stb.

 

Az ily mó­don ak­ti­vált ve­ze­té­kek ál­tal össze­kap­csolt ener­gia­köz­pon­to­kat „de­fi­niált­nak” ne­ve­zik, és a gra­fi­kán szí­nes­ben ábrá­zol­ják. Ha a ve­ze­té­ket az egyén szü­le­té­si ho­rosz­kóp­já­nak boly­gói nyit­ják meg, a he­xa­gra­mok ál­tal kép­vi­selt té­mák tu­da­tos­sá vál­nak, és az egyén sa­ját sze­mé­lyi­sé­gé­re jel­lem­ző­ként éli meg őket. Ha a szü­le­tés előtt há­rom hó­nap­pal mért boly­gó­ál­lás nyit meg egy pá­lyát, a szim­bó­lu­mok és ener­gia­köz­pon­tok ál­tal kép­vi­selt té­mák nem tu­da­to­sak, ha­nem pl. csa­lá­di kö­tő­dé­sek­re vagy szunnya­dó po­ten­ciá­lo­kra utal­nak.

 

De­fi­niált és nyi­tott csa­krák

A leg­több em­ber­nek 2-5 ilyen, egy­más­sal össze­köt­te­tés­ben lé­vő, más né­ven de­fi­niált ener­gia­köz­pont­ja van, igen ke­ve­sen mond­hat­ják el ma­gu­król, hogy nyolc vagy akár mind a ki­lenc köz­pont­juk ak­tív. Sze­ren­csé­re az is rit­ka, hogy min­dössze egyet­len csa­kra de­fi­niált, vagy egyik sem. A test erős és gyen­ge pont­ja­it az em­lí­tett köz­pon­tok kap­cso­la­tai ha­tá­roz­zák meg. A de­fi­niált köz­pon­tok olyan tu­laj­don­sá­gok­kal bír­nak, ame­lyek­re tá­masz­kod­ha­tunk, és ame­lye­ket kör­nye­ze­tünk fe­lé ki­su­gár­zunk. Az egy­más­sal össze­köt­te­tés­ben nem ál­ló köz­pon­to­kat „ve­vő­ál­lo­más­ként” ér­tel­mez­het­jük, mert ezek több­nyi­re a kör­nye­zet, pon­to­sab­ban a ve­lünk kap­cso­lat­ban lé­vő sze­mé­lyek tu­laj­don­sá­gait, mi­nő­sé­ge­it tü­krö­zik.

 

Azok, akik­nek emo­cio­ná­lis köz­pont­ja (a nap­fo­nat­csa­kra) de­fi­niált, haj­la­mo­sak a rend­sze­res ér­zel­mi hul­lám­zá­so­kra, ezért fon­tos dön­té­sek előtt aján­la­tos vár­ni­uk, hogy meg­lás­sák, né­hány nap el­tel­té­vel is annyi­ra lel­ke­sed­nek-e még azért a do­lo­gért. Akik­nek e cent­ru­ma „nyi­tott” (azaz nem de­fi­niált), ki­egyen­sú­lyo­zot­tak, le­ga­láb­bis ad­dig, míg egye­dül van­nak. Tár­sa­ság­ban azon­ban má­sok ér­zel­me­i­nek tü­kör­ké­pei.

 

 

Spor­tos és me­di­ta­tív al­ka­tú em­be­rek

Aki­nek szív­csa­krá­ja (aka­ra­te­rő) de­fi­niált, alig­ha le­het­nek gond­jai az anya­gi­ak­kal, ugya­n­is meg­van ben­ne a kel­lő aka­ra­te­rő, hogy meg­va­ló­sít­sa ter­ve­it. A nyi­tott szív­csa­krá­jú sze­mé­lyek ez­zel szem­ben könnyen be­fo­lyá­sol­ha­tók. Ha hagy­ják, hogy má­sok rá­juk kény­sze­rít­sék aka­ra­tu­kat – ami gya­kran meg­tör­té­nik –, szív- és gyo­mor-bél rend­sze­ri meg­be­te­ge­dé­se­ket kap­hat­nak.

