Összes cikk
 1   1 oldal van összesen.

Ugrás a következő oldalra:

Al­ter­na­tív rák­ter­ápi­ák – a va­ló­di meg­ol­dás

Gyó­gyít­ha­tat­lan. A rá­kos be­te­gek számá­ra ez a ki­je­len­tés fe­lér egy ha­lá­los íté­let­tel, so­kak számá­ra vi­szont in­kább új len­dü­le­tet ad gon­dol­ko­dá­suk meg­vál­toz­ta­tá­sá­hoz. Ar­ra ad esélyt, hogy a ha­gyo­má­nyos  ter­ápi­ák je­len­tet­te hosszú szen­ve­dés után az il­le­tő a sa­ját ke­zé­be ve­gye az éle­tét, és sze­líd ...

» Részletek

Aktuális lapszámunk:
2020. április

A korábbi lapszámaink tartalmának megtekintéséért kattintson IDE.