Psziché
<< ...  2   3   4   5   6   7   8   9   10   ... >> 18 oldal van összesen.

Ugrás a következő oldalra:

Az örökbefogadás kalandja

Legyenek bár örökbe fogadó szülők vagy érintett gyerekek, sokak számára az adoptálás azt a boldogságot jelenti, hogy hosszú várakozás után végre családjuk van. Az örökbefogadás azonban nagyon sok türelmet igényel, az esemény előtt, alatt és utána is. Kezelni kell  az érzelmeket, és persze csalódások is érhetik az embert.

» Részletek

Az újévi fogadalmaktól a babonákon át a kényszeres zavarig

Az emberek sokszor képesek naiv módon hinni, gyakran olyasmit tenni vagy gondolni, amely  esetekben a racionalitás háttérbe szorul. A babonák, fogadalmak mágikus módon tudják behálózni az egyén életét, ami akár oda vezethet, hogy egy idő után, patológiás tüneteket mutatva, mindezek rabjává válik. Ilyenkor már kötelező a szakmai beavatkozás.

» Részletek

Balfácánok?

Az emberek többsége, 90 százaléka, ősidők óta jobbkezes. A múlt században az előítéletek miatt sok szülő, oktató erőszakkal próbálta a "különc" gyermekeket jobbkezességre szoktatni. Ennek gyakran, a siker ellenére, negatív következményei is voltak. Ma már az erőszakos átnevelés szerencsére ritkán fordul elő, köszönhetően talán annak, hogy sok híres sportoló, művész balkezes.

» Részletek

Behalok

» Részletek

Beteljesületlen szerelmek

 

» Részletek

Bizonytalanságok

» Részletek

Csak egy­szer élünk, még­hoz­zá örök­re

No­vem­ber ele­jén van min­den­szen­tek és ha­lot­tak nap­ja. A kö­dös-bo­ron­gós hó­nap­ban a ter­mé­szet is meg­hal­ni lát­szik. S mi­köz­ben a lé­lek is egy­re in­kább be­fe­lé for­dul, mind gya­krab­ban tes­szük fel ma­gunk­ban a kér­dést: A ha­lál­lal va­ló­ban min­den­nek vé­ge? Vagy a ha­lál csak át­me­net egy má­sik di­men­zió­ba? Va­la­hogy úgy, ahogy a her­nyó pil­lang­ó­vá ala­kul? A ...

» Részletek

Depresszív alkat

Egyik emberi karakter sem jobb vagy rosszabb a másiknál, de mindegyiknek életfeladata saját pozitív tulajdonságainak a kibontakoztatása és napi használata, valamint a többi típus jó tulajdonságainak megismerése és átvétele.

» Részletek

Dolgozz az életrajzodon!

Tör­jünk ki rossz gye­rek­ko­ri em­lé­ke­ink kö­zül, és lép­jünk be he­lyet­te a je­len biro­dal­má­ba! A múl­ton va­ló ké­rő­dzés he­lyett az úgy­ne­ve­zett ön­élet­rajzmun­ka sze­mé­lyi­sé­günk ősi kö­zép­pont­já­nak meg­ta­lá­lá­sá­ra fó­ku­szál. Mert bol­dog csak az le­het, aki össz­hang­ban él sa­ját va­lós lé­nyé­vel.    

» Részletek

Dulakodás

 

» Részletek

Aktuális lapszámunk:
2019. augusztus

A korábbi lapszámaink tartalmának megtekintéséért kattintson IDE.