 

A spor­tos és a me­di­ta­tív al­ka­tú em­be­rek kö­zöt­ti lény­eges kü­lönb­sé­gek is a kü­lön­bö­ző ener­gia­köz­pon­tok ak­ti­vi­tá­sá­val ma­gya­ráz­ha­tó. Aki­nek az ágyé­ki ener­gia­köz­pont­ja nyi­tott, te­hát inak­tív, an­nak a sport va­ló­sá­gos szen­ve­dés. Ha azon­ban a lép- és a gyö­kér­csa­kra de­fi­niált, a rend­sze­res tes­te­dzés szin­te kö­te­le­ző az egyén számá­ra. Aki­nek hom­lok­csa­krá­ja nyi­tott, az könnyeb­ben me­di­tál, mert el tud­ja en­ged­ni a gon­do­la­tait, a de­fi­niált hom­lok­csa­krá­jú em­be­rek­nek azon­ban ajánl­ha­tóbb a jó­ga, mert ők alig­ha fog­ják tud­ni ki­kap­csol­ni gon­do­la­tai­kat.

 

A de­fi­niált G-köz­pont (iden­ti­tás) al­kal­mas­sá te­szi tu­laj­do­no­sát, hogy önis­me­re­ti gya­kor­la­tok, tré­nin­gek so­rán mély­re­ha­tó ta­pasz­ta­la­to­kat sze­rez­zen. Ez­zel szem­ben azok, akik­nek e csa­krá­ja nyi­tott, ilyen ta­pasz­ta­la­to­kra alig­ha te­het szert, mert én­jük, ill. ener­gia­köz­pont­juk má­sok ta­pasz­ta­lá­sait fog­ja tü­kröz­ni. A csa­krák ak­ti­vi­tá­sá­nak is­me­re­té­ben sok időt és fá­rad­sá­got ta­ka­rít­ha­tunk meg, ha a szá­mun­kra leg­meg­fe­le­lőbb la­zí­tá­si mód­szert ke­res­sük.

 

A HDS ala­pel­mé­le­te kö­zül né­há­nyat már tu­do­má­nyo­san is si­ke­rült iga­zol­ni. A HDS ál­tal de­fi­niált négy alap­tí­pus (lásd a táb­lá­za­tot): a „ma­ni­fesz­tor”, a „ge­ne­rá­tor”, „pro­jek­tor” és „re­flek­tor”, va­la­mint a „ma­ni­fesz­tá­ló ge­ne­rá­tor”-nak ne­ve­zett ke­ve­rék tí­pus lé­te­zé­sét sta­tisz­ti­kai­lag si­ke­rült iga­zol­ni. 5000 kí­sér­le­ti sze­mély kö­zül min­den eset­ben öt cso­por­tot le­he­tett el­kü­lö­ní­te­ni, füg­get­le­nül at­tól, hogy az em­be­re­ket vé­let­len­sze­rű­en vá­lasz­tot­ták ki, vagy azok egy meg­ha­tá­ro­zott kul­tu­rá­lis ré­teg­ből szár­maz­nak. Ez már azért is ér­de­kes, mert ezek­nek a sze­mé­lyek­nek nem tesz­nek fel kér­dé­se­ket, pusz­tán szü­le­té­si ada­tai­kat hasz­nál­ják fel az ana­lí­zis el­ké­szí­té­sé­hez.

 

Az alap­tí­pu­so­kra kü­lön­bö­ző ne­ga­tív re­ak­ci­ók jel­lem­zők, mint pl. a ha­rag, a frusz­trá­ció és a ke­se­rű­ség. En­nek meg­fe­le­lő­en kü­lön­bö­ző stra­té­giára van szük­sé­gük, hogy si­ke­re­sek le­gye­nek. Az em­be­rek kb. 8%-a a „ma­ni­fesz­tor”, azaz cse­lek­vő tí­pus­ba tar­to­zik, akik do­mi­nán­san vi­sel­ked­nek, és irá­nyí­tó, szer­ve­ző kva­li­tá­sok bir­to­ká­ban van­nak. Az ő so­raik­ból ver­bu­vá­lód­nak a ve­ze­tő po­li­ti­ku­sok és a cég­ve­ze­tők. Ne­kik a vé­rük­ben van a di­ri­gá­lás, ké­ret­le­nül is ki­fej­tik vé­le­mé­nyü­ket, és aka­ra­tu­kat tű­zön-ví­zen igye­kez­nek ke­resz­tül­vin­ni. (Az em­be­ri­ség to­váb­bi 33%-a a ma­ni­fesz­tá­ló ge­ne­rá­tor cso­port­já­ba tar­to­zik.)

