Összes cikk
 1   2  >> 2 oldal van összesen.

Ugrás a következő oldalra:

A víz él

Ma­sa­ru Emo­to ja­pán ku­ta­tó ré­gó­ta vizs­gál­ja a víz bio­fi­zi­kai tu­laj­don­sá­gait. Ami azon­ban el­ső­re unal­mas labor­mun­ká­nak tű­nik, az a va­ló­ság­ban rend­kí­vül iz­gal­mas te­vé­keny­ség. Emo­to spe­ciá­lis fo­tó­tech­ni­ká­val bi­zo­nyít­ja, hogy a víz meg­őr­zi gon­do­la­ta­in­kat és ér­zé­se­in­ket. Meg­mu­tat­ja azt is, ho­gyan le­het po­zi­tív ...

» Részletek

Csök­ken­tett deuté­ri­um­tar­tal­mú víz

Az 1930-as évek­ben Urey No­bel-dí­jat ka­pott a deuté­ri­um fel­fe­de­zé­sé­ért, ame­lyik hat­szor na­gyobb mennyi­ség­ben van je­len a szer­ve­ze­tünk­ben, mint a kal­ci­um, és tíz­sze­re­se a mag­né­zi­u­mé­nak. Dr. Som­lyai Gá­bor, a bio­ló­giai tu­do­má­nyok kan­di­dá­tu­sa, aki mo­le­ku­lá­ris bio­ló­giá­val, gén­se­bé­szet­tel fog­lal­ko­zott, 1990 óta vizs­gál­ja a deuté­ri­um ...

» Részletek

Életadó víz és só

Testünk a két őselemből, a vízből és a sóból áll. Ezek az anyagok újabban újra az érdeklődés homlokterébe kerülnek, mert felmerül a kérdés, milyen formájukban tanácsos őket fogyasztanunk. A tiszta víznek és a finomítatlan, természetes sónak óriási ugyanis a jelentősége testi és lelki egészségünk megőrzésében.  

» Részletek

Ener­ge­ti­zált (PI-) víz

Ja­pán tu­dó­sok olyan ké­szü­lé­ket al­kot­tak, amely kü­lön­le­ges szű­ré­si el­já­rá­sok al­kal­ma­zá­sá­val ener­ge­ti­zál­ja a vi­zet. A víz fo­gyasz­­tá­sá­nak kö­szön­he­tő­en erő­sö­dik az im­mun­rend­szer, fo­ko­zó­dik a szer­ve­zet ön­gyó­gyí­tó me­cha­niz­mu­sa­inak ere­je. Ezen­kí­vül ja­vul a szö­ve­tek oxi­gé­nel­lá­tá­sa, ...

» Részletek

Gondolataink programozása a víz segítségével

Testünk folyamatosan párolog. Figyeljük meg gondolataink, táplálkozási szokásaink kapcsán testünk "illatát", amikor örülünk, félünk vagy nevetünk. Milyen illatot érzünk? Az alázat, a szeretet feltétel nélküli kiáradásakor rózsaillatot? Az irigységkor savanyú ecetszagot, a gyűlöletkor esetleg kénszagú bűzt? Higgyünk a megérzéseinknek, az orrunk sohasem csal! Figyeljünk rá minden élethelyzetben, milyen "illóolajat" csepegtetünk testünk párologtatójába. Erre a legkézenfekvőbb megoldás testünk ...

» Részletek

Igyunk eleget, de ésszel!

Szervezetünk legfon­tosabb tápanyaga a víz. Az egészséges életmóddal foglalkozók körében közismert tény, hogy a gyerekek túl keveset isznak, a felnőttek úgyszintén, az idősek meg még kevesebbet. Ha azonban vetünk egy pillantást szervezetünk vízháztartásának egyensúlyára, akkor felmerül a kérdés: vajon valóban annyit kell innunk, mint egy gödénynek? Vannak ugyanis olyan ellenjavallatok és olyan jelek, amelyek arra mutatnak, hogy a szükségesnél nagyobb mennyiségű folyadék elfogyasztása nem azt a hatást váltja ki, amit az ...

» Részletek

Kne­ipp-kú­ra

Sebastian Kne­ipp (1821–1897) elve az volt, hogy az em­ber lel­két és tes­tét egy­ség­ben le­het csak gyó­gyí­ta­ni. Öt pil­lé­ren nyug­vó egész­ség­me­gőr­ző mód­sze­rei (víz­ke­ze­lés, fi­to­ter­ápia, moz­gás­ter­á­pia, egész­sé­ges ét­ke­zés, lel­ki egyen­súly) a test, lé­lek és szel­lem har­mó­niá­ját igye­kez­nek meg­őriz­ni, hely­re­ál­lí­ta­ni. Ezek kö­zül a ...

» Részletek

Masaru Emoto - Mi a csodát tudunk a víz titkairól?

Nem könnyű egy japán embert rávenni arra, hogy magáról, életéről meséljen. Pedig biztosan sokan lennének kíváncsiak arra, hogy Masaru Emoto, A víz rejtett bölcsessége című világsikerű könyv szerzője hogyan jutott el ahhoz a felfedezéshez, amelynek eredményei talán csak most fognak szárba szökni. S ahogy a világ rejtett szabályaiban, szépséges törvényeiben gyönyörködő ember számára is sok minden érthetővé válik a vízkristályok kutatásának megismerése által, hiszen ezek képszerűvé, ...

» Részletek

Ökológiai lábnyomunk és a víz

» Részletek

Távgyógyít a víz

Salzbur­gi és bé­csi ku­ta­tó­cso­por­tok szen­zá­ci­ós ta­nul­mány­ban ad­tak hírt ku­ta­tá­suk ered­mé­nyé­ről, mi­sze­rint a ki­vá­ló mi­nő­sé­gű víz anél­kül, hogy meg­in­nánk, vagy bár­mi­lyen mó­don érint­kez­nénk ve­le, ké­pes ar­ra, hogy har­mo­ni­zál­ja szer­ve­ze­tünk mű­kö­dé­sét.  

» Részletek

Aktuális lapszámunk:
2020. április

A korábbi lapszámaink tartalmának megtekintéséért kattintson IDE.