Összes cikk
 1   1 oldal van összesen.

Ugrás a következő oldalra:

A zene okossá tesz

» Részletek

Agy­fél­te­kék ze­né­je

A neu­ro­tech­no­ló­gia leg­mo­der­nebb al­ko­tá­sa­inak te­kint­het­jük a „ho­losync”-ka­zet­tá­kat, ame­lye­ket Wil­liam Har­ris ame­ri­kai ku­ta­tó és ze­nész fej­lesz­tett ki. A ka­zet­ták olyan tu­da­tál­la­po­tot ké­pe­sek elő­i­déz­ni, amely kü­lön­ben csak mély me­di­tá­ció köz­ben jön lét­re.

» Részletek

Énekelj a gyógyulásért!

4200 év­vel eze­lőtt En­che­du­anna ki­rály­lány, a hol­dis­ten pap­nő­je Úr vá­ro­sá­ban (a mai Irak te­rü­le­tén) va­ló­sá­gos is­te­ni aján­dé­kot ka­pott: a gyó­gyí­tó ének­lés ké­pes­sé­gét. Az is­te­ni in­spi­rá­ció ál­la­po­tá­ban a pap­nő 42 tem­plo­mi him­nuszt kom­po­nált és azok­hoz szö­ve­get is köl­tött – ezek éne­kelt imák vol­tak, ame­lyek a ...

» Részletek

Sejt­masszázs lágy han­gok­kal

» Részletek

Aktuális lapszámunk:
2020. április

A korábbi lapszámaink tartalmának megtekintéséért kattintson IDE.