 

 

A boly­gók be­fo­lyá­sol­ják az ener­giá­kat

Az alap­tí­pu­so­kat azon­ban na­pon­ta be­fo­lyá­sol­ják a kü­lön­bö­ző boly­gó­ál­lá­sok. Ugya­nis min­den boly­gó, amint ke­resz­tül­ha­lad az ál­la­tö­vön, más-más Ji King-ka­put nyit meg, ezál­tal vál­toz­tat­va az ener­gia­áram­lást az em­be­ri test­ben. A las­sú pla­né­ták, mint ami­lyen a Plú­tó, éve­kig egyet­len tu­laj­don­sá­got, ill. té­mát ak­ti­vál­nak – je­len­leg az 5. he­xa­gra­mot, a „vá­ra­ko­zást”, amit egye­sek hely­ben já­rás­nak él­het­nek meg, de meg­rög­zött gon­dol­ko­dás- és vi­sel­ke­dés­min­ták új­ra­gon­do­lá­sára és vál­toz­ta­tá­sá­ra is al­kal­mas.

 

A gyors já­rá­sú boly­gók min­dössze né­hány na­pig tar­tóz­kod­nak he­xa­gram­juk­ban, a Hold pl. ha­von­ta egy­szer mind a 64 ka­pun át­ha­lad. Van­nak te­hát idő­sza­kok, ami­kor min­den em­ber aka­ra­te­re­je tel­jé­ben van, ér­vé­nye­sí­ti el­kép­ze­lé­se­it, ami­kor sok új és jó öt­le­te van, in­tui­tív vagy tel­ve van ener­gi­ák­kal, ami­kor egész éj­sza­ká­kon át ké­pes dol­goz­ni. Egy spe­ciá­lis nap­tár se­gít­sé­gé­vel elő­re meg­ha­tá­roz­ha­tó, hogy me­lyik boly­gó me­lyik ener­gia­köz­pon­tot fog­ja ak­ti­vál­ni, így elő­re ter­vez­he­tő, hogy mi­lyen fel­a­da­to­kat mi­kor­ra idő­zít­sünk.

 

 

A meg­fe­le­lő ener­giá­jú part­ner meg­ta­lá­lá­sa

Új ener­ge­ti­kai össze­köt­te­té­sek hoz­ha­tók lét­re más em­be­rek se­gít­sé­gé­vel. Ez ah­hoz ve­zet­het, hogy két em­ber el­ső lá­tás­ra ro­kon­szen­ves egy­más­nak. Aki azon­ban kon­flik­tu­so­kat jel­ző Ji King-ka­pu­kat ak­ti­vál, an­nak kö­ze­lé­ben rosszul érez­zük ma­gun­kat. A há­zas­tár­sak ide­á­lis eset­ben úgy egé­szítik ki egy­mást, hogy a part­ne­rek min­den ener­gia­köz­pont­ja kap­cso­la­tot tud te­rem­te­ni egy­más­sal. Az em­be­rek kö­zött lét­re­jö­vő ener­ge­ti­kai kap­cso­ló­dá­sok, a szü­le­té­si ada­tok szin­tén ki­szá­mít­ha­tók. Egy ún. kom­po­zit-ho­rosz­kóp ké­szí­té­se után mind­két part­ner ada­tait egy gra­fi­ká­ban fog­lal­ják össze.

