Összes cikk
 1   1 oldal van összesen.

Ugrás a következő oldalra:

3 az egyben: testmozgás, önismeret, egészségmegőrzés

» Részletek

Dolgozz az életrajzodon!

Tör­jünk ki rossz gye­rek­ko­ri em­lé­ke­ink kö­zül, és lép­jünk be he­lyet­te a je­len biro­dal­má­ba! A múl­ton va­ló ké­rő­dzés he­lyett az úgy­ne­ve­zett ön­élet­rajzmun­ka sze­mé­lyi­sé­günk ősi kö­zép­pont­já­nak meg­ta­lá­lá­sá­ra fó­ku­szál. Mert bol­dog csak az le­het, aki össz­hang­ban él sa­ját va­lós lé­nyé­vel.    

» Részletek

Human Design System

A boly­gók meg­ha­tá­roz­zák jel­le­mün­ket, erős ol­da­la­in­kat és gyen­gé­in­ket. E tu­laj­don­sá­go­kat egy új­faj­ta mód­szer­rel „ki­szá­mít­hat­juk”. Az asz­tro­ló­gia és a Ji King (a kí­nai Vál­to­zá­sok köny­ve) fel­hasz­ná­lá­sá­val lét­re­jött a Hu­man De­sign System, amely nem más, mint a sze­mé­lyi­sé­ga­na­lí­zis szo­kat­lan for­má­ja.  

» Részletek

Önismeret nullától tízig

Nem kell pszichológusnak lenni ahhoz, hogy az ember tudja, érezze: minden konfliktusának eredője voltaképpen a saját egója. Soha nem másokkal viaskodunk tehát, csakis önmagunkkal - s ezt a legnehezebb földolgozni. Az idők során számos módszer jött létre, amely eligazít a belső úthálózatban, segít megtalálni a főbb kereszteződéseket, megmutatni a kitaposásra váró ösvényeket. A legkorszerűbb szisztémák közül is újnak számít nálunk a struktúrafelállítási rendszer, amelyet egyszerűbben modellezésnek is nevezhetnénk.

» Részletek

Szerelemtől a szeretetig

» Részletek

Aktuális lapszámunk:
2020. április

A korábbi lapszámaink tartalmának megtekintéséért kattintson IDE.