Psziché
<< ...  2   3   4   5   6   7   8   9   10   ... >> 17 oldal van összesen.

Ugrás a következő oldalra:

Az újévi fogadalmaktól a babonákon át a kényszeres zavarig

Az emberek sokszor képesek naiv módon hinni, gyakran olyasmit tenni vagy gondolni, amely  esetekben a racionalitás háttérbe szorul. A babonák, fogadalmak mágikus módon tudják behálózni az egyén életét, ami akár oda vezethet, hogy egy idő után, patológiás tüneteket mutatva, mindezek rabjává válik. Ilyenkor már kötelező a szakmai beavatkozás.

» Részletek

Balfácánok?

Az emberek többsége, 90 százaléka, ősidők óta jobbkezes. A múlt században az előítéletek miatt sok szülő, oktató erőszakkal próbálta a "különc" gyermekeket jobbkezességre szoktatni. Ennek gyakran, a siker ellenére, negatív következményei is voltak. Ma már az erőszakos átnevelés szerencsére ritkán fordul elő, köszönhetően talán annak, hogy sok híres sportoló, művész balkezes.

» Részletek

Behalok

» Részletek

Beteljesületlen szerelmek

 

» Részletek

Bizonytalanságok

» Részletek

Csak egy­szer élünk, még­hoz­zá örök­re

No­vem­ber ele­jén van min­den­szen­tek és ha­lot­tak nap­ja. A kö­dös-bo­ron­gós hó­nap­ban a ter­mé­szet is meg­hal­ni lát­szik. S mi­köz­ben a lé­lek is egy­re in­kább be­fe­lé for­dul, mind gya­krab­ban tes­szük fel ma­gunk­ban a kér­dést: A ha­lál­lal va­ló­ban min­den­nek vé­ge? Vagy a ha­lál csak át­me­net egy má­sik di­men­zió­ba? Va­la­hogy úgy, ahogy a her­nyó pil­lang­ó­vá ala­kul? A ...

» Részletek

Depresszív alkat

Egyik emberi karakter sem jobb vagy rosszabb a másiknál, de mindegyiknek életfeladata saját pozitív tulajdonságainak a kibontakoztatása és napi használata, valamint a többi típus jó tulajdonságainak megismerése és átvétele.

» Részletek

Dolgozz az életrajzodon!

Tör­jünk ki rossz gye­rek­ko­ri em­lé­ke­ink kö­zül, és lép­jünk be he­lyet­te a je­len biro­dal­má­ba! A múl­ton va­ló ké­rő­dzés he­lyett az úgy­ne­ve­zett ön­élet­rajzmun­ka sze­mé­lyi­sé­günk ősi kö­zép­pont­já­nak meg­ta­lá­lá­sá­ra fó­ku­szál. Mert bol­dog csak az le­het, aki össz­hang­ban él sa­ját va­lós lé­nyé­vel.    

» Részletek

Dulakodás

 

» Részletek

Eddzük belső hangunkat!

Hirtelen megérzés, amely később beigazolódik, megálmodott esemény, amely rövid időn belül valóra válik – sokan éltek át már ehhez hasonlókat. Intuícióinkban rengeteg energia rejlik. A spirituális intelligenciához vezető utat mi is megtalálhatjuk, és a benne rejlő lehetőséget kihasználhatjuk.  

» Részletek

Aktuális lapszámunk:
2020. április

A korábbi lapszámaink tartalmának megtekintéséért kattintson IDE.