 

Ter­mé­sze­te­sen a HDS nem ké­pes az em­ber min­den as­pek­tu­sát ábrá­zol­ni. A tu­dat egyé­ni fej­lett­sé­gi fo­ká­nak és a spi­ri­tuá­lis fej­lett­sé­gi szint­jé­nek ki­fe­je­zé­sé­re nem al­kal­mas a mód­szer. Egye­lő­re az is bi­zo­nyí­tat­lan el­mé­let, mi­sze­rint a 64 Ji King-jel a DNS 64 kód­já­val össze­füg­gés­ben áll. Bi­zo­nyos­nak tű­nik azon­ban, hogy ez az új ana­li­ti­kai rend­szer hasz­nos se­gít­sé­get nyújt sa­ját po­zi­tív és ne­ga­tív ké­pes­sé­ge­ink, tu­laj­don­sá­ga­ink meg­is­me­ré­sé­ben. Ha eze­ket fi­gye­lem­be ves­szük, éle­tün­ket ked­ve­zőb­ben ala­kít­hat­juk.

 

An­ge­la Mer­kel

 

Pro­jek­tor - To­rok­csa­krá­ja (cse­le­kvés, aka­rat) nem az ener­ge­ti­kai mo­to­rok­kal, ha­nem a hom­lok­csa­krá­val áll össze­köt­te­tés­ben, ezért nincs ben­ne elég aka­ra­te­rő, nem tud­ja ér­vé­nye­sí­te­ni aka­ra­tát. Van­nak ön­ál­ló öt­le­tei, de vár­nia kell, míg fel­ké­rést kap – jel­lem­ző, hogy pár­tot vál­tott, ami­re fel­ké­rést ka­pott. Erős­sé­ge a szer­ve­zés, jó kap­cso­lat­te­rem­tő ké­pes­sé­gei van­nak, és jól íté­li meg az em­be­re­ket. A pro­jek­to­rok öt­le­te­it gya­kran nem is­me­rik el, ezért haj­la­mo­sak az el­ke­se­re­dés­re.

Ger­hard Schrö­der

 

Ma­ni­fesz­tá­ló ge­ne­rá­tor tí­pus - Ná­la öt ener­gia­köz­pont de­fi­niált. A cse­le­kvést ösz­tön­ző to­rok­csa­kra kü­lö­nö­sen fej­lett, mi­vel az ott ta­lál­ha­tó I-ching ka­puk kö­zül 6 ak­tív. A de­fi­niált köz­pon­tok­nak kö­szön­he­tő­en jó az im­pro­vi­zá­ci­ós ké­pes­sé­ge és jó irá­nyí­tó. Kü­lö­nö­sen vál­ság­hely­ze­tek­ben mu­tat­koz­nak meg jó in­tuí­ci­ós és ve­ze­tői ké­pes­sé­gei. Men­tá­li­san és ér­zel­mi­leg nyi­tott (fe­ji köz­pont­jai és ér­zel­mi köz­pont­ja nem de­fi­niált). Ép­pen ezért ne­he­zen zök­kent­he­tő ki nyu­gal­má­ból, de szük­sé­ge van má­sok öt­le­te­i­re, és fo­gé­kony a su­gal­ma­zá­so­kra. Hel­mut Kohlhoz ha­son­ló­ak ak­tív a lép-köz­pont­ja, ami a jó­lét és az élve­ze­tek ba­rát­já­vá te­szi.

Hel­muth Kohl

 

Ma­ni­fesz­tor - Gyö­kér-, lép- és to­rok­csa­krá­ja de­fi­niált. Cse­lek­vő tí­pus, aki dön­té­se­i­ben in­tuí­ció­i­ra ha­gyat­ko­zik. Számá­ra fon­tos az el­ső, az in­tui­tív be­nyo­más (ak­tív lép­csa­kra). Fe­ji csa­krái nem de­fi­niál­tak, ezért ta­ná­csa­dó­i­ra hall­gat, akik­ben meg­bí­zik. Sa­ját öt­le­tek­nek hí­ján van. Iden­ti­tás-köz­pont­ja (G-köz­pont) nyi­tott. Bi­zo­nyos szem­pont­ból nincs tisz­tá­ban sa­ját ma­gá­val, ezért funk­cióin és hi­va­tá­sán ke­resz­tül de­fi­niál­ja ön­ma­gát. A de­fi­niált lép-köz­pont a jó­lét és a föl­di élve­ze­tek sze­re­te­tét erő­sí­ti.

 

 

 

-vörös-
X. évfolyam 12. szám

Címkék: önismeret, psziché

Aktuális lapszámunk:
2020. augusztus

A korábbi lapszámaink tartalmának megtekintéséért kattintson IDE.